Kis Ujság, 1937. október (50. évfolyam, 224-248. szám)

1937-10-02 / 224. szám

jtp ■ £ ■ 50. évfolyam 224. szám (Íláíyá^^n^/léklettel am 10 huí« ^ ELŐFIZETÉSI ÁRAK EGY HÓRA l KIS ÚJSÁG.................................................. P j_ KI S ÚJSÁG ÉS KÉPES CSALÁDI LAPOK EGYÜTT P 2.20 KIS ÚJSÁG ÉS MAGYAR HÉTFŐ EGYÜTT . . . P 2.20 KIS ÚJSÁG, MAGYAR HÉTFŐ ÉS KÉPES CSALÁDI LAPOK EGYÜTT................................................... 2.S0 KÜ LFÖLDRE AZ ELŐFIZETÉSI ÁR KÉTSZERESE FŐSZERKESZTŐ: LÉVAI JENŐ FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI, ARADI-UTCA 8. SZ. TELEFON: 1-207-28 LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG, BUDAPEST 82. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 19.957. VÁSÁRHELY PÉLDÁJA Amikor a világesemények zajiása és vá­ratlan fordulatai egyre távolabbi horizon­tok felé terelik az emberiség figyelmét, nagy hiba lenne, ha a kis magyar földön történő dolgoknak nem lennénk látói. A kis ország sorsa pedig, bármennyire is függvénye a vi­lágon szerte folyó nagy és világtörténelmi je­lentőségű fordulatoknak, elsősorban mégis a magyar nép életlehetőségétől, gazdasági helyzetétől és társadalmi kiegyensúlyozott­ságától lendülhet előbbre, vagy zuhanhat lelesettséghez. Ezért is érdemel különös és lelkes meg­említést az a nemesen emberi elhatározás, amely Hódmezővásárhely város vezetőségét dicséri. A városban a tél küszöbén nyomo­rult családok a szabad ég alatt, pajtákban, istállókban húzódnak meg anélkül, hogy még csak reményük is lehetett volna arra, hogy mire beáll a szegény emberek legko­nokabb ellensége: a tél hidege, fedél alá, állandó otthonba juthassanak. Hódmező­vásárhely háromezer négyszög­öl területét ajánlotta fel ház­hely céljára hatvan ilyen sze­gény családnak. Nagyon jól tudjuk, milyen hosszú az út addig, míg a házhelyen ház is lesz és amíg a házból meleg otthon kerül az otthontalan családoknak. De tudjuk azt is, hogy min­dig az első lépés a legnehezebb, hiszen em­berek ezrei születnek és halnak meg anél­kül, hogy egy házhely megszerzéséig el­juthattak volna. Ismerjük a madarak fészek­rakásához hasonlítható szorgalmát a ma­gyar kisembereknek, akik ha egyszer bir­tokába jutottak a régsóvárgott házhelynek, szinte felmérhetetlen leleményességgel és erőmegíeszítésscl megteremtik azon lakható otthonukat. Gondoljunk csak vissza azokra az évekig tartó mozgalmakra, gyűlésekre és tanács­kozásokra, amelyek különösen a háború után hazatért hadviseltek házhelyhez jutta­tása körül lezajlottak. Tekintsünk végig azokon a még ma is tartó kálváriautakon, amelyeken ezeknek a házhelyhez juttatot- taknak évek hosszú sora óta járniok kellett, míg a kapott kis ingatlan árára kedvező fizetési feltételeket tudtak kikönyörögni. Mindezeken felül pedig emlékezzünk vissza a fórumon zsibongó politikusok hangos melU 'rogetésére, amellyel minden kormány, de minden képviselő a saját részére akart babért tépni a házhelyhez juttatás tövises koszorújából. így tudjuk csak felmérni azt a példátlanul nemes, egyszerű és halk, de horderejében annál jelentőségteljesebb cse­lekedetet, mellyel Hódmezővásárhely szegényei cgyrészénck legalább megadta az alaplehetőséget a saját otthon megteremtésére. Bűn lenne ezt az elhatározást elhallgatni, K:rt példaadó hatását nem té­vesztheti el. Ott, ahol volt szív az első lépés megtételéhez, ott bizonyára megtalál­ják majd a módját annak is, hogy a ház- énitéshez szükséges egyéb anyagokat, ha nem is a város, hanem a társadalom irgal­masságából oda juttassák, ahová kell, d> remélhető, hogy a példaadás nyomán meg­mozdulnak a szívek a többi város vezetősé­gében is és talán niár a küszöbön álló télen ott is kevesebb lesz a kitaszítottak, nincste­lenek és hajléktalanok száma. Badogho marsall a díszszázad előtt tiszte. Ieg, inellette jobbról Rőder honvédelmi min iszter, balszélen Sónyi gyalogsági tábor­nok, a honvédség főparancsnoka. London, október 1. Csiang-Kai-Sek tábornagy felesége távira- tozza a Daily Héráidnak: — A világ rosszalása és az utolsó napok nyomasztó hatása szinte páni kétségbe­esésbe kergettte a japán hadsereg vezetőit, akik ennélfogva végső erőfeszítéssel készül­nek arra, hogy minél gyorsabban eltiporják Kínát. Sanghájra ennélfogva a világtörténelem egyik legelkesercdettchb csatája. Minden lakosára halál vár. A leghevesebb táma­dások indulnak az összes északi hadszín­tereken is. A kínai légihaderő súlyos veszteségei el­lenére Sanzi tartomány határán szétszórt egy japán tüzérezredet és Paotingfunál egy nagyobb japán csapatíestet megfutamított. A kínai hadsereg szelleme az irtózatos légi bombázások ellenére kitűnő. ■Sanghaj mellett a kiangvani körzetben a kínaiak visszavették a japánoktól az Ai-Kuo leányiskola épületét és a japánok szélső­I jobboldali szárnyát Csapeinél kiszorították a Pantheon-színházból. A Daily Telegráph haditudósítójának le­írása szerint a japánok a színház elfoglalása után felgyújtották a közeli házsorokat, hogy kifiistöljék az ellenálló kínaiakat. A házak egész éjszaka hatalmas lánggal égtek és hajnalhasadtakor a tűzvész füst­felhőinek oltalma alatt a kínaiak ellentáma­dásba mentek át s kézigránátokkal kiverték a japánokat a színházból, amelynek abla­kaiból azután nevetve integeitek a közeli őrházat megszállva tartó angol katonáknak és hatalmas rizsüstök körül győzelmi tort ültek. Működésbe léptek a kínai repülőgépek ős Sangháj, október 1. A kínai lapok jelentése, szerint a kínai csapatok a tiencin—pukeui vasútvonal mentén visszavonulóban vannak Dél felé. A kínai hadak Hopej és Santung tartományok határán rendezkednek be védelemre és itt állítják fel a főellenállási vonalat, 25 kilo­méternyire északra Tehszientől. A Central News jelentésé szerint a Pinghszing.-hágó birtokáért folyó harcokban csütörtökön este ; harminc kínai repülőgép is résztvett. A repülőgépek bombái nagy pusztítást végeztek a japánok soraiban. A japán repülőgépek csütörtökön délelőtt bombáikkal szét akarták rombolni Han- cseunál a Cientang folyó hidját. Kísérletük nem járt sikerrel és a bombák csak kisebb kárókat okozták. ■ • Japán elutasít minden közvetítést Tokió, október 1. Arról a tervről, hogy ia kínai-japán vi­szályban különösen érdekelt hatalmak köz­' - I ' ff- ' •••■' • Japán elutasít minden közvetítést

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék