Kis Ujság, 1938. december (52. évfolyam, 273-296. szám)

1938-12-01 / 273. szám

V 30‘ J 52. évfolyam 273. szám ^ Hkranácsadó melléklet ara 8 fillér KIS ÚJSÁG előfizetési ára I hóra ........................... . P 2.— KI S ÚJSÁG előfizetési ára 6 hóra................................P 12.— KI S ÚJSÁG MAGYAR HÉTFÖ-vcl együtt 1 hóra . . P 2.40 KIS ÚJSÁG MAGYAR HÉTFÖ-vel együtt 6 hóra . . P 14.40 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, VI, ARADI-UTCA 8. SZ. TELEFON: 1-207 26* LEVÉLCÍM: KIS ÚJSÁG BUDAPEST 62. Haram naau hOiHHUi esemfimi: 1- Agyonlőtték szökés közben a román Vasgárda vezérét Codreanut és 13 társát 2. Kétmillió munkás sztrájkol Francia- országban 3. Ciano olasz külügyminiszter nagy beszéde a nemzetközi helyzetről Feszült érdeklődéssel várta egész Európa a szerdai napot, mert két nagy­jelentőségű esemény kötötte le a világ figyelmét. Az egyik az a nam erőpróba volt, amelyre a francia korimmy vállal- ' kozott, amikor elhatározta, hogy a szer­dai napra fenyegetöleg ígérkező sztrájk­kal szembeszegezi az államhatalom szükséges erélyét. Minden józanul gon­dolkodó ember örömmel állapíthatja meg, hogy a francia vörös merénylet csúfos kudarcba fulladt. Nem kisebb figyelem fordult Ciano gróf olasz külügyminiszter szerdai be­széde felé. amelynek tartalma megerősí­tette azt a bizalmat, amelyet az építő olasz külpolitikába e nagy nemzet ba­rátai és bámulni helyeztek. Váratlanul robbant azután ki a szer­dai nap véres meglepetése, a román Vasgárda börtönre ítélt vezérének és több elítélt társának lelövésévcl. Meg­nyugtató, hogy úgy Párizsban, mint Európa szélsőkeleti részén is a kor-. Hiányzótok kíméletet nem ismerő erély- lycl szállnak szembe minden romboló és felforgató törekvésekkel, jöjjön az akár jobbról, akár balról. Az izgalmas szerdai nap eseményeiről alábbi tudósí­tásaink számolnak be: Izgalmak Franciaországban a nagy sztrájk napján Az általános munkaszilnetelielés meghiusüM, de kétmillió alkalmazott nem jelentkezeti munkahelyén Párizs, november 30. A francia főváros mindennapi élete szer­dán reggel kissé meglássuk ütemben, de rendes mederben indult meg. A közúti forgalom sehol sem akadt fenn, noha az autóbuszok száma lényegesen Csökkent. A fővárosban és környékén az autóbuszok, a földalatti villamosok és a közúti vasút állomásait, valamint a kocsi­színeket- és műhelyeket rendőri erők száll ták meg. Az autóbuszok útvonalán lovas- és kerékpáros rendőrkülönitmények bizto­sítják a zavartalan forgalmat. Biztosították a közlekedést ' A földalatti villamos forgalma kis ké­séssel 80 százalékban megindult. A társas­gépkocsi és vasúti közlekedés teljes üzem­ben van. A vidékről érkező jelentések sze­rint a helyzet ott is hasonló. A párizskörnyéki vonatok menetrend­szerűen futnak be a pályaudvarokon. A pályaudvarokat rohamsisakos, szuro- nyos katonaság őrzi. Az utasokkal közlik, hogy nem kell a forgalom megakadásától tartani. A fontosabb vasútállomásokat és műhe­lyeket szintén karhatalom szállta meg. A sztrájkniozgalomban résztvevő közúti alkal­mazottak helyét mérnökök foglalták el. A rádió, amely műsorát a helyzet meg­nyugtató ismertetésével kezdte, figyelmez­tette a közönséget, hogy tartsa fenn a ren­dét és a munka folytonosságát. A le bourgeti repülőtéren a légi forgalom nem akadt fenn, bár a sztrájk következté­ben a repülőgépek menetrendjében kisebb- nagyobb változtatásokat tettek. A posla- és a táviróíorgalomban eddig nem történt na­gyobb fennakadás. A postaalkalmazottak szakszervezete elhatározta, hogy a forgalom zavartalan lebonyolításáról gondoskodni fog. Párizs 10.000 bérkocsivezetője közül reggel mintegy 4000 megkezdte a munkát. A párizsvidéki fémipari üzemek égy részé­ben szünetet a munka. A bankokban és a pénzintézetekben, valamint a nagy áruházakban a munka reggel rendesen megindul!. Zavartalanul működnek a közüzemek A főváros élelmiszerellátásáról megfele­lően gondoskodtak. A boltok nagyrésze nyitva van. A szállodai alkalmazottak nem csatlakoztak a sztrájkhoz. A kávéházak mind nyitva vannak s a nagy vásárcsarno­kokban zavartalanul folyt a munka az egész éjszaka folyamán. A lakosság élelmezése így biztosítva van. A közüzemek miml zavartalanul mű­ködnek. A műegyetemi hallgatók mérnökök vezeté­sével készen állanak, hogy szükség esetén gondoskodjanak a fővárosnak villanyáram­mal való ellátásáról. A megyék prefektusai a kormány utasí­tására az ország valamennyi városában in­tézkedtek a közüzemek zavartalan műkö­déséről. Észak-Franciaországbáp, ahol a helyzet meglehetősen feszült, a hatóságok katonai óvintézkedésekhez folyamodtak. Marseilleben szintén széleskörű katqnai intézkedéseket tettek. A főbb útvonalokon rendőrkülönítmények tartják fenn a rendet. A vidéki szakszervezetek nagyrésze nem csatlakozott az általános sztrájkhoz. A lapok nagyrésze, a sztrájk következ­tében, csökkentett terjedelemben, 2—4 oldalon jelent meg. A lankiadóntlktlaipk m,ml.fsainak nagy része nem dolgozik , és így a lapok kihor­dása nehézségekbe ütközőit. ,4 .szélsőbalol­dali lapok nem jelentek meg. A sajtó áltálában helyesli a kormány, eré­lyes intézkedéseit. Az az általános nézet, hogy a szerdai napon nem csupán Franciaország belső ereje és hatalmi tekintélye, hanem egyben az ország jóhírneve is kockán forog. A jobboldali lapok kétségtelennek tartják, hogy a kormány a forradalomra izgató vezetőkkel és a sztrájkmozgalom főcinko­saival szemben megtorló intézkedésekhez fog folyamodni. Vidéken legtöbb helyen megbukott a sztrájk Párizs, november 30. A touloni és a cherbourgi munkásszakszer­vezetek úgy döntöttek, hogy csatlakoznak az általános sztrájkhoz. Az általános munkás­szövetség kebelébe tartozó több Iserc-megyei szakszervezet, így a villanyszerelők, valamint a prefekturai és alpreirkturai tisztviselők szak- szervezete elhatározta, hogy tagjaik szerdán is munkába állanak. Hasonló álláspontra helyez­kedett a Vauelusc-megyei tanítók szakszerve­zete is. Liliéből érkező jelentés szerint Raismes-ben a esendőrségnek kellett szét­oszlatnia többszőr felvonuló sztrájkoló!. Négy sztrájkoló! letartóztattak. A letartóztatások nagy elégedetlenséget keltet, tek a sztrájkolok között. Saint Amand-ban ezerre növekedett a felvonulók szánta és együtt elindultak Valencienncs-bc, ahová a letartózta­tottakat vitték. Anzin-ben a csendörscg útjukat állta és szétoszlatta a tüntetőket. Sarraul: Minden rendben Rendőrfőnön: 250 letar­tóztatás Párizs, november 30 Samuit belügyminiszter szerdán délelőtt fogadta a sajtó képviselőit s kijelentette előt­tük, hogy minden a lehető legnagyobb rend­ben folyik. A közhivatalok zavartalanul mű­ködnek. A fémipari szakmában, ahol arra szá­mítottak, hogy sokan fogják abbahagyni a munkát, csak 25 százalékot tesz ki a sztrájko­lok száma. A limogesi cipőgyárak munkásai követték a legnugyohb számban a sztrájkra való felhívást, de onnan sem érkezett jelentés összetűzésről. A belügyminiszter ezután tagadta a rendőr­főnököt, aki bejelentette, hogy a párizsi körzetben összesen mintegy 250 letartóztatás történt; ezek közül mintegy nyolcvan sztrájkolót a munka megakadályozása címén tartóztattak le. Ügy tudják, hogy a nemzeti vasúttársaság igazgatósági tanácsának tagjai közül egyedül Semard, a munkások nemzeti szövetségének főtitkára nem tett elegei a katonai szolgálatra behívó parancsnak. Kétmillió sztrájkoló Párizs, november 30. Az általános sztrájk vidéken sem okozott nagyobb fennakadást a mindennapi életben. A szakszervezetek szerint országszerte hozzávetőleg kétmillió munkás sztrájkol. Súlyos vdd León Blum ellen Párizs, november 30. A Journal szerint Léou Blum állítólag a szo­ciáldemokrata képviselők hozzájárulásával a kormány behívásai ellen való tiltakozásul azt a parancsot adta ki a szociáldemokrata város­igazgatásoknak, hogy szerdán, zárják le a vá­rosházákat és a polgármesteri hivatalokat és így akadályozzák meg a városi alkalmazotta­kat a behívást parancs teljesítésében. A Malin szerint a kormány rövidesen össze­ül. hogy megtegye mindazokat a szükséges in­tézkedéseket, amelyek alkalmasak arra, hogy elejét vegyék a baloldali pártok szándékainak. Au Aflion Franeaisc Léon Bluin azonnali letar­tóztatását követeli, mert ő a tulajdonképpeni „nagy provokátor1*. Helyzetjelentés vMébrül Párizs, november 30. ClermonS-Ferrandban a tüntetők egy pilla­natra elfoglalták a pályaudvart, a rendőrség azonban gyorsan kiürítette. Itt az utcákou tartózkodó sztrájkoló csoportok a kereskedők és kávésok többségét kényszeríteÜék, ív ;.>y zár­ják be helyiségeiket. C.reusetban nincs sztrájk: mint ; ueider- gyár jelenti, tízezer munkás küziii Mindössze tíz hiányzik. St. Eticnneben csak kevés niunká8 tett eleget a sztrúiUparancsrak, ellenben Albi- bau valamennyi bányamunkás sztrájkol, Cár­i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék