Félegyházi Közlöny, 1910 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1910-01-01 / 1. szám

IX. évfolyam. Kiskunfélegyháza, 1910. január 1. 1 szán! Előfizetési árak helyben: Egy évre . 6 kor. | Negyedévre 1 K. 50 f. Félévre . . 3 „ | Egv szára ára 12 fii. Vidékre 7 korona. A kéziratok a szerkesztőségbe Deák Fe- rencz utcza 72. sz. alá küldendők. — Kéziratokat nem adunk vissza. /. / szerkesztő: Feuer Illés. Megjelenik minden vasárnap reggel. Hirdetéseket és reklámokat lapunk ré­szére felvesznek az összes budapesti — — — hirdetési irodák. — — — Hirdetéseket, előfizetéseket reklamácziókat . . .-. akiadóhivatalba kérjük küldeni. .. Uj esztendő' küszöbén. (0. K.) A régi esztendő min­den gondjával és bajával elmúlt s mindenki reményteljes biza­lommal tekint az uj esztendő felé. A munkakedv a cselekvési vágy ilyenkor fokozott mérték­ben jelentkezik még azoknál is, akiket az elmúlt esztendő mos­toha bánásmódban részesített, a kiknek az elmúlt esztendő gon­dot, bánatot, nélkülözést és a leg­teljesebb eredménytelenséget sze­rezte. Mindannyian, akik az ó esztendő végéig teljesen elcsüg­gedtünk, most egy jobb-szebb és szerencsésebb esztendő reményé- oen bizodalomteljesen emeljük fel fejünket. Újesztendő:, — uj remények napja, ünnepe. Általános megelé­gedés, mosolygó meleg bizalom az emberek arcán. A szeretet ün­nepe, a karácsony után az újév az általánosan várt, örömteljes ünnepnap. Az uj esztendő egyúttal je­lentékeny szerepet játszik — az ipari kereskedelmi és az üzleti életben is. A gyárosok, kereske­dők, iparosok, vállalkozók és_ egyáltalán a pénz emberei ilyen kor nem feledkeznek meg alkal- mazottaikról s kijár ilyenkor az újévi ajándék, remuneráció, fize­tés javitás, előléptetés stb. csupa jónak légiója. A kis emberek számára va­lóságos örömnap újévnek napja. Ám az ország, a mostani zűr-za­varos viszonyoktól felfordult or­szág uj esztendeje még mindig válságos és bizonytalan. A poli­tikai uj esztendő bizonytalan jós­lásokkal kezdődik és Isten tudja mikor alakul ki valamelyes bizo­nyosság, mely általános megelé­gedést és ezzel együtt némi fejlő­dést, előre haladást eredmé­nyezne. Vehemensen küzd most min­den párt, a hosszú válság már megszülte a kedélyek túlságos fellobbanása a hon tisztelt atyái a békés vitatkozás mezejéről a lovagiaság terére léptek és ké­szülőben van néhány politikai párbaj. Minden párt a maga iga­zát, a maga egyedül üdvözítő po­litikáját hangoztatja és az ország bizonytalanságban várja egy egészséges állapot bekövetkezé­sét. Úgy volna meleg, örömtel­jes az idei újesztendő, ha politi­kai téren elsimulnának a kínos ellentétek, marakodások és bi­zonytalanságok, amelyek stagná­lásba vitték az országot és meg­akasztották az ipari, kereskedel­mi és gazdasági életet. Az volna az igazi újesztendő, ha a vezérek végre igazi az or­szág helyzetén igazán lendítő viv- mányokát adnának a nemzetnek újévi ajándékul. Újesztendő: ujremények nap­ja, ünnepe! Reméljük tehát, re­méljük azt, hogy a mostoha esz­tendő elmúltával a mostani rossz politikai viszonyok is elfognak múlni és egy szebb, jobb, mun­kaképesebb korszak fog reánk virradni. Rendkívüli közgyűlés. A városi képviselőtestület f. hó 28-án rendkívüli közgyűlést tartott, melynek lefolyásáról a A fellegek. A fellegek a társaim, A nap az én szerelmem! bírja minden vágyaim, Mik úgy lobognak bennem. Oh nap! Te tündöklő világ! Csókolj magadhoz lágyan, Elvesztett üdvösségemet Benned mind föltaláltam Gyarló a föld, az ember is, Hazugság, bűn itt minden Igazság, érzés, tiszta vágy, Eszmény itt nincsen, nincsen Évek s kaján Luciferek Uralják ezt,a tőidet. Egyetlen Adám voltam itt És engem is megöltek. Az Évák bűnök csókjai Megfertőzték az ajkam! Napom ! Engedj megfürdeni Szűz tiszta sugaradban. S feledjem óh örökre el, Hogy én is itt lenn jártam, Hogy, én is balgán, esztelen Égy Éva csókra vágytam Peterdi Andor. Az újév szenvedései. (A „Korona“ kávéházban két törzs­vendég pikkoló mellett beszélget. Végre az újévre és annak szenvedéseire tér­nek át.) — És miután az undorító napi po­litikával végeztem és sötét jóslataimat elmondtam, -r- ezennel boldog újévet kívánok. — Öregem, szeret maga engem ? — Boldog újévet kívánok. — Ne bes éljen nekem az újévről. Ne csináljon kein keserű emlékeket i Ne kivánja, ismételten tudomásul vegyem, hog újév van! — Szegény ember, mi történt ma­gával ? — Sirni fog öregem, ha elmondom önnek mai élményeimet. Ez a nap az én legkeserübb apóm. — Beszéljen szép ember, beszéljen.- Beszélek. Drámai rövidséggel fogok beszélni. „Reggel hatkor bejött ré­szegen a vici. Öt korona. Jött a tejes ember. Három korona. — Font hétkor iszonyú mosollyal belejtett a házmes- terné. 10 korona. Font nyolckor hozott a postás egy üres anziszkártyát. Újabb 10 korona. Font nyolckor jöttek niég : a vice gyermekei és. szavaltak újévi ver­set, jött a fűszeres inas, a szabóinas, a cipészinas, jött három Kéményseprő. Ez összesen 9 korona, Pont kilenckor jött a pénzes levélhordó. Erre az emberre haragszom a legjobban. Egész éven át egyetlen egy utalványt sem kézbesített nekem és elvitt tiz koronát. — Rémes. — Ez semmi. Jött két sürgöny- hordó. Tiz korona, jött az újságkihordó, jött a cselédem és kezet csókolt. Jött egy gyérek, akit sohasem láttam és aki azt mondta, — hogy egyszer cipőfűzőt árult az utcán és én vettem tőle, jött egy özvegy kucséber, aki öt ára gyer­meke részére kért újévi ajándékot jöt­tek még a feleségem barátnőinek a cse­lédei, a kaszinószolga, két'apáca, három szocialista agitátor ... és nem is tu­Szén a téli idén Porosz takaréktólzhely szén, Porosz szalon kocz- kaszén Budapesti légszesz diókoksz, 1. rendű fa­szén és mész, 1. -rendű vágott és hasábos tűzifa kapható a legolcsóbban házhoz szállítva is. Draskovies íéie ház. a tejpiaccal szemben, ahol megvétetik ócska vas és fém bár­mily mennyiségű a legmagasabb áron ............ - =

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék