Kisalföld, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-12 / 60. szám

mr J ^ -y <mmm| mamr |ryw w> "mjr- "■'■1 <Mk -W* 1 . NtMZMlKlJNtS , L A ^ ____________ ____________________ ^v ■■ Öt év után először tesz koncertkörutat Prince. El­ső alkalommal Lauderdale városában egy zenés szín­házban lépett fel (felvételünkön egy táncosnővel) a neves popsztár, további tizenegy észak-amerikai vá­ros következik a turnéban. 14 KISALFÖLD INNEN-ONNAN 1993. március 12., péntek Naponta a képernyőn A francia Claude Rich kapta meg a legjobb férfiszí­nésznek járó díjat - A vacsora című filmben nyújtott alakításáért - Párizsban a César-díj gálaestjén. A dí­jat a szép német Claudia Schiffer adta át. Sűrített tej, gyiimölcskonzerv Japán segély Japán 350 tonna élelmiszersegélyt indított útba a jokohomai kikötőből Vosztocsnijba, hogy segítsen a távol-keleti orosz vidékek ellátásában. A segélyszál­lítmány sűrített tejet és gyümölcskonzervet tartalmaz. Annak a százmillió dolláros humanitárius segélynek a keretében juttatják rendeltetési helyére, amelyről a japán kormány tavaly októberben döntött. Az élelmi­szert a habarovszki, primorszki és a szahalini helyi önkormányzatok értékesítik, és a bevételből az öre­geket és a munkanélkülieket akarják támogatni. „Kapd el, harapd át a nya­kát!” - biztatja rákvörös fejjel egy elegánsan öltözött, közép­korú hölgy egy moszkvai ku­tyaviadal egymásra vicsorgó résztvevőit. A dáma egyike az ötszáz nézőnek, akik a mosta­nában Oroszországban rene­szánszukat élő kutyaviadalok egyikén, egy moszkvai sport- csarnokban, üvöltve nógatják az állatot, amelyre fogadtak. „Tízezer rubelt tettem a vörös sarokban állóra és nem aka­rom elveszteni a pénzem” -, mondja. A rnpiahdacsanrokban, egy rácsokkal elzárt küzdőlércn megvívni készülő ebeket gaz­dáik csak nagy nehezen tud­ják visszatartani. Amint a bí­rójelt ad a kezdésre, a kutyák egymásnak rontanak és csak ádáz küzdelem után dől el, hogy melyik hagyhatja el élve a porondot. Aharc néhány per­cig tart, de az állatok egyike vérbe fagyva marad a helyszí­nen. A másik megúszta né­hány sebbel - ő máskor is fel­léphet. Egy este több kutyaviadal­ra is sor kerül. A helyárak 500 és 3000 rubel között vannak, de fogadni több ezer rubeles tétekben is lehet.- A harapások két-három nap alatt begyógyulnak - mondja nyugodtan a győztes tulajdonosa. A 28 éves fiatal­ember 300 kilométert utazott Moszkváig, de neki legalábbis megéri: egy „fellépés” legkeve­sebb 60 ezer rubelt jelent. - Ez majdnem annyi, mint amennyit Jelcin keres egy hónap alatt. - Ma a pénz beszél - mondja egy másik kutyatartó, aki ko­rábban iskolában tanított. Minden kutya egyszer-két- szer kerül „bevetésre” havon­ta. Természetesen, ha az elő­zőt sikerül túlélnie - teszi hoz­zá magyarázólag. A moszkvai hatóságok, el­sősorban a bűnügyi rendőr­ség, nem is akarnak tudni ezek­ről a kutyamészárszékekről. - Először hallom, hogyvárosunk­ban kutyaviadalokat rendez­nek - idézte nemrégiben egy moszkvai újság a bűnügyi rend­őrség szóvivőjét, aki ennek kap­csán azt is elmondta: nem hi­szi, hogy a hatóságok bármit is tehetnének a szórakozás ef­féle brutális formái ellen, nincs ugyanis törvény amely az ilyen rendezvényeket tiltaná. Míg keresztülevickélünk énekesek és zenészek tarkán zsibongó sokaságán - a Pop­rock fesztivál utolsó elődön­tőjének tévéfelvételére várnak, igen nagy izgalomban - jó né­hányszor elnézést kér: mivel műsorvezetői tiszte nemsoká­ra színpadra szólítja, úgy tu­dunk beszélgetni, hogy köz­ben majd borotválják, smin­kelik... Bárdos András ezzel az udvariassággal is föltűnik.-Jó hangulatban készül ez a műsor is, végül is öntevé­kenyen, úgy értem, nem „fő­nöki” irányítással, hanem so­kak lelkes közreműködésével.- S mi volt ez előtt? Amikor még nem láttuk rendszeresen a Napköziben, este az Egyen­legben, éjjel a Nulladik típu­súban?- Előtte a rádió volt és még előbb az egyetem bölcsészka­ra, ahonnan másodéves ko­romban „estem be” a Szórak­oztató- és Sportosztályra, és diplomaosztás után ott is ma­radtam. Sportközvetítéseket vezettem és ezt máig sem hagy­tam abba.- Miért éppen a sport révén került kapcsolatba az újság­írással?- Igen ezt sokan nem értik, mindenki azt várta, hogy majd én is az irodalommal foglal­kozom - szüleim ugyanis író­emberek: Fenákel Judit és Bárdos Pál... Én meg imádom a sportot, műveltem is.- A rádiósok szerint, ez az örök szerelem, akkor is, ha utána a tévéveljegyzik el ma­gukat.- Nálam ez nem szerelem kérdése. Azt otthonra tarto­gatom, a feleségemnek. A rá­dió a szakmai iskola volt - és ma is tart, hiszen krónikát ve­zetek, focit közvetítek - a té­vé pedig, ahová 1988-ban Bá­nyai Gábor hívott, a nagy nép­szerűség, vagy népszerűtlen­ség lehetősége.- Elégedett azzal, amit el­ért?- Nem.- És mi lenne jobb? Saját műsor?- Igen.- Miért, annyira szereti a fe­lelősséget?- Inkább úgy mondanám, nem szeretem, ha nem tudom, ki a felelős - ahogy ez ebben a műfajban gyakran előfor­dul.- Már a kívülállók is észre­veszik, hogy a televíziósok egy idő után kiürülnek. Ön hon­nan „töltekezik”?- Sehonnan. Nincs rá idő. Néha azon kapom magam, hogy egyre rosszabbul besz­élek. Lehet, hogy csak butu- lok.- A barátok, család?- Van sok jó cimborám, ők a kikapcsolódást, a feleségem az otthont jelenti. És - teszi hozzá olyan sejtelmes mo­sollyal, mely a legkevésbé sem televíziós - ha a nyáron talál­kozunk, talán valaki másról is beszélhetnék már... M. G. New Yorkban forgat filmet Arnold Schwarzenegger és kikapcsolódásként elugrott a Madison Square Gar- denbe feleségével Maria Schriverrel. Láthatóan jól szórakoztak.- És ha szereznék egy kosár rozsét és egy dézsa Duna-vizet az MDF-piacon? Óvszer az ingzsebben Török ötlet Nem várt sikert könyvelhet el egy török ru haipari vállalat, amely eredeti profiljától kissé elütő ter­mékkel hódította meg Európa pi­acait. Az izmíri Oz Konfeksiyon vállalat január óta minden egyes exportblúzához gumi óvszert is mellékel, mégpedig diszkréten az ingek zsebébe rejtve - mindezt az AIDS elleni harc jegyében. Hogy a cég valóban ennyire önzetlen- e, vagy pedig némi nyereséget is remélt a kampánytól, arról nem esett szó a keddi sajtótájékozta­tón, de arról igen, hogy az euró­pai hölgyek a szó szoros értelmé­ben vevők az ötletre: a török cég az év eleje óta 70 százalékkal nö­velte exportját. VÍZSZINTES: 1. Petőfi Sán­dor: A Magyar nemzet című verséből vett idézetünk első sora. 14. Keresztülmasírozó. 15. Áramütést okoz. 16. Könnyezik. 17. KDN. 18. ... iacta est = a kocka el van vet­ve. 20. Fizikai hatás. 21. Ve­tített állókép. 22. Az élen. 23. Kotta 80 százaléka! 24. Kicsi­nyítőképző. 26. Orosz férfi­név. 28. Focitrófea. 30. Len­gyel légitársaság. 31. Mosó­por. 33. Ismét latinul. 35. Szab. 37. Visszaül! 38. Időjárás jel­zője lehet. 41. Tagadószó. 43. Görbe végtag. 44. Kötőszó. 46. Megrázkódtatás. 49. Dunán­túli hegy. 51. Idősödés. 54. Igevégződés. 56. Bibliai alak. 58. Becézett női név. 59. ATi- sza közepe! 60. Sérülés. 62. Hajó része. 64. Tó angolul. 66. Részben odaér! 67. Uzsonná­val járó délutáni összejövetel. 68. Képlékeny, puha. 70. Nagy lemezcég. 71. Tellur és kén vegyjele. 72. Mocsári. 73. Svéd váltópénz. 74. Tova. 75. Fran­cia író volt (Louis). 77. Dú- sabbá váló. FÜGGŐLEGES: 1. Hosz- szabb ideig váró. 2. Az SZTK elődje volt. 3. Római 55.4. Ja­pán fővárosa. 5. Álmodozás­ba ringat. 6. A magyarságba beolvadt török nép. 7. Igekö­tő. 8. Gól angolul. 9. Épület­szint. 10. Tenger angolul. 11. Középen megy! 12. Emberi bőrszín. 13. Fonalalapanya­got fellazít, szálakra bont. 19. Taszít. 22.... és emberek (Ste­inbeck műve). 25. Férfinév. 27. Megteendő táv. 29. Vágó­eszköz. 32. Hivatalosan emelt kifogás. 34. Tehetős. 36. Ku­bai pénz. 39. Szalonnát főz. 40. Víz mellett élő kecses ma­dár. 42. Divat. 45. Crna ... (hegység Skopje mellett). 47. Pépszerű étel. 48. A Petőfi- idézet második sora. 50. Ke­leti germán nép volt. 52. Jól alakul, eredménnyel jár. 53. Hirtelen szétnyom. 55. Ilyen ízű pl. a kinin. 57. Rejtély. 61. Szomorúan. 63. Mesterséges takarmány. 65. Női név. 69. Módositott skálahang. 72. Függ. 73. Körlevélben van! 74. Parttalan meder! 76. Gallium vegyjele. 78. Páratlan ütem! 79. Tétlenül töm! Beküldendő: vízszintes 1., függőleges 48. A megfejtéseket március 18- ig, csütörtökig kérjük bekül­deni a Kisalföld szerkesztősé­ge címére: 9022 Győr, Szent István út 51. Kik nyertek? A február 26-i keresztrejt­vény megfejtése: A szerencse üvegből van, mikor legszeb­ben ragyog, akkor törik el. A jó megfejtést beküldők közül könyvet nyert: Baranyai Erika, Sopron: Csépi Lajosné, Győr; Fekete László, Moson­magyaróvár: Király Tibor, Sop­ron. A könyveket postán küld­jük el. A pénz beszél, a kutya... Véres játékok életre-halálra Bárdos András

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék