Kisalföld, 1958. március (3. évfolyam, 51-76. szám)

1958-03-01 / 51. szám

iim. A ft M01EÍA5EJA2 SCYSS0WBKEE3 ÁRA: SS FITJJar UL ÉVFOLYAM, 51. SZÁM, Ma délelőtt? Ortutay Gyula tart előadást Győrött Ma délelőtt háromnegyed 9 órakor kezdődik a SZOT szék­házban a Hazafias Népfront nagygyűlése, amelyen Ortutay Gyula tart előadást- Ortutay Gyulát győri útjára elkíséri ‘Bi­hari László, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára is. Délután Ortutay Gyula és Bi­hari László ellátogatnak a Haza­fias -Népfront Sztálin út 3. szám alatti klubjába, ahol baráti be­szélgetést folytatnak a Hazafias Népfront megyei, városi vezetői­vel és munkatársaival. Megkezdődön a magyar szakszervezetek XIX. kongresszusa Mi újság a soproni járásban A lottó nyerőszámai — Rádióműsor Bővítik a gázvezeték A Soproni Gázmű meg a múlt évben nagy beruházást kezdett el. A gázkihozátalt nagyon nehezí­tette eddig a tisztítóberendezés hiánya, illetve korszerűtlensége. Uj elektrosztatikus kátránylevá­­-lasztó berendezési készítettek, amelyet már e hónap elején üzembe is helyeztek. Azóta lénye­gesen javult a szolgáltatott gáz minősége. A Gázmű ezévben is nagyobb beruházásokat végez. Különféle beszerzésekre 660.000 forintot for­dít. Ebből az összegből új gázveze­tékeket is fektetnek le. A terv szerint a munkásnegyedek gázhá­hálnzatot Sopronban lózaíát bővítik. Elsősorban a Pé­csi utcában vezetik be a gázt, majd továbbhaladnak a Kuruc­­dombsoron. Ezzel többszáz új fo­gyasztó bekapcsolása válik lehe­tővé. Felújításokra 380.000 forintot fordítanak. Elsősorban a Bécsi út gázvezetékét cserélik ki. Erre rá is fér már a felújítás, hiszen a Gázmű megindulásakor helyezték el a földben, több mint 90 éve, 1867. táján. A vezeték annyira rossz, hogy egy-egy fogyasztó több lángot nem tud használni. A Bécsi út után a Balti utca gázve­zetékének felújítására kerül sor. konzervgyáraknak szállít gyHmsógÉpekgt a S/úri Hezőgazde siai Bépjavíiú Vállalat A Győri Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat eddig is gyártott már újszerű gépeket. A csemetefa ültetéshez használható gödörfúró­ból a napokban 11 darabot exportálnak Lengyelországba. Újabb gyártmány a gyümölcs mosó, konzervgyárak résziére. A prototípust csütörtökön vizsgálta k felül. Az Élelmiszeripari Ter­vezőintézet kiküldött szakemberei teljes megelégedésüket fejezték ki a gép működése felett. Teljesítménye óránként 2—3 tonna. A vízzel telt előmosó-kádba öntik a tisztítandó gyümölcsöt, zöldséget, i-agy burgonyát, amit magasnyomású levegő hoz mozgásba, majd szállítószalag viszi a zuhanyozó részbe, ahonnan teljesen megtisz­tulva, a feldolgozó medencékbe kerül. A gyümölcsmosógép sorozatgyártását a közeljövőben megkezdik. A Szovjetunió megrendelésére ebben az évben 70 gépet szállítanak az nttarri in befpndezpsthpr. Győr megyében még 1957-ben megkezdte az Állatforgalmd Vál­lalat az ez évben értékesítésre szánt hízottsertések és szarvasi­­marhák leszerződését. Az állat­tartó gazdák és termelőszövetke­zetek 70 000 sertés hizlalására kö­töttek szerződést. Húszezret már át is adtak a vállalatnak. Február elsején . újabb sertéshizlalási ak­ció indult be. Ennek keretében 3210 sertés értékesítésére kötöt­tek szerződési a vállalattal ez­­ideiig. A megye azon területein, ahol a fajtatiszta fehér hússertés az elterjedt, szívesen kötnek a te­nyésztők könnyebb súlyban való értékesítésre szerződést. A megye termelőszövetkezetei minden 100 hold szántóterületük után 16 sertést hizlalnak. Országosan eiső helyen állnak Győr-Sopron megyében a hízó­marha szerződés kötésében. Ez­­ideig 1958-as értékesítésre 15 700 darab szarvasmarha hizlalására kötöttek szerződést az Állatfor­­galrrú Vállalattal. 7234 darab 24— 25 hónapos bikát és tinót, 4755. ugyancsal: fiatal üszőt, és 3660 felnőtt marhát hizlalnak már a megye termelőszövetkezetei és egyéni gazdái, amelynek értéke­sítésére szerződést kötöttek. A ter­melőszövetkezetek és az állatte­nyésztő gazdák 26 millió forint előleget vettek már fel az idei értékesítésre leszerződött szarvasi­­marha és sertés után. Édesszájúik ligfeliui! Nyolc napi próbaüzemeltetés után, e hétfőtől már termel az a három ostyasütő gép. ami a Kis­alföldi Gépgyárban készült. Ez napi 15 mázsával növeli a nápo­lyihoz szükséges ostya termelését A közelédő húsvétra való tekin­tettel megkezdték a csokoládés nyuszik gyártását is. A nyuszikat zömében a- Győri Édességmvnta­­boltban hozzák majd forgalomba. Most dolgoznak egy új üzem­rész szerelésén is, a munka már­cius végén fejeződik be és egy olyan gyártmánnyal kezdj meg a termelést, ami a vásárlóközönség számára igen édes- meglepetés lesz Neve: csokoládés nugát A „min­tapéldányt“ már fel is küldték a felettes szerveknek jóváhagyás végett. Ezt a fajta édességet már 1951, előtt is gyártották. — Kedves elvtársak í — Dolgozó népünk nagy figye­lemmel és érdeklődéssel kísérte párt- és kormányküldöttségünk útját a baráti Román Népköztár­saság területén, örültünk a nagy­szerű fogadtatásnak, amely _ a szomszédos román nép baráti ér­zelmeit hatalmas tömeggyűléseken juttatta kifejezésre. — A magyar párt- és kor­mányküldöttség útja nem egy­szerű udvariassági látogatás volt. viszonzása volt annak a látogatásnak, amelyet a Ro­mán Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége tett ná­lunk abban a nehéz időben, amikor még fegyveres harc­ban álltunk a nemzetközi és itthoni reakció sötét bandái­val Elsősorban hálánkat és köszöne­­tünket kívántuk ebben a formá­ban is tudomására hozni a baráti szomszéd népeknek, vezető párt­jának és kormányának azért a lá­togatásért, amelynek akkor mély politikai tartalma és jelentősége volt, s azt bizonyította, hogy küz­delmünkben a Szovjetunió mellett támogat a többi barátunk is és az elsők között a Rcvaán Népköztár­saság. A proletár internacionaliz­mus nagy győzelme volt az, amely megacélozta a szocializmushoz hű tömegek erejét, fokozta harci el­szántságunkat, segítséget nyújtott pártunk sorainak rendezésében, s a proletárdiktatúra rendszerének megszilárdításában Nemcsak népi demokráciánkban, hanem minden szocializmust építő országban tu­datosította azt a felismerést, hogv a Szovjetunió vezette szo­cialista béketábor egysége, r ereje megdönthetetlen, s a nemzetközi és belső reakció mindég* támadása eleve ku­darcra var* ítélve — mondotta Münnich elviére —, majd utalva '.elére eredményeink­re, melyek lehetővé tették, hogy alig másfél év után párt- és kor­mánydelegációnk egy harcos, de sikeres év eredményeivel, s a jö­vő megalapozott perspektívájának adataival indulhatott látogatóba és közölhette barátinkkal, hogy győztünk, — szilárd és erős or­szágunkban a proletárdiktatúra Nem hiába segítettek barátaink. A segítséget jól használtuk fel. mert pártunkat és kormányunkat minden lépésében a marxizmus­­leninizmus alapelvei, tanításai ve­zették, amelyeket amint az ered­mények mutatják, jól alkalmaz­tuk országunk viszonyaira. Ezt a fejlődést gondos figyelem­mel kísérték barátaink is. A sze­retetnek az a hatalmas megnyil­vánulása, amely a küldöttséget a Román Népköztársaság területén fogadta, nemcsak a baráti szom­széd magyár népnek szól. hanem kellő mértékben illette pártunk és kormányunk tevékenységét és dolgozó népünk felbecsülhetetlen alkotó munkáját. — Ezek a tények és régebbi baráti hagyományaink tették lehetővé, hogy a látogatás nemcsak népeink baráti ünne­pe volt. hanem a vele kapcso­latos államközi tárgyalások is az elvtársi megértés szellemé­ben történhettek. — Ti? év múlt el azóta, hogy nemcsak felismertük szocializ­must építő országaink létérdeké­nek közösségét, hanem' törvénybe is foglaltuk a magyar-román ba­rátsági. együttműködési és köl­­rr*"*' c^iynyújtási szerződés megkötésével. Országainkban szabad, egyen­jogú emberként élnek testvéri egyetértésben magyarok és ro­mánok, mert ideológiánk, cse­lekvésünk irányítója a mar­­xizmus-leninizmus nem tűri meg a dolgozók egyenlőtlen­ségét, nem tűr nemzeti elnyo­mást. Ez a megállapítás csendült ki a lá­togatás során mindkét ország ve­zetőinek beszédéből, ezt visszr hangzottak a töméssyűlések Bu­karestben, Krajován, Jassyhan és Marosvásárhelyen agyaráik. Ezért van íeibacsülhetetlen je­lentősége párt- és torinányküldöu­­ségünk látogatásának, amely csak megerősítette eltökéltségün­ket, hogy a jövőben is mindent megteszünk barátságunk meg­szilárdítására. Meggyőződésünk, hogy ez a barát, Ság egyaránt szolgálja a magyar és a román nép létérdekét, közös nagy feladatunkat, a szocializmus felépítésének biztosítását. — Barátságunknak enné! mész­­szemenőbb jelentősége is van, a, békéinek reánk bízott arc vonal av erősíti a Szovjetunió vezetése alatt álló milliárdos béketábor ne­mes hareat, a népek békés egymás mellett éléséért. A látogatás jelentőségének, ha­sonló értékelésével találkozunk- a Román Munkáspárt és kormán; vezetőinek beszédeiben. A közfts érdek, közös célok, az elvi;-3£.en ■losság az a sziklaszilárd alap, aípe­­lyen barátságunk felépül. Megvaló­sítását jelenti a szocialista orszá­gok kommunista pártjai Moszkvá­ban hozott határozatának, hogy kapcsolatunk szorosabbra fu zésével, pártjaink elvtár siá» tapasztalatcseréjével hozzájár rulunk a nemzetközi kommu­nista mozgalom nemzetközi egységének megszilárdulásá­hoz. A baráti, szívélyes légkörben le folytatott tanácskozások eredmt tye, a közös nyilatkozat kifejezés -e juttatja a két ország pártjá­nak és kormányának nézetegysé qét a két ország állami viszonyá­ban. a nemzetközi munkásmozga­­'om, a szocializmus építése és a béke megvédéséért folyó harc leg­fontosabb időszerű kérdéseiben; a szocializmust építő országunk köz­véleménye örömmel és megelége­déssel veszi tudomásul e párt- és kormánydelegáció útjának kiemel­kedő eredményeit. — Kedves elvtársak! Szeretettel üdvözöljük hazatért küldötteinket szocializmust építő hazánk főváro­sában Dr. Münnich Ferenc szavaira Kádár János, az MStriMP Központi Bizottságának első titkärg.'a párt­ós kormányküldöttség vezetője vá­laszolt. (Kádár elvtárs beszéde lapzár­takor még tartott. Beszédét la­punk holnapi számában közöljük' A MAGYAR SZOCIALISTA MINKASPÁRT ________A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA Győr, 195S. március 1, szombat* Forró szeretettel fogadták a Romániából hazaérkezett párt- és kormányküldöttséget Péntekem, este hazaérkezett a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége, amely a Román Munkáspárt Központi Veze­tőségének és a Román Népköztársaság kormányának meghívására látogatást tett a Román Népköztársaságban. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, - áblam/nviniszter vezette. .4 magyar és román zászlókkal ünnepien feldíszített Nyugati­­pályaudvarra, a Rákóczi induló Ivangjai mellett, 21 óra előtt gördült be a küldöttség különvcmaita, A delegáció fogadtatására megjelent dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kor­mány ebrtöloe, Fook Jenő, Marosán György és Rónai Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Komócsin 'Zoltán és Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttagjai, ez MSZMP Központi Bizott­ságának, a kormánynak és az Elnöki Tanácsnak számos tagja, a poLitiikaí, a gazdasági és a kuteitrétis élet sok vezető szenvélyisége. Jelen volt a budapesti diplomáciai képviseletek számos vezetője és tagja, köztük & budapesti román nagykövetség munltatársai. .4 pórt- és kormányküldöttség tagjai a vonalból kiszállva üd­vözölték a megjelent személyiségeitek, a diplomáciai testület tagjait. A Nyugati-pályaudvar érkezési oldalán lévő téren többszáz budapesti dolgozó gyűli össze, akik meleg szeretettel, lelkes taps­sal üdvözölték a párt- és kórrnánykMdöttség tagjait. Felcsendült a himnusz, majd Kádár János és dr. Münnich Ferenc ellépett a felsorakozott díszszázad előtt. Ezután dr. Münnich Ferenc, a forradalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke mondott üdvözlő beszédet, Münnich Ferenc eh társ beszéde 26 millió formt előleget fizetett ki az Állatiorgalmi Vállalat Győr megyében az idei szarvasmarba» és sertéshizlalási szerződések elán

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék