Félegyházi Élet, 1946 (2. évfolyam, 1-49. szám)

1946-01-05 / 1. szám

II. évfolyam 1. szám t vháza, 1946. január 5. 50!» pengő /háza m. város hivatalos hirdetményei, egyesületek, pártszervezetek közleményei, hirdetések Megjelenik minden szombaton----------------K­hahásadó rendelet (4'A40/4945. M. E. sz.) tér az üzem céljaira szolgáló épü­leté és épületrészek, kivéve az iroiákat. „mosta, vasút és egyéb ható­sági cllegü közlekedési vállalatok üzleti épületeiben lévő helyiségek, ki „év a lakott, valamint a bolt, v ,;;v n; Ivános étterem céljaira ), piiletekben(épületrészek- ! helyiségeket. 'orús események követ­keztéién lakhatatlanná vált szobák (heiypí gek) mindaddig, amíg azok 1áss meg nem történik, esen álló lakások (helyi­ségek mindaddig, amíg azokat h t- ítba nem veszik. \ b< i iőtársakat a lakásadó egye- teri!eg?>en terheli. Ezt a jogsza- báyt :m lehet alkalmazni, ha a bél1» msat a bérlemény egy részé- net ! uősági igénybevétele útján jetii tev ki. \ Va ásadót az 1 §-ban meg- haá • >?. rt lakások és helyiségek án n 1945. évi házadókivetés scrán i; ámításba vett nyers ház btf, i ctőleg haszonérték alapul­vételévé kell általában megálla­pít , t o ak a lakásoknak és helyi­sem k .: nyers bérét, amelyek az 191 i í szeptember hó 1 nap- j. tő időben szabad bér- ri.egál-1 ítás mellett adattak bérbe, a lak-: dó kiszámítása szempont­jából ; < említett időpontot meg­előző hőben bérbeadott hasonló lakásobd és helyiségekért fizetett béreik történt összehasonlítás utján í-ll becsléssel megállapítani. A té'niészetbeni (szolgálati) la- káskíi' liasznált lakások, valamint a ttrab nos, (haszonélvező) által hasz léi, a házadó alól állandóan men et ipari műhelyek és irodák, (2. § 1) bekezdés 15. pont) ha­szon:: *ét a saját használatban lévő hasonló lakások haszonérté­kével, illetőleg a bérbeadott ipari műhelyek és egyéb helyiségek bé­rével történt összehasonlítás útján kell becsléssel megállapítani. A lakásadó szempontjából az annak alapjául szolgáló házbért, illetőleg haszonértékét — az 1946. évi január hó 1 napjával egy P-t egy adópengővel egyenlőnek véve — adópengőben meghatározottnak kell tekinteni. A lakás céljára szolgáló helyi­sége!: után járó lakásadó a meg­határozott nyersházbér, illetőleg haszonérték. ’ 200 szorosa, ha a haszonérték, illetőleg a bérlő által fizetendő nyersházbér nem haladja meg a havi 80 pengőt. 300-szorosa a haszonérték, ille­tőleg a bérlő által fizetendő nyers­házbér ama része után, amely ha­vonként a 80 P-t meghaladja, de 120 pengőnél nem több. 400-szorosa a haszonérték, ille­tőleg a bérlő által fizetendő nyers­házbér ama része után, amely ha­vonként a 120 pengőt meghaladja, de 180 pengőnél nem több. 500-szorosa a haszonérték, il­letőleg a bérlő által fizetendő ama része után, amely havonként a 180 pengőt meghaladja. Ha az egyszobából álló lakásban kettőnél többen személy lakik, az előző bekezdés szerint járó lakásadót a harmadik és minden további személy után 20—2Ö°/o- kal kell csökkenteni. Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni a két szo­bából álló lakásnál is, ha abban négynél több személy lakik, az ötödik és minden személy után. Ha a lakásban szobánkint két személynél kevesebb lakik az (1> bekezdés szerint járó lakásadót annyiszor kell 20°/o-kal felemelni, alá esik a lakás és - más helyiség (üzlet, el- i > i.'ódí (fülke), iroda, ren- ud m, műhely, raktár, *y b. s!b !i < ználata, vagy bérlete, r.íf íz a 2. § értelmében ': ól nem mentes. a lakásadó alá eső ndyibt.g házadó alól állandó vagy ueig nes mentességben ré- n ■ i! a? ■ jófizetési kötelezettsé­ge; lem érinti. • ; -:s : 'asásadó alól az alább, ' • k«u 'i ;■ helyiségek használata/ (bérine): .....;ró!a£ hatósági vagy köz- : i.i.-v. ■'> cél.a szolgáló helyiségek A iöivényien bevett vagy e'- ;s tier. . al'ásiclekezeteknek a nvá-!1 ói ixen’iszteletre szántépületei, i )zérilekü tevékenységet kifcjtő más testületeknek és a szakszer- j vezetéknek kizárólag hivatalos ’él- j ra fi: szilád helyiségei, a politikai ! pártoknak kizárólag a pártélé cél- J jaira szolgáló helyiségei. Az anyák, gyermekek é esé­semre védelmével, illetőlegegész- .égvé.iflemme; nem üzle^erűen foglalkozó szervezeteknek azok a helyiségei amelyek kizáólag az rnya-, gyermek- és csesemövé- - delem, illető- , egészsévédelem I célja r i szolgának. * A d< igozók művelődéinek elő- mo'-űií sáia a - ült egyedieteknek (garda!-öröknél', iparoxöröknek, , ‘>!vasót. iiökneii. munkíotthonok- itfií;, népbázak ak sít kizárólag I az egyesület céljaira rolgáló he­gységei. í A gazdasági épültek — ide- | értve a gazdasági celédek (sze- ^ődménye ek) tgazasági idény- r.uru, 'sok lakásául soigáló épü- ;eteke. is — valamit a bányák, kohó- vek, a özraktárak, a ’ yárak és lás paielepek terüle-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék