Kisalföld, 1957. január (2. évfolyam, 1-25. szám)

1957-01-03 / 1. szám

172032 A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA *mí as Győr, 1937 január 3 1T. évfolyam, 1 száiu A fcgjTcrliezcsi hajsza íMegszíiucsé elősegítené a nemzetközi bizalom megszilárdítását Uraicsov nyilatkoznia a Hűdé Prároiiak A TASZSZ közli: V. Koucky, a llu.de Právonak, a Csehszlo­vák Kommunista Párt lapjának főszerkesztője felkerte N. Sz. Hruscsovot, az SZKP Központi Bizottságának első titkárát, vá­laszoljon néhány kérdésre. Hruscsov többek kötött a követ­kezőket mondotta: Az elmúlt l'J56-cc esztendő eseményei meg­győzően bizonyítottók, hogy a bé­ke fenntartásáért és megszilárdí­tásáéit folyó harc napjaink döntő fontosságú feladata. Ismeretes, hogy a békeszerelő államok erőfeszítéseinek eredmé­nyeként jelentékenyen enyhült a nemzetközi feszültség. Az esemé­nyek ilyetén menete azonban nyilvánvalóan nem tetszett a nyu­gati hatalmak azon kardcsörtető köreinek, amelyeknek érdekük a. hidegháború folytatása, a népek közti gyűlölet szítása, hogy a ka­pitalista monopóliumok könnyeb­ben folytathassák a fegyverkezési hajszát cs busás profitokat zsebel­hessenek be rajta. Ezért látott hozzá a reakció a nemzetközi helyzet összekuszálá­sához. Kifejezésre jutott ez az angol-franc'ui-izraeli agresszorok Egyiptom elleni támadásában és a magyarországi népi demokra­tikus rendszer elleni ellenforra­dalmi fasiszta összeesküvésben. Ilymódon egyszeriben erősen fo­kozódott az új világháború ve­szélye. De mindkét kaland ku­darcba fulladt. Miért nem sikerült az impe­rialistáknak megvalósítani tervei­ket. Mindenekelőtt azért, mert a béke mellett állást foglaló erők most elég alkalmasak ahhoz, hogy megfékezzék a kalandorokat, akik bűnös céljaik miatt új háború nyomorúságába akarják taszítani a népeket. Most mindenki előtt világosnak kell lennie, hogy kellő visszauta­sításban részesül az imperialisták minden, háború kirobban lására irányuló kísérlete, a reakció erői­nek minden olyan próbálkozása, amellyel a szocialista országok né­peinek vívmányai ellen törnek. A múlt év legfontosabb tanul­ságainak egyike az, hogy fokozni kell a népek éberségét az impe­rialista agresszorokkal szemben, határozottan ki Íveli boniakozvia a békéért folyó harcnak. Nem kétséges, hogy' az elkövetkező 1957-cs esztendőben a béke erői méginkább megszilárdulnak és ez jelentékeny mértékben elő fogja segíteni a nemzetközi heiyzet ja­­vurását. A nemzetközi feszültség enyhü­lése és az egész világ békéjének szilárdulása szempontjából véle­ményem szerint nagyjelentőségű volna a fegyverzet és a fegyveres erők csökkentése, az atom- és hidrogénfegyver eltiltása. A fegy­verkezési hajsza megszűnése elő­segítené a nemzetközi bizalom megszilárdulását, az óriási fegy­verkezési kiadások csökkenése pe­dig emelné a népek jólétét. A nemzetközi ieszültség enyhí­tése céljából komoly jelentősége volna az európai, kollektiv bizton­sági rendszer megteremtésének. Az egyenjogúság elvein alapuló nemzetközi gazdasági és kulturá­lis kapcsolatok világszerte törté­nő fejlesztése döntő tényezője a népek közti nagyobb bizalom és kölcsönös megértés megteremté­sének. Ez véleményem szerint a nem­zetközi feszültség enyhítéséért és az egész világ tartós békéjének biztosításáért folyó harc néhány problémája. A közelmúlt eseményei újból teljes erővel hangsúlyozták a szp­­cialista tábor szilárd egységének és legszorosabb együttműködésé­nek szükségességét. Az 1956. ok­tóber 30-i szovjet kormánynyilat­kozatban megfogalmazott elvek a Szovjetunió és más szocialista or­szágok kölcsönös viszonya alap­jainak alapja. A múltban azon­ban ezeket az elveket sajnos néha megsértették. Ez természetesen feltétlenül kárt kellett, hogy Okozzon a szocialista országok né­pei barátságának és ellenséges elemek nacionalista hangulat szí­tására, országaink egységének gyengítésére használták fel. A szocialista országok együtt­működésének további erősítése megköveteli az összes népek nem­zeti érdekei tiszteletbentartósa. egymás testvéri segítése, a baráti kapcsolatok minden módon való fejlesztése lenini elveinek megtar­tását, hogy minden állam érezze az ilyen együttműködés' hasznos voltát. Mi a szocialista országok leírha­tatlan erejének forrása? Az egy­ség és az összefogás, a szociális::) országok közösségének szilárd­sága. Ez a szocializmus új sikerei­nek biztosítéka. Meg ked óvni a népeknek ezt a nagy vívmányát. A IVémet Demokratikus Köílórsaság kormánaküItlöllségc MoszUáha utazóit Mint a DP A jelenti, kedden es­te keletnémet kormányküldöttség utazott Moszkvába, Otto Grote­­vvohl miniszterelnök vezetésével, hogy tárgyaljon gazdasági és poli­tikai kérdésekről. A küldöttség tagjai között van Walter Ulbricht miniszterelnökhelyettes, a Német Szocialista Egységpárt első titká­ra, dr. T-othar Boltz külügymi­niszter, valamint Nuschke, Loch Scholz, keuscher. Rau és Oeles­­rer miniszterelnökhelyettesek. A küldötséggel együtt utazik Her­mann Malern és Kar) Sehride­­vvan,.az NSZEf Politikai Bizott­ságának tagja, Alfred Neumann, az NSZEP keletbcrlini elnöke, va­lamint Johannes König, az NDK moszkvai nagykövete is. Mint a berlini rádió jelentette Moszkvában tárgyalásokat foly­tatnak a „szuverenitás és a más áramok belügyeibe való be nem avatkozás kölcsönös tiszteletben­­tirtásának szellemében“, a kül­döttséget szakértők Kísérik. Ä Kínai Kommunista Párt a nemzetközi munkásmozgalom időszerű kérdéseiről Csak a legfontosabb cikkek árút szabja meg • a Minisztertanács Hajrá ETO1 Ä vagongyári sportkör határozata Győr, 1956. december 31 Csengve koccan össze a két pohár... A vendéglátóipari üzemeknek nem sok idő állt rendelkezésre ahhoz, hogy alaposan felkészülje­nek az ó év búcsúztatására. Többszöri kérés ellenére Is, csak az utolsó előtti napon értesültek arról, hogy a kijárási tilalmat felfüggesztik és »szabad a bál.« A szilveszter így is mindenütt vára­kozáson felül sikerült. Szórakozni vágyó emberekben sehol sem volt hiány és a töméntelen sok étel, ital elfogyasztása a bizonyíték ar­ra, hogy a vendéglátóipari üze­mek igy is megáll tál: helyüket. A GVÜK1 NEMZETI SZÁLLO­DA vezetői: Kollár László és El Imre elégedettek a szilveszteri forgalommal. A szálló nagytermé­ben hetek óta nem volt zene, szil­veszterkor azonban hat-tagú ze­nekar játszott a jókedvű társasá­goknak. Este hél órától hajnalig folyt a mulatozás, s a jókedvű emberek, hivatkozva a felfüggesz­tett kijárási tilalomra, »biztos, ami biztos«, reggel hét óráig mu­latoztak. A vendégek többségük­ben fiatalok — Sipőcz Gyula fő­szakács dicséretére legyen mond­va — elpusztítottak 225 bécsisze­letet, 5ä kiló virslit, 100 üveg pezs­gőt és habzóbort, s 14 hektó bor­tól tehermentesítették a szálló pincéjét. Egy szó mint százi az idei szilveszteri forgalom nagyobb volt, mint a tavalyi. Éjjel tombola is volt, pezsgői, habzóbort, likő­röket sorsoltak ki. A kismalac drága volt, ezért az nem szere­pelt a tombolán. De, hogy csorba ne essék a szilveszter becsületén, éjfélkor bevitték egy kismalacot, amelynek farkát mindenki díj­mentesen húzogathatta. A reggeli számvetésnél derült csak ki. hogy a vendégsereg 13 500 feketét fo­gyasztott el. Hogu miért ilyen »keveset?« Mert a Nemzeti Szál­lodának kevés a kávéja és be kell osztani. * A KÉK DUNA eszpresszóban is nagyobb volt a forgalom, mint tavaly. Este hét órára, mire meg­kezdődött a zene, már lelt ház volt és minden asztalt négy-it üteg bor díszített. Éjfél után már tetőfokára hágott a hangu­lat, hajnal felé pedig hárman rá­zendítettek a magyar nótákra. (Kilenc liter bort ittak meg!) A közönség igényének megfelelően, a zenekar hosszú időn keresztül csak magyar nótát játszott. Kéz s ibb pedig. amikor a torkok már elfáradtak, a lábaké lett a terep. Elhúzták az asztalokat és enge­dély ide, vagy oda, megkezdődött a tánc. Jellemző a közönség fe­gyelmezettségére, hogy négy óra­kor már szedelözködni kezdett, ót órakor pedig minden vita nélkül kiürüli a szórakozóhely. Rövid, italt ilt sem árusítottak, hangu­latban azonban nem volt hiány. A kiadott 1400 fekete arról árul­kodik, hogy az elfogyasztott bor­­mennyiség után jóleseit a gyom­roknak az erősítő. Hasonlóképpen nagy forgalmat bonyolítottak le a Hungáriában, a 10-es számú Fehér Kos vendég Ifiben és a többi vendéglátóipari üzemben. Gépkocsi az árokban A Budapesti 0 zemélelmezési Szállító Vállalat tehergépkocsiját szilveszter éjszakáján ismeretlen egyének ellopták a győri Nem­zeti Szálló elől. Nem mindennapi bejelentés a rendőrségen a gép­­kocsilopas. Márkás volt a lopás azért is, mert az év első tolvaj­­lása volt Győrött. A gyors intéz­kedésnek hamarosan eredménye is lett. Igaz, hogy csak télsiker­­nek számít. A tolvajokat nem tudták elkapni, de a tehergépko­csit Gönyüpél megtalálták az árokba fordulva. Úgy látszik, fel­mondta a szolgálatot a gépkocsi és ezért az árokba vezették. s. o. s. A győri ménfőknél is volt for­galom szilveszter éjszakáján és újév napján. Mégpedig nem is ki­csi. Az első izgalmai az keltette a mentőállomáson, hogy csak fél nap után tért vissza a Komárom megyei Szénáról Sörtély Ottó gépkocsivezető és Fekete Lajos ápoló. Beteget hoztak a győri kór­házba. Alapos munkát végeztek... emlékezetes marad számukra a szilveszteri hólapátolás. Szigetfv. László és Albert József ápoló is nehéz útról számolt be a Lebeny­ből történt visszatéréskor. Részeg embert szállítottak cl a Víg Hajós kocsmából az év első hajnalán. Boka ficammal vitték korházba Nagy Lászlót a Bartók Béla utcából. Éifél után egy óra 45 perckor telefonon sürgős se­gítséget kértek, meri a volt pénz­ügyi palotával falnak nyomott egy embert a géptkocsi. A csúszós bé­csi úton o beteg kéthónapos Ta­kács Ilonáért mentek ki Halá­sziba. Azután a téti és szőnyi kór­házból. valamint Vámosszabadi­ról, Nagybajénál és Kisbarátró' hoztak beteget Győrbe. A szóra­kozás éjszakáján és az év első napjának munkájáról esemény­­naplójukba n kivonulást jegyez­tek fel derék mentőink. 1957 január 1 Rend, fegyelem, — de jó hangulat A Megyei Rendőrkapitányság vizsgálati osztályán Juhász And­rás főhadnagy kezébe vette az ér-/ első poétáját. Az első jelentés a mosonmagyaróvári rendőrkapi­tányságról jött a megyeihez. Ar­ról szól. hogy Dezső Vilmos 28 éves kisbodaki lakos, erdészet; munkást őrizetbe vették, mert en­gedély nélkül lakásán tartott egy dobtáras géppisztolyt és töltcny­­nyel teái tárt. A rendőrségen összetalálkoz­tunk a váróéi kapitányság vezető­jével Baranyai József őrnagy megelégedetten újságolta, hogy Győrött szilveszter éjszakáján semmiféle rendzavarás nem tör­tént, pedig ugyancsak szórakoztak az emberek. A város közönsége jól megállta helyét, fegyelmezet­tek voltak az emberek az éjszakai kijárást tilalom első felfüggesz­tése alkalmával. Mind fiú! A győri Megyei Kórházban a szilveszter és az év első napja sem múlott el esemény nélkül. Az új esztendő első órájában Kál­mán Józscfné győri asszonynak aranyos, háromkilós, 53 centi hosszú, feketehajú kisfia szüle­tett. Józsika lesz a neve, közöl'a mosolyogva az édesanya Küster László szülész szakorvossal cs a madámokkal. Józsika jövetele után Szakáig Józsefek és Székely Ferencék családjába hozott nagy örömöt a kis újszülött. A szülészeten — az első nap — hat kisgyermek szü­letett. Mind a hat fiú cs makk­egészségesek. Még behozható előnyre tettek szeri az a évben születendő kislányok előtt. Egy percre bekukkantottunk a sebészetre is. Nem is hiába. Az új esztendő első ruipján is volt operáció. Dr. Gobasits László se­bészorvos és dr. Lengyel János alorvosnak sürgősen mellkasi mű­tétet kellett végezniük Ihász Ist­vánon. akit Gyarmatról hgztak a mentők súlyos sérülésével a győri kórházba. Azonban nemcsak örömteli események helye volt a győri kór­ház az év első napján. Szomorú esemény is történi; minden igye­kezet hiábavalónak bizonyult. Walter Fcrencné gondnoknő, a győri sporlhorgászok kedves is­merőse, örökre elment az élők sorából.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék