Félegyházi Közlöny, 1946 (1. évfolyam, 3-5. szám)

1946-12-14 / 3. szám

’Kiskunfélegyháza, 1946. december 14 Ara 40 fillér I. évfolyam 3. szám __ w*__ mm mm FELEGYHAZI KÖZLÖNY DEMOKRATIKUS HETILAP Szerkesztőség: Deák Ferenc utca 7 Megjelenik minden szombaton Telefon: 114 MMWMM jMiirwiii>iiiiwi«aairnMMaMia«waMwwuaBBWMa«MBMPOMn»»ein»iiTirwrBiMa Városi közgyűlés Gerő Ernő miniszter Pólmonostorón "®Sá~ Mi történt a Fólegyháaára küldött 1500 méter flanellel? Kóbor vadkan a város határában Élénk érdeklődés mellett tartotta december hó 6-án a városi képviselő- testület rendes havi közgyűlését. Több tárgy nagyobb vitát provokált, bár a hozzászólások legtöbbször támo­gatták a javaslatot. Napirend előtt a polgármester Áron László, Áron Imre, Juhász Sándor, Tóth István, Sándor Oyörgy, Bátóczki Béla, Rádi Ferenc, Solymosi Mihály és Rád: Józsefnénak köszönetét mon­dott önként vállalt egy havi köz­munkájukén Ugyancsak napirend előtt bejelen­tette a polgármester, hogy a költség vetés felülvizsgálala befejeződött es több, mint 300 000 forint állami tá­mogatást helyeztek kilátásba, Benke Jánosnak a kisegítő munka­erők 0T1 ügyében, valamin! a ba romfi és seríésvész ügyében beadott interpellációjára adott választ tudo­másul vették Az 1947 évi rendes közgyűlések idejét minden hónap első péntekjé­ben állapították meg Tóth Károly városi kézbesítőnek folytatólagos 3 havi betegszabadsá­got engedélyeztek, melynek letelle után nyugdíjazzák. özv. id. Csőke Istvánná részére 1047 márb'iue 1 tő! özvegyi nyugdí­jat állapítottak- meg. Mészáros Gáspár ny. iskolaszolga család; pótlékát jóváhagyó kisgyülési határozatot tudomásul vették. Tudomásul vették a Városi Köz üzemek szabályiendeletéí jóváhagyó kisgyülési határozatot. Solymosi István irodasegédtisztnek szolgálati idejébe az inségmunkásként eltöltött időt beszámították Farkas Józsefnek néhai Farkas Er- zsét é városi irodasegédtiszt után 500 forint temetési segélyt állapítot­tak meg. A Korona szálloda részbérét Főző Béla, Benke János, Cseh László, Benkő Ákos, Juhász Kálmán, Tarjá­nyi József, dr. Szemerédi Pál hozzá­szólásai után havi 300 forintban, a Fűszerkereskedők Egyesülete rész­bérét havi 110 forintban, a Kereske­dők Egyesülete részbérét havi 60 forintban állapították meg. A Fehérkereszt vendéglő részbérét havi 150 forintban, a Gőzfürdő és szálloda részbérét — addig inig a fürdő meg nem nyílik — havi 100 forintban állapították meg. A Korona- szálloda és vendéglő bér­leti feltételére vonatkozó bizottsági javaslatot egyhangúlag elfogadták. Hegedűs Sándor és társai haszon- bérleti szerződését jóváhagyták. Czelter Mihály által az elárusító bódéján eszközölt javításokért fizetett 74 forintot a bérösszegbe beszámítják. A Városi Közüzemek 1946—47. évi költségvetését Fülesi István, Ju­hász Kálmán, Főző Béla, Bátori Béla, dr. Szemerédy Pál és dr. Fekete Sán dór hozzászólásai után változtatás nélkül elfogadták. Barta József által igénybevett vá­rosi csatornáért évi 2 forint névle­ges bért állapítottak meg Kanyó Mihály ny. tűzoltónak, aki 45 éves koráig nyugdíját nem kapja, 100 forint segélyt szavaztak meg. A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének és Kohut Bélának in­dítványára a város egy magyar írót, vagv művészt örökbefogad, akinek az V. fizetési osztálynak megfelelő tiszteletdíjat ad A városi könyvtár felállítását el határozták, megnyitását azonban csak a járásbíróságnak kiköltözése utáni időre tűrik ki. A városi alkalmazottaknak a mi niszieri rendelet értelmében járó ka­rácsonyi segélyt megszavazták. néhai Ónodi Pál gimnáziumi tanár özvegyének 500 foriot temetési se gélyt szavaztak meg, A közmunka kötelezettek összeírá séra kiküldöttek részére 2 forint napi- dijat állar/íiottak meg. A Honsz helyi csoportjának iroda­helyiség céljára a Jenovay házban megfelelő helyiséget hoznak rendbe. Bajáki Ferencnek az eiótogatozási díj felemelése iránti kérelmet g'iriasí tolták, az előfogatozásra új pályáza­tot írnak ki. Hosszabb vitát idézed elő a Ter­melési Bizottságnak konyhakerti ve­A rendőrség bizalmas értesülést nyert arról, hogy a napokban Vasas János és Molnár Sándor kiskunfél­egyházi pénzügyőröket és Dósa Sándor páimonostori lakos kocsist, amikor hivatalos útjuk alkalmával érdeklőd­tek az egyik dohánytermesztő tanyája után, 8 — 10 ember megtámadott és szőlőkaróval súlyosan bántalmazott. Molnár Sándor pénzügyőr súlyos sé­Az .1946-os adókivetés 2,450.000 kg termény. Ebből eddig körülbelül 1,700.000 kg-ot fizettek be a ter­melők. A hátralék még igen nagy s a várostól szerzett értesülésünk alap­ján közöljük a hátralékos gazdákkal, hogy szigorú eljárás indul azok el­len, akik még nem fizették be a föld­adójukat. Eljárás folyamán elszámoltatják a termelőt és behajtják a hátralékot. Csakhogy akkor már a hátralékhoz hozzájön a súlyos kamat és a végre hajtási költség, amit a kormány ren­teménypalánta kitenyésztésére meleg­ágy felállítása iránti javaslata Hozzá­szóltak: Mogyoró József, Hatvani Mihály. Hideg János, Dora Károly és Makra Jenő, végül is abban álla­podtak meg, hogy a város vezető vége gazdasági szakértővel egytht, alkalmas területet kutat fel s tavasz- szal megkezdik a palánta kitenyésztést ATermeiési Bizottságnak gyümölcs faiskola létesítése tárgyában beadott javaslatát megfelelő terület hiányában nem fogadták el. A Szociáldemokrata Párt indítvá­nyára a város vezetősége felirattal fordul a kormányhoz, a gyári ipari cikkek árainak a mezőgazdasági ter­mények áraival való egyensúlyba hozása iránt Ugyancsak felirattal fordul a város vezetősége a kermanynoz a Dészol- gállatási kötelezettségnek a gyáripari termelési cikkekre való kiterjesztése iránt. Az 1946 november havi közegész­ségügyi helyzetről szóló tisztiorvosi rüléseket szenvedeti, Dósa János ko­csis pedig belehalt sérüléseibe. Rend­őri nyomozás megállapította, hogy este 11 órakor az egyik tanyánál ér­deklődtek a pénzügyőrök, hogy merre kell menni. A gazda ahelyett, hogy útbaigazította volna az érdeklődőket, megverle a vészkolompot, amit a tolvajok és éjszakai betörők ellen rendszeresített a tanyavilág. A vész­I delkezése értelmében könyörtelen be­hajtással szednek be. Az amúgy is nehéz terheket senki nem akarhatja 'még szaporítani, tehát még a hét folyamán rendezze minden hátralékos az ügyeit. A földadót természetben kell be adni, de ha termény nincs, borral is lehet fizetni. Hiszen az államnak és városnak nem célja lehetetlen adó­teherrel sulytani a termelőt, de a kiszabott adót feltétlen be kell kö­vetelnie, mert az állam nagynehezen biztosított egyensúlyát csak úgy őriz­jelentést Mogyoró József hozzászólása és a tisztiorvos válasza után tudo­másul vették. Fekete Péter indítványa a város állal végeztetett kontár munkák tár­gyában idői ként viharossá fajult vi­tat provokált Kanyó Ján»s, Főző Béla, Kanyó Sándor, Tarjányi József és Fülesi István hozzászólása után a közgyűlés úgy határozott, hogy a városi munkákat lehetőleg iparral rendelkező mestereknek adja ki. Benke János indítványát a KTK pálya közmunka terhére való rendbe­hozatala iránt elutasították. A Szociáldemokrata Párt indítvá­nyára a közvilágítás kiterjesztéséről szóló üzemigazgatói választ tudomá­sul vették, ezzel egyidejűleg tudo­másul vették hogy a színpadi füg­göny narnarosan hazakerül. Katzender József indítványára az Eszterházy utcát Bercsényi u'cának nevezik el. A közgyűlés este fél 7 óiakor ért véget jelre összefutott a közeli tanyák la­kossága és mielőtt elmenekülhetett volna a két pénzügyőr és kocsis, agyba-főbe verték őket. Ennek következtében halt meg Dósa János és fekszik Molnár Sándor. Szigorú vizsgálatot indított a kis­kunfélegyházi rendőrség, hogy pon­tosan megállapítsa a tényeket és tör­vény elé állítsa a bűnösöket. heti meg, ha az adózók befizetik az adókat. A forint értékállandéságát csak úgy lehet megőrizni, vagyis az inflációt elkerülni, ha adókötelezett­ségét mindenki teljesíti. Lapunkban állandóan tájékoztatjuk hivatalos közleményekkel a város la­kosságát azokról a kormány rende­letekről, amik a termelésre vagy az adózásra vonatkoznak és felhívjuk a termelők figyelmét, hogy minden kér­déssel forduljanak a szerkesztőségünk- köz, hogy a kellő felvilágosítást meg­adhassuk. Nagy karácsonyi vásár 1 Olcsó ár! — Pontos kiszolgálás! Molnár Béla könyv- és papir üzletében I Gerö Ernő közlekedésügyi miniszter Pálmonostorán Szőlőkarókkal a pénzügyőrök ellen Hogy áll Kiskunfélegyháza a földadóval? Lapzártakor értesültünk, hogy az 5. sz. állami közút 125.670 km szel­vényében Pálmonosíorai újjáépített 1 híd avatása folyó hó 15-én vasárnap történik meg. 1 Az avatásra, illetőleg a hídnak forgalomba való átadására Gerő Ernő közlekedési miniszter fog lejönni kíséretével együtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék