Kis Ujság, 1937. november (50. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

2 KIS ÚJSÁG SZEBDA, 1937 NOVEMBER 3 Próbálja ki Ön is apróhirdetéseinket Eredménye meglepő > ■p ■hmi ■ Megrendítő családi dráma Füslfelhő, vas és tiizíiiggöny mögött keitek át a japánok a Szncsan folyón Az átkelő csapatok nagyrészét lekaszabolták a kinai gépfegyverek Bocs, november 2. Bécs egyik külső városnegyedében meg­rendítő családi tragédia játszódott le. Kan­tor Mihály 02 éves' szénkereskedőt és 23 éves fiát Kauterék lakásán holtan találták. Halálukat széngázmérgezés okozta. Valószí­nűnek tartják: a szénkereskedő a fiát, aki beteges és munkaképtelen volt, a fiatalem­ber akarata ellenére vitte megával a halálba. A Rauter-család bárom tagja, Rauter, fele­sége és fia néhány évvel ezelőtt már meg* kísérelt öngyilkosságot, de akkor valameny- nyiiiket megmentették. Valamivel később Rauterné Bées egyik közfürdőjében öngyil­kossági szándékból felvágta ereit és meg­halt. Férje és fia most követte a halálba. megölte a fegyvere a gyöngyösi rendőrség vezetője! Gyöngyösről jelentik: Hétfőn délutáu Nagybátony határában vadászat közben halálos szerencsétlenség érte dr Roth An­dort, a gyöngyösi rendőrkapitányság vezető tanácsosát. Roth vadászkésével gallyat • vágott. Köz­ben fegyvere lecsúszott a válláról és a föld­höz ütődvc, elsült. A golyó a szívgüdörbc fúródott. Roth holttestét a nagybátony! hullaházba szállították. A szerencsétlenség áldozata 52 éves volt és három éve vezette a gyöngyösi kapitányságot. A mátrai erdőségben vasárnap vadászat közben szerencsétlenül járt Róth Andor dr rendőrtanácsos holttestét kedden szállítót' ták Gyöngyösre és a református temetőben felravatalozták. A gyöngyösi államrendőr- ség tragikus halált halt vezetőjét csütörtök délután temetik el Gyöngyösön nagy rend­őri pompával. SZEKSZÁRDI SZŐLŐK TOLVAJAI MEGTÁMADTAK KÉT MEZŐŐRT Szekszárdról telefonálja a Kis tjság tudósítója: Különös betörőbanda garázdál- Jefcftlilí1*Iiotek óta a szekszórdkörnyéki tariyű-' kon és présházakban. Ttiker János és Wag­ner Ádám mezőőrök az elmúlt éjszaka vilá­gosságot láttak az egyik szőlőben. Kiderült, hogy itt volt a betörőbanda főhadiszállása. Kikért a betörők súlyosan megsebesítették, Wagnernek azonban sikerült elmenekülnie. A rendőrség széleskörű nyomozást indított a betörőbanda elfogatására. ITALOZÁS UTÁN FORRÓVIíjBE ESETT EGY KISFIÚ Szckszárdról telefonálja a Kis Újság tudó­sítója: Fiilöp Ferenc 9 éves dccsi gyermek több fiatalkorúval borozott. A 9 éves fiú ittas állapotban hazavánszorgott és az udvaron levő forró vízzel telt edénybe esett. Fülöp Ferenc harmadfokú égési sebeket szenvedett. Haldokolva szállították a szekszárdi kór­házba. HALÁLOS ÁRAMÜTÉS Halálos munkásszerencsétlenség történt ked­den este a Pharma gyógyárugyár részvény- társaság Telep-utca 45. szám alatti gyárában. Fischer János 25 éves gyárimunkás, aki Bu- datétényen lakik, munka közben á vilianyfog- ialathoz ért. Áramütést kapott, amely meg­ölte. A szerencsétlen ember holttestét a tör­vényszéki orvostani intézetbe szállították. A rendőri nyomozás állapítja majd meg. hogy Fischer János haláláért terhel-e valakit tele- lősség. Erminio Spalla, a volt nehézsúlyú Európabajnok-boxoló, operaénekes lett. Amerika rádiószínpadain már többször sikerrel lépett fel. London, november 2. A japánok Sanghajnál több helyen átkel­tek a Szncsan folyón, mialatt nehéz és kö- zépnehéz ütegeik zárótüze és száznál több bom­bavető repülőgép vas- és tűzfüggönyt vont csapataik körül és különítményeik mozdulatait sűrű füstfelhőbe burkolták. Az átkelés még az óriási felkészültség elle­nére is nagy vérveszteséggel járt. A japán műszaki csapatok hídverés közben elvesz­tették legénységük 90 százalékát, A hídon átkelő első gyalogsági csapatok közt széles rendeket kaszáltak a kínai gépfegyverek. A japánok emberfeletti erőfeszítéssel igye­keznek a nemzetközi hegyedet teljesen kö­rülzárni, hogy befejezett tény elé állítsák a brüsszeli értekezletet. Jellemző a japán légihaderő tevékenységének méreteire, hogy a tengerészeti minisztérium jelentése sze­rint a japán bombavetőgépek október 25— 27-ig 850 bombarakományt, összesen 2526 bombát dobtak le Sanghájra. A bombák összes súlya meghaladta a 164 tonnát. Az angol ulsieri lövészzászlóaljat, amely egy hét alatt öt halottat és öt sebesültet vesztett Sangháj nemzetközi negyede nyu­gati szakaszának védelmében, a Ianeashirei gyalogezred különítménye váltotta fel. Észak-Kínában 50.000 főnyi nankingi haderő új Hindcnburg-vonal mögé sáneolta el magát, hogy feltartóztassa a japánok előnyomulását Sanzi tartományban. A Daily Mail tokiói értesülése szerint a japán császár kiáltványban fogja tud­tál adni, hogy császári főhadiszállást létesített saját személyes főparancsnok­sága alatt a hadsereg és haditengerészet munkájának összhangba hozására, amint az az utolsó orosz—japán háború alkalmával történt, de azzal a különbséggel, hogy ezúttal n császár hatalma kiterjed majd a polgári közigazga­tásra is. mivel az ország összes gazdasági erőforrásait a hadviselés szolgálatába kell állítani. Ennélfogva a főhadiszállás a nem­zet minden tevékenységét irányítani fogja, vagyis voltaképpen császári parnncsuraloni lesz. Á mozgalom értelmi szerzői azt állítják, hogy céljuk az, hogy megszabaduljanak az angolbarát szabadelvű politikusoktól, akik­nek helyébe elszánt katonákat akarnak ül­tetni; ezek erélyes politikát követnek majd Ázsiában. Heves támadás a kínaiak uj sangháji állásai ellen Sanghaj, november 2. A japánok a legnagyobb hevességgel tá­madják a kínaiak sangháji új állásait. Elke­seredett védekezés után a kínai csapatok a Lincoln-körúttól északra fekvő területre vo­nulták vissza. A pekingi harctéren a japánok elfoglalták a Jangcsuantól 16 kilométernyire nyugatra fekvő Cesih városát. Edén brüsszelbe érkezett Brüsszel, november 2. Edén, a kilenchatalmi értekezletre kikül­dött angol bizottság vezetője, kedden dél­előtt Brüsszelbe érkezett. Spaak belga kül­ügyminiszter fogadta. Párizs, november 2. A brüsszeli értekezleten résztvevő francia küldöttség tagjai Delbos, De Tessan és Mon- nervillc. Melléjük több helyettes megbízottat és technikai szakértőt osztottak be. Újabb légi támadás Tienein, november 2 Három japán bombavető repülőraj bom­bázta Tajuanfu pályaudvarát és a város megerősített részeit. A bombák a pálya­udvar épületében és a katonai laktanyák­ban igen súlyos károkat okoztak. Mint japán forrásból jelentik, a cscngtui harctéren állomásozó kínai esapattestek között van egy kommunista hadosztály is, amelynek eiőörsszolgálatát fiatal leányok látják el. Kina visszautasítja a japán vádakat Sangháj, november 2 A kínai kormány hivatalos közlemény­ben válaszol a japán kormány október 7-i közleményére, amelyben a japán kormány hosszasan fejtegette, hogy miért nem vehet részt a brüsszeli kilenchatalmi értekezleten. A kínai hivatalos közlemény visszauta­sítja a japán kormánynak azt az állí­tását, hogy a kinai kormány japánelle­nes politikát folytat. Emlékeztet a kinai hivatalos közlemény arra, liogy Kina mindig komoly erőfeszítést tett a nemzetközi együttműködés és Kina fejlesztése érdekében. Kína és a külföld között egyre nagyobb arányú kereskedelmi kapcsolatok létesülnek és mindjobban ki­alakul Kína és a külföldi hatalmak barát­sága. Mindez pedig a japán létei helytelen­ségét bizonyítja. A békét Kelet-Ázsiában legjobban úgy lehetne megóvni, ha Japán visszavonná Kinából katonai erejét és le­mondana támadó politikájáról. caifcö Jövő héten lemond a román kormány Bukarest, november 2 Politikai körökben biztosra veszik, hogy a román kormány a legközelebbi idők­ben beadja lemondását. Erre mutat Tatarescu miniszterelnöknek a liberális párt végrehajtóbizottságában mon- bolt beszéde is, amelyben többek között ki­jelentette, hogy a kormány négy év alatt végrehajtotta azt a programot, amelyet maga elé tűzött és így küldetése most már végéhez közeledik. Károly király kedden Csehországba uta-< zik vadászatra. Valószínű, hogy a kormány lemondására a jövő héten kerül sor. m mm Javítóintézetbe került a 16 éves hűtlen asszony, aki ikrek anyja Több ízben adtunk arról hírt, liogy Ameriká­ban az utóbbi időben szinte járványszerű mó­don terjedtek el a gyermekházasságok. Most egy ilyen gyermekházasságnak válóperéről számol­nak be az amerikai lapok, amelynek az az ér­dekessége, hogy a fiatalasszony, aki mindössze tizenhat éves és máris ikreknek az édesanyja — megcsalta a férjét, amiért az amerikai tör­vények értelmében büntetés jár. Rose Bruckner két évvel ezelőtt, 14 éves ko­rában férjhezment egy 23 éves newarki magán­hivatalnokhoz és egy évvel ezelőtt, tehát 15 éves korában ikreknek adott életet. Egyjdeig boldogan éli a kis család, az elmúlt napokban azonban a férj váraljai, .plköltözött otthoná­ból és válókereselet adott be a fiatalasszony ellen, hűtlenség címén. Válókeresetében elő­adta, hogy egyízben, amikor váratlanul haza­tért. az asszonnyal bezárkózva egy férfit talált a lakásban. A bíróság, miután az asszony töredelmesen beismerte hűtlenségét, kimondotta a válást, egyben súlyos büntetést mért az asszonyra házasságtörés címén. Javítóintézetbe utalta. A mindössze 16 éves Rose most már a javítóintézetben van. Magas, nyúlánk alakja érett asszony benyomását keiti. A válóper utolsó tárgyalásán már a javítóintézet gond­noknőjével együtt jelent meg. A bírói ítélet szerint az ikrek édesanyja 21 éves koráig a javítóintézetben fogja „megtanulni'1, hogy mi­lyennek kell lenni egy hű asszonynak . ....................g<IEn— Pe ruban csak halálos fenyegetésre nősülnek a férfiak Leguía köztársasági elnök furcsa szerepe egy válóperben Washingtonból jelentik: Különös válókerese­tet nyújtott be D. J Clarkson vállalkozó a washingtoni törvényszékhez, amelyben kéri a bíróságot, hogy válasszák el feleségétől Merce­des de la Quintana perui asszonytól, akivel a válókereset szerint igen furcsa körülmények között lépett házasságra. — 1925-ben hosszabb időt töltöttem Peru­ban, ahová egy nagyobbszabású üzleti ügy szó­lított, — mondja a vállalkozó keresetében — és Limában, Peru fővárosában egy társas- összejövetelen ismerkedtem meg feleségemmel, akivel különben egy percet sem éltem házas­életet. Az asszony kacér volt és én udvaroltam neki. De csupán ártatlant flört volt közöttünk. Ugylátszik azonban, hogy az ártatlan flört mégsem volt olyan egészen ártatlan, mert a kereset további részében a következőket adja elő a vállalkozó: — Egy napon idézést kaptam az akkori köz- társasági elnökhöz Lcguia Augustióhoz, aki kö­zölte. velem, hogy Quintana asszony gyermeket vár, egyben kijelentette, hogy ezekután köte­lességem elvenni feleségül, mire én tiltakoztam. Megmondtam, hogy nem vagyok hajlandó Quinta asszonyt elvenni feleségül. — ügy, — mondotta az elnök gúnyosan —. akkor vegye tudomásul, hogy a közel napok­ban önt véletlen baleset fogja érni. Néhány nappal később Clarkson lakásán négy tilbosrendür je­lent meg. akik halálos fenyegetéssel kény­szerítették az amerikai vállalkozót, hogy kövesse őket a főváros egyik templomába. A vállalkozó engedett az erőszaknak, a négy lilkosrendőr közölt elment a templomba, ahol legnagyobb meglepetésére esküvőre kész násznép várakozott, az oltár előtt pedig már ott állt a talpig fehérben a menyasszony, a köztársasági elnök kar­ján. aki nyájasan mosolygott a meglepett vállalko­zóra. Clarkson tiltakozni akart, de négy kísé­rője közül az egyik vadul a karjába markolt és a fülébe súgta: — Nősülj meg, vagg a halál fia vagy! Egyidejűleg pedig revolverrel oldalba lök­ték. A vállalkozó ezekután engedelmesen kísérte menyasszonyát az oltár elé és örök hűséget es­küdött Quintana asszonynak. Az esküvő után azonban titokban felszedte a sátorfáját és anélkül, hogy nászúira hívta volna a fiatalasszonyt, megszökött Peruból. A vállalkozó azt is előadta, hogy feleségét azért támogatta házasságában a köztársasági el­nök, mert az asszony különböző politikai moz­galmakban nagy szolgálatot tett neki. A kereset azt is közli, hogy azért várt Clark­son olyan hosszú ideig a válókereset beadásá­val, mert 1928-ban azt az értesítést kapta Pe­ruból, hogy felesége meghalt. Később ez a hír azonban hamisnak bizonyult. Az amerikai lapok hasábokon át számol­nak be a nem mindennapi válókeresetről és hosszú tudósításokban közük, hogy Peruban a vállalkozó esete nem is olyan rendkívüli. Állítólag a perui és délamerikai spanyol eredetű családokban ősi szokás, hogy a család nőtagjainak feljelentésére a férfihozzátartozók életveszélyes fenye­getésekkel kényszerítik a vőlegényt az oltár elé. Az amerikai társadalom nagy érdeklő­déssel néz a vállalkozó válóperének ki­menetele elé. Benes a Kisebbséai Kérdés rendezéséről Prága, november 2. Csehszlovákia nemzeti ünnepén Benes köztár­sasági elnök nagy beszédet mondott, amely­nek során nagy figyelmet érdemlS kijelenté­seket telt az állam területén élő kisebbségek kérdéséről. Kijelentette a cseh államfő, hogy megkezdődött a csehszlovák külpoliti­kának az a szakasza, amely véglegesen ki akarja alakítani a többségi nemzet és a kisebbségi nemzetek igazságos és demokratikus együttműködését. A külpolitikai helyzetről szilva, hangoztatta Benes, hogy a békét meg lehet menteni és ki­jelentette, hogy Csehszlovákia csak védekező háborúba volna hajlandó belebocsátkozni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék