Félegyházi Közlöny, 1906 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1906-01-07 / 1. szám

19iSdeczetaker 21. FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY. megteheti és meg is teszi az al­kohol, a melynek élvezetébe csak munkahiányában veti magát a nép fia. Ha nem is látnok külö­nös nagy hasznát azoknak a cik­keknek, a miket ezek az egy­szerű emberek produkálnak, még akkor is kötelességünk volna, hogy fenntartsuk a munkaadás érve alatt a népet a nemzetnek. Ámde nincs a pietizmus és hazafiságra való apellálásra szük­ségünk a midőn ráutalunk a ma­gyar házicikkek kötelező vásár­lására Mindenki tapasztalhatja, hogy csak az egyszerű, de igen ízléses, magyaros háziapróságok sokkal különbek, célszerűbbek, mint azok, amelyeket az idegen sóz a nyakunkba. Valóságos átváltozást okoz­hatna népünkben az, ha a házi berendezésünk magyar termékből állana. Jószántságát, komolysá­got, művelődésre való törekvését e népnek tudnánk visszahódítani, amit az alkohol tőlük részben vagy egészben elrabolt. Kívánatos volna, hogy nem­csak nagyobb, és szórványos cso­portok vegyék keze ügyükbe ezt a jelentőségteljes akciót, hanem a maga kebelében minden várme­gye, minden város, de leginkább minden magyar család, áldás volna ez a magyar népre, áldás a magyar kultúrára s kiváltképen áldás a magyar iparra. Társadalmi éktüfyk! Az őszi és téli évad beáltával keresik az emberek a bénsőség tel­jes érintkezést, ilyenkor bontakozik ki a maga teljességében a társas élet. Városunk társas élete — saj­nos — nagyon laza és széthúzó. Minden petyhüdt, semmi inger, sem mi érdeklődés nem nyilvánul csak merő gúny, gőgös felfüvalkodottság, haszontalan kicsinylés. Ha társada­lom alatt azt értjük, hogy esténkint összejövünk a Koronában, vagy az Európában és a „zöld szilványi“ vagy a „bikavér“ mellett Miskák serpolette játékát hallgatjuk, akkor bátran állíthatjuk, hogy Félegyházá­zának kitűnő társadalmi élete van, de ha társadalmi élet alatt az embe rek találkozását értjük egy pontnál, hol összetartva, egymást megértve összerővel törekednek a város ja­vára, akkor Félegyházán nincs tár­sadalom. — Nálunk a régi ostoba kasztrend szer divik még most is: van itt in­telligens, kereskedő, iparos és gaz­dálkodó osztály, de nincs senki aki ezen osztályok érintkező pontját meg­találná, hogy e pontnál megalkothat­nék a helyes irányú társadalmat. Az intelligens osztály túl maga­san tartja magát, a gazdálkodó osz­tály ez okból bizalmatlan hozzá és teljes joggal — A kereskedő és az iparos osztály szintén húzódik az in­telligenciától, mert telve van irányá­ban a múltból merített előítéletekkel. ' Ami az ötödik osztályt a pa­rasztot illetti, ez ilyenkor vagy be­húzza magát a boglya kemencze mellé, vagy a korcsmába igyekszik, ahol aztán iszik, verekedik, nótázik a czigány mellett s kifújja magát, hogy a tüdeje megne penészedjék. Az egészséges társadalmi élet megteremtésére égető szükségünk van, mert ez van hivatva nézetét a tanácsban, közgyűlésen, a helyi or­gánumokban feltüntetni és. akaratá­nak érvényt -szerezni. Nem egyes embereknek hanem a társadalomnak kell irányítani a város fejlődését. — Mindenkor a társadalmat uralgó intelligencia szellemi fejlettségétől függ egy városnak fejlődése is. A mi intelligenciánk nem áll hivatásá­nak magaslatán, a legnagyobb kö­zönynyél viseltetik a közérdek iránt. Van különböző egyletünk Úri Casinó, Gazdakör, Népkor, Kereske­delmi egylet, ezekben kellene elő zetesen letárgyalni azokat az ügye­ket, melyek szoros összefüggésben állanak a város érdekével. Sorakoz­zunk és alkossuk meg az egészséges társadalmi életet! Omoljanak le végre azok a válaszfalak, melyeket a rideg felfogás pláutált némelyek szivébe. Járjanak elöl jó példával azok, kik kellő hivatottságot éreznek maguk­ban, s akik önzetlen tevékenységet akarnak a közjó érdekében teljesí­teni. Mi pedig a helyi sajtó képvi­selői biztosítjuk őket, hogy szívvel lélekkel s tántorithatlan kitartással melléjük sorakozunk! (-r -r) Sylv/fSztcrtStély. Ez az éj a hangos jókedv éjsza­kája volt... Kibontotta zászlaját a Farsang, az örömök habzó seregét tartva kezében, zenét, tánczot, ezer­nyi bohóságot és szerelmek szövő- dését parancsolva rá az ottlevőkre. A jó öreg Korona viharedzett falaira ismét szép idő virradt: diadalmasan vonult be falai közé Terpsichore. — A főiskolai ifjúság ezidei thea esté­lye is méltóképen sorakozik az ed­digiek mellé. Az egyik év emléke még el sem múlott, követi azonnal a másik és kiegészíti azt a lánczsze- met, mely — riporteri nyelven szól­va, — nem hagy kívánni valót maga után. A szükkörünek tervezett, szinte családias jellegű [estély közönsége fél 9 órakor ült a párolgó thea mel­lé, ahol kedves hangulatban fogyasz­totta a felhordott étkeket. Ez a ked­ves hangulat csak fokozódott mikor Miska czigány is munkába állt s rá­zendített a nótára: ,Biró uram pa­naszom van __ Majd mikor a thea után a táncra kész fiatalság megkezdte a csárdást ugyancsak kapóssak voltak a tán- czosnők, s a teremben hire-hamva sem lehetett a petrezselyem árulás­nak, de nem is csoda! Hisz ezen a mulatságon olyan gárda teljesítette a szolgálatot, mely feladata magasla­tán állván inkább ötször is fölcse­réli a csuronvizzé vállt gallért, sem­hogy az udvariatlanság bélyegét hagyná magán száradni. — Ha még hozzá tesszük azt, hogy a tánezoló fiatalok száma legalább négyszer ak­kora volt, mint a megjelent hölgyeké, kitalálhatja mindenki, hogy hölgye­ink ritkán tánczolnak annyit, mint ezen az éjszakán. Megemlítésre méltó az ötletesés ízléses tánezrend, mely selyem zseb­kendőre lévén nyomatva ugyancsak kapós volt. Leányok jelenvoltak: Endre Ilonka, Fekete Giziké, Mihálovits Matild, Molnár Aranka, Munzáth Teréz, Róth Vili, Sennyei Bella, Sennyei Margit, Szabó Ilonka, Szakó Ilonka, Szőke Ilonka és Török Emma. KÖZGAZDASÁGI TAKARÉKPÉNZTÁR részvénytársaság IRODA: kimmliúi biúréfiltt Előnyös kölcsönöket folyósít váltókra, k«­telezréMyekre keres­B$t$t$k$t 4Va%-al kamatoztat. (A betétka----------------------------------------------------------mat adét u intézet sajátjából fizeti.) kedelmi árukra és értékpapírokra. ____________ i micata sajaijaooi iízen.j __________ Törlesztéses kölcsönöket engedélyez föidbirto- | Az önseürélyzőegyleti betétosztályba 10 fillér _______________________ kokra és házakra íi _____________________________________J keti gjj. fizetósstl tagul való belépésre naponta lehet jeleutkMai 15 65 évi időre.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék