Félegyházi Közlöny, 1918 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1918-01-06 / 1. szám

X'VII. évfolyam. Kiskunfélegyházi*. 19]*. Január hó fí.-so szám. A. kiskunfélegyházi Nemzeti Munkapárt hivatalos lapja. ELŐFIZETÉSI ARAK HELYBEN; Egy évre . . tj kor. J Negyedévre ] K, 50 f. tii évre . . 3 „ Egyes Szám ár» 12 fill. Vidékre 7 korona. Fejelns szerkesztő • PEUKK ILLÉS Key it alok a utca szerkesztőségbe. Deák Ferenc* Kiskunfélegyhé/*, 72 sz. aiá küldendők. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL Kiadó laptulajdonds : FEUER SALAMONNÉ Kiskunfélegyháza. h’irüeiéseket, előfizetéseket valamint rekiamá- ciókat ;> kiadóhivatalba kérjük küldeni. Lenin. Mikor úgy egy évvel ezelőtt, j a háború harmadik évének kéz- ■ delén, az emberek kissé hango­sabban kezdtek beszélni a hábo­rú végéről, a mindent megváltó békéről, akkor a tollforgató, ko­molyabb gondoikozásu emberek között az a nézet vált általá­nossá, hogy a békét csak egy egészen különleges egyéniségű nagy embar csinálhatja meg. Mindenki úgy erezte, hogy a vi­lág mai vezető emberei, vezető jiilamtéríiai annyira exponálták m agukat a háború melleit, any- nyira belerögződtek a mai diplo­máciai érintkezés termákba és módokba, bogy nem fogják meg­találhatni a kibontakozáshoz ve­zető utat- Olyan ui embernek kell következnie, aki merészen és egészen uj csapé. h ‘•v;*' ■ fog igyekezni a háború végét eljuttatni a békét sóvárgó embe­riséghez­ügy látszik ez az ember va­lóban megérkezett és úgy lát­szik, hogy azok, akik a világtör­ténelem eddigi példáin okulva, egy ilyen ember megérkezését vártak, nem csalódlak Mi Lenin­ben látjuk ezt az uj embert. A rettenetes erejű orosz forradalom vetette őt a felszínre, ez az orosz forradalom robbantotta ki a sem­miségből, a szibériai bányákból és a hatalmas orosz pusztasá­gokból azt a hatalmas tüzet, amely eggyéforrott Lenin szemé­lyében­Nem tudunk Leninről sem­mi különöset, de azt látjuk, hogy értékes, egész ember. Ha törek­vése ma még nem is vezetett teljesen célhoz, ha ma még nem terjeszii ki áldó kezét az egész világra a béke, akkor is megin­dította azt a lavinát, amely lavi­na ki tudja merre fuí és ki tudja hol áll meg. Merész kézzel nyúlt bele a diplomáciai szövevénynek darázsfészkébe és a nagy cél, a béke érdekében tudta mellőzni a bevett és megrögzött diplomáciai tormákat. Kétségtelen, hogy rettenetes, beiső küzdelmek folyhatnak a legutóbbi napokban az entente más államaiban, amelyeknek né­pei éppen úgy sóvárognak a béke után, mint a mi népeink és amelyek számára eppen olyan megváltás volna a béke elkövet- kezése, amilyen az a mi szá­munkra és különösen az oroszok számára. Lenin volt az, aki a háború ördögét a béke angyalának se­gítségével legyőzte- Hacsak an­nak a 180 millió embernek sze­rezte meg egyelőre a békéi, amely Oroszország alattvalója, már nagy és világtörténelmi mun­kát végzett, de sok tünet, sok epizód és jelenség arra mutat, hogy az entente áíiamiérfiainak nagy hadabandázása ellenére is tisztulni kezd nyugat felé is az égbolt. Lenin merész császármet­széssel próbálta az orosz nép háborúját elintézni, és amint lát­szik, a császáraiét-zés sikerült, mert a központ: almák a leg­. . H • >**■ i Ke» na&j \JVo XjCTVX zrr. c-. „.. . , . ' • készséget tanúsították. Talán, mi­re e sorok megjelennek, már ala is van írva a békeszerződés, amely jóformán a központi ha­talmak szövetségeseivé teszik a nagy orosz birodalmat. Lenin azt mondta egy nyi­latkozatában, hogy elérkezett a békekötés pszichológiai pillanata. Ez a íizológiai pillanat az, amely mindig megszüli a maga nagy embereit- Ahogy a háború meg­teremtette Hindenburgot, Mac- kensent és a magyar hadsereg vitéz vezéreit, úgy ugyanúgy te­remtelte meg a béke íizológiai pillanata Lenint, Czernint és Kühi- mant. És ha erről visszakövet­keztethetünk, úgy látjuk, hogy a béke íizológiai pillanata már Franciaországban és Angliában is megteremtette a nagy embe­reit, hiszen most léptek jobban előtérbe Caillaux Franciaország­ban és Lansdowne Angliában- Mind a kettő nagy és értékes egyéniség és mind a kettőnek bizonyára fontos szerepe lesz a béke kialakulásában. Ma még csak filozofálunk a békéről, ma még csak elvont té­ma Lenin müve, de úgy érezzük, nemsokára már annyira beszélni lehet lesz az általános békéről, hogy — már nem is fogunk be­szélni róla. Lapunk telephonszáma 80. Anyakönyvi hív. kimuaáss, 1917. évi dec. 28-tól 1918. jan. -3ig. Születtek: Horváth Csaba, Imre György, Seres Johanna, Juhász Erzsébet, Vidéki János, Cakó Piroska Ilona, Bibok Luca, Horváth István, Vízhányó Antal. Elhaltak: Tarjányi László 7 hó, Tóth Julianna 7 hó, Lantos Mátyás 4 év, özv. Dinyés Lajcsiié Darányi Erzsébet 80 év, Mócár Antal 2 év, Sós János 5 év, Bibok Luca 18 nap, özv. Lakó Jánosné Tóth Rozália 78 ev, Rádi Imréné Puskás Pap Rozália 61 év. Visnyei Irén Rozália 9 nap, Rádi Mária Borbála 8 hó, Fekete Gábor 9 hó. Beiratkoztak: Csányi Kálmán Tarjányi Máriával, Kő­vágó László Turcsányi Veronikával, Eszik Balázs Lőrinc Franciskával. Házasságot kötöttek: Nyiki József Vizi Ilonával, Mezei And­rás Rőíi Erzsébettel. Városi hirdetmények. aoi sz, ki. ióib. Hirdetmény Értesítem mindazokat, kik szalámit és kolbászt rendeltek és annak árát le is fizet­ték, hogy azt haladéktalanul vegyék át, mert amennyiben megromlana, azért a város felelőséget nem vállal. 26290. ki. 1917. Pályázati hirdetmény. A városi tanács 26290/ki. 1917. sz. határozata folytán a főügyész mellett műkö­dő kőzigazgaíasi joggyakornoki állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadalma évi 1000 korona fizetés. Pályázók kötelesek okmányokkal fel­szerelt kérvényüket hozzám f. évi január hó 23-ának déli 12 órájáig benyújtani. Pályázhatnak szigorló jogászok, eset­leg államvizsgát tett joghalgatók. Az állás az áltálán megejtendő kine­vezés után azonnal elfoglalandó. J09 sz. ki. 1918. Értesítem a város ’lakosságát, hogy a jövőben a városháza piac térre nyiló bejára­tánál hirdetési táblán fog jeleztetni a .villany világítás időtartama avagy szünetelése. Kiskunfélegyháza 1918 január 1-cn. Dr. Bíró László — polgármester. 7303- kg. 1917. szám. Hirdetmény. Folyó ho 21 én d. u. 2 óra 30 perces gyorsvonatról Kiskunfélegyházáról kiindulva Budapesuelé az első orház körül kiesett egy katonai hátizsák, iuhanemüek és élelmi­szerrel terhelve. Felhivatik a megtaláló, hogy ezen hir­detmény még jelenésétől számított 8 nap alatt a rendőrséghez beszolgáltassa, mert ellenkező esetben idegen ingó dolog jog­talan elsajátításának, vétségét követi ei és szigorúan büntettetik,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék