Félegyházi Közlöny, 1920 (19. évfolyam, 1-53. szám)

1920-01-04 / 1. szám

XIX. évfolyam. Kiskunfélegyháza, 1920 január hó 4. 1-ső szám. TÁRSADALMI HETILAP ELŐFIZETÉSI ÁRAK HELYBEN: MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP REGGEL. Egy évre . . 10 kor. 1 Vidékre 6 koron*. Fél évre , . 5 „ | Egyes szám ára 20 fill. Felelős szerkesztő: FEUER ILLÉS. Kiadó laptulajdonos: F E U E R S Z. Kiskunfélegyháza. Kéziratok a' szerkesztőségbe, Deák Ferenc-u. 72. szám alá küldendők. ♦i­Hirdetéseket, előfizetéseket, valamint reklamá­ciókat a Kiadóhivatalba kérjük küldeni. Kecskemét és Csongrád. Kiskunfélegyháza, 1920 január hó 3, A január 25 én megtartandó nemzetgyűlési választásokra ja­vában készü'ődnek a pártok. Sőt a jelölések is megtörtén­tek s a jelöltek programmbeszé- det is mondottak, bár magatar­tásukat a politikai helyzet bizony­talansága egy kissé megnehezíti. A sok beszéd között szinte ki­magaslik Huszár Károly miniszter- elnöknek Kecskeméten és Cson- grádon a választó polgársághoz intézett szózata. Nem a gyűlölet, hanem igenis, a megértés hangján szólott a választó polgársághoz, nem osz­tályharcot, nem felekezeti türel­metlenséget hirdetett, hanem s? osztályharc helyett osztáiybékét, a felekezeti gyűlölség helyett tü- relmességet. Elmondotta, hogy Magyaror­szágon a nemzeti gondolatot, a történelmi erőt, a jogi tudatot minél jobban kell erősíteni. — De nem azzal, hogy másokat lebe­csüljünk, másoknak jogi szabad­sága iránt tekintettel ne legyünk. Elmondotta, hogy d mai nehéz és súlyos időkben el keil simulni minden ellentétnek, meg kell szűnni minden gyűlöletnek, mert nemzeti létünk, jövőnk forog kockán. Bdmutatott arra, hogy nemcsak az elmúlt idők eseményei azok, amelyek bénitólag hatoltak nem­zeti életünkre, hanem legna- gyobbrészben a 67 utáni politikai állapotok okozták az ország je­lenlegi romlását. Elmondotta azt is, hogy a műit bűnös politika rendszere volt az, amely elhanyagolta a faiu népét, a magyar kisbirtokos osztályt s igen keveset törődött a munkás- osztály érdekeivel s ennek lett a következménye az: hogy a mun­kásságnak olyan vezetői akadtak, akik nem nemzeti célokat szolgáltak. De elmondotta azt is, hogy Ő nem antiszemitizmust akar csi­nálni ebben az országban, hanem kereszténységet. Szavait idézve: „Tisztelem, be­csülöm a szorgalmas, tisztessé­ges zsidó polgártársaimat, akik az országban produktív munkát végeznek“. Igazán, a választási agitáció he­vében elmondott izgató és gyű­lölködő beszédek közül szinte ki­magaslik a miniszterelnöknek ezen szelíd, megértő, igazságos szavai. Csak azt sajnáljuk, hogy a szomszédos Kecskemét és Cson­grád választó polgárainak volt abban része s nem mi hallhattuk meg ezen arany igazságokat köz­vetlenül a miniszterelnök szájából. S amíg Magyarország minisz terelnöke ilyen szelíd, megértő és igazságos szózatot intéz Kecske­mét és Csongrád választó polgá­raihoz; ezalatt Szegeden Toumadre francia tábornok egy újságíró előtt akként nyilatkozik, hogy Magyarország története örökös pártharcot mutat, c: e harcban az eggcn'i ét deltán yy(i»r«>.i u nemzet* ér­dekek fölé helyezkednek. Amit a francia tábornok úr mondott, az őszinte és igaz kije­lentés, de sohasem lehetett ez a kijelentés annyira megszívlelendő mint éppen most. Néhány hét múlva megalakul a független magyar nemzeti ál­lam törvényhozó testületé s csak oly egyének juthatnak majd bö a törvényhozó testűiéibe, akiket a nép bizalma fog arra ér­demesnek tartani; lévén a választás titkos. Aki ugyancsak békét, egyet­értést és munkát hirdet. Értsük már meg egyszer egy­mást. Legyen vége a széthúzás­nak, legyünk már egyszer egy­ségesek akaratban s tettekben és jutassuk diadalra azt a zászlót, amelyet dr. Horváth Zoltán a béke, az egy etértés és a munka jegyé­ben tart kezében. A közelgő választások ered­ménye fogja eldönteni Magyar- ország: sorsát; az ország; sorsa egyedül a választó polgárság: ke­zébe van letéve, jól meg kell fontolnia minden választó pol­gárnak, hogy olyan egyénre ad­ja le szavazatát, akit képességé­nél, múltjánál fogva érdemesnek tart a közbizalomra. A választások előtt tisztában kell lenni azzal, hogy a magvar politikát igen sok hiba és bűn terhelte a múltban. Jól vigyázzunk, hogy becsüle­tes meggyőződésünktől ne hagy­juk magunkat hangos jelszavak­kal eltántorítani. £ lap hasábjain többször kife­jezést adtunk már érzelmeinknek, hogy ma pártoskodásnak nincs helye, tiszteljük rfieg bizalmunkkal azt az egyént, aki a közelmúltban tanúsított magatartásánál fogva egyenesen rászolgált arra, hogy városunk mandátumát kezébe le­tegyük. H í R' E K. A Magyar Nemzeti Hadsereg karácsonyfa­ünnepélye. December 25-én, karácsony előestédén ünnepelték meg a magyar Nemzeti Hadsereg katonái a karácsony­faünnepélyt nagyszámú közönség je­lenlétében. A laktanyában megjelent a város részéről dr. Holló Béla polgármes­ter a tanács tagjaivá1; a polgármester srén beszédet tartott.tfű/vűy őrnagy szinte szép szavakban köszönte meg a város elöljáróságának és a közönségnek a fi­gyelmet. A legénység nevében pedig Czenk főhadnagy mondott köszönetét. — Az ó-templomtéri fehériskolában a csendőrség is tartott szép karácsonyfa­ünnepélyt. Az ünnepélyen dr. Rády La­jos főjegyző, dr. Porst Kálmán és Toldy Jenő tartottak szép beszédet a kará­csonyi ünnepélyről. Bene őrnagy és Kovács százados megköszönték a szíves fi­gyelmet. Felhívjuk a virilis joggal bíró szemé­lyeket és özvegyeket, hogy meghatal­mazottjukat 8 nap alatt a levél tárnoknál jelentsék be, ahol is a szükséges beje­lentőlap átvehető. Ügyforgalom a városnál a mait évben áivaszék 4726. 14393 közigazgatási ügy- darab. 2164 adó, 84 anyakönyvi. Rend­őrségnél 2711 bűnügy, 5037 közigazga­tás. 59t kihágás, a városi pénztárnál 33074 egyén jelent meg. A Magyar Nemzeti Hadsereg karácso­nyára még a a következő adományok adattak be: pénzbeli ademányok: dr. Endre Zsigmondné, Népbank, 500—500 K, Csillag Áron, Vámos Márton 200—200 K, Dévai Mihály, dr. Tarjányi Gyula, Lang Márton, dr. Günczler Márkus 100—100 K, Bauer Adolf, Kun Gyula, Wéber Abrahám, Klein Teofii 20—20 K, Természetbeli adományok: dr. Endre Zsigrnond 50 liter bor, 10 drb. kalács és cukor, Rottenstein Ignác 50 liter bor. Eljegyzés. Fisch Rózsikat, Fisch Illés bornagykereskedő leányát eljegyezte Fel- berbaum Jenő kereskedő Nyirmadáiók Akinek teher- vagy személyautója van, új, vagy használt, esetleg autójavításra odaadva, vagy bármilyen része javí­tásban van, azt be keli 48 éra alatt je­lenteni az itteni katonai járasparancs-' nokságának, Városháza II, emelet, Lopás. Somogyi István pákái tanyájá­ról 2 hízósertést loptak el, de az útban otthagyták, mert nehezek voltak s így megkerültek a sertések. Hírek folytatása a mellt kl«t«N<

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék