Kisalföld, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-13 / 61. szám

1993. március 13., szombat TEGNAP TÖRTÉNT KISALFÖLD 3 A Kisfaludy-napok idei bemutatói Sokszínű kínálat A megyei közgyűlésen történt Személyi döntések A megyei önkormányzat ön­ként vállalt feladatairól, illet­ve a megyei támogatásokkal megvalósított térségi beruhá­zásokról és forráslehetőségek­ről a beszámolót egyöntetűen elfogadta csütörtöki tanács­kozásán a megyei közgyűlés - amelynek főbb témáiról teg­napi számunkban közöltünk tudósítást. Ezúttal a többi na­pirendről tájékoztatunk. Jóváhagyták Botos Gábor elnök előterjesztését a Sopro­ni Egészségügyi Gyermekott­hon vezetői beosztásának pá­lyázati kiírásáról, ugyanis a megyei közgyűlés által fenn­tartott intézmény igazgató-fő­orvosának, dr. Halmai Máriá­nak kinevezése ez év végén megszűnik. Elfogadták Dara­bos Ferencnek, a Bartók Bé­la Megyei Művelődési Központ igazgatójának korengedmé­nyes nyugdíjazási kérelmét. Dr. Szabó Ákos, a megyei közgyűlés külkapcsolatok bi­zottságának elnöke az Al­pok-Adria Munkaközösség tisztségviselőinek megválasz­tása tárgyában nyújtott be elő­terjesztést: Sz entkuti Károlyt, a megyei közgyűlés elnökét javasolta a posztra. Nagy több­séggel meg is választották. A munkaközösség szociális bi­zottságának megyei képvise­letével pedig dr. Schmidt Pé­ter megyei főorvost bízták meg. Megválasztották az új fő­jegyzőt, dr. Horváth Ferencet is, aki január elsejétől ez idá­ig ideiglenes megbízással lát­ta el e feladatot. A tisztség be­töltésére csupán két pályázat érkezett, de mint Botos Gá­bor bejelentette, a másik pá­lyázó visszavonta beadványát. J. Zs. A Vöröskereszt jobaházi szer- vezete beszámoló taggyűlést tar­tott. A mintegy ötven aktívát számláló szervezet elmúlt évi munkája tartalmas és nagyon aktív volt. Szinte minden meg­mozdulásban, társadalmi mun­kában kivették részüket, segí­tették, támogatták az egyedül élő időseket, s megszervezték a véradást, illetve több egészség- ügyi előadást is. A gyűlés fény­pontja kétségkívül a többszö­Nemzeti ünnepünk alkal­mával, az idén is megrende­zik a középiskolások kulturá­lis bemutatóit. A Kisfaludy- napok kétnapos rendezvény- sorozatán Győrött énekkarok, diákszínpadok, diákköltők, muzsikusok, táncosok, éne­kesek és az előadó-művészet különböző ágainak ígéretes tehetségei mutatkoznak be egymásnak és az érdeklődő közönségnek. Figyelmet kelt­het, hogy honismeret, hely- történet, néprajz témában kik rukkolnak elő értékes tanul­mányaikkal, dolgozataikkal? Tárgyalkotásban kik hívják fel magukra a figyelmet? A megyei középiskolák ta­nulóinak programja a követ­kező: Március 14. 10 óra: Énekkar-, kamara- kórus-bemutató (Apáczai Cse­re János Tanítóképző Főisko­la díszterme). Diákszínpadok Egész napos szakmai kol­lokviumot tartottak tegnap mintegy 80, megyénkben dol­gozó gyógyszerész és orvos részvételével a győri Hotel Kon­ferenciában. A szakmai talál­kozón a meghívottak előadá­sokat hallhattak a természe­tes anyagokból készült gyógy­hatású készítmények alkal­mazási területeiről. A szervező NaturproduktKft. (a dr. Theiss termékek forgal­rös, jubiláló véradók kitünteté­se volt. A jobaházi nyugdíj asklub kedves vendéget köszöntött, Bon- por Lászlóné. Margit nénit. Tü­neményes személyiségével szin­te elvarázsolta a megjelenteket, nem beszélve arról a sok-sok „csodáról”, a népművészeti tár­gyakról, amiket két kezével ké­szített. Életre szóló élménnyel, optimizmussal, hittel ajándé­kozta meg a résztvevőket. (Bartók Béla Megyei Művelő­dési Központ színházterme). Képző-, iparművészeti- és tárgyalkotó népművészet pá­lyázat. Eredményhirdetés szakmai értékelés (Bartók Bé­la Megyei Művelődési Központ kiállítóterme). 15 óra: Szólóének-, szóló- hangszer-, kamarazene-be­mutató (Zeneművészeti Szak- középiskola). Diákköltők, di­ákírók pályázat értékelése (Bartók Béla Megyei Művelő­dési Központ stúdióhelyisé­ge). 20-tól 24 óráig: táncos est, diszkó (Vasas Művelődési Ház). Március 15. 8 óra: egyéb kategória be­mutatói (Petőfi Sándor Váro­si Művelődési Központ). 9 órcc Vers- és prózamon­dó kategória bemutatói (Bar­tók Béla Megyei Művelődési Központ klubhelyisége). Nép­tánc, népzene, népdal kate­mazója) képviseletében Révész László ügyvezető igaz­gató ismertette a cég rövid, egyéves történetét és filozófi­áját. Dr. Péter Theiss, a német Naturwaren anyacég tulajdo­nosa előadásában kifejtette: termékeik közös tulajdonsá­ga, hogy a szervezet szabályo­zó folyamataihoz kapcsolód­nak. Felerősítik az emberi szer­vezet legyengült védekező és alkalmazkodó rendszerét, mozgósítják tartalékerőit. A cég szakembereinek felké­szültsége és évtizedes tapasz­talata garantálja a termékek megbízható, jó minőségét. A cégtulajdonos a délelőtti előadásokat követő sajtótájé­koztatón a Kisalföld kérdésé­re válaszolva elmondta: meg­találta számítását Magyaror­szágon, és reméli, hogy a be­tegségmegelőző szitoterápia - csakúgy, mint Nyugat-Euró- pában - hazánkban is egyre több követőre talál. A termé­szetes alapanyagú gyógyké- szítményekkel történő orvos­lás, az egészséges életmódra sarkalló készítmények csök­kenthetik az államilag szer­vezett egészségügy kiadásait is. L. P. gória bemutatói (Bartók Béla Megyei Művelődési Központ színházterme). 10 óra: Honismereti, hely- történeti, néprajzi pályázat eredményhirdetés, szakmai értékelés (Szülőföldünk Hon­ismereti Egyesület székháza). 15 órcv Az 1993. évi Kisfa­ludy-napok eredményhirde­tése. Köszöntőt mond és az okleveleket átadja Szentkuti Károly, Győr-Moson-Sopron megye közgyűlésének alelnö- ke. Gálaműsor. (Bartók Béla Megyei Művelődési Központ);- A Kisfaludy- napok legj óbb műsorszámaival, produkció­ival találkozhatunk még a Ki mit tud? megyei döntőjén is - tájékoztatott Darabos Fe­renc, a megyei művelődési köz­pont igazgatója és közölte: a döntő időpontja március 27. Kezdete: reggel 9 óra. Az ér­deklődők 59 müsorszámot lát­hatnak majd az említett idő­pontban Győrött. Ünnepség a rendőr­főkapitányságon A Győr-Moson-Sopron Me­gyei Rendőr-főkapitányságon tegnap tartották a március 15-ei megemlékezést. Az al­kalomból adták át a megyé­ben tevékenykedő kapitány­ságok beosztottjainak az elis­meréseket. Dr. Béíy László fő­kapitány rövid beszédében ki­emelte, hogy az elismerések nem alaptalanok, hiszen a me­gyében 1991 óta javul a köz- biztonság, köszönhetően a rendőrök aktív, jó munkájá­nak. Ezután méltatta márci­us 15-e jelentőségét. Az ünnepségen elhangzott, hogy a megyei rendőr-főkapi­tányság állományából a Ma­gyar Köztársaság belügymi­nisztere munkájának elisme­réseként március 15-e alkal­mából Mitring József rendőr alezredesnek főtanácsosi cí­met adományozott, az Orszá­gos Rendőr-főkapitányság ve­zetője pedig dicséretben és ju­talomban részesítette Nagy- né dr. Alasztics Katalin rend­őr őrnagyot, a főkapitányság igazgatásrendészeti osztályá­nak vezetőjét. A megyei rend­őr-főkapitányság vezetője a Magyar sajtó napja alkalmá­ból jutalomban részesítette a Kisalföld munkatársát. Mé­száros Gábort a rendőri mun­ka sajtóban történő hiteles ábrázolásáért. ZS. D. A győr-likócsi laktanyában el­helyezett katonai alakulatok teg­nap ünnepségen emlékeztek 1848/49 dicső napjaira. Az ese­ményen kitüntetésekre, j utalma- zásokra, előléptetésekre került sor. A Magyar Honvédség 14. Rá­ba légvédelmi rakétaezred állo­mányából a magyar honvédelmi miniszter a „Tiszthelyettesi Szol­gálati Jel" első fokozatával tün­tette ki Cseh György törzszász­lóst. Az MH személyügyi főnöke soron kívül előléptette alezredes­sé Kiss Mihály őrnagyot, az ala­kulat törzsfőnökét. Az MH légvé­delmi parancsnoka soron kívül századossá léptette elő Takács Je- nőfőhadnagyot. Az ezred parancs­noka dicséretben és jutalomban részesített 49 tisztet és tiszt- helyettest, valamint 22 honvéd­ségi közalkalmazottat. Előlépte­tett illetve megdicsért 47 sorka­tonát. A Magyar Honvédség 1. Kato­nai Kerület parancsnoka jutalom­ban részesítette a 18. báró Ná- dasdy Ferenc műszaki ezred meg­bízott parancsnokát, Kondor La­jos alezredest, és a 74. Arrabona felderítő zászlóalj parancsnokát, HorváthZsolt őrnagyot. Soron kí­vül előléptette főhadnaggyá Far­kas Attila hadnagyot, százados­sá Újvári Attila főhadnagyot, fő­törzsőrmesterré Csendes Miklós és Csíki Rudolf törzsőrmestere­ket. A műszaki ezred parancsno­ka dicséretben részesített 19 tisz­tet, tiszthelyettest. 4 közalkalma­zottat, 10 sorkatonát. A felderítő zászlóalj parancs­noka dicséretben részesített 14 tisztet és tiszthelyettest, 7 sorka­tonát. A 78. Elektronikai harc­század parancsnoka 9 főnek nyúj - tott át elismerést. Ünnepi tűnődések Elismerés a jobaházi véradóknak Orvoslás, természetes készítményekkel Szakmai kollokvium gyógyszerészeknek Talpra magyar! Kora tavaszi szél lengeti nemzeti zászlón­kat. A szabadság ünnepén emlékezünk. Szi­vünkben meg-megcsendül Petőfi Nemzeti da­lának első sora: „Talpra magyar, hí a haza!” Szabadok vagyunk már, nem rabok - és még­sem tudunk talpra állni. Két világháborút vesztett nép, rútul megcsonkított ország va­gyunk. Elvették földünket - már folyónkat is. Levegőnk szennyezett. Több százezer munkanélküli elkeseredetten gondol a hol­napra. Pénzünk romlása, az árak szakadatlan emelkedése az általános elszegényedés rémét festi elénk. Betegségek támadnak ifjút és öreget. Emel­kedik az életüket önként eldobok száma. A bősi Duna-gondunk idegesít és országunk egy nagyon szép részének élete veszélyben van. Környezetünk pusztulóban. Ránk ne­hezül roppant súlyával a kenyerünket meg­adó termőföldjeink kérdése. Mi lesz a mező- gazdaságunkkal? Napról napra elszomorít határainkon kívül élő magyar testvéreink sorsa. Déli határunknál eszeveszett polgár- háború dúl... Ez már sok! Mindez mintha erőnk felett való lenne! Türelmetlenség és bizonytalanság, másokban harag lobban. És szabad hazánkban a tavaszi szél címe­res zászlónkat lengeti, és 145 év távlatából Petőfit halljuk, amint kiáltja ma is: Talpra magyar! Talpra tudunk állni? Akarunk-e lábra áll­ni? Van-e bennünk elegendő életerő, a jövő­be vetett erős hit, hogy törté­nelmünk útját jobb irányba tudjuk fordíta- ____________________ ni? Avagy min­den csak pénz kérdése? Szabad jövőnket és talpraállásun- kat nem a pénz dönti el, hanem azt okos összefogással nekünk kell előteremteni, be­csülettel megdolgozni. Egy különös, csodálatosan fennmaradt nemzet vagyunk. Magyarnak lenni ma - kül­detés. Ezeréves nemzeti-keresztény kultú­ránk hatalmas kincs, óriási örökség. Mint­ha közgondolkodásunk gyenge, tartaflan len­ne. Az igazság, a szeretet táplálékára, az erő­nek és reménységnek felülről való lelkére van szükségünk elsősorban! Mienk az or­szág! Talpra magyar!... S ümeghy József Kiemelkedő tevékenységért Kitüntetett határőrök A Győri Határőr Igazgató­ságnál az 1848-49-es forra­dalom és szabadságharc 145. évfordulója tiszteletére ren­dezett ünnepségen az állam­határ őrizetében és a határ­forgalom ellenőrzésében vég­zett kiemelkedő tevékenység­ért országos parancsnoki és főigazgatói elismerésben ré­szesültek 7-en, többek között Kovács Dezső alezredes, igaz­gatóhelyettes, Lévai Lajos fő­törzsőrmester, Hegyeshalom Határforgalmi Kirendeltség útlevélkezelője, Pecznyik Bé­la törzszászlós, Csorna Ha­tárforgalmi Kiképző Központ segédelőadója. Igazgatói elis­merésben részesült 32 fő, akik közül soron kívül előléptet­ték Kalmár István főhadna­gyot, Hegyeshalom Határfor­galmi Kirendeltség vezetőhe­lyettesét századossá, Sáhó Ti­bor törzsőrmester, útlevélke­zelőt főtörzsőrmesterré és Gei- ring Róbert őrmester útlevél­kezelőt törzsőrmesterré. A megye rendőri szerveivel közös munkában nyújtott át­lagon felüli teljesitményéért a megyei főkapitányság ün­nepségén jutalomban része­sült Hancz Jenő százados és Juhász Zsolt őrmester. Az igaz­gatóság ünnepségén pedig Hoffbauer János rendőr had­nagy, Varga Gábor rendőr törzsőrmester. A Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka a ha­tárforgalom ellenőrzésében végzett kiemelkedő együttmű­ködésért elismerésben része­sítette Jakab Ferenc főhad­nagyot, Hegyeshalom Határ- forgalmi Kirendeltség szolgá­lati csoportvezetőjét, a Ha­tárőrség országos parancs­noka pedig Tölgyes István pénzügyőr alhadnagyot, a he­gyeshalmi vámhivatal beosz­tottját. MM MM ^ Megszólított történelem Önmagában közönyös, jelentéstelen némaság a törté­nelem. Azáltal lesz beszédessé, jelentésekben, szimbó­lumokban gazdag, élő folyamattá, hogy az utókor mind­untalan megszólítja, belevetíti magát, vagy éppen öniga­zolást keres benne. A tegnapra, a múltra mindig a jelen­nek van szüksége. Kellőképpen zavarodott, torlódásos korszakokban megesik, hogy még a jövőt is a múltban keresik, abból próbálják nagy ravaszul kiszálazni. Rit­kán sikerül. Az ember szinte beleszédül, ha arra gondol, 1848/49 sorsfordító eseményeibe mi mindent próbáltak már be­levetíteni, miféle jelzőket, jelentéseket és szimbólumo­kat aggattak rájuk, milyen korok és kurzusok kerestek általuk önigazolást. Be kell látnunk persze, ma sincs másképp. Legfeljebb abban hihetünk rendületlenül, eleinknél megalapozot­tabban, hogy a mi korunk végre-valahára igaz módon szólítja meg 1848/49-et, s méltó folytatása mindannak, ami azokban a diadalmas napokban történt. Ezúttal csak a legfontosabbakról essék szó. Heves vágy él bennünk, hogy ne sodródjunk a perifé­riára, a históriai jelentéktelenségbe. Ezért aztán leggyak­rabban azt emlegetjük, hogy akkor, 145 évvel ezelőtt az európai népek élvonalába küzdöttük magunkat. Olyan teljesítmény volt ez, amit ámulva szemlélt és csodált a népek nagy családja. Ilyen teljesítményre, ilyen ámulat­ra és csodálatra most is égetően szükségünk lenne. Ugyanúgy, mint a jelenkor számára talán legfontosabb nemzetközi tanulságra: a huzatos Közép- és Kelet-Euró- pában, ahol népek, nemzetiségek sokasága él, ahol szo­kások, kultúrák keverednek egymással, csak akkor ala­kulhat ki az élet természetes rendje, ha a népek, nem­zetiségek képesek összefogásra, kompromisszumok kö­tésére. Amikor ennek szellemében cselekedtek, ügyük diadalmaskodott, amikor erről megfeledkeztek, egymás ellen játszották ki őket a nagyhatalmi érdekek. A történelem önmagában közönyös, jelentéstelen né­maság. Csak ha megszólítjuk, akkor lesz tanítómeste­rünk. Kloss Andor A likócsi laktanyában Előléptetések, jutalmazások

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék