Félegyházi Közlöny, 1908 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1908-01-05 / 1. szám

TII. évfolyam. Rakiiulele^liiiz», 10OS. január «*. 1. szám. FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY Közművelődési, közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi hetilap. Előfizetési árak helyben: Egy évre . 6 kor. | Negyedévre 1 K. 50 f. Félévre . . 3 „ | Egy szára ára 12 fii. Felelés szerkesztő: Vidékre 7 korona. A kéziratok a szerkesztőségbe Deák Fe- Feuer Illés. — rencz-utcza 3. sz. alá küldendők. — Kéziratokat nem adunk vissza. .\ .'. Megjelenik minden vasárnap reggel. Hirdetéseket és reklámokat lapunk ré­szére felvesznek az összes budapesti — — — hirdetési irodák. — — — Hirdetéseket, előfizetéseket reklamácziókat akiadóhivatalba kérjük küldeni. .• Segítséget a vidéknek. Amerre nézünk, ahová tekin­tünk széles e hazában egy a nóta: nincs pénz!— Olyan pénztelenség már évek óta nem volt, mint mos­tanában. Aki megszorul és ki ne szorulna meg pénzdolgában; hasz­talan lót-fut, kér, könyörög, ri- mánkodik ; nem kap pénzt, mert nincsen. E nyomasztó helyzetet két­szerié jobban érzi a vidék, mert hát a provinczia főleg a főváros­ból táplálkozott pénzdolgában és miután Budapesten is labanczul állanak a pénzügyi viszonyok, an­nál szomorúbbak vidéken a finan- cziák. A vidéki kereskedelmi és ipar­i.rM iM*t * ... • ' * » ■ * \ ixuiuOUOU^t; Jtt.ll ItgUlUUü a t. Házban Wekerle Sándor mi­niszterelnöknél. — Arra kérték a kormáhyelnököt, hogy a rettenetes pénzügyi helyzetre való tekintettel nyújtson a kormány segítséget a vidéki pénzintézeteknek, mert hát aj fővárosi nagy pénzintézetek meg­vonják, illetve felmondják hite­leiket. Mit »csináljon most már a tö­mérdek vidéki pénzintézet, ha nem tud mozogni. Kénytelen felszá­molni. És ha megszűnnek a ki­sebb intézetek, mit csinál a száz meg száz kisember, akinek a hitel éltető eleme, a kik tisztességesen törlesztik adósságaikat az intéze­teiknél ; de hitel hijján tönkre mennek, mert nincsen kitartásuk. Azelőtt a vidéki pénzintézetek szívesen hiteleztek a polgároknak, mert hát váltóikat a fővárosi nagy pénzintézetek leszámítolták, azaz hitelt nyújtottak a kis pénzintéze­teknek. Most a fővárosi intézetek ridegen elzárkóznak ez elől, mert hát az ő kasszájuk is megcsappant. Jól meg nézik azt, a kinek hitelt adnak. Ilyen módon azután megakad a vérkeringés rendes menete ; pang a forgalom, a kereskedelem ; az üzletek menete rosszabbodik; tö­mérdek a fizetésképtelenek, csődök száma és alapjában véve minden emberre nyomasztólag, bénitólag hat a visszás pénzügyi alakulás. Wekerle Sándor a vidéki kül­döttségnek megígérte, hogy morá­lis befolyását érvényesíteni fogja arra nézve, hogy a fővárosi pénz­intézetek ne mondják fel a hite­leket, illetőleg támogassák a szo­rongatott vidéki pénzintézeteket. Ez ugyan sovány remény, úgyszólván: ,,nesze semmi, fogd meg jól, mert hát több, mint bí­zón vos, hogy a fővárosi intézetek továbbra is elvonják majd a támo­gatást á vidékiektől, ha csak vá­ratlanul — amire kilátás nincs — nem javul a pénzpiacz jhelyzete. I TGjsca Prolog. Irta és a helybeli Vörös -kereszt egyesület 1907 dec. 28-án tartott hangversenyén, előadta. Feuer Mihály. Mint hírnöke a mai estnek Szívből köszöntőm önöket, Hogy ily szép számban tisztelték meg A vörös - kereszt egyletet. Köszöntelek, szép asszonygárda, Köszöntelek, sok kis leány ! Mennyi édes arc - mennyi álom — Mennyi költészet - mennyi báj ! Tudják e, kérem, mi a tisztem ? Nem ? - hát prológot mondani, Pedig tudom, hiszem és érzem Ez felesleges valami. Programmot adjak? hisz a műsor Ismert volt már pár hét előtt — De mig ezek benn készülődnek Én ütöm agyon az időt. A prológ olyan, mint a seprő A nagy vasúti gépeken: Az hótengert a vonat elől Emez a közönyt söpri el. Hőmérő is : biztosan méri Milyen a külső hangulat; Celsius szerint van-e száz fok, Avagy ötven fok null alatt. A prológ felhi, buzdít, ébreszt, Mint a Rákóci — induló; De bármily jó, csak májpástétom, Csak előételnek való. Minden prológ á nagyvilágban, Csak kellemetlen, csúf lehet. Nem hiszik kérem? — Bizonyságul Felhozok egy pár esetet. Az ifjú férjet lakzi után Magához inti az apa Nagy hozományt vár vő uracskám, Bár még egy fillért sem kapa. És szól amaz: „ Most már bevallom, A hozományod csak ... úgy — lóg, Ehelyett fogadd hö áldásom! Ez a — házassági prológ, Másfél éve, májusban történt, Hogy hol? — nem is kell mondanom, Országszerte szörnyű port vert fel Egy érettségi — skandalum. Botrányos svindli — felfüggesztés — Uj érettségi — Szép dolog! Így lett a komoly matúrából Egy előjáték — egy prológ. Különös álmom volt a múltkor, — Még sose történt ez velem — Álmomban im, előttem állott A városházi nagyterem, Nagy lárma — vad zaj — csengetyüszó Röpköd ám mindenféle bók! Csak fölébradve jöttem rája, Hogy ez - választási prológ. No-de úgy látom, céljaimtól Elkalandozék messze már, Pedig reám felette kényes Nehéz és súlyos téma vár. Közgazdasági Takarékpénztár r. t Iroda KISKUNFÉLEGYHÁZA^ KISVÁROSHÁZI BAZÁRÉPÜLET. A közgazdasági Takarékpénztár igaz­gatósága közhirré teszi, hogy 1907,okt. hó l-töl a nála elhelyezett és ezek után elhelyezendő betétek után tisztán 5°í° azaz öt százalékot Közgazdasági Takarékpénztár r. t. Igazgatósága. tizet s a tökekamat adót is sajátjá­ból fizeti. A betétek kamatoztatását •továbbra is változatlanul a betét napjától akivét napjáig számítjuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék