Félegyházi Közlöny, 1919 (18. évfolyam, 1-7. szám)

1919-01-05 / 1. szám

Lapunk mai száma papirhiány miatt isak3000példánybanjelentmeg. XVUI, pvtoiyan !. K tsk in i i = /y : . ' > ] 9 január hó 5. 1-ső szaoj S« TÁRSADALMI ÉS POL TIKA! HETILAP. k'rGJELENílí MINDEN VASÁRNAP RESSEL Ki:;-ir> Isptuiajdonos : FEUER SALAMOMNE. Kiskcnfélegyh&ita. Hirdetéseket, előfizetéseket valamint reklamá­ciókat a kiadóhivatalba kéíjük küldeni. Polgári rendet Valami egészen -uj légkör ter­jedt el az ország felett. A rettene­tes szenvedések, amelyek ránk zú­dultak, a rettenetes forrongás, ami­ben ez az ország ma van, olyan állapotokat teremtett, amilyen álla­potokat sem azok nem sejtettek és nem álmodtak azelőtt, mielőtt a for­radalom kitört, akik a világ kon­zervatív árnyalataihoz tartoztak, sem azok, akik a forradalmat csináltak. Ma minden polgár zsebében re­volver van, olyan emberek, akik eddig még a szonyugot sem meiték megölni, ha csipte őket, ma revol­vert szorongat a zsebében és kész arra, hogy bármikor embert öljön. Ma nincs udvariasság a nyilvános rí. j íi fxít 'H % ■./*VOii.vi 3v?ßt$ ’ „kérem“ és nincs legyen szives, ha­nem villamoson, kávéházban, min­denütt a világon durvaság és go­rombáskodás uralkodik. És ezen­közben lassan, de annál biztosab­ban bomlik fel minden rend. Amikor a fővárosban kitört az őszirózsás forradalom es mindenki követte a budapesti forradalmáro­kat, egymásután csatlakoztak a vi­déki városok is a legnagyobb lel­kesedéssel a forradalomhoz, akkor eltekintve a csőcselék garázdálko­dásától, amely a vidéken uralkodott rend volt mindenütt és az or­szág népe bold ig öntudattal kons­tatálta. hogy a legszebb, legnyu­godtabb torradaimat Magyarorszag élte át. Azóta fenyegető módon emel­kedett fel a vörös lobogó, a bolse- vizmus vörös lobogója, amely ugyan a. legszebb és legtisztább elméletet jelképezi, de amely a valóságban egyáltalában nem vihető keresztül egyik napról a másikra, csak úgy, ha generációkat nevelünk ebben a légkörben. A bolsevizmus viszont nem annyiban fenyeget veszedelem­mel, hogy a kommunista államot hozza, létre. A polgári középosztálynak öröm­mel kellene fogadnia a kommunista államot, amely a po’gári középosz­tályra semmi esetre 'em rak akko­ra terheket, amilyen*, két az impo- íalista és kapitalista világ eddig — különösen a háború évei alatt reá- ! rakott. Azonban a in tgyar bolseviz- í m os más veszéllyel i üveget. Éppen azért, mert a mi berendezkedésünk, a mi népünk és a mi világunk még a kommunista elvek megvalósításá­hoz nem érett és nevű fejlődött, a bolsevizmus r.emes lényégét egé­szen deformálja, és íé ő, bogy a bol- sevizmus diadala Ma«, arország vég­leges felfordulására vezetne, Ez a helyzet ma és ezt. a hely­zetet letagadni nem szabad, sőt hangosan kell h:mert a pol­• munkásságnak komolyán tisztába kell jönnie vele. Nem lehet és nem szabad behunyt szemmel menni a meredek szélén. Az ország szekere ma. egv rettentő meredek szélén jár és nem tudjuk melyik pillanat­ban lordul le az útjáról és zúzódik menthetetlenül széjjel a meredek szikla in. Ez ellen a felfordulás ás végső pusztulás ellen egy mentség van. Ha. a józan és komoly munkásság összefog a liberális érzelmű, sőt ra­dikális polgársággal és megterem­tik a munkásság és a polgárság közös, hatalmas szervezetét. Polgári rendet kell teremteni az országban, de a polgári rend alatt nem az osz- t.alyuralom tökén atepu'ó rendsze­rt-!.. kell érteni. A polgárságnak és a munkásságnak ma egy az érdeke. Az. hogy rend Jegyen az országban és mielőbb lebonyolíthassuk a bé- ketárgyalást az entente-val, mert csak a. bók■ 'tárgyalas befejezése biz­tosit.] -‘t oivan konszolidált viszo­nyokat, amelyek közepette a pol-. gárság és a munkásság egyaránt megtalálhassa a maga megélhetését. Polgári rendet kell teremteni az országban, az osztályuralom le­hetetlenné tevésével, és úgy, hogy a polgári rend az ország biztonságát és megvédését jelentse minden kül­ső ók belső ellenség ellen. Rendkívüli közgyűlés. Kedden délelőtt rendkívüli köz­gyűlés tartatott dr. Fekete Sándor polgármester elnöklete alatt. A köz­gyűlés első tárgya Seres István h. polgármester kérelmére nyugdijjaz- tatása iránt. Dr. Rády Lajos fő­jegyző szép szavakban méltatta a nyugalomba vonuló polgármeste­rünk érdemeit, ki teljes szolgalati idejét betöltötte a városnál. Kéri a tanács javaslata folytán évi 4400 korona és a lakbér illetékkel már­cius 1-től nyugdijjazni. A küzgyű- 1 ... oc'-l>an.gt)la.u‘ téliesítetté Seres István kérelmét. A helyettes tisztviselők, vala­mint /a városi alkalmazottak hábo­rús segélye folyósítva lett. A városi szolgák, kézbesítők, becsüsök, tűzoltók, és utkaparók kérték fizetésüket felemelni. Kéré­süket teljesítette a közgyűlés és ja­nuár 1-től felemelte. A közélelmezési bizottságba Gulyás János és Benne József rok­kant katonákat és Képes Lajost )>«- választották. A szeszfőzdénél az ellenőri ál­lást megszüntette. Mihályi József tisztviselőnek Ö havi szabadság engedélyeztetett. A folyó évben tartandó köz­gyűlések napjai január 26, február 26. március 60, április 27, május IS, junius 18, julius 20, augusztus 6, szeptember 7, október 12, no­vember 2 és december Ló-éra lett megállapítva. Xubek Mihály helyettes fgimn. tornatanitót rendes tanítóvá léptet­ték elő. Molnár Andor alkapitánynak * visszatartott nyugdija kiutaltatott. A fogyasztási hivatal alkalmazot­tá i vészére háborús segély kiutaltatok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék