Kis Ujság, 1939. február (53. évfolyam, 26-48. szám)

1939-02-01 / 26. szám

„ * 1 v ' 'v*y. ( Szerda, 1939 február 1 . V ^ Q a 53. évfolyam, 26. szám ARA O FILLÉR ü fÉfÉKk HH A VV ^fiplpis SjaSljÉ^1 jdgKggt A i|Kpí m w|gj|& 1|| Ara 8 fillér KIS ÚJSÁG rlfiflzelííil ára I hóra ....... P 2.— KIS U.ISAG olfifirrlísi ára 8 hóra ....... P fi.— _xr_»____ ___ __________ ______ _ _ KIS l'JSAG rlnflzrtási ára fi hára ............................ P 12.— FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP KI S ÚJSÁG t'liifizcIM ára I ívre .... • . . P 24.— SZKRKKSZTftSFG f.S KIADGIIIVATAI.i BUDAPF.ST, VL. ARADI ( ICA 8. Si. TKI EFrtN* 1 207 28* I.F.VFI CÍM: KIS ÚJSÁG BUI>AI’F.S1 VL Uéres összeütközésen, ukrán erőszak és fejetlenség Kárpátalján Róma, január 31. A Voce d‘ Italia részletes jelentésben szá­mol be a ruszin kérdés újabb alakulásáról és a ruszinföldi magyar kisebbség helyzeté­ről s ezzel kapcsolatban a következőket írja: — Amikor Csehország kérdését megoldot­ták, úgy látszott, hogy minden igazságta­lanságot és visszaélést megszüntettek. Ez azonban nem így történt. Uj ellentét merült fel, amelyet úgy szoktak nevezni, hogy ukrán kérdés. A lnp ezutáp részletesen ismerteti a ru­szin kormány eljárását a magyar kisebbség­gel szemben és hangoztatja, hogy a magyar közvélemény nem tűrheti, hogy egy kis tartományi miniszter nagyzási hóbortja miatt fajtestvéreit ilyen súlyos sérelmek érjék. Dolgozik az ukrán propaganda Munkács, január 31. Az ukrán propaganda széltébcn hosszá- ban azt hí resztet i, hogy Hitler vezér és kancellár rangrejtve bejárta a ruszin falva­kat s többi között őrhegyalján is járt, Inért meg akart győződni a helyzetről. Szabotázs, terror, összeütközések Ungvár, január 31. Ideérkezett hírek szerint a Huszt melletti Iza községben szombaton este véres összetűzés volt az őslakosság és a Szics-terrorszervezet tagjai között. A lakosság kapával, kaszával támadta meg a huszti terrorkülőni t meny tagjait és kiverte eket a falából Az összetűzésnek hat súlyos sebesültje van. A turjabisztra-poroskői útvonal együk sza­kaszán felhalmozóit nagymennyiségű tűzi­fát, ismeretlen tettesek felgyújtották. Hiva­talos jelentés szerint 3500 köbméter fa égett el. A hatósági vizsgálat állítólag olyan megállapításra jutott,, hogy a Turja-völgy- fcen ruszin szabotázs“ folyik s ennek letö­résére 500 Szics-terroristát vezényeltek ki. „Ukrán nemzeti egység" mozgalom Pozsony, január 31 Huszlon most tették közzé az ukrán nem­zeti eggré/mozgalom szervezési szabályza­tát, amely a tekintélyt elvet fogadja el. A mozgalomnak ukrán nemzetiségűek lehelnek a tagjai, akiket a vezetőség vesz fel. A mozgatom tagjai különböző intézmé­nyekben és testületekben csak akkor vál­lalhatnak fizetéssel járó vagy tiszteletbeli megbízatást, ha a mozgalom vezetősége ezt megengedi. .4 szabályzót erős fegyelmit ír elő. A párt vezére és vezetőségi tagjai kinevezés útján kapják megbízatásukat. A vezér nevezi ki a körzetvezetőket, ezek pedig minden körzetben öt tagot neveznek ki. Minden megbízott fogadalmat tesz. Központi vezérré Itcvaj Fedort, az állam­nyomda igazgatóját nevezték ki. Kineveztek már tíz körzetvezetőt is. Véres összefűz és Szolyván Munkács, január 31 Szolyván vasárnap a csehek és az ukrá­nok között véres összetűzés volt. A február 12-i ruszinszkói választásra Szolyván külön ruszin listát akartak be­nyújtani. A párt megbízottja, Hrabár Sán­dor ebben az ügyben az ukrán választási bizottsághoz ment. A bizottság előbb na­gyobb összegű kauciót kért, majd amikor ennek letétele megtörtént, Hrabárt Husit rá utasította Ott Hrabárt letartóztatták és súlyosan bántalmazták. Szolyvárói érkezett menekültek elbeszé­lése szerint a szolyvai cseh —ukrán bíróság egy rádióelőfizetőt kéthavi fogházra ítélt, mert készülékével a budapesti rádió adását hallgatta. A ruszin papság erélyes állásfoglalása az ubrán terror eüen Ungvár, január 31 Nyárády Dionysius huszti apostoli vizi- tátor a napokban Szölyvára rendelte a rüszi'ns'zkői görögkatolikus espereseket 's ] vázolta előttük azt az egyházi irányvonalat, amelyet a ruszinszkói görögkatolikus pap­ságnak követnie kell. Kétszáz pap nevében Duliskovies szolyvai esperes válaszolt Nyá­rády nalc és a következőket mondotta: — Meghajtunk a Szentalya akarata előtt, amikor Nyárády apostoli vizitátort fölélik helyezte, de sohasem egyezünk bele, hogy népünk nyelvét elvegyék és idegen kultúra szolgálatába állítsák ruszin népünket. Mint a nép hivatott vezetői kijelentjük, hogyha ránk kényszerítik az ukránnyelvű egyházi szertartást, inkább elhagyjuk csa­ládunkat, parochiánkat és önként bevonu­lunk a gyüjtőtáborokba, hogy ezzel is tün­tessünk az egész kultúrvilág előtt a ruszinszkói egyházi ételben is alkalmazott ukrán terror ellen. Nyárády apostoli vizitátor izgalomtól re­megve hallgatta végig a papság határozott állásfoglalását és azonnal visszatért Husztra, Az egyik pozsonyi magyar laoot a Volosin - kormány kitiltotta Kárpátaljáról Pozsony, január 3L,­A kárpátukrán Vo/osfn-kormány magyar- ellenes •intézkedései egyre-nlásra látnak napvilágot. Legújabban a Vo/os/ri-kormány kitiltotta egész Kárpátalja területéről a Pozsonyban megjelenő Esti lljságot. A lap a sérelmes intézkedés ellen táviratban til­takozott Hóéba köztársasági elnöknél és Berannál, a központi kormány miniszter- elnökénél. Politikai körökben óriási érdeklődés­sel várják, hogy miképen oldódik meg a zsidó ja vaslat módosításának problé­mája. A kormány a Nemzeti Egység Pártjának hétfő esti értekezletén nem terjesztette elő módosító indítványait, de nem terjesztette elő azokat Tasnádi- Nagy András igazságügyminiszler az egyesített bizottság keddi ülésén sem. Az ellenzék ilyenformán teljesen tá­jékozatlan és nem tudja, hogy me­lyek azok a módosítások, amelye­ket a kormány az eredetileg benyúj­tott javaslaton végre kíván hajtani. A Független Kisgazda Párt elhatá­rozta, hogy mindaddig nem vesz részt a vitában, amíg a kormány félreérthetet­lenül és teljes nyíltsággal meg nem mondja, mik a tervei, milyen módosítá­sokat kíván végrehajtani a javaslaton. Kedden egész nap szakadatlanul foly­tak a tanácskozások. A Nemzeti Egység Pártjának képviselő tagjai sorozatos megbeszéléseket folytattak. A párt nagy­része helyesli a javaslat enyhítését, egy kisebb csoport azonban a javaslat szi­gorítását szeretné. Egész nap tanácskoztak az ellenzék Spaiujc 'puio.: ' w’onüuldca Kát ni o;; Iában. Imrédy miniszterelnök és Keresztes-Fischer belügyminiszter nagyfontosságu tanácskozása Még mindig teljes a bizonytalanság a zsidójavaslat körül vezető férfiai is. Ellenzéki körökben kü­lönösen sok szó esett a felsőházi tagok meg­mozdulásáról. Száznegyven felsőházi tag ült össze hétfőn este — mint jelentettük —, az egyik szálloda éttermében és a IbO fel­sőházi tag részletesen megvitatta a poli­tikai helyzetet. Érdekes, hogy a vacso­rán megjelent Albrecht királyi her­ceg is. • Imrédy Béla miniszterelnök szintén tanácskozásokkal töltötte a keddi na­pot. Tárgyalt Csáky István gróf külügy­miniszterrel és Tasnádi-Nagy András igazságügyminiszterrel. Délután felkereste Imrédyt Keresztes- Fischer Ferenc belügyminiszter. Másfél árán keresztül tanácskoztak. Imrédy és Keresztes-Fischer meg­beszélésének politikai körökben kü­lönösen nagy jelentőséget tulajdo­nítanak és bizonyos közeli ese­ménnyel hozzák a tanácskozás! kapcsolatba. Imrédy és Keresztes-Fischer tanácsko­zása minden bizonnyal a politikai élet jelentős eseményének tekinthető. Ugyancsak nagv érdeklődéssel tekin­tenek' a csütörtöki hikarnagyba jómi vá­lasztás elé. Három jelölt küzd egymás­sal. Báró Vág Lászjó a NÉP jelöltje, Albrecht Ferenc a Független Kisgazda- párt programjával és Csuka Zoltán nvi- lnsjélölt. I f I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék