Félegyházi Közlöny, 1947 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1947-01-05 / 1. szám

Kiskunfélegyháza. 1947. január 5. Ara 40 fillér II; évfolyam 1. szám FH.EEYHÁZÍ KÜZLOH _________________________DEMOKRATIKUS HETILAP_________________________ Szerkesztőség: Deák Ferenc utca 7 Megjelenik mindon vasárnap Telefon: 114 A parasztság kezet- fogott a munkássággal A magyar történelem folyamán már előfordult, hogy a két legnagyobb tömegű dolgozó társadalom a mun­kásság és a parasztság egymás mellé került abban a harcban, amit a ki- zsákmányolók ellen folytattak Dózsa parasztlázadásában 1514-btn, Rákó­czi kuruc szabadságharcában 1700- ban, Kossuth szabadssgharcában 1848 ban. Károlyi Mihály forradal mában 1919-ben, vagy az előttünk lejátszódó 1944-ben megindult sza­badságharcban, amit a dolgozók vív nak a kapitalizmus kizsákmányoló politikája ellen. Minden eddigi népi - forradalom, csak rész-eredményekkel járt, mert nem sikerült a parasztságot megtar­tani saját érdekei védelmére a mun­kásság mellett. A jelenlegi váltás, ha nem is járt forradalmi robbanásokkal, sok tekin­tetben általánosabb értékű és mara­dandóbb hatású, mint a megelőzők A jellege nem forradalmi ennek a megütközésnek, azonban az a tény hogy a parasztság is megéreti a bir­tok és a hatalom átvételére, biztosí­ték ina. togí a élharcos n-tur W- * mellett kitart és végigviszi a küzdel­met a végső győzelemig Történelmünkben első jelenet ját­szódott le, amelyben a parasztság kezetnyujiott a munkásság feié egy közös harc kíméletlen megvívására Karácsonyra a Független Kisgazda Párt parasztképviselöi levélben for­dultak a munkásság felé és felaján­lották támogatásukat és biztosították együttérzésükről a munkás tömege­ket. Ez. annyit jelent, hogy a legna­gyobb polgári párt parasztkiküldöttei a nagy magyar paraszttömegei köve télként föiérzettek és rátaláltak az egyetlen helyes és követhető útra. Együtt a közös ellenség ellen A munkásosztály gyári és iparidol gozói örömmel fogadták el a paraszt­ság karácsonyi ajándékát és viszont biztosították arról, hogy a reakció elleni kíméletlen harcban mindig számíthatnak a segítségükre. Mi, akik állandóan a münkásegy- ség és a munkás- paraszt egység fel­tétlen szükségességét hangoztatjuk, nagy haladásnak tartjuk ezt a lépést. A négy és félmilliónyi paraszti tömeg, ha megtalálta a munkásság kezét, kétségtelen, hogy olyan egység ková- csolódik öcsze, hogy a reakció mes terkedése hiábavaló lesz. Sikerülni fog a népi paraszídemokrácia meg­teremtése és ezzel a boldogabb és szebb magyar jövő kiépítése. A7 újév napjának szenzációja csak újabb jele annak, hogy a magyar demokrácia még sok régi „úrnak“ fáj., A magyar köztársaság megdön tésére irányuló összeesküvés, amely­ről csak szűkszavú rendőri jelen és bői értesültünk, újabb bizonyítéka, hogy nem halt ki a vállalkozó és vakmerő reakció, hanem él és virul. Eszközeiben nem válogatók. Kímé­letlen és mindenre elszánt. Itt, ha nem akarunk a régi szabadsághar­A köztársaság megdöntésére irányuló összeesküvés miatt több magasállású katonai s polgári személyt letartóztattak Félegyháza o stockholmi kiállításon--------- -----------­Vadházasok halálosvégű szakítása A magyar államrendőrség buda­pesti főkapitányságát ak vezetője az alábbi hirdetményt bocsátotta ki: „ A demokratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről szóló 1946. évi Vll. te 1 § ba ütköző bűntett elkövetésével alaposan gyanú sított Dáinoki Veress Lajos nyugállo­mányú vezérezredes országos körö­zését elrendelem. Nevezeti személyi adatai a köve! kezők: A vezérezredes születési éve: 1889, nős utolsó lakhelye; B" Qoi»‘.UJ Ü 1 Zi Személy leírása: arca kerekded, sze me sötétbarna, haja őszülő, kopa szodó, bajusza nyírott, kb. 170 centi­méter magas Különös ismertetőjele: egyik lábára szemmelláthatóan sántít. Dáinoki Veress Lajos vezérezredes országos körözését azért rendeltem el, mert az őrizetbevételi utasítás végrehajtása előtt arról tudomást sze­rezvén, megszökött. F'!hívom a Magyar Köztársaság minőén polgárát, hogy nevezett kézre- keriüsében működjék közre. Min­der j( aki Dalnoki Veress Lajost 194'. decemcer 26 a után látta, tar- tózkodisi helyéről tudott, vagy jelen­legi tartózkodási helyét ismeri, a ma­gyar államrendőrség államvédelmi ősz' !y‘,n, Budapest, VI, Andiássy út 60 ’.emélyesen jelentse, vagy 121- 7i' -*mon távbeszélő útján.“ s’égos körftzvénytdr Münnicli •- * i-. -■'V f» ««.. VtíZ£(CjC ITí'-i díti. — Dairoki Veress Lajos nyugal­mazott vezérezredes ellen az országos körözvénvt azért kellett kibocsátani, mert a vezérezredes alaposan gya núsiíható azzal, hogy a körözvény- ben említett törvény paragrafusaiba üiköző súlyos bűncselekményt köve­tett el, illetve kísérel? meg, Az említett törvénycikk, amelyekre a körözvény hivatkozik, a demokratikus áüamrend védelméről szóló törvény, amelynek első paragrafusa -hangsú­lyozza, hogy bűntettet követ el az aki a demokratikus államrend -és a köztársaság megdöntésére irányuló mozgalmat szervez vagy kezdeményez, vezet vagy abban résztvesz. Értesü­lésünk szerint Dáinoki Veress Lajos élére állott egy olyan mozgalomnak, amely a demokiatikus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló mozgalmat szervezett. A magyar ái% (ifi?* s*'.í $]l34TTVé 1' ? t? i c**' e leleplezett mozgalommal kapcso­latban több magasállású ismert kato­nai és polgárt személy letartóz'atását foganatosította. Tekintettel azonban arra, hogy a nyomozás érdekeivel ellentétben lenne a nevek közlése, az államvédelmi osztály csak az egész összeesküvő front felgöngyölítése után ad ki hi­vatalos jelentést. Ä meglopott gáter cifra kalandja Alp&ron .Kádár István csongrádi lakos, gát­őr, az alpári szakaszon járt ellenőrző körúton. Hideg lévén, betért egy a-pári korcsmába. Iszogaiás közben kilop­ták zsebéből 400 forintját Észrevette azonban idejében a zsebmetszést és utánaeredt a tolvajnak. Mivel a sö­tétben nem látta, hogy hol tűnt el 400 forintjával a zsebmetsző, beug­rott a legközelebbi házhoz és előre­szegezett pisztollyal követelte a tol vaj kiadását. Ott mit sem tudtak róla Nem akart azonban hinni a részeg gátőr és az egész család kiirtását * helyezte kilátásba. A háziak mielőtt valami bolondot csinálhatott volna a váratlan vendég, lefegyvereztek és átadták a rendőrségnek. Az elveszett pénz nem lett meg, ettől függetlenül azonban a gátőr ellen statáriális el­járás indul meg fegyverrejtegetés miatt. Lövöldözött a bujkáló háborús-bűnös A helyi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya a csongrádi rendőrség átirata alapján nyomozást folytatott^egy bi­zonyos Bakos József nevű egyén el­len, aki az "elmúlt napokban pisz­tollyal rálőtt több csongrádi emberre. Adat csak ,annyt volt, amennyit egy kezdetleges írással kiállított bejelentő lap adhatott. Ezt a lapot a megtá­madott gazdák vették el a lövöldöző embertől, de őt magát elfogni nem sikerült, mert idejében megugrott. Az alpári rendőrőrs vette a kezébe a nyomozást. Tiszaújfaiun meg is találták Bakos Józsefet, aki békés kosárfonó munkával kereste kényé rét. Előállították Félegyházára. Itt ta­gadta, hogy lövöldözött volna. Már- már bizonyítékok hiányában úgy volt, hogy szabadon engedik, amikor a nyomozást vezető dr. Vécsei rendőr­főhadnagy a kezdettől fogva ismerős­nek <ünő arcú gyanúsítottól hirtelen megkérdezi, hogy nem találkoztak már valahol. Az állítólagos Bakos mégrettent egy pillanatra és bevál­totta, hogy igen. Még itt Félegyházán, amikor lakhatási engedélyt kert, mint Nagyváradról kiüldözött menekült. Egyik kérdés a másik ulán és Ba kos József egyszerre Kovács Dániel lett. Kiderült, hogy a bejeientőíapot lopta, amikor Debrecenből katonai ügyészség fogdájából megszött. Ezzel sikerült Tiszaújfaiun megtelepedni. Bevallotta, hogy szeghalmi szüle­tésű és ugyanott volt éveken át ta­nító. A háború alatt, mint főhadnagy szolgált és embereit kegyetlenül bele­hajszolta a reménytelen ütközetekbe. Ezért a katonai ügyészség vád alá helyezte mint népellenes háborús bű­nöst. Erős fedezet mellett szállították a szegedi katonai ügyészségre, ahol háborús bűnösség, szökés, több rend­beli okirathamisítás, jog*a!an fegyver- tartás, hatóság szándékos félreveze­tése stb. miatt folyik ellene eljárás. cosok sorsára kerülni és ha item akarjuk, hogy a kétévi eredményeink megsemmisüljenek, kéz a kézben kell szembeszállnunk a támadóval. A magyar nép 400 éves küzdelme az elnyomók ellen, csak így vihető sikerre. A kinyújtott és elfogadott parasztkezet szorítsa meg a munkás­ság es együtt induljon végső harcba a közös ellenség ellen. A harc kemény, de az eredmény egy pillanatig sem lehet kétséges. •• Összeesküvés a köztársaság megdöntésére

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék