Kisalföld, 1993. március (48. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-13 / 61. szám

6 KISALFÖLD SOPRONVÁRMEGYE 1993. március 13., szombat Iskolaválasztás előtt Fenyő téri tájékoztatás A Fenyő téri Általános Iskolában kedden 17 órakor tájékoztatót tartanak az iskolaválasztás előtt álló jöven­dő első osztályosok szüleinek. A tájékoztatás célja el­sősorban a német nemzetiségi nyelvoktatás és a két­nyelvű oktatás fogalmának, tartalmának tisztázása, de az iskola egyéb lehetőségeiről is szó lesz. Várják az érdeklődő szülőket és gyermekeiket. A népi akadémián A képírás sajátosságairól Hétfőn este 8 órától a Né­meth László Közép-európai Népi Akadémián Pap Gábor művészettörténész az ősi ma­gyar kultúráról tart előadást, amelynek címe:,A képírás sa­játosságai”. A helyszín a sop­roni óvóképző főiskola 33-as terme. A belépés díjtalan, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Vitnyéd kulturális életéből Sikert aratott a „Fekete gyöngyszemek” Érkezésemkor a vitnyédi művelődési házban éppen ja­vában tart a próba: a márci­us 15-i ünnepségre - Zsám- bokiné Buday Anna tanárnő vezetésével - az 1848-as ta­vaszi események dramatizált változatának előadását gya­korolják, tanulják a község di­ákjai. A tanárnő egyben a műve­lődési ház vezetője is.- Vitnyéden igénylik az em­berek a kultúrát, s örömmel A Civitas Pinceszínházban Pilvax !93 Ma este 8 órától az ér­deklődök a „Pilvax '93" című szatirikus korraj­zot tekinthetik meg a soproni Civitas Pince­színházban. E dokumen­tum jellegű darabban a szereplők azt próbálják meg bemutatni, hogyan próbáltak meg visszaél­ni Petőfi nevével, hitval­lásával a különböző po­litikai változások az 1848 utáni korokban, és e változások mennyire használták ki a költő ne­vét és tetteit. Hogyan és miképp magyarázták sa­ját céljaiknak megfele­lően verseit? A feldol­gozás egészen napjain­kig mutatja be Petőfi „ki­sajátítását" - hivatalos dokumentumok alapján. A műsor gúnyrajz is egy­ben, hiszen felvetődik a kérdés: Szántó Kovács János, Kun Béla, Szála- si, Rákosi és Kádár után kié lehet még Petőfi? vesznek részt eseményeinken - kezdi. - A Bartók Béla Me­gyei Művelődési Központhoz tartozunk, és sok segítséget kapunk tőlük rendezvénye­ink lebonyolításában. Tavaly például két alkalommal is el­jött muzsikálni - tiszteletdíj nélkül - a Győri Filharmoni­kus Zenekar kamaraegyütte­se: tudniillik időben éltünk az Országos Filharmónia gesz­tusával, a falusi iskolások szá­mára felajánlott koncertek igénylésével. A hangversenyek sikerét jelzi, hogy a gyerme­kek mellett szülők, sőt nagy­szülők is eljöttek a koncertek­re, ahol a zeneművekről is­mertetőket is hallhattunk. Ta­valy író-olvasó találkozóinkon Böröndi Lajost és Kerék Im­rét fogadhattuk, de volt már nálunk Nemere István is. Vi­szont az is kétségtelen, hogy nívós műsoros estet rendez­ni, ráfizetés nélkül, nagyon nehéz: megszervezek egy több- szereplős előadói estet 12 ezer­ért, s amire megvalósul, már 20 ezerbe kerül. Ezért inkább a színházlátogatások gyakor­latát igyekezzük rendszeres- *sé tenni. Idén a „Sybilí" ope­rettre Győrbe, a budapesti Nemzeti Színházban játszott ,A Noszty fiú esete Tóth Ma­rival” című darabra nem volt gond megtölteni vitnyédiek- kel egy teljes autóbuszt. Zsámbokiné Buday Anna pezsgő kulturális életről szá­molt be a továbbiakban. Fest­mény- és népművészeti kiál­lítások, egy-egy győri színmű­vész szereplése mellett a vit­nyédi hagyományőrző csoport - vezetője Tóth Imréné -, a nagy sikerű Asszonykórus - amely már Pesten is fellé­pett -, és a Bóbita gyermek­klub mind a szabadidő tartal­mas eltöltését segíti elő. Amost folyó Ki mit tud?-on pedig a megyei döntőbe jutott be a község „Fekete gyöngyszemek” nevű cigány folklór együtte­se, amely idén a nőnapi ün­nepség vitnyédi fő műsorát is adta, hatalmas tetszést arat­va. G. M. A New Deal és elnöke A farmerek támogatásáért © A pénzügyi intézkedések másik csoportjára vonatko­zott a Szövetségi Értékpapír- törvény, amely szövetségi el­lenőrzést tett lehetővé az ér­tékpapírok befektetése, az egyes államok közötti keres­kedelme felett. A Federal Re­serve System-et feljogosítot­ta a tőzsdefolyamatok szabá­lyozására, a spekulációs hi­telek korlátozására. A farmerek földjükre, há­zukra felvett jelzálogkölcsö­neik miatt az adós sanyarú helyzetében voltak. A népes­ség egyharmadát kitevő me­zőgazdasági lakosságra a nem­zeti jövedelemnek mindössze egy tizedrésze jutott, de en­nek kétszeresét tette ki a jel­zálogkölcsönök összege. Ezt a nagy belső eladósodást is szanálni kellett. A Federal Farm Credit Act, aFarmer Hi­teltörvény alapján sokféle hi­telezési segítségforma látott napvilágot, mint például a Szö­vetségi Farm Jelzálog Társa­ság, amelynek volt tizenkét szövetségi földmívesbankja, amelyeken keresztül a szövet­ségi kormányzat hosszú lejá­rattal, alacsony kamattal új­rafinanszírozta a farmerek jel­zálogait. A farmerek földje megmaradt, a bankok pedig a jelzálogokat eladták a Szö­vetségi Farm Hitelintézetnek. Hasonlóan járt el a szövet­ségi kormány a Home Owners' Loan Corporation (HOLC), a Háztulajdonosok Kölcsöntár- sulatának létrehozása révén a házakra felvett jelzálogköl­csönök ügyében is. A fenti gyors intézkedések egyrészt a népesség igen számottevő ré­szének félelmét, esetleg két­ségbeesését oszlatták el, más­részt pedig a jelzálogra köl­csönző bankok fizetőképessé­gét adták vissza. A farmerek rossz helyzetén további módokon igyekezett a roosevelti kormányzat segíte­ni: a termelés visszaszorítá­sával és a feleslegnek a piac­ról való kivonásával; a farme­reknek történő közvetlen fi­zetéssel azért, hogy csökkent­sék a termelést: a termények feldolgozására hárított forgal­mi adóval, amely adóból be­folyt összeggel fedezte a far­mereknek kifizetett kompen­zálást; a termelők, a feldolgo­zók és a kereskedők közötti piaci egyezkedésekkel annak érdekében, hogy az árakat emeljék, de legalábbis ne csök­kentsék. (Folytatjuk) Légrádi Imre Petőfi Napok Művészeti és sport- rendezvények A soproni Petőfi Sándor Álta­lános Iskola ebben az évben is megrendezi az immár hagyomá­nyossá vált Petőfi Napokat. A há­rom napig tartó rendezvénysoro­zat március 15-én - a városi ün­nepélyen - koszorúzással kezdő­dik. Március 16-án reggel 9 órá­tól az iskola tornatermében ke­rül sor a „Ki tud többet Petőfiről?" verseny városi döntőjére. Ezzel egy időben tartják a házi Petőfi versmondóversenyt az 1-2., illet­ve a 3-4. osztályosok számára. A versmondóversenyek után a részt­vevők megkoszorúzzák azt a Pe- tőfi-domborművet, amelyet a kö­zelmúltban Takács Erzsébet, Munkácsy-díjas szobrászművész adományozott az iskolának. A szellemi vetélkedőket két sport­rendezvényköveti: délután 1 órá­ig meghivásos focibajnokságon mérhetik össze tudásukat a vá­ros általános iskoláinak diákjai, 1 -tői este 6 óráig pedig a „hazai­ak" házi kosárlabda-bajnokságá­ra kerül sor. Este 6 órától a ta­nulók a KISZÖV Művelődési Ház­ban kulturális bemutatót tarta­nak az iskolai alapítvány javára. Március 17-én reggel fél 9 órá­tól a tornateremben az 1-2., 10 órától pedig a 3-4. osztályosok számára rendeznek sportverse­nyeket. Az 5-6., illetve a 7-8. osz­tályosok versmondóversenye 10 órakor kezdődik. Délután 2 órá­tól a „Szülőföld a költészetben” című városi irodalmi vetélkedőre kerül sor, amelyen 7. osztályos tanulók mérik össze tudásukat. A házi kosárlabda-bajnokság má­sodik részét délután 1-től este 6 óráig bonyolítják le a tornaterem­ben. * Énekelj, magyar ifjúság! s Újjáéledt mozgalom 0 Tizenkét évvel később új - ra találkozunk az Éneklő If­júság elnevezéssel a soproni ifjúsági rendezvények sorá­ban (Kisalföld, 1967. III. 21. 6., IV. 3. 7.). Az 1945 utáni álla potokhoz viszonyítva „meg- újhodott” énekesünnepet, im­máron a soproni általános és középiskolák énekkarainak ,,versenyét”(!) március 22-én, 23-án rendezték Bárdos La­jos tiszteletére, akinek 26 mü­vét énekelték a résztvevő kó­rusok. Az előkészítő munká­latokat Törzsök Béla és Ko­vács Sándor végezte, a rende­zést Ács Ferenc. „Hisszük, hogy az idei rendezvény elin­dítója lesz az évenként meg­ismétlődő „Éneklő Ifjúság­hangversenyeknek” - fogal­mazta a Kisalföld április 3-iki számában Radó Ferenc. Ezen a hangversenyen lépett először nyilvánosság elé a Berzsenyi Dániel Gimnázium (ma Ber­zsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium, Líceum) énekka­ra. 1970. május 12-én, 18 fa­lusi általános iskola énekka­rának részvételével rendezte meg első ízben az akkori Sop­roni Járási Tanács a járási Éneklő Ifjúság-hangversenyt, ahol először a nagy, majd a kis létszámú iskolák kórusai léptek színpadra, végül négy kamarakórus mutatta be mű­sorát. Attól kezdve - nagyjából - a városi-járási rendezvények egy időben, egymáshoz kap­csolódva haladtak. Az idén, ebben a hónapban sem lesz másképpen.- Nagy Alpár Kiállítások a tavaszi napok jegyében Kerámiák és természetfotók Holnap délelőtt 11 órakor - a tavaszi napok jegyében - két különleges kiállítás nyílik Sopronban. A Hotel Sopron kisgalériájában Dakó Judit keramikus munkái láthatók, április 4-ig - hétfő kivételé­vel - naponta 14-től 18 óráig. Dakó Judit 1990 óta él és alkot Sopronban, kerámiatár­gyait a természet gazdag for­makincséből táplálkozva ké­szíti. „Szeretem és kutatom a járatlan utakat, így kezdtem el üveggel is foglalkozni. Hi­szek a lehetőség végtelenjé­ben és törekszem a képzelt tárgy azonnali megvalósítá­sára, határok nélkül” - vallja a művész. A Vas- és Villamosipari Szakközépiskolában - márci­us 28-ig -Nagy Csaba termé­szetfotós „Hidegvíz-völgytől Mekszikópusztáig” című kiál­lítását tekinthetik meg az ér­deklődők. A tárlatot dr. Kár­páti László, a Fertő tavi Nemzeti Park igazgatója nyit­ja meg. A városi televízió mai műsora Ma 15 órakor (az Ibolya úton 15.30 órakor) jelentke­zik újabb adásával a soproni kábeltévé. Először beszá­molnak az önkormányzat március 9-diki közgyűlésé­ről, amely után mese következik gyermekeknek, majd közvetítenek a március 7-i SVSE-BSE bajnoki női ko­sárlabda-mérkőzés II. félidejéről és összefoglalót láthat­nak a nézők a BSE-SVSE március 10-i mérkőzéséről. Ismertetik a hétfői március 15-i ünnepségek és a tava­szi fesztivál programját. Műsorukat a Szent Orsolya Ró­mai Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Kollégi­um bemutatkozásával zárják. Az ismétlés hétfőn 18 órai (az Ibolya úton 18.30 órai) kezdettel lesz. A Soproni Városi Televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja. Dako Judit: Az Északi-tenger.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék