Kisalföld, 1958. július (3. évfolyam, 153-179. szám)

1958-07-01 / 153. szám

]RLá& raotssABJAi t&rsBcusxEsa ARA >«« mJLfcj» Hétfőn több mint ezer (tatai kezdte meg a munkát a Hanságban és a véneki Dunatüllésen Vaanap az ország minden ré­széből százával étkeztek fiatalok a horvátkimlei, a Hansági Állami Gazdaság és a véneki önkéntes KISZ táborokba, hogy részt ve­gyenek abban a nagyszabású mun­kában, amelyek nyomán évek múltán 23 000 hold lápi talajt tesznek termővé. A munkára kész, jókedvű fiatalokat hétfőn reggel ébresztették először a sátortábo­rokban. A csizmáét, munkaruhát oltott középiskolások, egyetemis­ták a horvátkirrüei és a véneki táborban hat óra előtt sorakoztak ünnepélyes zászlófelvonásra. Horvátkimlén a Mező Imréről elnevezett táborban Várnai Fe­renc, a KISZ központi bizottságá­nak titkára üdvözölte a Budapest­kéntes KISZ táborban is. Itt Eper­jesi László, a KISZ központi bi­zottságának titkára szólott a zászló alá felsorakozott 200 ön­kénteshez. Majd a bőséges reggeli elfogyasztása után ezek a fiatalok is szerszámot fogtak, s kompra szálltak, amely átszállította őket a Duna balpartjára, munkahelyük­re. A véneki tábor nyári lakói összesen 23 000 köbméter földet építenek be a Duna töltésébe, hogy azt mintegy 4 kilométer hosszúságban 70—80 centiméterrel megmagasítsák, és elhárítsák az árvízveszélyt a kis község lakói­nak nagy örömére. Hétfőn délután Komócsin Zol­tán, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának póttagja, a KISZ központi ről, Sztálinvárosból és több^ más varosból a Hanságba érkező fia­talokat. Felhívta az önkéntesek figyelmét, hogy szép, de kemény munkát vállaltak, amikor két hét­re megragadták a lapát, a csákány nyelét. Igaz hazafiságról tesz tanúságot, aki ezt- a munkát be­csülettel elvégzi, A rövid ünnepség után nyom­ban meg is ragadták a fiatalok a lapátokat, szerszámokat és indul­tak, hogy a szakemberek irányí­tása mellett ássák a csatornákat. Az idén a Hanságban az egymást váltó fiatalok százezer köbméter földet mozgatnak meg. Hasonló ünnepség zajlott le a Szigetköz csücskében fekvő véneki Sziklai Sándor nevét viselő ön­bizottságának első titkára, Lombos Ferenc, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Győr megyei pártbizott­ságának első titkára és Katona Lajos, a Megyei Tanács végre­hajtó bizottságának elnöki- jelen­létében megnyílt a Hanság-majori KISZ tábor is. A fiatalok elhatá­rozták, hogy az ellenforradalom elleni harcokban hősi halált, halt Iván Karpov főhadnagyról neve­zik el a tábort. Borbély Sándor, a KISZ központi bizottsága, a me­gye dolgozói nevében pedig Lom­bos Ferenc üdvözölte a tábor fia­tal dolgozóit. A Hanság-tanyai KISZ tábor megnyitásának ismertetésére visz­­szatérünk. A szovjet szakértők első csoportja megérkezett Genibe <3a«f jteSFFJ. A genfi repülőtér igazgatóságához érkezett jelentés szerint Fjodorov szovjet profesz­­sze* é& a. szovjet szakértők első csoportja megérkezett Genfbe, hogy részt vegyen a nukleáris kí­sérletek ellenőrzésével foglalkozó szakértői értekezleten; Hazaérkezett Bulgáriákéi a magjai* párt- és kormán ^küldöttség Vasamap hazaérkezett Szófiából a Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságának és a Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának küldöttsége, amely baráti látogatást tett Bulgá­riában. A delegáció fogadtatására a ferihegyi repülőtéren megjelent dr. Münnich Ferenc, a. Minisztertanács elnöke, Biszku Béla, Fehér Lajos, Fock Jenő, Kállai Gyula, Rónai Sándor, Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Komócsin Zoltán és Nemes Dezső, a Politikai Bizottság póttagjai, valamint az MSZMP Köz­ponti Bizottságának, a kormánynak számos tagja, a politikai, a gaz­dasági és a kulturális élet sok vezető személyisége. Részt vett a fogadtatáson a budapesti diplomáciái képviseletek számos vezetője és tagja. A magyar és a bolgár zászlókkal, üdvözlő feliratokkal díszített repülőtéren a budapesti dolgozók ezrei gyűltek össze, akik forró lelkesedéssel köszöntötték Kádár Jánost és a delegáció többi tagját. A párt- és kormányküldöttség tagjait dr. Münnich Ferenc, a Minisztertanács elnöke köszöntötte. Beszéde után Kádár János emelkedett szólásra. ♦ Kádár János beszéde Kádár János beszede elején is­mertette azt a lelkes fogadtatást, amelyben a bolgár nép részesí­tette _a magyar küldöttséget, majd tolmácsolta a bolgár dolgozók for­ró. testvéri üdvözletét. Kádár Já­nos ezután elmondotta, hogy a bolgár nép és -a magyar nép kö­zött testvéri viszony van. Jó vi­szonyban vannak pártjaink is, mégpedig teljesen érthető okiból: azok a kommunista pártok, ame­lyek szilárdan a marxizmus-leni­­nizmus elvei alapján állnak, min­dig jóbarátok és mindig fegy ver­­társak. Beszédét így folytatta: — Egyetértünk a szocializmus építésének kérdésében és a béke együttes védelmének harci kérdé­sében. Harcában mindkét párt — bár a miénk súlyos és keserves tanulságok után — a tömegekre támaszkodik és sem a marxizmus eltorzífóival, sem a világimperia­lizmussal, sem az osztályellenség­gel megbékülni soha nem fogunk. (Nagy taps.) — A nmrxizmus-leniniztmus egyfelől nagyon bonyolult tudo­mány: nem túlsók ember mond­hatja, hogy már teljes mértékben elsajátította. Másfelől azonban rendkívül érthető tudomány, mert a marxizmus-leniniz mus és a marxizmus-leninizmus vezette munkásmozgalmunk és pártünk célja a dolgozó ember életének megjavítása. A mi elméletünk azért van, hogy a dolgozó ember szabad, kiegyenesedett emberként és jólétben éljen. Ez a marxiz­­mus-leninizmus célja. (Taps.) — Elvtársak! A bolgár nép har­cát és munkáját a Bolgár Kom­munista Párt vezeti, amely a mar­xizmus-leninizmus elvei alapján áll és cselekszik Nálunk, Magyar­­országon, valószínűleg sokan ugy gondolják, hogy mi fejlettebbek vagyunk, mint a Bolgár Népköz­­társaság, Nem egészen így van. Mint a küldöttség tagja és mint kommunista, Bulgáriában több ízben mondottam — és teljes hit­tel és meggyőződéssel mondottam —, hogy a Magyar Népköztársa­ságnak ma sok tekintetben utol kell érnie a bolgár népet és a Bolgár Népköztársaságot. (Nagy taps.) — Amíg ugyanis a mi pártunk és népünk különböző elhajlások­kal, kilengésekkel, kitérésekkel, a különböző gáncsos'kodókkal, a hi­bát elkövetőkkel és az árulókkal viaskodott és küzdött, hogy visz­­szaverekedje magát az egyenes útra, addig az idő alatt a bolgár nép szilárd kommunista pártja vezetése alatt megállás nélkül ha­ladt előre. (Élénk taps.) Bulgáriában győzött a szocia­lista társadalom, városon és falun szocialista alapja van a társada­lom életének. Amikor azt mon­dom, hogy utói kell érni a bol­gárokat, elsősorban arra gondo­lok, nekünk is igyekeznünk kell, hogy mielőbb lerakjuk a szocia­lista társadalom alapjait, az élet minden területén. Az pedig elv­­társak, hogy ez milyen gyorsan történik meg, vagy hogy meddig késlekedünk még vele, a mi dol­gozó népünk legöntudatosabb fiainak és leányainak elhatározá­sán múlik. Ha népünk egysége­sen tömörül, ha a párt mindig jól vezet, akl<or ez meggyorsulhat. Ez annál is inkább fontos, mert szo­cialista társadalomban dolgozni más, mint olyan társadalomban, amilyen a mienk, ahol még min­dig az átmenet állapota uralkodik Beszéltünk bolgár parasztokká: Ök tudják, hogy minden egyet kapavágásuk minden haszna a? övék, de azt is tudják, hogy min­den egyes kapavágásuk e$y ma­rék föld arra a halomra, amely«­­az egész világon szívesen púpoz­nának fel a dolgozó emberek ezer méter magasra a kapitalizmus sír­ja fölött. (Derültség és nagy raps.) A bolgárok annakidején harcol- ak mint. partizánok. Megvívták a po­litikai harcot és felülkerekedtek a dolgozó osztályok. Most már el­tartanak, hogy elmondhatják, né­pünk már nemcsak épít, hanem élvezni is elkezdte a szocializmust. — A bolgár nép már megízlelte mi az: a szocializmusban élni és dolgozni. A bolgárokon is úgy lát­tám, hogy ez nem teher roes7 do­log, mert jó a hangulatuk, gyö­nyörűen dolgoznak és rev.desert élnek. (Taps.) Iparuk van! Szmie leírhatatlan, hogy a bolgár Ätr sz utolsó 12—13 esztendő ala-­­mit fejlődött. Mezőgazdává guka­­öröm nézni Építkeznek, elv-ár­­sak! — Jártunk Várnában, Oti sok üdülőt építettek, részben a dolgo­zók számára, részben idegeníor-­­galmi meggondolásból. Mi is meg­néztünk vagy öt hatalmas szállo­dát, Valaki közülünk, aki járt * híres francia Riviérán, azt mon­dotta. ott sincs olyan magas kul­túra, mint ezekben az üdülóhá­­zakban. És ami a legtöbbet mond egy-két évvel ezelőtt ott csak ho­mok volt. Most pedig a saját sze­münkkel láttuk azokat a 3—4 emeletes gyönyörűen berendezed szállodákat, amelyekben üdülnek a dolgozók és amelyek valu+Aí hoznak az országnak. — Nekünk van Balatonunk. va~ Mátránk és még sokmivelétwne Mi is tehetnénk egyet, s mást. hogy dolgozóink egy kicsit jobbár pihenjenek és jövedelmet is sze­rezzünk az országnak. — Elvtársak! Nem kell szégyell­nünk, hogy bolgár elvtársairö, egyben, s másban megelőztek bennünket. Megmondtuk a bol­gár elvtársaknak, hogy most utol fogjuk őket érni, versenyezni aka­runk velük, úgy mint tíz évvé ezelőtt, s azután majd meglátjuk hogy ki építi jobban a szocializ­must. Gondoljunk úgy a Bolgár Népköztársaságra, mint amelytől nii is rengeteget tanúiba tun’-: anélkül azonban, hogy bármii gé­piesen lemásolnánk. A bolgár elvtársak helyesen al­­kalmazzák a marxizmus-iemn iz­fFolytatás a második oldalon) A Szovjetunióban járt küldöttek élménybeszámolókat tartanak a Hajtóműgyárban A Hajtómügyár MSZMP szerve­zete, valamint az MSZBT közös rendezésében Vajda László és Me­ző Imre elvtársak élménybeszá­molókon mondják el az üzem dol­gozói előtt mindazt, amit a Szov­jetunióban tapasztaltak és láttak. A beszámolóban elsősorban uta­zási élményeiket ismertetik. El­mondják, hogy a német fasiszták által lerombolt területeken már eltűntek a háború nyomai. Az utazás tapasztalatai után a moszk­vai tartózkodás élményeit sorolják el. A legemlékezetesebbek ezek közül a Kreml, a Mauzóleum, az ipari és mezőgazdasági kiállítás, a Lomonoszov Egyetem, a Tretya­­kov-képtár és a Metro. A moszkvai élmények elmondá­sa után az élménybeszámoló fog­lalkozik azzal, hogy mit tapasztal­tak és mit láttak Leningrádban. Megemlítik beszámolójukban, mi­lyen szép és rendezett város Ls­­nirtgrád, elmondják, mely neveze­tes helyeit és építményeit tekin­tették meg a városnak. Itt többek között tájékoztatják az üzem dol­gozóit arról, hogy mit láttak a ős­iemért erődítményben, a Téli palotában, az Ermitázsban. a Szniolniban, a Nyári palotában és a Péter hoff ban. A beszámolókat e héten kezdték meg és folyamatosan minden üzemrészben meg fogjak tartani. m EWÖL YAM, 153, SZÁM, A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA Győr, 1353, július 1, ksdd,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék