Kisalföld, 1958. november (3. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-01 / 258. szám

ÜL ÉVFOLYAM, 258. SZÁM. A MAGVAK s í U C I A L I 5 I A .VJLNKásPAKI ____ ÉS A MFG YE! T í vlps ÍAPJV Győr, 1958. november 1, szombat. r Érdemes tanulni! Heti Rádióműsor 4 megvalósuló hároméves (érv VagongjárlaSs a győri mozi építésénél Mostanában napról napra szem­mel láthatóan növekszik az épü­lő új győri mozi. Az ott dolgozó, több mint 80 munkás sürgésének, forgásának megvan a látszatja. A kazánház pincefödémjét betonoz­zak, s körülötte nyoma sincs már annak a megfeszített harcnak, amelyet heteken keresztül vívtak itt éjjel, nappal megfeszített erő­vel az építők az alattomosan fel­törő talajvíz ellen, magas, a kisebbik pedig egy mé­ter húsz centinél magasabb. Nos, ezt a két monstrumot a hídüzem dolgozói nemcsak, hogy elkészítet­ték október végére — mint ahogy ígérték —, hanem a helyszínre szállították és fel is szerelték. A két hatalmas vasszerkezet tartja majd az új mozi erkélyét, amely a nézőtér fölé 12 méter mélyen nyúlik majd be. A Vagon­gyár hídüzemének dolgozóit kö-A vagongyári hidászok beemelik az új győri mozi hatalmas fő­tartóját, amelyet a hídiizemben készítettek el. Az Árpád út felöli ház falai már az emelet magasságot is elhagy­tak, s a jövő héten két emelet magasságban elérik a falegyem. Két hét múlva az Aradi vértanuk útjára néző házon is elérik a két emelet magasságot. Azért ennyi­vel később, mert itt a fölszinti üzlethelyiségben sókkal több vas­beton munka van, mint a csupa lakásokból álló Árpád úti részen. A napokban — ahogy az épít­kezésen mondják — „15 tagú va­gongyári színtársulat vendégsze­repei“. Szereplésükkel nagyon meg vannak elégedve az új mozi építői. Hogy mit csinálnak itt a vendégszereplők? Befejezek azt a nagy munkát, amellyel a Vagon­gyár hídüzeme járul hozzá a mo­zi építéséhez. Ugyanis az új mozi kétszázhetven férőhelyes erkélyé­nek hatalmas vastartóit a híd­üzem készítette el. Az úgynevezett főtartó két részből áll. Az egyik tizenkettő, a másik kilenc tonna súlyú. Mindkettő 18 méter hosszú, s a nagyobbik két és fél méter szönet illeti a határidőre végzett jó munkáért. A főtartó elhelyezé­se ugyanis lehetővé teszi, hogy újabb nagy lendületet vegyen a mozi építkezése. A kőművesek a bejárati részénél is elkezdhetik a fal felhúzását, majd az erkély vasbeton részeinek zsaluzása is elkezdődhet — Akkor majd job­ban elhiszik a győriek, hogy való­ban meglesz itt a mozi — mond­ja az építkezés vezetője. A továb­bi gyorsütemű munka műszaki feltételei megvannak. Anyag is van, bár a rengeteg zsaluzáshoz a faanyag beszerzése nehézségei okoz, de a vállalat, ahogy tudja, saját erőből is többé-kevésbé ki­elégítően megoldja ezt a nehézsé­get. Pénz is rendelkezésre áll a munka folytatásához. Most csak azért fohászkodnak az építkezé­sen, hogy kedvező, enyhe időjárás legyen. Akkor a győriek továbbra is napról napra megállapíthat­ják: megint szemmel láthatóan nőtt a várva várt új mozi épülete. Újabb lakóház készüli el Győrön Győrött 629 lakást építenek ál­lami beruházásból, a hároméves tervben. A Kígyó utcában & az Álmos utcában új lakótelepek lé­tesülnek. A Kígyó utcában elké­szült az ötödik tömb 52 lakással, amelynek átadására egy hónappal a határidő előtt, a jövő héten ke­rül sor. Körzeti orvosi rendelő és könyvtár is lesz az épületben. Ugyanitt további 132 lakás építé­sét tervezik a jövő esztendőre. Az Álmos utcában, ez idő sze­rint öt házat építenek. Mindegyik háromemeletes. Ezek közül ket­tőt összesen 88 lakással december L5-re adnak át rendeltetésének Jövőre megkezdik az Álmos utcai lakótelep és egyben a város leg­nagyobb épületének, a hétemele­tes: lakóháznak építését. Befejezés előtt áll a Czuczor Gergely utcában a színházzal szemben lévő 44 lakásos ház épí­tése is. Már végeztek a külső va­kolással és a még hátralévő mun­kát november végéig befejezik. Az év hátralévő két hónapjában tehát négy új házba költözhetnek be a győri dolgozók. N. A korsiiáBi]! szóvivőjének »aj I őérte k ex I e te Gyáros László rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a Minisztertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke pénteken dél­előtt sajtóértekezletet tartott, amelyen válaszolt a hazai és kül­földi tudósítók kérdéseire. Arra a kérdésre, hogyan értékelik Magyarországon a lengyel párt- és kormányküldött­ség látogatását — elmondotta: őszinte örömmel tölt el bennünket, hogy a Lengyel Népköztársaság kapcsolata a Szov­jetunióval és a többi baráti szo­cialista országgal mind szorosab­bá válik. A szocialista országok közötti testvéri barátság elmélyí­tése és továbbfejlesztése nemcsak minden egyes szocialista állam érdeke, hanem elengedhetetlen alapfeltétele az egész szocialista tábor további megerősödésének és a békének is. A szocializmus el­lenségei napjainkban arra össz­pontosítják erőfeszítéseiket, hogy megbontsák a szocialista tábor egységét .Ez a törekvésük azon­ban kudarcra van ítélve, mert a szocialista tábor egysége napról­­napra erősödik és a szocialista or­szágok testvéri együttműködése mind szélesebb alapokon bonta­kozik ki A Braziliába került megírására kényszerítettek, mint­ha sorsukkal elégedettek lenné­nek. A levél írója szerint dr. Alberto Gonzago Fernandez, az ENSZ dél-amerikai menekültügyi meg­bízottja mindenben fedezi a ma­gyar Komité üzelmeit, és az elé­gedetlenkedőket egyik legutóbbi Látogatásakor súlyos börtönbünte­téssel fenyegette meg, ha nem nyugszanak bele sdrsukba. Egy másik levél szintén arról a nélkülözésről és nyomorról beszél, amit már nem lehet bírni és rá­mutat: San Paolóban még hat­száz magyar van, akik haza akar­nak menni. A levél közli kétszáz Rióban élő, rútul becsapott, félre­vezetett magyar adatait és segít­séget kór. — Könnyű volna most előszedni — mondotta Gyáros László — a Szabad Európa és társai külön­böző hátborzongató rémmeséit a magyarországi állapotokról és szembeállítani azokat a külföldre szökött magyarok tényleges hely­zetével. Ehelyett inkább azon va­gyunk, hogy valamüyen formában elérjük az illetékes nemzetközi fórumokon külföldre került ma­gyarok kiszolgáltatott helyzetének valamelyes javítását, illetve haza­hozataluk megoldását. Az illeté­kes magyar hatóságok már több esetben tárgyalásokat folytattak Lindt úrral, az ENSZ menekült­ügyi főbiztosával. Meg kell azon­ban jegyeznem, hogy eddig nem sok Látható reménnyel. tottságunk ma már az 1954. évi­nek hatszorosára emelkedett. Az 1959. évi behozatali program az import további fejlesztését irá­nyozza elő. Tervbe vettük, hogy nem csupán az itthon gyártott számos közszükségleti cikk alap­anyagait importáljuk a baráti és tőkés országokból, hanem kész gyártmányokat is vásárolunk köz­vetlen fogyasztás céljaira. Bútor­hiányunk csökkentésére a követ­kező időszakban nagy beruházá­sokat hajtunk végre. Korszerű megmunkáló gépeket állítunk be, de az eddiginél nagyobb mérték­ben hozunk majd be kész szoba­berendezéseket, vagy egyedi kis­bútorokat is. A lakosság műanyag-ellátottsá­ga jelentősen javulná fog és a keresett háztartási gépekben is nagyobb lesz a választék. Gondos­kodni fogunk 1959-ben a személy­­gépjármű import növeléséről, amennyiben biztosítjuk Moszk­vics, Spartak, Wartburg és más kiskocsitípusok behozatalát. 'Külkereskedelmünk terveinek megvalósítását célzó külföldi tár­gyalásaink jó mederben folyna* Az idén a tókés országokkal való külkereskedelmi forgalmunk is kedvezően alakult. Kereskedel­mi mérlegünk szeptember végé­vel érdemleges aktívumot mutat. A tőkés országok integrációs törekvései növekedő feladatok elé állítják exportvállalatainkat. Ezek a nehézségek részben a piaci helyzettel, részben azonban egyes nyugati országok importkorlátozá­saival függnek össze. Ezért több nyugati országgal a soronlévő ke­reskedelmi tárgyalások keretében kell majd megvitatnunk olyan ke­reskedelempolitikai kérdéseket, amelyek helyes rendezése előse­gíti a nyugati országokkal való, kölcsönös érdekeken nyugvó ke­reskedelmi kapcsolataink fejlesz­tését is. Amerikai kacsák Az AP október 23-án Bécsból azt jelentette, hogy a kommunis­ták szerdán este az amerikai kö­vetség épülete előtt Mindszenty­­ellenes tüntetést szerveztek. Ez­zel a hírrel kapcsolatban feltett kérdésre a szóvivő megjegyezte: Alig múlik el olyan hét, hogy egyes amerikai hírügynökségek bécsi keltezéssel ne költenének Magyarországról egy-két kacsát Rendszerint olyan kacsákról van szó, amelyeknek tojásain Buda­pesten tartózkodó nyugati urak kotlának, mielőtt azonban még a kiskacsák kikelnének, gyorsan át­szállítják őket Becsbe. Az AP egy másik híre — ne­hogy a torzszülött kacsa veleszü­letett végelgyengülésben gyorsan kimúljon — arról számol be, hogy a budapesti amerikai követség egyik szóvivője kijelentette: a követség amerikai személyzetét nem zavarták meg szerdán este a követség körüli utcákból jelentett tüntetések. A nemlétező tünteté­sek persze vajmi nehezen zavar­hatták a követség beosztottjait. Ámde felvetődik a kérdés: miért nem tartotta szükségesnek az Egyesült Államok budapesti kö­vetsége, hogy ezt az álhírt kere­ken megcáfolja? Talán csak nem azért, mert a követség hosszan­tartó vendégszeretetét élvező Mindszenty víziói a követség be­osztottjaira is átragadtak és tün­tFoly tatás a második oldalon) magyarokról több ízben megjelent tudósítások­kal kapcsolatban feltett kérdésre a szóvivő elmondotta: az egész nemzetközi sajtót foglalkoztatta azoknak a magyar családoknak kálváriája, akiknek sikerült Bra­zíliából visszaszöknie Angliába Ügyükkel még az angol parlament is foglalkozott. Ezek a családok nem ok nélkül hagyták el Brazí­liát. A sorsukról a különböző nemzetközi szervekhez küldött le­velek külképet adnak. Ezután Gyáros László néhány szemelvényt felolvasott ezekből a levelekbőL Egy —- Ljndthet, az ENSZ menekültügyi főbiztosához október 1-én keltezett levél — így kezdődik: »Mélyen tisztelt elnök úr! E le­vélben több mint hétszáz személy, gyerek, asszony, férfi fordul Ön­höz és Önön keresztül a magyar kormányhoz segítségért. Több mint hétszáz, a nyugati propagan­da által megtévesztett személy, akiket mint rabszolgákat eladtak és éhhalálra ítéltek. Nem tudunk máshova fordulni védelemért, a magyar Komité, a brazil hatósá­gok és az organizáció véres, ke­gyetlen terrorja elől. A magyar Komité vezetői — dr. /ordán Emil perjel, dr. Kögl Sze­­verin páter és dr. Jancsó Albert volt hadbíró-százados — többmil­liót sikkasztottak a menekültek részére összegyűjtött pénzből. E hatalmas sikkasztási botrány ma már a brazil bíróság előtt van.» A levélíró a továbbiakban be­számol arról is, hogy ez év feb­ruár 8-án Rio de Janeiróban a virágok szigetén több mint -230 személyt, köztük sok gyereket, asszonyt, beteget és öreget véres­re, kékre-zöldre verettek, majd erőszakkal elhurcoltattak őket az őserdő vidékére, A megkínzott emberek közül többeket olyan nyilatkozatok aláírására, vagy A Duna vízi energiájának hasznosításáról létrejött magyar-csehszlovák meg­állapodással kapcsolatban a szó­vivő elmondotta, hogy ez a kér­dés most már a megvalósulás stá­diumába került. A Miniszterta­nács október 23-i ülésén megtár­gyalta és jóváhagyta a közös ér­dekű Duna-szakasz vízienergiá­jának hasznosításáról szóló hatá­rozatot. A kétségkívül hatalmas jelentő­ségű közös erőmű-építkezés ki­emelkedő példája a KGST-hoz tartozó országok baráti együttmű­ködésének, békés törekvéseinek, egyúttal pedig újabb hozzájárulás a magyar-csehszlovák gazdasági és politikai együttműködés elmé­lyítéséhez és kiszélesítéséhez. Külkereskedelmünk helyzetéről Gyáros László közölte a feltett kérdésre: nehézipari exportunk terén az a szándékunk, hogy a piaci igényeknek megfelelően, fo­kozzuk a komplett gyári berende­zések. elsősorban a gyümölcs és főzelék, baromfi és egyéb húsfel­dolgozó gyár-berendezések, mal­mok, továbbá hűtőberendezések exportját. Vüágszerte elismert távközlési iparunk gyártmányai­nál korszerűsítéseket hajtunk vég­re. Például a Rotary-rendszerü telefonközpontok mellett a Gross­­bar-rendszerű telefonközpontokat is rövidesen exportálni fogjuk. Műszeripari vonatkozásban ex­portunk a Szovjetunió nagy ren­delései eredményeként át tud tér­ni a tömeggyártásra. A lakosság közszükségleti ipar­cikkekkel való ellátását, a válasz­ték bővítését részben a külkeres­kedelem útján valósítjuk meg. Közszükségleti import cikk-ellá­—P&OLETÁHJAl EGYESÜLJETEK! ARA : «ft FILLER

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék