Félegyházi Kisgazda, 1948 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1948-01-04 / 1. szám

Kiskunfélegyháza, 1948 január 1 31 évfolyam 1. szám A Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt lapja SSserkesztőség: Móra F. u. 1. Telefon: 59. 1 Megjeleni! к minden vasárnap Csekkszámla: 16 579. Egyes szám ára 40 fillér Á Kisgazdapárt el 113 r к negyvennyolcas köszöntője Nai számunk tortáiméiból: Uj tanítói kinevezések feliiiieszieitik a haszoRbérperemi Jött az igazi iái! A köztársasági elnök rádiószózata nyitja meg a centenáris évet Félegyháza nagy ünnepe A magyar szabadságharc századfordulójának ünnepi esz­tendejét Szilveszter éjszakáján, pontosan éjéikor Tudy/oltár,, a magyar köztársaság elnöké­nek a nemzethez intézett szó­zata nyitja meg, amely a rádió útján fog elhangzani. Az e!s6 megnyitó centenáris ünnepség január hó első napján lesz Kis­kőrösön. Déiuíán 3 órakor ér­kezik meg a Köztársasági Elnök Jtiilönvonata Kiskőrösre és kí­séretében lesznek a kormány tagjai, a képviselőház elnöke, a pártok küldöttségei és a ma­gyar közélei szépszámú kivá lósága. A Köztársasági Elnök és kísérete koszorút helyez a Petőfi Sándor szülőházát meg jelölő emléktábla alá, majd megkoszorúzza az ünnepi ej­tendő alkalmából készült cen ienáris emlékművet Délután 4 órakor a Magyar írók Szö­vetsége, a Köztársasági Elnök és kíséretének jelenlétében disz ülést tart. amelyen el fog hang zani a magyar jrób szabadság- nyilatkozata. A Köztársasági Elnök rádiőszőza'.áva! és a kis körösi ünnepséggel megkezdő dik a Centenáris Év, amelynek során minden magyar város, de a legkisebb község is, kü lönböző időpontokban megün ncpli a magyar szabadságharc és forradalom századfordulóját. A város Nemzeti Bizottsága 1948. januári én délután 5 óra­kor nyitja meg ünnepség kere lében a Centenáriumi évet. Az ünnepség megnyitó beszédét dr. .Szolnoki Jenő a Nemzeti Bi­zottság elnöke tartja, Hornyik János pedig 1848 jelentőségét méltatja. Kurucz István a 48-as Ifjúsági Bizottság elnöke, az if­júság részéről köszönti az ün­nepet. Az ünnepség műsorán szavalatok és énekszámok is szerepelnek. — December 31-én éjfélkor Petőfi Sándor születé­sének évfordulóján a Petőfi Daloskor rendez ünnepséget a kivilágított szobor előtt. Hegalakult a Kisgazdapárt Centenáris-ünnep rendezősége A Kisgazdapárt budapesti központjában írók. művészek és színházi szakemberek be vonásával megalakul! в Kis­gazdapárt Centenáris Ünnep rendezősége. Ezt a kőzpomi rendezőséget az a rendkívül nagy lelkesedés hiv‘a éleire, ameiy az egész magyar társa­dalomban. de különösen a kis­gazda és földmunkás társada­lom körében nyilvánul meg, a szabadságküzdelem századfor dulója iránt. A Kisgazdapárt Centenáris Ünneprendezőségét két szem pont irányítja működésében. Az egyik az, hogy a kisgazdapárti szervezetek ünnepségeit össz­hangba hozza az országos ün­nepségekkel, amelyek a ma­gyarság egyetemes ünnepségei lesznek, a másik pedig, hogy megkönnyítse az ünnepségek műsorának az összeállítását különösen a magyar vidék szem pontjából. A Kisgazdapárt Centenáris Ünnepségrendezősége máristel jes felkészültséggel rendelkezé­sére áll, az összes Kisgazda- párti szervezetek ünneprende­zőinek. Mit hoz vájjon negyvennyolc a várospolitika, az ország, a nagyvilág helyzetében? A jövőbelátás titka a földi embernek — éppen az ég böl­csessége folytán — nem igen adatott meg, de a történések egymásutánjából, az okok oko zaii fejlődéséből sok mindenre tehet következtetni és ha ilyen kor az év első napján remény nyel vegyes borzongással gon­dolunk is az elköve kezd időkre bizonyos, hogy meg keli ke resnünk azokat a lehetőségeket, melyekre ezt az elkövetkező időt felépítjük üt uj cbzíuiüi, b,;Huiiir ma­gyaroknak most különösen so kát jelent, mert ebben az év­ben ünnepeljük 1848 dicsősé gének centenáriumát. A magyar demokrácia ün nepségsorozaiokkaí hirdeti, hogy a negyvennyolcas kossuthi esz­mék lángolva lobogna minden igaz magyarban, Petőfi és Tán csícs szelleme tölti el minden magyar szivét. Amikor reájuk emlékezünk és a negyvennyolcas idők viv mányait tartjuk szem élőit kö­telességünk, hogy belenyúl junnk a mába és keressük, kutassuk azt az utat, amelyen elindulva és céltudatosán haladva isméi előbbre vihetjük minden ma gyár ügyét. Kiskunfélegyházán ahol Pe­tőfi. segesvári szobra áll és a hires Petőfi ház ma is Iegna gyobb becsben tartott épület, ahol Petőfihez és szüleihez annyi emlék fűződik, kétszere sen kötelesség az 1848 as idők szellemének átérzése és újra élése. Ez a város nem felejtette el soha egy pillanatra sem, hogy Petőfi az Ö szüiöiíe és akkor is amikor még igazán más vi­lág járta ennek a városnak és járásának ügyeit Negyven nyolcas képvseiő tolmácsolta a magyar parlamentben. A kun- kapi ányok régi székvárosa min­dig tudta hová tartozik és eb ren ápolta azt a szellemet, amelyet lángielkű fiától örökül kapott. Amikor megalakultak a de­mokratikus pártok, Fé’egyháza és járass nem a pártharcokban kereste gyönyörűségét, hanem a magyar a magyarért elvei vallva a pártok közötti helyes elosztódást keresve a mielőbbi épitömunka megindításához fo­gott minden erejével. így érle el azután azt, hogy már a leg­első időkben ismertté vált az ország szivében Budapesten is a kiskunsági város lendülete, mert őstermelő parasztjaink az első napokban nem kiméivé fáradságot, sokszor két-három napi szekéruiat téve élelmet szállítottak a fővárosba, iparo saink, kereskedőink leírhatat­lan utazást körülmények közőst Bude-pesren teremtek, hogy • megindítsák a kölcsönös áru­forgalmai, beszerezzék a múl­hatatlanul szükséges nyersanya­got, megindítsák az élet örök körforgását. Mivel a város elsősorban gazdasági jellegű, természetes, hogy a parasztság nagy pártja a Független Kisgazdapárt let! és kétségtelen az is, hegy hí­veinek száma ma is a legna gyobb Második helyen a Kom­munista párt áll, majd a Szo­ciáldemokraták és a paraszt­pártiak következnek. Az elmúl* évben ezeknek a pártoknak mindannyiszor sike­rült összehangolni munkájukat és bár a vezetöhelyeken a szám­arányt át keli alakitai, kétség leien, hogy a további együtt működésben sem lesz hiba. Elsősorban azért sem, mert a hideg és józan fejű kunok tud jak, hogy a közös munkával több kar, több munkást és jobb munkát végez és főleg men tudják, hogy itt még nagyon sok elintézni való van hátra. Ma már jáíjtik, hogyha nem szaggatjuk szét az erőket el- érhe'jük azt az emberi életfor mát, amiért küzdeni egyedül érdemes és amelynek illető eleme az egyén szabadsága. Amikor mi itt az egymáskö- zövtl békét hirdetjük és íem plomainkban nemcsak a város, de a járás népe is találkozik vasár és ünnepnaponként, lehe 'eilen, hogy ne a jószándéku emberek munkájára építsük fel ételünket Feltétlen páríhüség gél tekiníünk országos vezető ink felé, mert bennük a pa­raszti és a kispolgári réteg ve­zető embereit látjuk és leszö­gezzük magunkat amellé az álláspont mellé, amely a sza­bad hazában boldog nép esz­méjét akarta megvalósítani Bár a Nagy Magyar Alföld egyik kisvárosa vagyunk csu­pán, élénk figyelemmel kisér­jük a nagyvilágban történő eseményeket és hiába rágcsál­ják fülünket az örökösen há­borúra spekulálók, töretlenül hiszünk abban, hogy a világ nem felejtette el az elmúlt évek szörnyű tapasztalatait ás hőn óhajtja a nemzetek megbéké­lését. A felelős vezetők kije­lentései : napjaink történelmé­nek kimagasló egyéniségei újévi szózatukban valamennyien bé­kéi és újból békét hirdelnek. Keleti hatalmas szomszédunk a Szovjetunió minden külpoli­tikai megnyilatkozásában a béke áiláspomját hirdeti és a nyu­gati hatalmasok is a békét tárnák Európa fennmaradásá­nak egyetlen biztosítékául. Hogy az elképzelések között szaka­dék van azt látjuk, de hogy ez a szakadék áthidalható lesz, abban reménykedünk. Tudjuk, hogy emberben, vérben embe­reket érintő szükségletekben a ^Szovjetunió áldozta a legtöbbet a fasizmus legyőzéséhez. Anyag­ban és pénzben rengeteget ad­tak a Nyugati Nagyok és bár kisebb számban, de az Ő ka­tonáik is ott véreztek a csa­tamezőkön. Akit a háború job­ban érintett az bizonyos, hogy közelebb látja annak szörnyű voltát és másfajta tapasztalato­kat szerzett, tehát gyorsabb megoldásokat keres. Annak pe­dig aki ma iá szenved, mielőbbi szüksége van a béke adta élet­visszaadó orvosságra. Ha ezt mi így látjuk, feltét­lenül sokka! jobban látják azok, akik a nagy események földi irányiíói s kétségtelen, hogy éppen ezért találkozni fognak e célban. A beköszöntő év sok- sok mindent rejteget még előlünk, de ha mi lélekben felkészülten állunk elébe lehetetlen, hogy ne hozza meg boldogabb jö­vendőnket. Eíöadassorozat a Kisgazúapariüan A Független Kisgazdapárt Kkfházi Szervezete helyiségé­ben előadás sorozalot tart, melyen időszerű politikai, gaz­dasági és kulturális kérdéseket érintenek az előadók. Az előadások vasárnaponként 11 órakor kezdődnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék