Félegyházi Közlöny, 1921 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1921-01-02 / 1. szám

XX. évfolyam. r Kiskunfélegyháza, 1921. január hó 2. 1-ső szám. •• TÁRSADALMI HETILAP Népszámlálás. A törvényhozás elrenddte a népszámlálást. E nagy művelet 10 evenként szokott meg­történni s a mostani időkben fokozottabb jelentősége van. A népszámlálás adataiból fogjuk ugyanis megtudni, hogy a »agyar nemzetből, ebből a valamikor virigzé fából mennyit vágott le a hosszú háború. Azt tud juk népszámlálás nélkül is. hogy kevesen maradtunk magyarok, de igy majd szám- szerinti pontossággal áll majd előttünk, hogy h-.-ny magyar ember vett búcsút a falujától és nem tért abba többé vissza A népszámlálás január 1—10 között fog a Szílveszter-éii állapot szerint megtörténni. Az összeírást 38-an, tanítók, tanárok, tiszt­viselők és földbirtokosok végzik. Magának a számlálólapnak hasonló kérdései vannak, mint 10 év előtt, de vannak uj kérdések is, amelyek leginkább a világháború okozta k..rokat kívánják megvilágítani. így kérdezi a számláló-lap, hogy a megszámlált egyén­nek a világháború következteben foglalko­zása változott-e, vagy a világháború előtt hol volt a rendes lakóhelye. Egy kérdéssorozat a Világháborúban katonakötcles korosztályok ka onai szolgálata iránt tesz fel kérdéseket. Mindenki nyűgöd an bemondhatja a kér­dezett adatokat, mert ezek sem adó kivetés alapjául nem vehetők, magánosoknak ki nem adhatók, sem pedig egyenként közzé nem tehetők Úgy vagyunk most a népszám­lálással, mint a családapa a tűzvész után, midőn a m- g megmaradt családtagokat ösz- szeszámláija, hogy hányán vannak még, akik­nek dolgos kezére számíthat az uj ház fel­építésénél. Rendes körülmények között is valóságos leltári művelet, a nemzet erőpróbája egy ilyen népszámlílás és igy fontos esemény a nemzet életeben. Nem kell tehát kaién hangsúlyozni, hogy milyen nagy jelentősége van most, mikor az ország megcsonkítása után vérző szívvel kell számbavenni értéke­inkből a legbecsesebbet, az embert Megakar­juk tudni, hogy mennyi a háború áldozatai­nak: az elesetteknek, a rokkantaknak, a fog­ságban levőknek, az árváknak és az özvegyek­nek a száma. Meg kell állapítanunk, hogy milyen korú és nemű és milyen összetételű emberanyagunk van, akikkel dolgozhatunk a jövő nemzedék hazája érdekébe«. Azt akarjuk, hegy teljes mértékben előt­tünk álljon az a borzasztó csapás, amely a háborúban és az ország igazságtalan meg­csonkításával a nemzet legbecsesebb alkat­elemét, az embert érte, hogy igy odatart­hassuk ezt a borzasztó képet a győzők elé s a művelt világ elé: talán megmozdul le'ki- ismeretük. Hazafias kötelessége azért min­denkinek, hogy pontos és az igazságnak megfelelő adatokat mondjon be es ezáltal a népszámlálás célját és sikerét előmozdítsa. Az elöljáróság nevében felkérjük a lakos Ságot, hogy a népszámlálás tartama alatt lehetőleg tartózkodjanak otthon s a családi értesítőt készítsék ki, hogy ezzel is meg­könnyítsék a számláló-biztosok munkáját. HÍREK. Olyasainkhoz. Mai számunkkal lapunk # XX évfolyamba lép Ez alkálimmal üdvözöl­jük lapunk olvasóközönségét s boldog újévet kívánunk. Miként a múltban, úgy a jövőben is olvasóközönségünk megértő támogatása adja nekünk az eleven erét, mely minden időkig kitartó munkánkhoz lelkesedést, bátorságot izér városunk s vele együtt amagyarság jobb jövőjének biztosításához Kérjük közönségünk támogatását és egy étéi téssel, megértéssel, ki­tartással tovább — előre Rendkívüli közgyűlés Parték délelőtt tar­tott rendkívüli km gyű esen a képviselő- testület a következő ha tarosatokat hozta: Pestvármegye törvény hatósági bizottsága nem hagyta jóvá dr. Kárpáti indítványát, hogy a közgyűlésen előzetes bfjcienrés nélkül is lehet interpellálni. Dr. Sxoluoky indítványára a közgyűlés a megye ha­tározatát nem vette tudomásul, illetőleg megfellebbezi. (Nem gondoltak az auto­nómia felfüggesztésére ??) — A városi alkalmazottak túlóráinak díjazását meg­tagadta. — A szegényházban elhelyezet­teket házilag élelmezik. — A városi köz­pénzeket a 4 helybeli péminézetben egyenlően helyezi el. — Az ásvány- és salkviz után fizetendő illetéket felemelte. — Belügyminiszter által engedélyezett esaládi pótlék, háborús és drágaság! se­gélyt előlegezte. — A szentmisék alapit vánvi tőkéit dr. Szolnoky és Tóth Károly indítványára nem eűgedíe át a váci püs­pökség kezelésébe. A pénzügyminiszter üdvözlése. A Köz- gazdasági takarékpénztár, meUtiek Hege- dts pénzügyminiszter egyik alapitója és sok éven át igazgatósági tagja volt, a kővetkező sürgönnyel üdvözölte a pénz­ügyminisztert „Nagyméltőságu Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter urnák Budapest. Mint intézetünk alapítóját és igazgató­ságunk volt tagját örömmel és büszke­séggel üdvözöljük a pénzügymiDiszterl székben és sok erőt és egészséget kí­vánunk. Közgazdasági lakarékpénztár igazgatósága.“ Hegedűs pépzögvminisz­ter * következő választ küldötte: »Mé­lyen tisztelt Igazgatóság! Nagyon szépen köszönöm azt a me'eg üdvözlést, amely- lyel pénzügyminiszteri eihivatásom alkal­mából megtiszteltek. Nehéz munkámban legyenek azzal a támogatással, amelyben eddig is részesítettek. Fogadja a mélyen tisztelt Igazgatóság kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Hegedűs Lóránt s k. Örömmel állapítjuk meg, hogy a nagy­nevű pénzügyminiszterünket régi meleg baráti kötelékek fűzik városunkhoz. 1921. évi költségvetés. A főszámvevő el­készítette az 1921. évi költségvetést s a tanács legközelebbi ülésén tárgva ja a pénzügyi bizottsággal. Letárgyalás után a köhségvetés a levéltárban iesz kifüg­gesztve­Halálozás. A kérlelhetetlen halál kira­gadta szeretettel köréből özv. Politzer Vlimosnét szül. Feuer Katalint és követte a halálba rövid özvegység után szerető férjét. Csak pár napig örvendhetett ötőd- féiévi orosz fogságból hazatért egyetlen fiának és csütörtökön hirtelen elhunyt, árván hagyta szerető gyermekeit Mandel Gyuláné Politzer Irént, Izabellát, Györ­gyöt, Paulát, Elvirát és bálványozásig szeretett unokáit: Mandel Lenkicét és Lacikát. Az elhunytban Roykó Jozsefné szül. Feuer Biri és Feuer Illés, lapunk felelős szerkesztője nővérüket gyászolják. Szállítási engedély. A földművelésügyi miniszter rendeiete értelmébe» a kektl marhavész elleni védekezés szempontjá­ból tilos a zónából a húsz kilón aluli szarvasmarhákat, juhokat, kecskéket ki­szállítani, illetve a kiszállítást a polgár­mester által kiadandó engedélyhez köti. Nincs korlátozva a levágás céljából Bu­dapest közvágóhidra irányított vasúti szállítmány. Lakás bizottság. A városi lakáshivatal 1921. évre a lakásbizottságba a követ­kező tagokat jelölte ki. Háztulajdonosok rés/érö : Vereb Béla, Setud Dezső, Zi- rnány Bé a, Vargha József, Tarjányi Imié, Nemes N. Ferenc, ípacs András. Hollo Antal. Artner Gyula, Onody Károly, Ma­gyar József, Hokkv Gyula, Tarjányi Mi­hály, Fekete Antal. Bérlők részétől: Maliár Sander, Makra Dezső, Gaidán Kálmán, Hollósi Alajos, Császár Mihály, Iványi Antal, Tarjányi József, Rácz János, Czira Endre, Berta Károly, Feke.e Sándor, Fricska István, Csernus Gyula, Budi Elek Kocs s Imre. A katonák karácsonya. Hálás köszönetét mondok mindazoknak, kik hozzájárulták ahhoz, hogy a szem estét és a karácsonyi ünnepeket a helyben állomásozó katonák­nak boldoggá és kellemessé tették- A Nőegvletnek es két lelkes iáradatlan gyűj­tőnek Rácz Jánusné u.hölgyuek és Da­rányi Ilonka urleanvnaK, valamint a Leány- klubnak, mely előbbi 3003 koronát és nagymenyiségü szereieiadoniányt, utóbbi 2000 koronát adományozott. Továbbá köszönetét mondok dr. Hoffer József, Famoly Gyula, Jenoval Dezső, K*asz Sándor, Majláth József. Ujszászi János, Sztriha Sándor, Ulrich Ferencné, Beck Ferencné, Német Károly, Kiss József, Kiss Gábor, Fekefe Jánosné, ö v. Szabó Jánosné, Ficsór Miháíy, özv. Ferák Fe- rencnének. kik részben pénzben, részben természetben járultak hozzá. Szávlts Mik­lós alezredes, zászlóalj parancsnok. Ebzárlat. A polgármester 2 hónapig tartó ebzárlatot rendelt el, mivel Csáki Istvánt megharapta a kutyája, amely való­színűleg veszett, minthogy azóta eltűnt Figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy az ebzárlat rendelkezéseit tartsák be s ne engedjék a kutyákat szabadon, mivel az ez ellen vétők szigorúan bűntetteinek. „URÁNIA“ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ. Szombaton, január 1-én és vasárnap, 2 ári, mindkét napon 4, ttó és 7 órai kezdéssel nagyszabású cigánydráma A SORS MOSTOHÁI egy cigányleány kalandos regénye 4 felvonásban Jön! Legközelebb I A Jön! URLIN6T0MI JAtíUAR az idei szezon legnagyobb sikere!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék