Kisalföld, 1957. március (2. évfolyam, 50-76. szám)

1957-03-01 / 50. szám

11. évfolyam. 50 laám A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT LAP3A Gvőr. 1957 március 1. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes Központi Bizottságának határozata szervezeti és személyi kérdésekben A Központi Bizottság elhatá­rozta a párt vezető szerveinek megerősítését. Az ideiglenes Köz­ponti Bizottságot 14 taggal, az In­téző Bizottságot 2 taggal kiegé­szítette. Az Intéző Bizottság mel­lett megszabott hatáskörrel lét­rehozta a Központi Bizottság 5 tagú Központi Ellenőrző Bizottsá­got. A vezető szerveket újonnan beválasztott elvtársakkal kiegé­szítve, az alább közölt összetétel­ben erősítette meg: 4 Az MSZMP Központi Bizottságának tagjai: Az MSZMP ideiglenes Központi Bizottságának ülése * Megbeszélést tartottak a megye képviselői * Fegyverrejfegetésért négyévi börtön 1. Aczéí György épitőmunkás, vállalati igazgató, 2. Apró Antal építőmunkás, Iparügyi miniszter, 3. Benke Valéria tanítónő, a rádió alelnöke, 4. Biszku Béla szerszámlakatos, pártmunkás. 5. Cservenka Ferencné texiilmunkás, pártmunkás, 6. Dabronoki Gyula sütőipari munkás, vállalati igazgató, 7. Dögéi Imre földműves, földművelésügyi miniszter, 8. Fehér Lajos újságíró, pártmunkás, 9. Fock Jenő műszerész, a SZOT titkára, 10. Földes László asztalos, miniszterhelyettes, 11. Friss István közgazdász, 12. Gáspár Sándor autószerelő, a SZOT főtitkára, 13. Gyenes Antal közgazdász, újságíró. 14. Horváth Imre lakatos, külügyminiszter, 13. Kádár János műszerész, miniszterelnök, 16. Kállai Gyula újságíró, pártmunkás, 17. Kiss Árpád mérnök, a Tervhivatal elnöke, 18. Kiss Dezső szerszámlakatos, pártmunkás, 19. Kiss Károly bőripari munkás, pártmunkás, 20. K. Nagy Sándor kertész, a túrkevel Büzakalász TSZ elnöke, 21. Komócsin Zoltán kereskedelmi alkalmazott, pártmunkás, 22. Kossá István közlekedési alkalmazott, pénzügyminiszter, 23. Köböl József müasztalos, pártmunkás. 24. Major Tamás színművész, színházigazgató, 25. Marosán György sütőipari munkás, államminiszter, 26. Dr. MUnnich Ferenc jogász, miniszterelnökhelyettes, 27. Németh Károly húsipari munkás, pártmunkás, 28. Nyers Rezső nyomdász, megbízott minisztériumi vezető, 29. Pothornyik József bányász, trösztigazgató, 30. Révész Géza nemesfémipari munkás, altábornagy, 31. Rónai Sándor kőműves, az országgyűlés elnöke, 32. Sándor József szűcsipari n:unkás, pártmunkás, 33. Sándor Kálmán kubikos, pártmunkás, 34. Somogyi Miklós épitőmunkás, a SZOT elnöke, 35. Szurdi István textilmunkás, pártmunkás, 36. Tömpe István kárpitossegéd, miniszterhelyettes, 37. Úszta Gyula erdész, vezérőrnagy. Az Intéző Bizottság tagjai: Apró Antal Kiss Károly Biszku Béla Marosán György Fehér Lajos dr. MUnnich Ferenc Kádár János Rónai Sándor Kállai Gyula Somogyi Miklós. A Titkárság tagjai: Letették az esküt a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány új tagjai A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa dr. Munnich Ferencet, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnökhelyettesét a kor­mány első elnökhelyettesévé, Bisz­ku Béíát belügyminiszterré, dr. Dőlése tiall Frigyest egészségügyi miniszterré és Révész Gézát hon­védelmi miniszterré — a kormány tagjaivá megválasztotta. Az Elnöki Tanács Rónai Sándort, az Országgyűlés elnökét a magyar forradalmi munkás-paraszt kor­mányban viselt tagsági tisztsége alól felmentette. A kormány új tagjai csütörtökön letették az esküt. Az eskütételnél jelen volt Dobi István, a Népköz­társaság Elnöki Tanácsának elnöke, Kádár János, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány elnöke, dr MUnnich Ferenc, a kormány el­ső elnökhelyettese, Apró An al ipardgyi miniszter és Kristóf István, az Elnöki Tanács titkára Ülést tartott a kormány A magyar forradalmi munkás­paraszt kormány február 28-án ülést tartott, amelyen rendeletét fogadott el a ház-államosítások során elkövetett törvénysértések orvoslására. A kormány határozatot hozott az államigazgatás egyszerűsítése során feleslegessé váló hivatali helyiségek lakás céljára való át­alakításának meggyorsítására. A határozat értelmében az Országos Takarékpénztár hitelakciót indít. Ennek keretében a vállalati és a hivatali dolgozók a volt iroda­­helyiségekben részükre kiutalt la­kás átalakításához lakásonkint Budapesten legfeljebb húszezer j forint, vidéken legfeljebb tizenöt­­ezer forint hitelt kaphatnak. A kormány rendeletet hozott ar­ról, hogy az úgynevezett régi 1 nyugdíjasok, akik jelenleg is j munkaviszonyban állnak, munka­­j viszonyuk későbbi megszűnése ! esetén az új nyugdíjtörvény sze­­' rint kaphassanak nyugdíjat. I A kormány elhatározta, hogy , előterjesztést tesz a Népköztársa­­j ság Elnöki Tanácsához a sokgyer­mekes anyák jutalmazási rendsze­rének megváltoztatására. Az elő­terjesztés értelmében az anyák már ez évtől kezdve hat gyermek jután is kapnak pénzjutalmat. Az ENSZ különleges politikai bizottsága befejezte az amerikai beavatkozás és aknamunka vitáját Kádár János, a Központi Bizottság elnöke, Fock Jenő, a Központi Bizottság titkára, Kállai Gyula, a Központi Bizottság titkára, Kiss Károly, a Központi Bizottság titkára, Marosán György, a Központi Eizottság titkára. A Központi Ellenőrző Bizottság tagjai: Asztalos Géza vasmunkás, pártmunkás, Marót! Károly közlekedési alkalmazott, tanácselnök, Mózes Viktor szabósegéd, nyugdíjas, Dr. NezváJ Ferenc bőripari munkás, megbizott minisztériumi vezető, Péteri István textilmunkás, pártmunkás. Bonnban közzétették Adenauernek Bulganyin marsallhoz intézett válaszát Mint a Reuter jelenti, a nyu­gatnémet kormány sajtóhivatala csütörtökön közzétette Adenauer kancellár szerdán Bulganyin mar­sallhoz intézett válaszlevelének szövegét. A kancellár levelében kormány­­köri tárgyalásokat javasol a nyu­gatnémet-szovjet kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében. Adenauer a német egység kér­désének megoldására úgynevezett szabad össznémet választásokat javasol. A kancellár kéri Bulganyint, hogy »hárítsa el az akadályokat a Szovjetunióban tartózkodó né­met polgári személyek Nyugat- Németországba való visszatérésé­nek útjából.« Adenauer végül újból leszögezi Nyugat-Németország hűségét az általa választott szövetségi rend­szerhez. ' ’ Áz ENSZ különleges politikai bi­zottságában szerdán véget ért az Egyesült Államoknak a szocialista országok belügyeibe való Deavat­­kozásáról és ezen államok elleni aknamunkájáról folyó vita. A háromnapos vitában a bizott­ságban sok konkrét példát hoztak fel arra, hogy az Egyesült Államok beleavatkozik más országok ügyei­be és tényeket soroltak fel a szo­cialista tábor országai elleni ak­namunkáról. Mihalowski, Lengyelország kép­viselője rámutatott, hogy Iengyel­­ország ellen is kifejtettek és to­vábbra is kifejtenek ellenséges te­vékenységet. Különböző nyugati központokból kémeket küldtek Lengyelországba. Célpontja vol­tunk annak az intenzív hadjáratnak is, amelynek keretében propagan­dairodalmat szállító léggömböket irányítottak hozzánk. A terjesztett röplapokon és a kormányunk iránt más, nyíltan ellenséges sajtóter­mékekben arra szólítják £e! né­pünket, hogy szabotáljon, vagv rendezzen kormányellenes tünte­téseket, amelyek csupán tragikus és végzetes következményekkel járhatnak. A léggömbakció két re­pülőnk. életébe is került, nem szól­va azokról az egyéb károkról, ame­lyeket a léggömbök földmérése utáni robbanás okozott. Mihalowski hangsúlyozta, bogy a Lengyelország ellen kifejtett el­lenséges propaganda, éppúgy mint a többi szocialista állam elleni el­lenséges propaganda nem más, mint a hidegháború régen lejára­tott módszereinek alkalmazása az államok közti kapcsolatokban. A más államok ügyeibe való beavatkozást követő amerikai po­litika védelmében több ország képviselője szólalt fel. E tekintet­ben különös buzgalmat fejtettek ki Uj-Zéland, a Fülöp-szigetek, Franciaország és Olaszország kül­döttei. V. V. Kuznyecov, a Szovjetunió képviselője összegezte az Egyesült Államoknak a szocialista országok belügyeibe való beavatkozásról a különleges politikai bizottság­ban lefolyt vita eredményeit. Mindenekelőtt meggyőzően be­bizonyosodott — jelentette ki a Szovjetunió képviselője, hogy az Egyesült Államok kormánykörei a békeszerető államok elleni ak­namunkát erő- és agressz>ás poli­tikájuk legfontosabb felemévé tet­ték. A világ gyakorlatában példa nélkül álló ezen ellenséges csele­kedetek különösen az utóbbi idő­ben harapóztak el. Minthogy ez az aknamunka mind veszélyesebb tartalmat kap és újabb provokációval fenyeget, a szovjet küldöttség az ENSZ elé terjesztette az adott kérdést. A szovjet küldöttség szükségesnek látja, hogy idejekorán figyelmez­tessen a béke szempontjából agresszív amerikai cselekedetek veszélyességére, annak érdekében, hogy sürgős lépéseket tegyenek a más országok belügyeibe való amerikai beavatkozás megszünte­tésére. A szovjet küldöttség mélységes meggyőződése, hogy a jelen kér­désben általa beterjesztett hatá­rozati javaslat elfogadása fontos lépés lenne a nemzetközi feszült­ség enyhítésének, valamint az ál­lamok közti bizalom és együttmű­ködés légköre megteremtésének útján. A Szovjetunió határozati javas­latát ezután szavazásra telték fel. A határozati javaslatot a száva­iatok többségével elutasították. 'födte pbolctArjSí egyesülj etek: AsA- m rtrxöí' i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék