Félegyházi Közlöny, 1913 (12. évfolyam, 27-52. szám)

1913-07-06 / 27. szám

XII évfolyam. Kiskunfélegyháza, 1913. julius hó 6. 27 -ik szám ELŐFIZETÉSI ÁRAK HELYBEN ; Egy évre . . 6 kor. I Negyedévre 1 K. 50 f. Fel évre . . 3 „ | Egyes szám ára 12 fill. Vidékre 7 korona. Kéziratok a szerkesztőségbe, Deák Ferenc- utca 72 sz. alá küldendők. Gyümölcs és zöldség feldol­gozási és eltartási tanfolyam. A kiskunfélegyházi „Gazda­asszonyok Egyesülete“ aföldmi- velésügyi kormány segítségével nők számára háztartási tanfolya­mot rendez. A tanfolyam gyakorlati és feladata megismertetni a tanfo­lyamra beiratkozottakat a gyü­mölcs és zöldség feldolgozás, aszalás és más eltartás legjobb módjaival. A ,,Gazdaaszonyok Egyesü­lete“ még városunkban igen fia­tal intézmény, a nagyközönség működéséről alig tud valamit. A télen tagjai számára soro­zatos előadásokat rendezett a ta­nítóképző-intézetben. Az előadá­sokon az előadók a táplálkozás és élelmiszerek hygenejével fog­lalkoztak- Bármennyire is égető követelmény az egészségi szem­pontokból kifogástalan élelmiszer, háziasszonyaink a nehéz és drága megélhetési viszonyok között el­ső sorban az iránt érdeklődtek, mikép volna lehetséges a szük­ségletek teljes kielégítése mellett a háztartási költségeket a régi keretben fenntartani, esetleg ott megtakarításokat létesíteni? A leves és a többi fogás a sorozatos előadások után nem olcsóbbodott meg sem jobbá nem vált, mint volt. Az elméleti igaz­ságokat nem követte a háztartási Felelős szerkesztő: FEUER ILLÉS költségeknél semmiféle megtaka­rítás. Minket, városi embereket, ma csak egy érdekel, csökkenteni a ki­adásokat és fokozni a bevéte­leket. A julius 1-jén kezdődő tanfo­lyam e kérdést a gyakorlati ol­dalról kísérli megoldani. Szűk körben mozog csak azért, hogy a kisebb körzetet lehetőség sze­rint kimentse.. A polgári ebéd harmadik fogása: a főzelék. Az, amelynek anyagát az alföld ter­mékeny talaja és meleg napsu­gara oly kiváló minőségé érlel. A nyári időszakban a legkü­lönbözőbb zöldség és gyümölcs- féleség nagy mennyiségben hal­mozódik fel a helyi piacunkon. Háziasszonyaink a háztartás szük­ségletét ilyenkor az egész évre beszerzik és nag;. ügyességei készítenek konzerveket. Ezek kö­zött nem egy háznál találunk konzerveket, melyek a konyha­művészet valódi remekei. A gyári vállalatok gyártmányai messze elmaradnak a mi asszonyaink készítményei mellett. Kincset érő értékek, melyekkel minden piacot meghódíthatnánk és megadóz­tathatnánk. És mit látunk? Kereskedőink kirakatába idegen országok kon- zerveit. Mikor a kiskunfélegy­házi áldott talaj dönti a cukor­borsót, a babot, a legkülömbö- zőbb zöldség és gyümölcsfélét; mikor a mai konyha növények ! MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL Kiadó és laptulajdonos: FEUER S. i Hirdetéseket, előfizetéseket valamint reklamá­ciókat a kiadóhivatalba kérjük küldeni. termelését ezerszeresen fokozni tudnánk; mikor asszonyaink rá­termettség« a legkitűnőbb kon- zervekkel el tud látni bennünket akkor a külföldi élelmesség silány árujával megsarcol bennünket sa­ját városunkban. A kiskunfélegyházi baromfi utat tudott törni a világpiacokra csak tőlünk függ, hogy növény- konzerveinkkel elérjük azokat. Terményeink minőségével nem versenyezhet senki A nyári forró napsugár zamatot,izt és édességet vált ki a növényből oly mérvben, mint Nyugat-Európában sehol- A talaj termékenysége párosulva a megfelelő szakértelemmel és gon­dos munkával, hihetetlen mennyi­ségben nyújtja a terményt. A természeti tényezők gaz­dasága következtében nincs or­szág, mely velünk versenyezhetne. Ezen gazdag erőforrások tu­lajdonában a magyar Kánaánon a megélhetés gondjaival birkózik a városi ember. Hitünk szerint a ,,Gazdaasszo­nyok Egyesülete“ a helyes utón jár, midőn a földmivelésügyi kor­mány segítségével a gyümölcs és zöldség feldolgozási tanfolya­mot létesítette­A magyarkonyha drága- Az egészséges és Ízletes főzelékek­nek fokozott mérvű bekapcsolása a magyar háztartásba, bizonnyal olcsóbbá és egészségesebbé teszi az élelmezést. A franciák, a né­metek nem egész véletlenségből Közgazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság. Főtelep : Kiskunfélegyháza. Befizetett alaptőke: 800.000 korona. Fióktelep : Kistelek. Tartalékalap : 135.000 korona. •• • .■ Iroda: saját palotájában a városházával szemben. ---------------—"■== a l ^ ia i f a f f ^ 1i • a Magyar Általános Takárékpénztár rt: vagyona 38 millió korona 1 U p 1 1 ü U U 1^, és a Triesti Általános biztositó Társaság: vagyona 434 millió korona HIRDETMÉNY! Tisztelettel értesítjük, hogy az általános betétkamatlábat 1913 január 1-től tisztán &°|o kamatra emeltük fel. A tökekamatadót a betevők helyett intézetünk sajátjából fizeti és a betéteket úgy mint eddig is, a betét napjától a kivét napjáig kamatoztatjuk. A Közgazdasági Takarékpénztár Igazgatósága

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék