Félegyházi Hírlap, 1996 (2. évfolyam, 1-25. szám)

1996-01-12 / 1. szám

II. évfolyam 1. szám Félegyháza. 1996. január 12. Drágábban esznek a gyerekek Mégis bezárják a bölcsődét Az önkormányzat döntése megfellebbezhetetlen, a 4. számú bölcsőde sorsa megpecsételődött. Igaz, valamennyi gyerek jobb, kényelmesebb helyre kerül, s a gondozónőknek is megmarad a munkahelyük. Valami azért mégis nagyon el lett rontva ebben az egész dologban - vallják az érintett szülők. Minderről bővebben a 3. oldalon olvashatnak. Velünk csak nyerhet! Most 4000 forint értékű műsoros hangkazettát vagy CD-t. „Ha neked megéri, minek adnánk oda?” BIZONYTALAN AZ ORVOSI ÜGYELET (írásunk a 3. oldalon) A Magyar Kultúra Napja elé Több éve már, hogy napja lett a magyar kultúrának: január 22. Olyan nap ez, amelyre minden magyar ember szívének meg kellene dobbannia, hiszen Kölcsey Ferenc ezen a napon írta meg nemzeti imádságunkat, a Himnuszt Az országben (elsősorban Budapesten) lassan kezd szokás­sá válni, hogy nemzeti kultúránk kiemelkedő munkásai ezen a napon kapják kitüntetéseiket, és színvonalas ünnepségekkel emlékeznek az emberek a Himnusz megírására, illetve a ma­gyar kultúrára. Talán örökös látás-futásunk, vagy a közö­nyünk teszi, hogy vidékre nehezen ér el a megemlékezésre hívó szó. Igaz, nem kötelező, nem is valamelyik nagyhatalom részé­ről ránk tukmált munkaszünettel együttjáró ünnep De ünnep! Legalább az iskolázottabb rétegnek nem lehetne (nem szabad­na) érzéketlenül agyonhallgatnia a Magyar Kultúra Napját Pedig városunkban ez történik évről-évre. Biztos vagyok ab­ban, hogy Kiskunfélegyháza egykori nagyjai kissé szégyellné­nek minket A jövőre nézve pedig van egy álmom (még akkor is, ha álom marad). Minden évben, január 22-én délután valamelyik kul­turális intézményünkben összejövünk. Eljön minden érdeklő­dő, akinek sokat jelent kultúránk, magyarságunk és a Him­nusz, amit elmeid egy fiatal, lelkes versmondó, és utána színvonalas ünneplés következik. így, csak ennyire (de ennyire mindenkor!) emlékezzünk mi is, kiskunfélegyháziak. Gondolom, hogy azok, akikre joggal büszke ez a város; Petőfi, Holló Lajos és Holló László, Móra Ferenc, stb. emlékeznének lelkesen, ha még élnének. „Meg- bünhödte már e nép a múltat, s jövendőt”. Csontosné Tompa Anna ny. magyartanár Félegyháza nem szorul tanácsra (?) Egyre több településen is­meri fel az önkormányzat, hogy érdemes kikérni azok véleményét, akik a nehéz gaz­dasági körülmények között is sikeresek tudnak lenni. Leg­utóbb Kaposvár polgármeste­re nyerte meg a tíz legtöbb helyi adót befizető vállalko­zót arra, hogy a város fejlődé­sét befolyásoló minden fonto­sabb kérdésben segítsék a döntéselőkészítést, lássák el hasznosítható tanáccsal a vá­rosatyákat. Lapunk annak járt utána, hogyan viszonyul Kis­kunfélegyháza a legeredmé­Meghívó Tisztelettel meghí­vom Önöket 1996. ja­nuár 17-én 17 órára a Helyőrségi Művelő­dési Otthonba a Kis­kun Televízió közön­ségtalálkozójára. Szeretnénk vissza­jelzést kapni mun­kánkról, műsorainkról. Várjuk ötleteiket ja­vaslataikat. Ezen kívül lehetőségük lesz talál­kozni, beszélgetni a Kiskun Tv munkatár­saival, akiknek feltehe­tik kérdéseiket is. Tisztelettet: Gyürkv László, ügyvezető igazgató, főszerkesztő nyesebb vállalkozóihoz, szá- mít-e az önkormányzat együttműködésükre. Sajnos városunkban sem­mi nem oldható meg olyan egyszerűen, mint máshol. Nem éppen a demokráciára jellemző az a félelem a nyil­vánosságtól, ami belengi a polgármesteri hivatalt, és megakadályozta, hogy hozzá­jussunk a tíz legtöbb helyi adót befizető vállalkozó név­sorához. Történt ugyanis, hogy a polgármester is elkérte ezt a névsort, de lapzártánkig nem derült ki, mit is akar vele, így mi nem kaphattuk meg. Kap­tunk viszont segítő információ­kat, és találgathattunk is. Kócsóné Kürti Mária la­punknak elmondta, az érdek- képviseleteknek, kamarák­nak megküldik a testületi anyagokat. Általában kikérik a vállalkozókat érintő kérdé­sekben a véleményüket is, részt vehetnek a döntéselőkészítés­ben. A legtöbb bizottsági és tes­tületi ülés nyilvános, ezekre be­ülhet bárki. Jelenleg gondol­kodnak egy vállalkozás fejlesz­tési alap létrehozásán, amely­nek működése pillanatnyilag még nem kidolgozott, de min­denképpen bevonják a vállal­kozókat is ebbe a munkába. Ezzel szemben a megkér­dezett üzletemberek ennek pontosan az ellenkezőjéről számoltak be. Martus Gyula, az Integrál Áfész elnöke úgy látja, elefántcsonttoronyban él az önkormányzat. Nem tá­maszkodnak rájuk, holott sok RÖGTÖN TUDTAM, HOGY PÉNZRE MEGY KI A JÁTÉK... A GOLYÓ SZÉTRONCSOLTA A FÜLEMET, ÖMLÖTT A VÉR... Testvér nem haragszom, mondaná a banditának Gábor Imre plébános (Vele készült interjúnk a 4. oldalon olvasható.) ötlettel, tanáccsal tudnának segíteni, ha valaki megkeres­né őket. Szerinte, amióta sike­res az áfész, inkább fekete­bárány lett egyesek szemé­ben. Bodor Béla, a Z-P For­mular nyomda vezetője sem kapott még soha felkérést ar­ra, hogy gazdálkodási tapasz­talatait megossza a képvise­lőkkel. Nem foglalkozik sen­ki velünk-panaszolta, pedig közel ötmillió forintot adunk a közöshöz minden évben. Kiss Zsolt, a Primőr Nemzet­közi Kozmetikai Kft. tulajdo­nosa is szívesen segített volna már a nehéz kérdések megol­dásában, ha erre egyszer is megkérték volna. Mint mond­ta, nincs kapcsolata az önkor­mányzattal, pedig nagyon szeretné nyomon követni az általa befizetett milliók sor­sát. Ha bevonnának bennün­ket a lényegesebb döntések előkészítésébe, az egyrészt javíthatná az adózók rossz hangulatát, másrészt a testület elég negatív megítélésén is változtathatna-fejtette ki la­punknak. Öregfiúk nem vén fiúk A félegzházi öregfiúk csapata nyerte Kecskemé­ten a hatodik alkalommal kiírt Konzerv kupát, miután a döntőben 1-1-es döntetlen után hétméteres rúgások­ban jobbnak biozonyúltak a Kecskeméti TE-nél. A 3. helyet az EB-t nyert újságí­róválogatott szerezte meg a Canada Petrol előtt. Farkas Tibor REICHER JÓZSEF KÉPVISELŐ MONDJON LE (Olvasói levelek a 2» oldalon) üwmmülmütmm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék