Félegyházi Kisgazda, 1947 (1. évfolyam, 1-49. szám)

1947-01-26 / 1. szám

I. évfolyam J. szám F É L E G Y H A Z I Kiskunfélegyháza, 19.47 január 26 ддйд «Рявм ^^ВШП A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt Kiskunfélegyházi Szervezetének hivatalos lapja Szerkesztőség: Kazinczy u. 12. T e 1 e f о n s z á m : 59. Megjelenik minden vasárnap Egyes szám ára 40 fillér Elevenen akarták eltemetni a 1 • plébánost Újságunk A Független Kisgazdapárt félegyházi szervezetének lapja a „Félegyházi Kisgazda* elindult útjára. Regen harcol a pártszervezet, hogy lapja legyen azon a magyar vidéken, amely a maga láthatáráig nyújtózkodó nagy ságával százezer olyan magyarnak világa, a kunoknak hazája, akiknek legnagyobb része kisgazdapárti a szó legszorosabb és legtökéletesebb értel­mében. Pártunknak a magyar föld volt a szülöanyja és a magyar történelem nemzője. Meg kellett születnie ezelőtt 17 esztendővel, mert így kívánta ezt az idők, adta rend és sok megpróbál­tatáson nehézségen keresztül olyan naggyá és erőssé kellett fejlődnie, amilyen nagy és erős ma. Akik zász­laja alá állottak, az ország sokmilliós parasztságával fogtak kezet, azzal a parasztsággal, amely a magyarságnak tegdúsabb televénye és a demokrá­ciának legerősebb kezű őre. Hogy a magyar parasztok milliói kisgazda- páiíick, nemcsak számadatokra tá­maszkodó igazság, de annak is Ц- zonyitéka, hogy a megfontolt, józjin magyar paraszt ebberi a pártban ta­lálta meg azokat á célokat, amelyért küzdenie, dolgoznia érdemes és azt a pártot, amely képviselőivel, a nép egyszerű fiaiból kinőtt vezetőivel, igyekszik is megvalósítani a közös elgondolásokat, együttesen elfogadott igazságokat, a szebb, a boldogabb magyar életet. A \Félegyházi kisgazda" a párt céljainak, törekvéseinek szolgálója, szegény és jómódú parasztok, föld munkások, munkások és radikális -értelmiségiek lapja> Azért írjuk, hogy Kiskunfélegyháza és környéke, tanya­világa mindpn héten kezébe kapja ezt a lapot, amely hű tájékoztatója kíván lenni a világ, az ország ese­ményeiben, amely érdekeit védi, cél­jait szolgálja, meggyőződésének ad hangot, tolmácsolója minden ügyes­bajos dolgának. Bizakodással vágunk neki az útnak, mért tudjuk, hatalmas olvasótábor áll mögöttünk. Harcolni fogunk a de­mokráciáért és harcolni fogunk kerék­kötői, a reakció, a korrupció és a terror ellen. Amidőn a demokráciáért harcolunk, harcunk maradéktalanul • nép érdekeit szolgálja. Különösen súlyt helyezünk hírszolgálatunkra, amely elsősorban Kiskunfélegyháza város és a kiskunfélegyházi járáshoz tartozó községek érdeklődési körét tartja szem előtt. Amikor írjuk, Rátok gondolunk magyar kisgazdák, magyar parasztok, magyar munkások, magyar értelmi­ségiek. Rátok gondolunk és a leg­jobbat akarjuk adni. Azt akarjuk, hogy most, amikor igazán helyt kell állani, amikor a politikai légkör tisztulásáért mindannyian felelősek vagyunk, le gyen kezetekben egy újság, amely izzig-vérig a Ti lapotok, amelynek hasábjain megtaláljátok a magatok igazát, vagy amelynek megállapítá­Résxleies vallomásé ieíi Dálnoki Veress Lajos a földalatti összeesküvés »fővezére« Dálnoki Veress Lajost az össze­esküvők földalatti fővezérét elfogták és kihallgatása a katonapolitikai ősz tályon megkezdődött. Dalnoki Veress beismerő vallomást tett és számos olyan adatot bocsátott a katonapoli tikai osztály rendelkezésére, amelyből kiindulva a földalatti összeesküvés valamennyi részletit fel tudják tárni. Arra, hogy Dalnoki Budapesten tar­tózkodik, ismeretlen bejelentő hívta fel a nyomozók figyelmét. Telefonon közölték, hogy Glück Frigyesné szül Bódy Piroska Budapest volt polgár- mesterének lánya magasrangú katona­tiszt részére autót keres. Lantos százados a nyomozócsoport vezetője a bejelentés nyomán felke­reste Glücknét, aki az egyik ЬмНя- pejsn üzletben mint elántsíiónő dol­gozik és jelentkezett nála, hogy fold matti összeesküvésről hozott üzene tét. Autóval várja kinn őt és kéri, hogy vigye Dálnoki vezérezredes tar­tózkodási helyére, mert az összees küvőknek sikerült repülőgépet kert teniök és a fővezért azon kimentik külföldre. Deák Ferenc utca 2. Olückné beült az autóba a nyo­mozótisztekkel és bemondta a címet: Deák Ferenc u. 2, Ez a ház a buda­pesti vigadó épülete, amely még ma is romokban hever és amelynek har­madik emeletén csupán két lakás maradt épen. Glückné a /// em. 10 számú la­kásba vitte Lantos századost és az egyik belső szobába bekopogtatott Férfihang válaszolt a kopogtatásra, amelyben felismerte Dálnoki Veress hangját. Glückné azt mondotta, hogy barátai várják a vezérezredest, akik üzenetet hoztak. A „fővezér“ ekkor megjelent az ajtóban és annál is in­kább könnyű volt felismerni, mert bajuszát nem vágatta le és arcát sem maszkírozta el. Lantos százados, aki ismerte az összeesküvők jelszavait, jelenlétté a vezérezredesnek, hogy őt Csaba ezredes küldötte, hogy a vezérezredest Előd őrnagyhoz szál lítsa. Dálnoki Veress Lajos azonnal összecsomagolt és gyanútlanul be­szállta nyomozótiszttel együttazutcán várakozó gépkocsiba A gépkocsi né­hány forduló után a Nádor и 9 felé hajtolt, ahol a katonapolitikai osztály székhelye van Amikor Dálnoki Veress észrevette, hogy a katonapolitikai osztályra vi­szik, ki akart ugrani az autóból, a nyomozótiszt azonban fegyverrel visz- szakényszeritette. Dálnoki Veress ma gqbaroskadva dőlt vissza az ülésre. Megérkezésük után Pálffy György vezérőrnagy e'é vitték az összeeskü vés fővezérét, aki azonnal megkezdte kihallgatását. Dálnoki Veress először tagadóválaszokat adott, amikor azon­ban megtudta, hogy az összeesküvés Г 'gift vonalát teljesen felgöngyöíiiet téli és amikor elé tárták az eddigi vallomásokról felvett jegyzőkönyveket, megtört és beismerő vallomást tett A vallomásról felvett jegyzőkönyvet alá is irta Vidék. - Külföld. Dálnoki Veress Lajos kihallgatása nap, mint nap folyamatosan tart és és így bizonyosra veszik, hogy az általa szolgáltatott újabb adatok se­gítségével rövid időn belül teljesen tisztázva lesz az összeesküvés minden részlete A polgári vonal után most már a kalonai szereplők nevei is a rend őrség birtokában vannak, Dálnoki Veress vallomásából ugyanis bizo­nyosnak látszik, hogy az összeeskü­vőknek vidéken, különösen a nagyobb helyőrségekben jó összeköttetései vol­tak és sikerült maguknak számos katonatiszt támogatását megnyerni. A nyomozás jelenleg azt igyekszik felderíteni, hogy az összeesküvők honnan szerezték az anyagi alapot szervezkedésükhöz. A nyomozás szá­lai külföld felé is elhúzódnak. Egyes feltevések szerint Lengyelországban. Olaszországban és Csehszlovákiában voltak összeköttetéseik, azok a fő- tisztvíselők pedig, akik befolyásuk révén kerültek vezető pozíciókba, jö­vedelmüknek egy-két százalékátadták be az összeesküvés anyagi céljaira. Mi lesz a szlovákiai magyarokkal? Lapzártakor jelentik Budapeslrőlr A francia katolikusok vezető lapja foglalkozik a szlovákiai magyarok deportálásának kérdésével. Mint is­meretes a Csehszlovák hatóságok a határsávhoz tartozó magyar vidékek lakosságát a Szudétavidék városaiba telepítik át a közmunkarendelet in­tézkedéseire hivatkozva. A magyar kormány külügyminisz­tere a deportálásokhoz hasonlító mód­szerek miatt több ízben felemelte szavát az illetékes hatóságoknál, en­nek ellenére azonban a magyarok elszállítása tovább folyik. Az embertelen módszerek alkalmazására már a kül­föld is felfigyelt és most a francia katolikust lapja hívja fel a világ figyelmét arra, hogy a deportálások a 25 fokos hideg el­lenére tovább folynak. Ezreket sza­kítanak el családjuktól és otthonuk­tól, külön vagonokba vagonirozzák а családhoz tartozókat és alig, hogy elhagyták nemzedékeken át megőr­zött és megművelt földjüket, szlovák telepesek foglalják ti nyomban bir­tokaikat. A magyarságnak annyira fájdalmas szlovákiai helyzet ezzel ismét nap­világra került az egyik győztes nem­zet lapjának tolmácsolásában és re­méljük, hogy meg is lesz az ered­ménye. Sztálin érdekes nyilatkozata Sztálin generálisszimus a Look cí­mű amerikai lapnak nyilatkozatot adott, amelyben kidomborítja, hogy a világbéke fennmaradásához igea nagy reményeket fűz és hangsúlyozza, hogy Amerika és a Szovjetunió kö­zött megvan az együttműködés. Nyi­latkozatának legérdekesebb része, amelyben újajbb háromhatalmi kon­ferencia összehívásának szükséges^ ségéről beszél. sain elgondolkozva rájöttök arra, hogy mint kell cselekednetek. A Kisgazdapárt sokmillió tagja kö­zül húsz-huszonöt kapcsolatban volt azzal az összeesküvéssel, amelyet a demokrácia ellenségei készítettek elő, 220 képviselőből pedig 7 került a népügyészségre. A párt természetesen a legerélyesebben állást foglalt velük szemben és ezzel kapcsolatban meg­indult az a tisztulási folyamat, amely megacéloz, megerősít bennünket és szorosabbra vonja sorainkat. цмяцряваатвнавванш Ne higyjük egy pillanatra sem, hogy ezek miatt gyengébb tessz a párt, ne higyjük, mert a régi magyar köz­mondás is mondja: „ Bicskával nem lehet kivágni az erdőt * Az igazi kisgazdák közül egy sem szerepeit az összeesküvésben. A Kis­gazdapártnak egyetlen^ régi harcosa nincs érintve. A magyar parasztság nem ismeri azokat, akik mosta vád lottak padjára kerülnek, mert egyi­küknek sem volt lelki közössége a Független Kisgazdapárt tömegeivel. Mi tudjuk, hogy kik a vezetőink, mi tudjuk, kik mutatják nekünk az utat és vagyunk olyan magyarok, hogyha megismertünk és elfogadtunk valakit, nem hagyjuk cserben. A „Félegyházi Kisgazda" útmutató lesz az élet országútján. Irányjelző- tábia, mely mellett ha elmentek fel­emelitek mindennapi gondtól, bajtól csüggedt fejeteket, ránéztek, elolvas­sátok és belső megbékéléssel rá­bólintotok —- jó irányba mutat, ma­gunk is eire készülődünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék