Kis Ujság, 1938. november (52. évfolyam, 247-272. szám)

1938-11-01 / 247. szám

KIS ÚJSÁG (IMztlésI ára I hóra , p 2. _ KI S ltJSÁG előfizetési ára 6 hóra . . . . , ( , P 12.— KIS ÚJSÁG MAGYAR HÉTFÖ-vel egvütl 1 hóra . , P 2.40 KIS IIJSAG MAGYAR HÉTFŐ vei együll 6 hóra . . P 14.40 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL i BÜDAPFST, VI, ARADI-UTCA & SZ. TELEFON: 1-207-26* LEVEI.CIM i KIS ÚJSÁG. BUDAPEST 62. Vasárnap Olaszország És Németország bu­dapesti követei közöltek Kánya Kálmán kül­ügyminiszterrel, hogy a magyar-csch vita végleges elintézésére a két nagyhatalom mint döntőbíró vál­lalkozik. Közölték a külügyminiszterrel azt a termé­szetes feltételt is: a két nagyhatalom a szem­benálló Magyarországtól és Csehországtól el­várja- hogy ezek minden fenntartás nélkül alávetik magukat a döntőbíróság határoza­tának. A magyar kormány ezt a beleegyező nyilatkozatot azonnal meg is tette. Kánya Kálmán ezután tanácskozott Imrédy Béla miniszterelnökkel, aki utána kihallga­táson tett jelentést Horthy Miklós kormány­zónak. A kihallgatást követőleg a kormány tagjai a Sándor palotában ültek össze, ahol megbeszélték a további teendőket. Az élénk vasárnapot még mozgalmasabb hétlő követte. Kora reggel, nyilvánosságra jutott Budapesten is az olasz és a német kormány hivatalos jelentése a döntőbírásko­dás elvállalásáról. A hivatalos jelentések kö­zölték, hogy Olaszországéit gráf Ciano külügyminisz­ter, Németországot pétiig Ribbcntrcp kii!iigyiu.:iiiszj£r képviseli. Közölték a hivatalos jelentések a[zt is, hogy Becsben kezdődnek a tanácskozások szerdán, november 2-án. Végül megemlítették a jelentések, hogy meg­hívást kaplak Becsbe Kánya Kálmán ma­gyar és Chvalkovszky csehszlovák külügy­miniszterek. Hérrcf hivatalos felaatés a gmBitüBDirésÉg üssseiáiÉgÉg'ül Berlin, Október 31 A Német Távirati Iroda hivatalosan jelenti: A Csehszlovákiában élő magyar kisebb­ség problémáját és a Magyarország és Cseh­szlovákia közli igazságos néprajzi határ megvonásának kérdését Magyarország és Csehszlovákia az utóbbi hetekben folytatott közvetlen tárgyalások, útján nem tudta megoldani; ezért a magyar és a cseh kor­mány azzal a kéréssel fordult a német és az olasz kormányhoz, hogy e kérdéseket döntőbíróság útján oldják meg. Ribbentrop német birodalmi külügyminiszter római látogatása során ezt a kérdést is megbeszélte Ciano gróf olasz külügyminiszterrel és tájékoztatta az olasz kormányt, hogy Németország hajlandó belemenni a kérdés döntőbíróság útján való rendezésébe. Mi­után a csehszlovák és a magyar kormány kijelcnicttc, hogy a döntőbírósági határoza­tot fenntartás nélkül végleges rendezésnek elfogadja és haladéktalanul végrehajtja, a német és oiasz kormány elhatározta, hogy elfogadja a döntőbírói szerepet. Ribbcntrop birodalmi külügyminiszter és Ciano gróf külügyminiszter ebből a célból szerdán, november 2-án Béesben összeül. A magyar és a csehszlovák külügyminiszter ugyanerre a napra szintén meghívást ka­pott Béesbc. (MTI) l€i§c hipv5s©iii€ Magyarországot B#csb@K? Beavatott helyről a Kis Újság munka­társa úgy értesült, hogy Kánya Kálmán külügyminiszter vezeté­sével a magyar delegáció kedden dél­után 4 órakor a menetrendszerű gyors­vonattal utazik Becsbe. A magyar delegáció tagjai előreláthatólag: Teleki Pál gróf kultuszminiszter, Csáki] István rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Kuhl Lajos miniszteri tanácsos, a külügyminisztérium politikai osztályának főnöke, Szentivángi miniszteri tanácsos a külügyminisztériumból, Zilahy-Sebess Jenő és Szegedg-Masszák Béla miniszteri titká­rok. A delegációval utazik a kultuszminisz­térium két földrajz-szakértője is és előre­láthatólag Béesben lesz a magyar kormány megbízásából egyik kiváló magyar statiszti­kus is. Magánforrásból nyert értesülésünk szerint Ciano és Ribhentrop elsőidben szerdán délben 12 órakor ülnek össze tanácskozásra Becsben. Azt, hogy a tárgyalások hol fognak le­zajlani — egyelőre még nem tudjuk. Egy — rendszerint jólinformált politi­kus — azt közölte velünk, hogy a ta­nácskozások előreláthatólag a bécsi Im- pcrial-szállóban lesznek. Diplomáciai körökből úgy értesülünk, 4 inarseiitei borzalmas tűzvész, röviááM k.iiörtec ni áh. A kigyulladt áruház előterében a szálló, amelyben Daiadtcr miniszter­elnök lakott. Horthy kormányzó üzenete a' ieli^^^Éiagyarságnak 5Térf.Z"L’ Ma s melléklet " ara 8 fillér Zónákra osztua számuk meg i a Feiuidóket etiliriik estire várható a vigieges határok kijaisiase

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék