Félegyházi Hiradó, 1899 (5. évfolyam, 1-53. szám)

1899-01-01 / 1. szám

V. évfolyam. Közművelődési. l-ső szára Féieayháza. 1899. j anuár l-én. társadalmi és szépirodalmi hetilap. El Cfi zo t é»i árak: Egy évre . . . 4 irt i Negyed évre . . I frt j Fél évre. . . 2 „ 1 Egy szám éra 8 kr. •W A kéziratok a szerkesztőségbe küldendők. T&a Kéziratokat nem adunk vissza. Uegjelenik mi mién ratutrnap rtgytl. Bitéi ítéletek soreukint I frt. Árvereti hirdet in éuy 2 frt 50 kr. Nyifttér soronként 50 kr. Hirdetéseket és reclamokat lapunk részére felvesz az „Általános Tudósító“ Budapesten, VII. Erzsóbot.körut 14. j A hirdetéseket, előfizetéseket, reclamatiokat a kiadó j hivatalba (Feuer Lajos-féla ház) kérjük küldeni. Gondolatok. Uj esíendő! Patvarba uj : Mindössze csak fejelés, Úgy toldozta régi roazból Össze a gondviselés. (Arany) Sokat tépelődtem, mit írjak újévre? Megírjam talán a törté­netből), hogy az öreg Dionysius tévedt, nem jól számította az időt, Krisztus óta már 2000 év is el­telt s mi mégis csak az 1899. évbe léptünk a mai nappal. Ha hivalkodni tudnánk, arról is meg lehetne emlékezni, hogy e lap a mai számmal az V. évfo­lyamot kezdi. Belefoglalhatnék e sorokba előfizetési felhívást, fize­tési felszólítást, ilyenekre nincs szükség. Szerkesztőségünk buzgó törekvését olvasó közönségünk méltányolja. el nem csépelt, újabb dolgokról illene az újévhez ír­nom, egy közhasznú inditvány- nyal lépnék elő, de Aranynak arany szavai, Küleseynek vanita- tum vaui tás versében lerakott esz­Sylvester este. hullatja a fa az Útra a zúzmarát; Temetjük az évet, Jfó a gyászkiséret S a szét játszik hozzá jfa/otti orgonát. Telkemet a vágyók Sajkáján ringatom jyfessze végtelenbe’ . . \ 3>e hallgat egyszerre 6gy gyönge koppanás dfat/szik az ablakon. Kinézek a sötét jféma éjszakába; Jz utcza oly kiholt; Ki tudja, hogy ki volt? Tatán az el'szálló Jdö szárnycsapása. Száll az idő, elszáll, Jeepül fecskeszárnyon, Jllig veszed észre; Csak az őszhöz érve méi erősen kisértenek: hiába hisz: „Mikép széles e világon Minden épül hitványságon ! . .. Pára minden pompa s ék! Egy ezred egy buborék!“ Vagy talán az uj eszmék helyett a régieken évődjünk, a gravame- nek sorozatából vegyük elő azt, a melyik legjobban fáj? Dificile est satiram non seribere, de ma mégis tartózkodjunk. Eszembe jutott Sylvester szá­madása, a mint ez tegnap és ma minden gazdaságban s vállalatban megtörténik. Ha a sajtó a közéle­tet napról-napra követni tartozik, úgy ez a legalkalmasabb téma. Egy rövid számadás, saját Capi- tóliumunk köri:! a városi köz­élet megnyihitk ásairól. A mi kö. A -parlamentünkbe h/j é. ve; A áros gazd*»kö­zönsége jutóit túlsúlyra, belőle alakult a többség. Képviseletünk újabb intézkedéseiben, várható volna, hogy a gazda osztály emi­nens, szembe szökő érdekei érvé­Sátod, hogy sárga tömb Üt ismét a fákon. Jgy hervad az étet. Jgy hullnak a vágyak. j)e most az éjjelen Tíz angyal megjelen' S varázsütésére Ji remény feltámad. jflert gazdag az ember, Tegyen bármily szegény d(a hite elveszett <ss nincsen szeretet Szivében; még maradt €gy kincse a: remény. Madarassy László. A. mesgye. ..Nagy Mihály! mondja el az esetet legjobb lelkiismerete szerint." „Magam is azt akarom, tekintetes bíró ur. Azért jöttem ide a magam aka­ratjából. Hát úgy volt, kérem alásan, hogy én meg a Gorgó János komám már le­gény sorunkban kenyeres pajtások voltunk. Együtt szolgáltunk, együtt jártunk részbe s mikor mind a ketten megházasodtunk együtt tartottuk meg a lakodalmunkat is. nyesüljenek. A város semmivel sem költött többet a lefolyt év­ben állattenyésztési czélokra, mint azelőtt. A ménlovak csak annyiba kerültek, mint azelőtt; az utcza kövezések talán inkább a keres­kedő osztálynak állnak érdeké­ben, mint a gazdáknak. A dülő- utak kiigazítása és tenyész állatok beszerzése felső rendeletre történ­vén, ezekben tehát senki selássa, senki ne keresse a gazdaosztály túlhajtott érdekeit! Eddig tehát még nem tanulta el a többség a megelőző 48-asok azon hibáját, hogy a saját osztály érdé keit elő­térbe tolták. A terhes pótadó kevés szá­zalékkal apadt még csupán, mert a fokozott kiadások mind nagyobb és több pénzt igényelnek. Olyan­forma ez a pótadó, mint a gumi. Ha egyszer megnőtt, ha kinyúlt, nem lesz az már rövidebb, keve­sebb; ha csak el nem vágunk belőle, ha csak közéletünk vala­melyik szükségletét teljesen el Már akkor volt egy kis pénzecskénk. EI- eljárogattunk a vásárokra: disznóval, mar­hával kupeczkodtunk. Jól is imádkoztunk a jó Istenhez., mert megsegített bennün­ket: 8—10 év múlva 5—6 ezer forintocs- káért. egyikünk se ment a szomszédba. Ez alatt mindig közös kereseten voltunk. Any- nyira bíztunk egymásban, hogy még a testvér sem bizhat jobban a testvérben ; az alatt a tiz év alatt még annyi szemre­hányó szó sem jött ki a szá kon, hogy „ejnye!" Ha az ő feleségének gyermeke született, hát mi, ha pedig az én félesé­gemnek, akkor ők tartották a kereszt­vízre. „A dologra, a dologra!“ szól a biró. Mindjárt rátérek, kérem alásan. Tet­szik tudni, hogy a magyar ember a földet szereti legjobban; merthát az az igazi örök. Mi is vettünk közösen egy tag földet. Bár­csak ne vettünk volna! A mérnökkel ha­sítottuk ki a mesgyét köztünk: bele is nyugodtunk mind a ketten s jó barátság­ban éltünk ezután is. Hanem egyszer úgy vettem észre, hogy a mesgye közöttünk nem egyenes, hanem az én földembe hasa Ilik. En nem tudom, hogy mi az, a mi olyan nagyon huzza a földhöz az embert; az-e, hogy porból lett és azzá lesz, vagy más, de annyi bizonyos, hogy semmiért sem tud úgy fölindulni az ember mint a földjéért. Nekem is valami méregféle futotta el az egész testemet; Azelőtt kupeczkodásomban soha sem éreztem ilyent a koma iránt. Aki egészségére vigyáz, igyék Ferencz .József" a melyet 20 év óta nagy becsben tartanak az egész világon. Az utolsó kiállításon egyedi! tiszteltetett meg’ a nagy milleniumi éremmel és egyedül egy legmagasabb kitüntetéssel. A keserüvizet Ferencz József keserüvizet mindenütt árusítják. Kapható Félegyházán a következő raktárokban : Bleier és Füredi, Borbényi Gyula, Feuer Mihály, lasz testvérek és Perónyi Károlynál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék