Kis Ujság, 1937. szeptember (50. évfolyam, 198-222. szám)

1937-09-01 / 198. szám

Tragikus hirtelenséggel, az utcán halt meg vitéz Szakvár; Emii 73 éves nyugalmazott tábornok, Gömbös Gyula volt személyi titkárá­nak, ifjú Szakváry Emil alezredes­nek, a kereskedelmi minisztérium mi­niszteri tanácsosának édesapja. Kedden délután a szokásos sétájára indult el a világháború hős, magasrangú katonatisztje a Vak Bottyán-utca 3. sz. házban levő lakásáról. A Kecskeméti-utcában sétálgatott az idős úr és amikor a 19. számú házhoz ért, rosszullét fogta el, a bér­palota falához támaszko­dott, e I s á p a d t, majd össze­Párizs, augusztus 31. A Matin jelentése szerint az aragoniai harctéren a nemzetiek sok kormánypárti repülőgépet lelőttek, míg ők maguk csak öt repülőgépet vesztettek. A kormánycsapatok soraiban a fegye­lem meglazult és az anarchisták két ízben merényletet követtek el Pozas tábornok ellen. Barbestróban egy szervezett munkásokból álló háromezer főnyi hadoszlop nem volt hajlandó résztvenni az aragoniai támadás­ban. San Sebastianból érkező jelentés szerint Valenciában állítólag katonai össze­esküvést lepleztek le, amelyben rohamőrök. néhány polgárőr­dandár, valamint a szakszervezetek pol­gárőrei vettek részt. A hírt -— írja a tudó­sító — a terrentei kormánv-rádióállomás tette közzé azzal a megjegyzéssel, hogy az összeesküvés mögött Prieto ált, ciki ilyen mádon nkaría meggátolni Ltirgo Caballero hatalomrajutását. Valenciában a helyzet igen súlyos és a légkör nyugtalan. A lap bilbaói jelentése szerint a gijoni hatóságok állítólag felkérték a nemzeti hadvezetőséget, hogy indít­sanak tárgyalásokat a város feladá­sáról. Gijon nem készült fel kellőképen az őst-' somra. Bőma, augusztus 31. Santander elfoglalása után a Spanyol- országban küzdő olasz feketeinges önkén­tesek parancsnoka üdvözlő táviratot inté­zett Mussolini miniszterelnökhöz. A táv Spanyol menekültek érkeznek a veszélyeztetett baszk területekről Bagóimé francia kikötőbe, Tömérdek hadianyagot és hatalmas hadsereget ad a harcra készen álló szovjet Kínának STwJS.TSfcSST1 Osztáty^^ték húzásai ara8fillér mm ii iiiii i inni lll■l■■llllllllllllllll^■l■llln^ll^l||||| ni—ll■llll■lll■l||mmilll■■ll■llll'^ iiiwmimiíiiiíi^^ _____r , r FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP KI S ÚJSÁG ÉS KÉPES CSALÁDI LAPOK ÍcGYÜTT P 2.20 FŐSZERKESZTŐ: SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL i k11 újság magy\GrYhétföTés képescsÁiÍdi P 2-20 I ÉVÁI ICMO - Budapest, vl, aradi-utca s. sz. telefón, i-wt-m LAPOK EGYÜTT H.°. . C.SA..! P2 30 LÉVAI JENO;,-A LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 82. KÜLFÖLDBE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE ' v POSTATAKAR ÉKPÉWZTARI CSEKKSZÁMLA: 19.957. iww—mi ii»i i ihiiihip intiii ii'—ii WMMMffimiiWiitBriimiWiFi' wniiiriiiiiii iiwhwíiWififiiiin fiimni ri'iwinpi'irrrrr-rrTrn-—it-tt nrn---irrr~nT^>¥iriiTiTi7Tiiiiiiiiiww,iirwMBmnHíiiwiaii1)|",>1-IMB'*'' i »■ 1 JAHrnii—rírf<flIMffUHIL1 J1< n'1!* V«7'T'|íTI esett. A járókelők siettek segítségére vitéz Szakváry Emilnek. Vízzel próbál­ták magához téríteni, majd araikor ez a kísérlet hiábavalónak bizonyult, értesí­tették a mentőket, akik a nyugalmazott tábornokot hordágyra tették, hogy a IX. helyőrségi kórházba szállítsák. Alig indult el azonban a mentők autója, vitéz Szakváry Emil agy­vérzés tünetei ; között me g h a 11. Városszerte mély megdöbbenést és részvétet keltett a miniszteri tanácsos édesapjának halála, akit kiterjedt rokon­ságán kívül számos barátja és tisztelője gyászol. iratban a parancsnok a többi között azt írja, hogy « az olasz légionisták elvégezték vállalt feladatukat és a feketeingesek büszkék, hogy a baráti Spanyolország földjén harcolhattak eszmé­nyeikért. A Duce választáviratában hangoztatta, hogy ez a győzelem megkoronázta az olasz légionáriusok hősiességét, amelyet nemcsak Olaszország, de az egész világ elismer. Az olasz nép a biztos győzelembe vetett hittel kisérte a harcokat. Olaszország büszke a spanyol földön har­coló katonáira — fejezte be táviratát a Duce. Ralph Hűiből a vidianacs biztosiiOH ellenében sem helyezte szabadlébra Mint ismeretes, Ralph Huth csehszlovák származású londoni faipari vállalati igaz­gató ellen közokiratharnisítás címén bűn­vádi eljárás indult meg ama gyanú alap­ján, hogy hamis okmányok segélyével magyar út­levelet szerzett. Ralph Huth annakidején kihallgatása so­rán azzal védekezett, hogy egy budapesti ügyvéd szerezte meg számára a magyar állampolgárságot és a budapesti illetőségét igazoló bizonyítványokat 750 márkáért. A rendőrség kihallgatása után Ralph Huthot a törvényszék Markó-utcai fogházába szál­lította és az ügyészség indítványozta a vizsgálóbíró előtt az előzetes letartóitatás fenntartását. A vizsgálóbíró néhány nappal ezelőtt az ügyészség indítványa értelmében döntött. Ralph Huth, miután kihirdették előtte a vizsgálóbírói végzést, ügyvédje útján bizto­síték letétbe helyezése ellenében kérte a vádtanácstól szabadlábra helyezését. Dr Jankovics Tibor vádtanácsi elnök elnök­lete és dr Kassay Gyula törvényszéki bíró előadása mellett kedden foglalkozott e ké­réssel a vádtanács és azt elutasítva, úgy döntött, hogy Ralph Huthot még óvadék letétbe helye­zése ellenében sem. bocsátja szabadon. Katonai összeesküvést lepleztek le Valenciában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék