Kis Ujság, 1947. augusztus (1. évfolyam, 33-56. szám)

1947-08-31 / 56. szám

Ez az olco.i cím. Szerkesztő uram! Minden nő ti fonja olvasni a cik­ket, mert azt hiszik, hogy valami olcsó cipő-, fejkendő-, fuszekli- vagy edényvásárlásról van szó. A vé­gén aztán kiderül, hogy a kánikulá­ból megmaradt furfangos híreimen túl ötletes címmel. AZ EVÉS BEKORDJÁI most állí­totta fel Palco Palacsinto olasz ebéd- bajnok, aki csak úgy tízóraira beke­belezett 65 narancsot 20 fürt szőlőt, megevett rá 3 kiló makarónit és egy kilós kenyeret. Elszopogatott hozzá 3 lityi bort s utána kiszólt az asz- szooykához a konyhába: „Mikor lesz kész az ebéd, fiacskám, szeret­nék gyorsan'enni, mert • éhes va­gyok/­JÉGHIDEG KIÁLLÍTÁS nyílt meg Amsterdamban, Bemutattak különféle készülékeket, amikkel fagyot lehet előállítani. Sajnos, nem szerepelt köz­tük a kályhám, amely egész télen ál remekül tartotta a —5 fokos cidrit. A kiállítás legmelegebb tárgya egy jégtömb volt, amely valóságyai va­cogott a csikorgó hidegben. Szegény­két nayyvh lebütötte a fagyos kör­nyezeti HANGOS RÁDIÓVAL noszogatja' e— lengyel városka ünnepnapok és hetipiacok alkalmával a közönséget — adófizetésre. A rádióelőadást de­rűs versikékkel és víg zeneszámok­kal tarkítják, hogy szinte a könnye Is csorog a jámbor adóalanyoknak, amikor a végrehajtó elviszi utolsó párnájukat. Jazz-zenére avagy kíván­ságukhoz képest komor gyászin­duló hangjai mellein TEHÉNBŐGÉS A REKLÁM. Csi- kágóban, ahol alacsonyra esett a tej- fogyasztás. Nosza, a farmerek marha/ csordát terelnek végig a városon. Et­től miridenkinck eszébe juthat, hogy tehéntől származik a teiecske s ha a parkok szökökutait is megnézik, rög­tön rájönnek arra: miért marad a tehenészek nyakán a tejll Persze, ezt nem sértő szándékkal mondtam, de­kát pont Csikágóban ne lenne víz­vezetékül CSONTVÁZ ELADÓ -— olvastam norvég lapban a meglepő hirdetést, amely szószerint így hangzik; ,,Munkanélküli ifjú eladná alig használt cspntvázút, akár részletre is. Szép példány, darabjai külön nem kaphatók “ Nos alig hiszem, hogy sikerült volna a szegény fiú végtag- eladása, mert sehol sem foglalkoz­nak kellő megértéssel a csontvázke- reslcédelemmel. Majdnem mindenki rendelkezik saját csontokkal, így ide­gentől nem szívesen vásárol- £&■ pt el sem adnám a csontvázamat, mert már nagyon megszoktam és sokszor úgy érzem, hogy „szinte minden da­rabkája hozzám van nővel (in) Nyárvégi kiárusítás A reformfrus víleTiány: Sza vazni kell! „Szavazzunk, ne szavazzunk?•* — kérdi a legtekintélyesebb protestáns egyházi lapok egyike és így felel a sokszor felvetett kérdésre: Az állam­polgárság Istentől adott rendelés. Minden református magyar drágá­nak tartja, Isten ajándékának érzi a magyarságát, nemzete életét. Ha pedig a nemzeti életben neki bár­milyen' szava, van — nem szabad némának maradnia. Ki kell válasz­tani azt a pártot, sereget, amely leg­jobban megközelíti saját lelkének legmélyebb meggyőződését. Minden­kinek, akinek erre joga van: szavazni kell. Ha pedig úgy látja, hogy ettől a jogtól méltánytalanul ütölték el, ezért küzdeni kell. Sem duzzogni, visszahúzódni, sem a dolgokat fölé­nyesen szemlélni nem lehet. Benne vagyunk valamenyien az élet sodrá­ban s az élet parancsol mindnyá­junknak. Az angol rádió a magyarországi választásokról A londoni rádió szerint a Magyar, országon vasárnap tartandó választá­sok épolyan békések lesznek, mint amilyen zavaigásmentes volt a vá­lasztási propaganda. Nincs semmi jel arra, hogy a vasárnapi választások során erőszak nyilvánulna meg. Szembeszökő visszaéléseket csak a választói névjegyzékek összeállításá­nál lehetett tapasztalni, de ezeket már részben orvosolták s további orvoslásokra van kilátás. Hollandia 8000 deportá tat fogad be Amsterdamból jelenti az Europa Report: A holland kormány hivatalos közlése szerint Németország amerikai övezetéből 8000 volt deportáltat fo­gadnak be. A holland kormány a be­utazási engedélyt nem költ feltételek­hez. A bevándorlók bármilyen mun­kát vállalhatnak. (2) Vasárnap, 1947 augusztus 31 a qyennekbénulásos ? A betegek lelki egyensúlyának helyreállítása a gyógyítás első feltétele * Meggyógyulhat-e teljesen Az utóbbi hetekben a közönség igen gyakran találkozol! az újságok­ban (i gyermekparalizis problémájá­val. Az idei nyáron ismét fellépő jár­vány minden másnál időszerűbbé tette ezt a kérdési és nagyon sokan érthető aggodalommal olvastak el minden sort, amely ezzel a súlyos és gyógyíthatatlannak ismert . betegség­gel* foglalkozóit. A gyermekparalizis — mint isme­retes — lázzal kezdődik és sajnos, az esetek ■ nagyobb százalékában többé- kevésbbé súlyos bénulások marad­nak vissza. A paralizises bénulások és zsugorok gyógyítása mindeddig igen kevés eredményt mulat és a be­tegek nagyobbrésze olyai?'’súlyos lelki válságba kerül, ami önmagában már hátráltatja és megnehezíti a gyógyulás folyamatát. Amerikában a gyógyítás első feltételeként a betegek lelki egyensúlyának helyreállítását tekin­tik. Külőnolthonok, szanatóriumok lé­tesültek, ahql a legkiválóbb kezelés mellett tökéletes , felszerelésről, szó­rakozásról és lelki „kúráról“ gondos­kodnak, hogy a teljes apátiában fekvő betegeket mindenekelőtt lelkileg ve­zessék vissza a mindennapi életbe. A gyógyítás módja gyógytornával, masszázzsal, pakkolásokkal, elektro­mos besugárzásokkal igen nagy előrehaladást ért el az Egyesült Állo­mokban. A nagy kérdőjel A gyermekbénulások gyógyítása azonban még mindig kérdőjelként mered az orvosok és betegek elé. A járvány az elmúlt hetekben legsú­lyosabb réme volt az ország társa­dalmának. A járvánnyal, a h^feség lefolyásával és a gyógyítási módsze­rekkel kapcsolatban igen sok nyilat­kozat látott napvilágot. A .pro és contra, sokszor — azt mondhatnék — felületes és felelőtlen megnyilat­kozások hírt adlak csodaszerekről, kezelésekről, különböző beavatkozá­sokról, csak arról nem, hogy ilymó- don hányán gyógyullak meg. A Kis Újság munkatársa felkereste az ismert orvosnőt, aki már két év­tizede foglalkozik a gyermekparalizi- s«js bénulások gyógyításával és aki­nek kezelése a legszebb eredménye­ket biztosította. Ismerünk betégekel, akik áúlyos bénulásukból hosszabb- rHvjdebb kezelés után meggyógyul­lak, elhagyták a tolókocsit és mit már bottal, vagy bot nélkül, munka­képesen és aktíven vesznek részt a társadalom éleiében kis mozgás olyan súlyos gerinctáji - és tagfájdalmakat okoz, .hogy a beteg­nek természetszerűleg nincsen lest! és lelkiereje ahhoz, hogy a legkisebb mozdulatot is elvégezze. Ezek a be­tegek teljesen ki vannak szolgáltatva mind az izomsoi vadásnak, mind pe dig a nyomórékságol okozó izom zsugorok képződésének. Ha tudjuk azt. hogy a betegség maradványában az izomhiány és az iíomzsugor a mozyás korlátozottságának oka, ter­mészetes, hogy ezek ellen a tünetek ellen kell a kezelés menetéi beállítani Mikor keil kezdeni a kezelést — Eddig bevált módszere szerint tehát mikor kell kezdeni a kezelést? — kérdezzük az orvosnőt. — Az izomsorvadás a betegség leg­kezdetibb stádiumában, tehát a lázas szak alatt, de főképen a lázas szakol követő néhány hét alatt áll be. A zsugorodás párhuzamosan az izom­sorvadással, az ellenizom-csoport sor­vadásának arányában erősödik. Ha tehát az izomsorvadást megfelelő el­járással; mozgatásokkal és mozgá­sokkal igyekezünk meggátolni, ezzel egyidöben az épenmaradt, de haszná­latlan izomrostokat is fejlesztjük, va- vamint megakadályozzuk az izom­zsugorok képződését, hamarabb jut­hatunk a gyógyuláshoz. Éppen azért, mert ebben a.stádiumban még nem tudjuk, vájjon mi lesz a maradvány, leghelyesebb minden beteget ágy ke­zelni, minim minden meglévő bénu­lása már maradvány volna. Ezt az időszakot' nevezzük optimális időnek. Az ilyenirányú kezelést a lázas szak után azonnal meg kell kezdeni, mert az úgynevezett optimális idő a legal­kalmasabb a béna izom működésé­nek megindítására és az izomzsugo­rok fejlődésének meggátlására. Ha ezt az időt kihasználatlanul hagyjuk, súlyos betegeink izomzata messzeme­nően elsorvad, a zsugorok pedig a legsúlyosabb nyomorékságot ered­ményezik. — Lehetséges-e a gyógyítás abban az esetben, ha az optimális idő alatt nem kezdték meg a beleg kezelését, vagy ha a bénulás pnár hosszabb ideje fen lián? — Ha az optimális idő alatt elmu­lasztottuk akár az izomnevelést, akár a zsugbrok képződésének megakadá­lyozását — tehát nem igyekszünk megfelelő mozgással és mozgatással az izom sorvadását és az izomzsugo­rok képződéséi meggátolni — az izomsorvadás, valamint a zsugorok okozta deformitás már fennáll, bár­milyen súlyos legyen is az, még min­dig nem rcménglelen a beteg sorsa, még mindig ki lehet emelni a tolóko­csiból! Kelj fel és járj! — Ezeknek a már magukrafia- gyott. elhanyagol!, sok év óta bénu­lásban szenvedő betegeknek a gyó­gyítása különleges eljárással történik, nem támasztókészülékek útján és nem sebészi beavatkozással. Ezzel az eljárással sikerül a deformitásokat megszüntetni és megfelelő mozgatá­sokkal kitartó munkával annyi izom­egységet nevetni, amennyi a munka­bíró, gyakorlati értékű járáshoz szük­séges. Ez az új eljárás alkalmas arra, hogy 5—16 éve tolókocsiban ülő, já­rásképtelen betegeket is meg lehet tanítani járni, minden eddigi szoká­sos gyógymód igénybevétele nélkül, illetve minden ilgen gyógyeljárás eredméngtelensége után. Az új eljá­rás eredményességére éppen eíek az esetek a bizonyítóértékűek. Végül elmondta, hogy a legsúlgo- sabb régi betegeket is hosszabb- rövidebb idő alatt meg lehet tanítani járni. Legfeljebb egy-egy teljesen el­fajult izmokban hiányzik, vagy kor­látozott a megfelelő mozgás. Ez azonban már eszlétfkai kérdés, mert sokkal jobb bicegve, vagy sántán járni, mint egy egész életen át toló­kocsiban ülni. Eddig tartott a nyilatkozat. Meg­nyugtató szavainak alaposságát és igazságát pedig bizonyítják azok a betegek, akik az orvosnő kezelésének eredményeké pen kiléptek a tolókocsi­ból és ma ismét hasznos, munkaké­pes tagjai a társadalomnak. Nika Mária Minden párt, amely a választá­son résztvesz, a győzelemért küzd. De mit jelent ez a szó más pár­toknak és mit jelent a Független Kisgazda Pártnak? A töretlékpár- toknak jelenti, bogy most már egy vagy kél képviselőjük bejut a parlamentbe; a nagyobb ellenzéki pártok számára jelenti azt, hogy több mandátumot elhódítanak tő­lünk és esetleg a munkáspártok­tól A Kisgazda Pártnak azonban jelenti azt, amit 1945-ben jelenteit: .1 leljes győzelmet, a választók szavazatai többségének a megszer­zését. Az ulolsó napon lehat jól gondolja meg még- egyszer mindenki, milyen győzelemért akar küzdeni? Az eset­leges kédélyi kielégülésért, egv*«ek ambíciójának szolgálatáért, vagy a lényegi, az igazi győzelemért: azért, hogy Magyarországon a mi politi­kánk, a mi eszmerendszerünk, a mi társadalmi és gazdasági ren­dünk érvényesüljön. Jól gondolja meg mindenki és nézzen körül, mi- előtt szavazatát leadja: mit jelen­tei! már eddig is Magyarországon, hogy volt egy többségi, osztályo­kon felüli, de a koalícióban loyáli- san résztvevő párt — és mit jelen­tett más országokban, hogy voltak kisebb ellenzéki pártok, amelyek «talán egyideig jobban hangot ad­tak némely elégedetlen csoportok hangulatának? Gondolják meg még egyszer, hol lehet jobban, nyugod- tabban, kevesebb nélkülözéssel, tel­jesebb jogbiztonságban élni. ott-e vagy itt — és azután szavazzanak. Mert a teljes győzelem csak azoktól a szavazóktól függ, akik esetleg meginoglak a Kisgazda Párt iránti hűségükben. Vagy — azt mondhatnók — még tőlük sem függ. Ezt a győzelmet már amúgy sem veheti el tőlünk senki. Pár­tunk törzse, az agrártársadalom, hűséggel, bátorsággal kiállt és ki­tart mellettünk, őket semmiféle hangulati propaganda nem tántorí­totta el tőlünk. De hogy a győze­lem éppen olyan impozáns legyen, mint két évvel ezelőtt volt, az a városi választópolgárok ama rétegé­től függ, amelyikkel szemben az ellenzéki pártok a legerősebben próbálták felhasználni propaganda­eszközeiket. Jól gondolják meg ezek, az el­lenzék ostromának kitett választó- polgárok: mi nyújt nagyobb vé­delmet számukra, egy nagy pol­gári párt ereje vagy pedig egy szétforgácsolt ellenzéki tábor. Győzelem, minden akadály, min­den nehézség, minden árulás elle­nére, ez az, amit mi a vasárnaptól várunk. Amikép mi nem csalódunk a vá­lasztók millióiban, úgy e milliók, az egész ország sem fog csalódni a Független Kisgazda-, Földmun­kás- és Polgári Pártban. Győzelem! Kézilabdacsapatunk is FŐISKOLAI VILÁGBAJNOK A kezelési lehetőségek még kiaknázatlanok A gyermekparalizis magyar szak­értője mindenekelőtt leszögezte, hogy a kezelési lehetőségek még nincsenek kiaknázva. A gyermekparalizis lefo­lyása egyes esetekben olyan könnyű, hogy minden maradvány nélkül el­múlik a betegség, vagyis úgyncvezelt sponián gyógyulás következik he Sajnos, azonban nagyon kevesen van­nak akiknél a betegség mindet) gyógykezelés nélkül visszafejlődik. Egyes szerencsés esetekben, ha a visszamaradt bénulás, csak kisebb mértékű, enyhébb, vagy kevésbbé ki­terjedt. nagy akaraterővel és ener­giával előbb-utább megtanulnak vala­hogy tárni. A súlyos bénulásban szenvedők azonban eleinte teljes te­hetetlenségben fekszenek és minden A magyar főiskolai kézilabda vá­logatott csapat a párisi versenyen 7:3. (3i2) arányban győzött a dánok ellen és ezzel megnyerte a főiskolai világbajnokságot. A magyar csapat különösen a második félidőben ját­szott kitűnően. Tíz világbajnoksággal, nagy fö­lénnyel nyertük a főiskolai úszó­világbajnokságot. A tourellesi .stadionban tegnap' ki­hirdették a főiskolai világbajnokság úszóversenyének végeredményét. Ma­gyarország 137 pontot szerzett és így az első helyre jutott. Utána Egyip­tom következik 47 ponttal A har­madik Csehszlovákia, 43 pontot szer­zett. 4. Skócia 42, 5. Franciaország 25, 6. Anglia 23. 7. Ausztria 21 j 8. Belgium 7, 9. Dánia 6, 10. Liba­non 1 ponttal. Kádas Géza négysze­res főiskolai világbajnok, miután megnyerte a 100 méteres, a 400 mé­teres bajnokságot, tagja volt a 4 x 200-as stafétának és a 3x100 méteres vegyes stafétának. Főiskolai világbajnok Somhegyi, Valent; Né­meth, Gyöngyösi, Szatmári, Hídvégi, Székely Éva, Novak Ilonka, Lito- merszky és a magyar vizipólócsapal. Várszegi a gerelydobásban a dön- lőbe jutott. Bánhalmi a 400 méteres síkfutás előfutamában kiesett. Teni­szezőink Asbóth és Adóm távolletében vereséget szenvedtek. Megkezdődött az evezős Európa-bajnokság Luzernbcn a Rotseen megkezdődött lurópa evezősbajnoksága. A kéipár- avezösverseny előfuiamában Magyar- ország a harmadik helyen végzett Hollandiával és Angliával szemben. Pichler Győző, az „Egyetértés“ munkatársa volt. Függetlenségi ér­zelmű, Kossuth Ferenc titkárá, s többször meg­látogatta Turinban a Kor­mányzót. Beszédeiből so­hasem hagyta ki Kossuth Lajost. „Nemrég jöttem haza Turinból", vagy „most jöttem haza", — szerette beszédeit így kez­deni és már szinte tréfa­számba ment minden mondása. Hanem Ceglé­den betetőzte azzal, hogy nagyhangon kijelentette, amikor eljött Turinból, a Kormányzó megölelte és azt mondta; — Győző, vigyázz Ma­gyarországra. Az 1896-iki választáskor a kölesdi kerületben volt képviselő és bár az or­szágházban az ő külön­leges beszédeivel nem aratott valami nagy si­kert, egyik-másik felszó­lalásával mégis érdeklő­dést keltett. Ilyen volt az a rövid felszólalása is. amelyet a válaszfelirati vitában mondott. A trón- beszédben ugyanis szó volt az állategészségügy államosításáról, Régi jó világ — Ha állaijiositják az állategészségügyet — mon­dotta Pichler Győző —, akkor a gazdák között megcsappan az ellenzék, meri az- bizonyos, hogy a választások alatt a fő- állatorvosok, állatorvosok mind választási kortesek lesznek s bizonyos, hogy minden ellenzéki választó jószágában tesz köröm­fájás, szájfájás. Az is egészen bizonyos, hogy a választást megelőző na­pokon minden ellenzéki választó lován kitör a takonykor, hogy az ellen­zéki szavazó be ne fog­hassa ... Jóslása be is teljese­dett, mert megtörtént, hogy az egyik falu sza­vazói valami állatbeteg­ség miatt nem hajtathat­tak be a választás szék­helyére. a + Endrey Gyulát, a hód­mezővásárhelyi független­ségi párt elnökét ötször égymásután választották meg országgyűlési kép­viselőnek. Olyan népszerű volt ez a függetlenségi po­litikusunk, hogy míg ő csaknem kétezer szava­zatot kapott, ellenfele (Garbói Sándor) tizen­kettőt. lindrey 1899-ben a képviselőházban mon­dott beszédében a követ­kező kurucverset is fel­olvasta: Járt itt már török, tatár S kárunk, bajunk annyi volt már, Szinte sok! Folytonosan csak szenvedtünk, De viseltük, Iáhevertük valahogy! Csak mióta nyakunkon az osztrák csorda Erőnk pusztul, fogyva fogy. Uram Isten, szedd It rólunk Ezt a cüdar cakomjmkkot valahogy! Ilyen erős és kímélet­len hangú volt Endrey- nek minden beszéde. És még mindig panaszko­dott, hogy nincs elég szó­lásszabadsági ' •fr Talán hallották díva­sóink hírét az egykori titkos minősítésnek Ez különösen a hadseregnél volt meg és a főhercegek­nek is éppen ügy volt titkos minősítése, mint a legegyszerűbb t iszlnek. legfeljebb nagyobb bizott­ság minősítene a „felsé­ges urat". Nos, egyszer összehívták ezt a nagyobb bizottsúgot. A tábornok urak segédtisztjeikkel je­lentek meg és az egyik ifjú magyar liszt (gr. E. I.) előtt volt éppen a lista, amelyet neki kellett utasítás szerint kitöltenie. Volt egy ilyen rovat „Az ellenség előtti“ és aztán egy másik: „A cionisták­kal (polgári lakossággal) szembeni“ magatartás. A gróf, aki sehoggse áll­hatta a herceget, megen­gedett egy tréfát és fel­cserélte a minősítéshez szükséges szavakat — és nem járt messze az igaz­ságtól. A tikos listán a minősítés így festett Az ellenség előtt: Igen békülékeny. Előkelő ud­varias és hűvösen enge­dékeny. A civilistálckat szemben: Igen vitéz. Azonnal tá­mad, biztosan vív és lő. 1 Özeket a hazaién hadifoglyodhoz Kedves Barátaim! Egy általunk nem akart háború kérlelhetetlen szeszélye folytán el kellett hagy­nunk családi tűzhelyeinket, szeret­teinket, hajlékunkat. Az esztelen háború sodort bennünket. Sokan keleten, sokan nyugaton estünk fogságba. Én is, mint annyian, ke­leten estem fogságba. Ettük a fog­ság keserű kenyerét. Egyszer jött az örömhír: hazamegyünk. A jó Isten akarata folytán hazajöttünk. Itthon már eldőlt az ezeréves per. A föld, a vérrel, könnyel áztatott föld a miénk lett, a népé. És várt bennünket egy eddig általunk nem ismert valami. Jobb belátásunk szerint, önmagunk irányíthatjuk ezentúl ételünket. Sajnos, a sok jó között fogadott bennünket rossz is. És ezek közül a legrosszabb volt a zavaros belpolitikai helyzet. Majd ezt olvastuk az újságokban: új választás lesz. döntsön a nép. Nekünk; volt hadifoglyoknak fele­lősségteljes napunk lesz augusztus 31-ike, a választás itapja. Ezért arra kérlek benneteket, minden hazatért hadifoglyot, hogy mielőtt a szavazóhelyiségbe .léolek, gondo­san mérlegeljétek, miképen csele­kedjetek. Gondolkozzatok ezen, mert augusztus 31-én, a választás napján döntsünk alapján hosszú időre dől el hazánk és népünk sorsa. Én úgy gondolom, hogy a ma­gyar nép nagy többsége, közlük mi is, hazaiért had foglyok, már tud­juk, hová álljunk, melyik pártra szavazzunk. Üzenetem csupán azok­nak a volt hadifogoly barátaimnak szól, akik esetleg még nem tudtak határozni. Kedves Barátaim! Ha független, szabad Magyarországot, a iiszta demokrác át, vallásos és erkölcsös' éleiét és félelemnélkiili életet akartok akkor: szavazzatok a Független Kisgazda Pártra! Ezt üzeni egy volt orosz hadifogoly. Csáki Béla, I ferns — Hallgassuk a Kisgazda Párt rádiöllir- adóját. Országos és budapesti központunk üzen vármegyei járási és községi szerveze- délután 5 óra 10 perckor Budapest I. hullámhosszán«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék