Kis Ujság, 1938. október (52. évfolyam, 221-246. szám)

1938-10-01 / 221. szám

MÁSODIK KIAPifefrg-) ? Ha i HátyásDiák melléklet Ara 8 fillér KIS ÚJSÁG előfizetési íra 1 hóra ....... P 2.— SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL I k!s vÍSaS magyar5' H^ÉTFö wi'egjnii í h«ra! i í ”.7o FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Budapest, vl. aradi-utca a s* telefon, i«« KIS UJSAG MAGYAR HÉTFŐ vei együtt 6 hóra . . P 14.40 * LEVEITTM, KIS ÜJSAG, BUDAPEST 82. Tiltakozott a cseh normatív, deelfogadtaadöntést Sirovy miniszterelnök feltűnő rádióbeszéde a csehek között lázitó nOgynökökrölM •— Krefcy hadin miniszter hadnarancsa a cseh katonákhoz — Wéres harcok lengyelek és csehek között sok halottal és sebesülttel Elindultak a német csapatok Csehszlovákiába 8 1 Az emberiség örömujjongása szente­síti azt az okmányt, amelyet az európai négy nagyhatalom kormányfői Mün­chenben aláírtak és amellyel megmen­tették a világbékét és az emberi cvilizá- ciót. Mégis úgy érezzük, hogyha e béke­műnek csupán annyi lenne az eredmé­nye, hogy csak elkerülte, vagy elhalasz­totta az Európával szembenállóit erők nagy mérkőzését, akkor ez az öröm­ujjongás nem volna olyan szívből való, mint amennyire valóban szívből jött. 'A müncheni jegyzőkönyvek történelmi eredménye csak másodsorban a világ­égés megakadályozása. Értéke és súlypontja az igazság el­fövendő és immáron feltar­tóztathatatlan diadalában Van. Két évtizeddel ezelőtt az élettől, az igazságtól, a történelmi, földrajzi és gazdasági adottságoktól egyaránt telje­sen függetlenített módon rajzoltak új térképet Európának. Tengernyi könny, mérhetetlen kár és fel-feltörő keserűség járt az új térkép nyomában. Most Európa igazi térképét kez­dik el megrajzolni. Azt a tér­képet, amely gyakorlatilag éppen úgy, mint eszmeileg az igazságot szolgálja és maradandóvá teszi a békét. Nem kesergünk most azon, hogy a magyar igazság győzelmének valóravál- tása pár hetet késik. Inkább örülünk az eredménynek, amelyben az Európa sorsát intéző 1 négy nagyhatalom félre­értést és ellentétet kizáró módon leszö­gezte magát a felvidéki magyarság kor­látlan és megakadályozhatatlan önren­delkezése mellett. Az a három hónap, amelyen belül a felvidéki magyar ki­sebbség sorsát illetőleg az érdekelt két 'államnak meg kell egyezni, a remény­kedés és az öröm időszaka lesz, úgy, mint az elmúlt húsz év a keserűségé és a jogtalanul bántottak bánatáé volt. Nemcsak barátaink állanak az olda­lunkon, hanem mellettünk van Anglia és Franciaország is, akik a háború győ­zelmi mámorában ravasz, fondorlat-esz­Bécs, szeptember 30. (A Kis Újság tudósítójának, jelentése) A német csapatok szombaton, október elsején a szudétanémet földön 60 kilométer hosszú és 20 kilon|éter széles területet száknak meg Linztől északra. A német csapatok pénteken este elindultak a cseh határ felé. közelképen, segítettek ' bennünket meg- csufölni. Annál őszintébb örömmel ol­vassuk; azokat a párizsi híradásokat, amelyekből megtudjuk, hogy a cseh és a magyar kormányok közötti közvetí­tésben Franciaország fokozott szerepet akar vállalni. Népünk és nemzetünk ki­próbált barátain Hitle r e n és M u s- s o l i n i n és az angol birodalom kor­mányelnökén kívül most már biztosak lehetünk a szabadság klasszikus hazájá­nak, Franciaországnak igázságérzete fe­löl is. E percben acélosabbnak kell lenni a magyar egységnek, mint valaha volt és az igazság hajnalhasadása fölött érzett öröm hangjai mellett meg kell szólalni az elismerés szavainak ‘i s« Magyarország külpolitikáját nehéz idők- ben páratlan óvatosságot és rendkívüli tapintatot, mindenekfölött pedig önér­zetet követelő művészettel intézte és in* tézi a magyar kormány. Elsősorban hálánkat és elismerésünk két, az egész magyar nép odaadását és köszönetét kell tolmácsolnunk Kánya Kálmán külügyminiszternek az európai diplomácia e világszerte megbecsült „nagy ‘öregemberének". Az elkövetkezendő hetek a magyarság felfelé ívelő életútjának új állomását je­lentik, amelyre boldogan és felszabadul­tan érkeztünk el emberfeletti szenvedé­sek útján. Hitler, Chamberlain, Daladier és Göring müncheni békenyilatkozata München, szeptember 30 Németország ma a béke mámorával éb­redt. Reggel már mindenki tudta a tár­gyalások kedvező eredményét, mert hiszen nem volt Németországban senki, aki egész éjjel ne tartózkodott volna rádió-készüléke mellett. Münchenben a lelkesedés alig ismer kor­látokat. A hajnali órák óta percenként érkeznek ismeretlen személyektől szebb'nél- szebb virágcsokrok Chamberlainnak a Regina Palast-szállodába. A szálloda előtt az utcán órákhosszat beláthatatlan tömeg várakozott és addig nem szűnt meg a lelke­sedés, amíg Chamberlain ma reggel meg nem jelent a virágcsokrokkal elárasztott balkánon és innen látható meghatódott- sággal meg nem köszönte az üdvözlést, A világ sorsát eldöntő-tanácskozás hősei; -Hitler,, Daladier, Mussolini, Chamberlain^ Külön ügyelem fordul Magyarország felé, amely a szudétanémet kérdés el­intézése után ismét előtérbe lépett. Münchenben nagy megelégedéssel vették tudomásul, hogy amint a béketárgyalások- nál a trianoni kastélyban a magyar kül-< döttséget ajtó.elptt várakoztatták, úgy az : egyszerű levélhordóvá degradált két cseh I követ az éjszaka nem kapott mást, mint egy félénk javaslatot Daladiertől, hogy talán a cseheket is bocsássák a tárgyaló államférfiak elé és erre a javaslatra egy­hangú elutasítást. ■ Űgylátszik, hogy Münchenben sokkal több történt a cseh kérdés elintézésénél: megteremtették azt a légkört, amelyben sokkal könnyebben lehet az Európát még nyugtalanító kérdéseket elintézni. Chamberlain Hitlerrel tanácskozott pénteken £.' ‘ München, szeptember 30 .^Chamberlain angol miniszterelnök pentsa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék