Félegyházi Közlöny, 1916 (15. évfolyam, 1-53. szám)

1916-01-02 / 1. szám

XV. évfolyam Kiskunfélegyháza, 1916. január hó 2. 1-ső szám. A kiskunfélegyházi Nemzeti Munkapárt hivatalos lapja. előfizetési Arak helyben .­Egy évre . . 6 kor. I Negyedévre 1 K. 50 f. Fel évre . . 3 „ | Egyes szám ára 12 fül. Vidékre 7 korona. Felelős szerkesztő: FEUER ILLÉS Kéziratok a szerkesztőségbe, Deák Ferenc- utca 72 sz. alá küldendők. Kiskunfélegyháza. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL Kiadó laptulajdonos : FEUER SALAMONNE Kiskunfélegyháza. Hirdetéseket, előfizetéseket valamint reklamá­ciókat a kiadóhivatalba kérjük küldeni. MÉRLEG. Az ó-esztendő és az uj-év el­határoló mesgyéjén önkéntelenül föltorlódnak még egyszer lelkűnk­ben mindazok az emlékek, melye­ket a lezajlott viharos év vérbe áztatott és megpróbáltatásokban kifogyhatatlan eseményei véstek belénk- Amint igy egyenkint vala­mennyi újból megelevenedik eIö.- tünk, lassan kialakul belőlük az el­múlt eszendő mérlege s élénkbe tárul mindaz a rengeteg teher, amivel ez < z év a vállainkra súlyo­sodon, de egvuttal az a sok fel­becsülhetetlen kincs is, amivei gazdagabbá tett minket Hogy mi mindent kellett el­viselnünk és kiálinunk, hiszen azi fájdalmasan érezzük meg ma is és számonvétel nélkül is tudjuk valamennyien. Patakokban kelleti áldoznunk a drága magyar vén és legjobbjaink még drágább élete árán kellett magunkhoz váltanunk minden egyes levelet, melyet a harci babéron a népeknek ez a legádázabb csatája termelt. Leg­többször a nemzet egésze, aprók és felnőttek, gazdagok és sze­gények aszkéta önmegtagadással viseltük a megpróbáltatásokat, mi­ket a háború sürü változatban zu; ditott ránk, csakhogy az anyagi gondoktól minél szabadabbnak tudjuk azokat, akiket hazánk, vé­delme a legközvetlenebb tüzvesze- delembe állított- S hozzá állandóan emésztett a gyötrő kétség, hogy j utoljára is vájjon mindez a példát­lan áldozat nem marad csak med­dő erőfeszítésnek a rengeteg túl­erővel szemben . . . Oh, mérleg­nek a teherlapja aligha volt ret­tenetesebb, mint a rnienké 1915 ben. Van azonban valami — hála a Gondviselésnek! — ami még e borzalmak ellenében is kiengesz­telő. Ugyanennek a mérlegnek a vagyon-lapja: az a Iegvérmesebb reménységeinken is túlszárnyaló meggazdagodás, amivel 1915 a magyar nemzetet erkölcsiekben elárasztotta- Heroikus magatartá­sunk akkorára növelt egyetlen év lefolyása alatt, hogy ma a legtöb bet érők között emlegetnek min­ket s hogy akiknek a jövőhöz va­ló jogosultságát és hivaloitságát már senki sem kétli azok között is a legelsők közé soroltatunk-' íme, a hamupipőke Magyar- ország, amelyet ellenségeinknek a féltékeny irigysége akkora időn át a sutba erőszakolt, micsoda mesés fényességben bonlakozik ki Európa s az egész világ előtt, amint hagyományos nemzeti eré­nyei szabadon érvényesülhetnek. Katonáival lépést tarthatnak má­sok is, de hősiességükön nem tesz túl senki fia- Népét végig tar­kíthatja e nemzetiségek egész faji skálája, ám a komoly veszedelem pil'anatában Szent István koroná­jának a varázsa megbonthatatlan egységbe tömörít a haza határain 1 belül mindenkit. Akármilyen rideg ellentétek érlelődlek légyen is a társadalom egyes rétegei, vagy a politikai párjai közé, minden vá­laszfal halomra omlik, amint a haza első hivó szózata elhangzik. S bár szegénység a hírünk, még szegénységünkből is milliárdok telnek ki, hogy mig gazdag né­pek uzsorakölcsönökkel tengetik háborújukat, addig a magyar a maga erejéből bőven látja el a háború szinte emberfölötti kiadá­sait. Nagy árat fizettünk érte, de nekünk, akármilyen drága volt is, busásan megérte, hogy rácáfol­hattunk irigyeinkre és hogy meg­rögzött ellenségeink, akik még ez év legelején is határainkon pusztítottál^ és állandóan fenyeget­ték nemzeti és területi épségün­ket, ma kivert kutyák módjára hazátlan bolyongásra jutottak, vagy a legjobb esetben saját ha­táraikon is jóval belül letörve búj­nak meg előlünk. S talán minden­nel a soknál is többet érő szá­munkra, hogy nemcsak Európa ismert ránk, de végre mi is felis­mertük magunkat és magunkban j saját nemzeti nagy erőnket, me- í lyet tudatlanul oly soká parlagon hevertettiink, de amelyet lendület­be hozva imhol csodákra váltunk képesekké. Ezt a taniiást eltöröl - lietetleníil véssük mindannyian a sziveinkbe s a benne rejlő bölcs útmutatást a jövőben egy pillanat­ra se tévesszük szem elől. Ma­radjunk egyek, maradjunk magya­Kiskunfélegyházi Takarék és Hitetegylet mint szövetkezet. — — ------— Iroda: Közgazdasági Takarékpénztár palotájában az újvárosházával szemben. A Kiskunfélegyházi Takarék és Hitelegylet 1916. január 1-től kezdődőleg 5 évi időtartamra 7-ik évtársu­latát alakítja meg. Szolgálatot vélünk teljesíteni, midőn felhívjuk a t. közönséget, hogy akár TAKARÉKOSKODÁS, akár előnyös kölcsön szerzése és régi drága kamatozású tartozások átváltoztatása céljából tagjaink sorába lépni szíveskedjék. Bárki több üzletrészt is jegyezhet és mindannyi jegyzésről összefoglalva egy könyv állittatik ki. Egy üz­letrész után 5 éven át hetenként 50 fillér fizetendő, mely havi, vagy negyedévi részletekben is is teljesíthető. A befizetések a hét bármelyik hétköznapján teljesíthetők. Ezen HETIBETÉTEK 6%-AL KAMATOZTATNAK. Jogosítva van minden belépő tag, minden jegyzett üzletrész után 100 korona kölcsönt igénybe venni, vagyis egy üzletrész után 100 koronát, 10 üzletrész után 1000 koronát, 50 üzletrész után 5000 koronát és igy tovább. A kölcsönöket BÉLYELMENTES KÖTELEZVÉNY alakjában folyósítjuk. Külön kamatfizetés nincs, mert a heti, havi vagy negyedévi befizetésekkel 5 év elteltével nemcsak hogy a tőke és a kamat egygyütt teljesen kifizettetik, hanem a haszoneredményből még bizonyos összeg vissza is fizettetik. Tagul való beiratkozás céljából naponta lehet jelentkezni az intézet hivatalos helyiségében. Tisztelettel: A „Kiskunfélegyházi Takarék és Bitelegylet*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék