Félegyházi Közlöny, 1949 (4. évfolyam, 1-13. szám)

1949-01-01 / 1. szám

boldog- Újévet! Kiskunfélegyháza, 1949. január 1. Ara 60 filier IV. évfolyam 1. szára FEHUZI KÖZLÖNY Szerkesztőség: Pázmány utca 2. Újesztendő küszöbén visszatekintünk az elmúltra és szám* adást csinálunk, mit végeztünk, hogyan csináltuk és mit kell elvé­geznünk. A 3 éves ierv megszabja az irányt, utat mutat és a lelkiisme­retes munka meghozza a sikert. Az elvégzett munka számbavéte­lénél mindig vegyük figyelembe, hogy honnan indultunk és milyen nehéz Bégeket kellett leküzdenünk. Az 1949 év, városi tervberuházásainak meg történte után, kialakul egy olyan városkép amely visszatükrözi a hala dást, a tervszerű munkát és ami a legfontosabb a dolgozónép életszín­vonalának emelkedését. De beszél jenek a számok! A belterületi utak helyreállítására 150.000 Ft. Új artézi kútra 80000 Ft. Városi orvosi rendelő, gőzfürdő helyreállítására, berendezésére 63.000 Ft, járvány kórházra 12 500, faiskolára 14 000, napközi óvodákra 30 000 Ft. Ezek csak a kiragadott nagyobb összegek, melyeknek beruházása foly tán űj munkaalkalmak keletkeznek, csökken a munkanélküliség, és első rendű közintézmények egész sora szolgálja majd a város lakosságát. A Magyar Dolgozók Párija önkri­tikát is gyakorol, mikor elismeri, hogy közigazgatásunk még nem az, ami teljesen megfelel a népi demo­krácia követelményeinek de a közel jövő feladatai között elsőhelyen szere- pzl ennek a kérdésnek a megoldása is. Érvényesülni fog ezen a téren is pártunk programja és ennek tudatú ban biztató reményekkel indulunk az ijesztendő elé. Megvalósítjuk a három éves tervet, építjük a szoci­alizmust 1 Hogyan heti újjáépítési adói fizetni A közmunkaváltság helyett — mint ismeretes 1949 január 1 tői újjá épftési adót rendszeresftenek. Az adó fizetésnek módját, a közeljövőben megjelenő kormányrendelet, illetve a kormányrendelet végrehajtási utasí­tása fogja szabályozni. Mivel a közmunkaváltság meg­szűnésével kapcsolatban félrema­gyarázható hírek látták napvilágot, az építés- és kőzmunkaügyi minisz­térium a félreértések tisztázása cél jából felhívja a figyelmét arra, hogy az újjáépítési adó fizetésének módját szabályozó rendelet megjelenéséig mind Budapasten, mind vidéken a fizetésre kötelezettek az illetékes adó hivatalnál újjáépítési adójukra elő­leget fizethetnek be. Szigorfian üüa meg.:. A kiskunfélegyházi dohánybeváltó munkásnői és munkásai táviratot küld­tek a belügyminsztériumba a követ ktző szöveggel. Belügyminiszter Úr! Örömmel üdvözöljük abból az al kálómból, hogy akaratunknak meg felelően, demokráciánk halálos ellen ségét Mlndszenty Józsefet őrizetbe vették. Kérjük ügyeinek kivizsgálását sür gősen fejezzék be, és a legszigorúbban büntessék meg. Kiskunfélegyházi Dohánybeváltó munkásai. Megjelenik minden szombaton Telefon: 23 68 számlálóbiztos és 17 felülvizsgáló végzi városunk területén a, népszámlálást 1949. évi január 1. és 15. napja között zajlik le a népszámlálás az egész ország területén A népszámlálás nem új dolog Magyarországon. Hazánkban csak úgy, mint a világ majdnem minden országában, 10 évenként felmérték, milyen változások történtek az utolsó évtizedben az ország életében, a la­kosság számában, vagyoni helyzeté­ben, társadalmi összetételében. Mégis ez a népszámlálás merőben különbözik a hazánkban eddig bár­mikor végrehajtott népszámlálástól. Különbözik azért, mert a felszaba dulás óta és különösen az utolsó évben hazánk gazdasági, politikai, Beismerte bűneit Mindszenty Mindszenty József, akinek reakciós múltja közismert volt, magas egy­házi méltóságát arra használta fel, hogy elárulja, eladja a magyar népet. Minden erejével küzdött a demokrá cia, a köztársaság intézkedései ellen. Mindent elkövetett, hogy a földre formot megsemmisítse, hogy meg­akadályozza az államosítást. De még ez sem volt elég 1 A Habs burg-királyság visszaállt.ására irá nyutó szervezkedést folytatott, kém­kedett, valutával üzérkedett. Amint a sajátkezével írt levelek és beadványok bizonyítják, a nyugati hatalmaktól többtzben kérte, avatkozzanak hazánk belügyeibe. Kapcsolatot tartott fenn Habsburg Ottóval, sőt vele 1947 jan. 21 én Chikágó meiiett megbeszélést folytatott, ahol beszámolt O tónak a legitimista szervezkedésről Nem átal lotta ez a hazaáruló arra kérni a nyugati hatalmak egyik követét, járjon el, hogy a szentkoronát Magyar- ország ne kapj/« vissza. Mindszenty annak hangsúlyozására, hogy nem ismeri el a Magyar Köztársaságot, 1945 ben részére megszavazott mi­niszterelnöki fizetés háromszorosát nem fogadta el, ezzel szemben el fogadott idegen államoktól jelentős anyagi támogatást és valufaügyleté- vei, a külföldről kapott dollárbank­jegyek és ezeknek a feketepiacon zugárfolyamon való értékesítésével sok százezer forinttal károsftotta meg a magyar államot. A nyomozás eddig több mint 50.000 dollár feketepiacon való eladását de riteíic fel. Az egyik fővásárló Észter- házi Pál volt. Az az Eszterházi, aki a földreform előtt Magyarország leg­nagyobb földesura volt, jelenleg is többszörös ház-, villa-, malom- és telektulajdonos, akinek külföldön több mint százezer hold földje van. Ilyen és ehhez hasonló barátaival bonyo­lította le piszkos üzleteit Mindszenty József és ezekkel együtt került jól megérdemelt helyére. Cinkostársai, amikor szemébe mondták bűneit, Mindszenty József a terhelő adatok súlya alatt beismerő vallomást tett, bűntársai ugyancsak beismerték a velük szemben fennálló vádakat. A vallásos hívek felháborodva hall­ják Mindszenty aljas pénzüzleteit és hazaáruló tevékenységét. Egymásután hallani vallásos, templombajárő em berektől „nem hittük, hogy egy főpap ilyeneket tudjon tenni.“ Megérdemli a legszigorúbb büntetést! Hogyan szabotál a kulak ? Vakulya János Páka 235 sz. alatti 56 holdas kulák, akinek két háza is van Félegyházán, 800 szögöl cukor­répáját nem szedte fel a földből, így az értékes termés megfagyott. Szabotázs cselekménye a rendőr ség elé került, ahol azzal védekezett, hogy magnak hagyta a földben répáját Vakulya azóta a kecskeméti ügyész ségen elmélkedik azon, hogy fagyott cukorrépából lehet- e magot szedni. Mindszenty és szövetségesei a zsi ros kulákparasztok mindent elkövet nek, hogy ártsanak a demokráciának. A dolgozó nép haragja azonban ve zérük után a kulákokat is elsöpri méltó helyükre a börtönbe. Vakulya Jánosok jó lesz vigyázni! Újévi gombostűk Polgármesterünk kiváló, Van is zsírunk, lisztünk, borsunk. Míg 0 van a város élén Cseh ül sosem áll a sorsunk. Jól harcol a pártszervezet Akár nyáron — akár téten. Nincsen ebben semmi csoda Meri Katona áll az élen. A Paraszipárt munkássága Előtt le a nagy kalappal. Ők dolgoznak Félepvházán A legdemokratább Pap-pal. Szakszervezetünk fejlődik, A munkában nincs ott tréfa S habár vezetője Sere«, Megissza a bort is néha. Egyesült az Ujosz — Fékosz, Szükség van ott jó idegre. Sok kulákot, ki nem termel Tesz a mi Janink Htdeq-re. Végül önmagomról Írok: Utálom én a babonát. Nem is leled verseimben A szellemnek semmi nyomátl társadalmi életében alapvető válto­zások mentek végbe. A dolgozó nép érdeke a helyes, pontos, valóságnak megfelelő adat­szolgáltatás, hogy tervgazdálkodá­sunknak, minél megbízhatóbb, sta­tisztikai adatok álljanak rendelkezésére és ezekre támaszkodva szabhassuk meg népünk felemelkedésének útját. Számolni lehet azzal, hogy a demo­krácia ellenségei, a statisztikai ada­tokat is igyekeznek meghamisítani, tehát éberségre van szükség, hogy az ilyen jelenségeket, már csírájában elfojtsuk és megakadályozzuk azt, hogy a népszámlálással kapcsolatban nyugtalanságot kelthessenek a nép körében. Mezőgazdaságunk felvirágoztatása érdekében meg kell állapítanunk, hogy mennyi traktor, mezőgazdasági szer­szám, mennyi igavonó állat van a falun és mi a szüsséglet? Az 1950 január l ével induló 5 éves tervünk során még több tenyész­állatot akarunk adni a dolgo-.ó pa­rasztságnak, hogy ezzel is emeljük mezőgazdaságunk színvonalát, dol­gozó parasztságunk jövedelmét. Nem tudjuk, hogy oszlik el a szántó vető, legelő, szőlő, kert, erdő, a dolgozó parasztok között. így ter­mészetesen nem tudhatjuk azt sem pontosan, hogy a dolgozó parasztok­nak mennyi a szükséglete műtrágyá­ból, mezőgazdasági szerszámokból, nemesített ve’őmagokból, stb. A kérdő­íveknek a föld megosztására vonat­kozó kérdései ezen adatok megisme­rése szempontjából szükségesek. A népszámlálás felméri a lakosság általános műveltségét, kulturális fokát is Ehhez azonban tudni kell, hogy milyen a lakosság kulturális foka, melyek a szükségletei és milyen in­tézményekkel tudiuk biztosítani ezeket az egyre fokozódó szükségleieket. így vehetjük sorba a számláló Ivek mindm egyes kérdését. Minden adat, amelyet a népszámlálás során kérünk arra szolgál, hogy nemzetgazdaságunk fejlődését még tervszerűbben irányít­hassuk dolgozó parasztságunk, né­pünk szükségletét még jobban ki-> elégíthessük. A népszámlálás teljes sikere és zavartalan végrehajtása érdekében fel­hívjuk a figyelmet vármegyénk al­ispánja által kiadott és kifüggesztett hirdetmények alapos tanulmányozá­sára Felhívjuk a város lakosságát, hogy az összeírás idejében a családfő, vagy közvetlen hozzátartozója otthon tartózkodjék. Az összeírás gyors és pontos lebonyolítása céljából pedig mindenki készítse elő és tartsa kéz­nél a születési anyakönyvi kivonato­kat, családi értesitőt, iskolai bizo­nyítványokat, ipadgazoiványt, segéd­levelet, gazdakönyvet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék