A Kisfaludy-Társaság Évlapjai 4. (1842)

EGGENBERGER J ÉS FIA academiai könyvárusoknál a következő munkák is kaphatók: A’ KISFALUDY-TÁRSASÁG ÉVLAPJAI. 1836 — 1841. KÉT KÖTET BUDÁN, N8r fia vei. kemény táblába kötve 3 f. cp. Tartalmuk: A társaság keletke­zése, szabályai és történetei; beszédek és értekezések Fáy Andiás, P é c z e I y J., S eh e d e í F., Székács J. és Siontagh Gusztávtól b szélv k b Jósika Miklóstól; koszorús pályamunkák, és pedig értekezések: A dráma hatása és litera- turánk dráma szegénységének okai Tarcy L- prftól.; Szavalattudomány Ra- rn ershoffe r V. prftól. Regény és dráma párhuzamban Gondol D. és D. M ü I - I er Godofrédtól végre poétái pályamunkák Pap Endre, Kazinczy G.,Nagy Imre, Szilágyi Istv., M e d g y e s L..f Tárkányi B. és Pájer Ant. 1841—1842. EGY KÖTET BUDÁN, n8r. fin \ el. kemény tábl 1 ft. 4Sk. p. Tartalma- Történetek. —Schedel F. beszéde szépirodalmunk jelen állapotjá- ról. — Schedius L. beszéde az ötödik köz ülésben. — A satiráról értek. Székács J. — A magyar költészet hivatása, beköszöntő előadása H u n fa I v i P á Inak. — Bú­csú b. E ö t v ö s J-töl, magyarázva S z e m e r e P. által — Herculanum római beszély b. Jósika M-tól. — Aristöteb-s könyve a költészetről, görögből magyarázatokkal Hunfalvi Páltól. — Horátz epistol ja a Pisókhoz, költészeti tárgyakról, lat nb. új­ra ford. C z u c z o r G. — Longin könyve a fenségesről, görögből magyarázatokkal és toldalékkal K i s J á n os által- — Nemzetiség és népiesség a költészetben áltálán, s különösen a magyar költészetben, koszorús pályairat Müller G. — Pályasatirák. A’ Kisfaludy-Társaság által jutalmazott és kitüntetett Pályamunkák 1842-ből. Budán, 1842. n8r. 30 kr. cp. Kisfaludy Károly’ Minden Munkái. A' Kisfaludy- Társaság’ megbízásából szerkeszté Schedel Ferencz. Negyedik ki­adás hat kötetben. nl2r. Pesten, 1843. fin. vei. képekkel füzv. 7 f. cp. Kisfaludy Károly’ jelesebb víg játékai. Zsebkia­dás. Pest, 1843 vei. kemény tábl. 48 kr. cp. Külföldi Regénytár. Kiadja a’ Kisfaludv-Társaság. Szerk. Nagy Ign. Havonk. egy kötet, ára 40 kr. cp. Eddig XX kötet illy tar­talommal':!. II. Grandet Eugenia. Balzactól, francziából Jakab István. — III—VI. St. Roche, Palzownőtől, ford. Nagy Ignácz. •—VII—XI. Twist Olivér, Boz (Dickenstől) angolb. Gondol Dániel. —XII. A’ bőkezű szerető, Cervantestől, spanyoib. Lukács Móricz. — XIII — XV. Éj és korány, Buhvertől, angolb. Vajda Péter. —XVI. A’ ko­ros hölgy, Bemard Károlytól, ford. Petőfi Sándor.—-XVII. XVIII. Hortensia grófnő, Mérytől, ford. Horváth Károly —XIX—XXI. A’ sziget’ rózsája, svéd regény Flygare-Carléntöl, ford. Lakner Sán­dor. Következnek : A’ tőzsér, angol regény Warrentől, ford. Re- mellay Gusztáv. — Robin Hood, angol regény Jamestöl, ford. Petőfi Sándor. —Forster Zsigmond , Hahn Ida után Varga Sámuel. Nemzeti Könyvtár, a’ Kisfaludy-Társaság’ pártfogásával kiadja D. Schedel F. Második folyam X füzetben mindenik ára 40 kr. Eddig három fűzet, mellyekben Kármán J: írásai, Fanni Hagyományai foglaltatnak életrajzokkal s arczképekkel, és Csokonai Minden Munkái indíttattak meg. Következnek e’ folyamaiban Kis János’ poétái munkái ’s ha a hely engedi, Vitkovics és Gombos munkáik is. A’ Műfordítás’ Elveiről. A’ Kisfaludy-Társaságban előadta D. Schedel F. n8r. vei. fűzve 10 kr. cp.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék