Kis Ujság, 1937. június (50. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám

Német spanyol háború fenyegeti a uiiágbékét Spanyol kormányrepülők bombamerényletet követtek el a „Deutschland" német hadihajó ellen nemei hatén megioriesKepen homheziek Aimeriei Egész Európa közvéleménye mélységes aggodalommal olvasa azokat az egymásnak homlokegyeneset ellentmondó táviratokat, melyeket vasárnap röpített világgá a táviró. A spanyol köztársasági kormány jelentése szerint egy német hadihajó minden ok nélkül ágyútflz alá vette a spanyol köztársasági repülőket, amelyek ezután a Deutsch­land nevű német hadihajóra bombát dobtak. Ezzel szemben a német hivatalos jelentés szerint spanyol repülők minden ok nélkül bombazáport zűdttottak a Deutschlandra. A légibombázásnak több mint száztíz áldozata van, köztük 23 halálos. _ A történtek következményei egyelőre be- láthatatlanok. Annyi azonban teljes tárgyi­lagossággal megállapítható, hogy bár a spanyol polgárháború kitörése óta a harcok és nemzetközi összeütközések sokszor fe­nyegették már felháborodással Európa nyu­galmát, a helyzet a mostanihoz hasonlóan súlyos még sohasem volt. Az eseményekről a következő távirataink számolnak be: Hitler még vasárnap este nagyfontosságu tanácskozást tartott Berlin, május 30. A Német Távirati Iroda jelenti: Hitler Adolf vezér és birodalmi kancellár vasárnap este fél 7 órára a birodalmi kancellária épü­letébe tanácskozást hívott egybe a valenciai vörös repülőgépeknek a Deutschland német páncéloshajó ellen intézett bűnös merényle­tével kapcsolatban . A tanácskozáson a biro­dalmi kancelláron kívül részvett Blomberg vezértábornagy, birodalmi hadügyminiszter, Neurath báró birodalmi külügyminiszter és Boeder vezértengernagy, a német haditenge­részet főparancsnoka. A német kormány hivatalos nyilatkozata Berlin, május 31. Hivatalosan jelentik: Mivel néhány nappal ezelőtt vörös repülő­gépek a Maliorra kikötőjében horgonyzó an­gol. német és olasz hajókat bombázni kezdtek és ez alkalommal az egyik olasz hajón 6 tisztet a bombák megöltek, a rémet hajóknak meg­tiltották a további tartózkodást Mallorca kikö­tőjében. Szombaton, május 29-én a Deutseh- land páneéloshajó az iblzaí kikötő előtt hor­gonyzott. A hajó a spanyol vizeken nemzetközi ellenőrzést gyakorló tengeri haderőhöz - tarto­zik. Ennek ellenére este hat és hét óra között a valenciai vörös kormány két repülőgépe egészen alacsonyan szállva, bombákat dobott a német hadihajóra. Mivel a hajó mozdulatlanul horgonyzott, le­génysége a hajó előrészében levő védtelen le­génységi helyiségben tartózkodott. A vörös re­pülőgépek egyik bombája — mint legutóbb is, az olasz hadihajó bombázása alkalmával is tör­tént, amikor tudvalévőén a bomba a hajó tiszt­jelnek étkezőhelyiségébe csapott be — a legény­ségi étkezőhelyiséget találta el. Húsz halálos és 27 sebesült áldozata van ennek a bűnös merényletnek. Egy másik bomba az oldalfedélzetet találta el, de csak csekélyebb károkat okozott. A hajó, amely teljesen harcképes állapotban maradt, Gibraltárba ment, hogy ott a sebesülteket partra rakják. A német hadihajóról egyetlen lövést sem tettek a vörös repülőgépekre. Mivel a vörös valenciai Tiormányt a semleges­ség! bizottság és a német kormány kétszer is figyelmeztette arra, hogy tartózkodjék a nem­zetközi ellenőrzésben résztvevő hajók elleni tá­madástól, ez a német hajó ellen irányuló újabb bűnös merénylet a német birodalmi kormányt rendszabályokra kényszeríti, amelyeket hala­déktalanul közölni fog a semlegesség! bizott­sággal. Megkezdődött a megtorlás Gibraltár, május 31. Jelentik, hogy hétfőn délelőtt német hadihajók bombázták Aimeriát a Deutschland páncélos bombázásának megtorlásául. Genf, május 31. A valenciai kormány genfi küldött­sége Valenciából hivatalos értesítést ka­pott, amely szerint egy cirkálóból és két torpcdórombolóból álló német tengeri erők hétfőn reggel hét órakor minden előzetes bejelentés nélkül ágyútűz alá vették Almeria városát. Berlin, május 31. (Német Távirati Iroda.) Hivatalosan közük: A lehorgonyzóit Deutschland német páncélos cirkáló ellen elkövetett vörös légitámadás megtorlására hétfőn reggel német hadihajók bombázták Almeria megerősített kikötőt. A kikötői épületek szétrombolása és az ellenséges vörös ütegek alhallgattatása után a tüzelést beszüntették és a meg­torló akció ezzel véget ért. Berlin, május 31. (Német Távirati Iroda.) Hivatalos közlés szerint haladéktalanul újabb német hadihajókat küldenek a spanyol vizeken állomásozó német hajóhad megerősíiésére. Megszámlálhatatlan halottja van Alméria bombázásának Valencia, május 31. A hadügyminisztérium közlése szerint az almeriai helyőrség parancsnoka hétfőn reg­gel félkilenc órakor a következőket jelen­tette: Reggel 5 óra 30 perckor értesítettek, hogy egy német cirkáló és négy torpedóromboló Carthagena felől Almeria felé közeledik. 5 óra 40 perckor az öt hajó mintegy húsz kilométernyire volt Almeriától és tovább­folytatta haladását. Mintegy tizenkét kilo­méteres távolságból minden felszólítás vagy előzetes jelzés nélkül tüzelni kezdtek Alme- riárn. Mintegy kétszáz ágyúlövedék esett a városra. A partvédő ütegek hatvan ágyúlövéssel vá­laszoltak a tüzelésre és a jelek szerint elta­láltak egy torpedórombolót. 6 óra 50 perc­kor a német hajóra j abbahagyta a tüzelést s füstfelhő mögé rejtőzve eltávozott. A hajó­raj Cabosatan keresztül a Roquetas magas­lat felől közelítette meg Aimeriát, ahol fél­fordulatot téve hadirendbe fejlődve irányí­totta útját Almeria felé és eltorlaszolta az öbölt. Keleti irányban szintén Cabogatan keresztül távozott el. A város számós épületét szétrombolta a bombázás. Jelenleg lehetetlen felbe­csülni a halottak és sebesültek számát. A romok eltakarításának munkálatai most kezdődlek meg. Az egyik felderítő repülőgép megállapította, hogy a német hajóraj Mclilla felé haladt. A hadihajók tüzeltek azokra az ágyú­naszádokra is, amelyek a kikötői öve­zetben elhelyezett aknák felszedését vé­gezték. Néhány nappal ezelőtt ebben az övezetben sérült meg az egyik angol torpedóromboló, amely beleütközött az együk aknába. Franco részvéttávirata Hitlerhez Berlin, május 31. Franco tábornok, a nemzeti Spanyolor­szág államfője, az alábbi táviratot intézte Hitler vezér és birodalmi kancellárhoz: „Fogadja Nagyméltóságod és a nemes né­met nép mind a magam, mind a nemzeti Spanyolország részvétének kifejezését a Deutschland hadihajó ellen intézett gyáva támadás miatt." Hitler vezér és birodalmi kancellár távira­tilag mondott köszönetét Franco tábornok­nak. Rémület Angliában London, május 31. Hétfőn délben az izgalom az angol fővárosban tetőpontjára hágott. Ekkor érkeztek az első jelentések Almeria bombá­zásáról. A híreket fenntartással fogadják, miután azonban kiadták a német tengeré­szeti hivatal hivatalos jelentését, intézkedés történt a nemzetközi sem­legesség! bizottság ülésének össze­hívására. Délután negyedhat órára kitűzték a fő­bizottság összehívását. A bizottság ülésének egyetlen pontja a német nyilatkozat meg­hallgatása. Angol kormánykörökben egyelőre tar­tózkodnak minden kommentártól a Deutsch- land hadihajó bombázásával kapcsolatban. Be akarják várni a jelentéseket. Példátlan felháborodás Olaszországban Róma, május 31. Az olasz kormány a spanyol vizeken tör­téntekről hivatalos nyilatkozatot még nem adott ki. de a hozzá közelálló lapok hangjá­ból megállapítható az a rendkívüli felhábo­rodás. melyei az események olasz kormány­körökben is kelteitek. A félhivatalos plasz sajtó hangsúlyozza az olasz nép testvéri együttérzését a német nép gyászában és fel­háborodásában. A történteket annak tulajdo­nítják, hogy a spanyol-orosz szövetség re­ménytelennek látja mostani helyzetét és így akar olyan helyzetet teremteni, amely belát­___^ ÜS7MXJ.3Í yV / Pi a: Hogy akarták a puccsisták Mapesíet TnegszáHani?- í. ■ • ■ • • • ; " ■ • r • ■ ■ • ' ■ :. ' ' \...........................................• ' . ' , Kedd, 1937 junius 1 A * 50. évfolyam 121. szám AHA IV PILLÉR Kis újság E.LÖ.F'™,.ARAK.EG.Y.T!\ , r 2.- m FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP í 55 ;F SZERKESZTŐ: ^ SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: KIS ÚJSÁG, MAGYAR HÉTFŐ ÉS KÉPES CSALÁDI LÉVAI I F N fi BUDAPEST, VL, ARADI-UTCA 8. SZ. TELEFÓN : 1-207-28 LAPOK EGYÜTT.............................................P 2.S0 WbIO V LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST G2. KÜLFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI AR KÉTSZERESE POSTATAKARÉKPÉNZTARI CSEKKSZÁMLA: 19.057.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék