Félegyházi Közlöny, 1921 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1921-01-02 / 1. szám

2. oldal. FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 1921. január 2. Óra» és ékszeriamtcsoHal # ßUK6SR 3$NŐ betűfe, monograniniok és címerek vésését g;i érás, ékszerész és műötvös gyorsan, pontosan és ölesé áron eszközli: !p Kalmár József utca (Baromíipkc-tér). Tört aranyat, régi ezüstöt, brillián sokat a legmagasabb árakon veszek* sági Anyakönyvi kimutatás. Az 1920. évi anya- könyvekbe bejegyeztetett: született 1368, meghalt 925, házassági)-: kötött 532 pár, beiratkozott 684 pár Eljegyzés. Patai Lajos földbirtokos Ma­riska leányét eljegyezte Nagy János állam­rendőr. Kölcsön a váróénak. Legutóbbi számunk­ban közöltük a tanács határozatát, hogy a hatósági liszt átvételéhez szükséges 800,000 K-t a helybeli négy pénzintézet-?, tői egyen ő összegben veszi kölcsön. A Nemzed Hitelintézet arról értesítette a tanácsot, hogy kölcsönt még nem adhat, maid csak azután, ha a város nála előbb pénzt helyez el. Táncestóly. Újév napián este 6 órai kez­dettel a Kiskunfélegyházi Gazdaifjuság táncestélyt rendez a Tulipán-vendéglőben a hadiárvák felsegéiyezésére. Az eltűnt szén. A mű t évben érkezett cséplési szén elszámolása még mindig nem feleződhetett be, mert 413 mázsa nincs elkönyvelve, senki sem tud róla. Tanács Szántó Lajos volt adóügyi tanács­nokot kérdezi még rneg. nem tuuja-e hova iett a hiányzó mennyiség. Háziipari tanfolyam. Szép László gazda- s/aklanár vezetékével Schweitzer Adolf házában rövidesen háziipari tan­folyam kezdődik, melyen kosárfonás és egyéb házi dolgok készítését tanítják. Uj-templom orgonafuvó nyomója. Bartha Lajos ui templomi kántor értesítette a ta­nácsot, hogy egy ui orgonafuvó nyomót vett fel, kivel az eddigi 100 K fizetés he­lyett 200 K-bur állapodott meg. A tanács nem vette tudomásul Banha eljárását azzal a rnegokolássa!, hogy nem ő, ha­nem a plébános van hivatva a fúvó nyo­mó alkalmazására. Ráesett a ló. Méltó dicsérettel írhatunk Forgó Mihály rendőrről, ki szombat dél­után a városháza előtt szolgálat teljesítés közben észrevette, hogy a Holló L-ijos- uícából egv ló vágtat üres kocsival. A rendőr a kisvárosháza e é szaladt s a vágtató ló zaboláját elkapta. A gyors rántás következtében a t^e esett és maga alá temette a rendőrt, ki könnyebb sérü­lést szenvedett. Akik még hailisegélyt kapnak. A fogyasz­tási pénztár kimutatása szerint 375 hely­beli csaiádfcntartó senyved hadifogság- ben, 64-röí még nem jött biztos hír, hogy a harctéren elesett, vagy eltűnt. Ezek családjai részére havonta 33,000 korona segélyt folvosit az állam. — Ezzel kap­csolatban közöljük, hogy ianuar havára 8 19 ig (vasárnap kivételével) tart a se­gély kifizetése. Korona átvétele. Dr Molnár József fő­ügyész bejelentette a tanácsnak, hogy a Korona-szálló hivatalos átvétele január 3-án történik meg. Tanács a város részé­ről a mérnököt, gazd. tanácsnokot és a főügyészt küldte ki. Cirkuezapacsok második része „A ha­lálugrás" január 1-én, szombaton és 2-án vasárnap kerül műsorra az Apollóban. Előadások kezdete d. u. 2, 4, Hó és este 7 órakor. Városi épületek täEhiztasitasa. Hirt ad tuiiK arról, hogy a városi épületek tűz­biztosítására 8 ajánlat érkezett be Tanács a közgyűlésnek a legkedvezőbb feltéte ü Hungária biztosító in ezetet ajámia, mely­nek helyi képviselője. Fisch Ernő keres­kedő. Tiiioitészerek vásárlása. A tűzoltópa­rancsnok beterjesztett a tanácsnak fel- szerelési tárgyak és lajtokról szóló jegy­zékek amelyeknek beszerzése főltí... . szükséges. Tanács a költségveíés tárgya* lásáoál 50.000 K-t javasol b Az őrök vándor Jean Richepin költe­ményét filmen mutatja be január 6-án, csütörtökön (Vizkereszt napja) az Apolló. Főszerepben Henri Krauss- Uj asztalosmüheiy. Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Fürdő­utca 3 szám alatt aszta osmüheiyt ren­deztem be. Elvállalom a szakmámba vágó mindennemű munkák elkészítését a leg- jutányosabb árak mellett. Rrktáron tar­tok állandóan ízlésesen készített bútoro­kat. Szives pártfogást tisztelettel Vidéki Géza) asztalos. Jobb iparos fiatal özve ív, vagy leány is­meretségét keresi, kölc ;önös megtcíszés esetén házasságot kötne. Pontos címmel ellátott levelet „Iparos1] jeligével a kia­dóhivatal továbbit. kérve maradok EiveszVü Karácsony Tulipán vendéglőben iap Megtaláló iliő juta mca ló. sz alatt. násnapján este a egy fekete féríika- mat kap Lehel­„Isttrri kert“ című Ró szerep.ésével 5 felvoná szik legközelebb az A bért Warwick fő- os színmüvet ját- polló. meghozattuk s endelkezésére ál- n (dr. Propper féle Uj himzési elönyomda. Szives tudomására adtuk a n. é. közönségnek, hogy a leg újabb hirnzési mintákat bármikor a közönség lünk a Manikür-teiembdí ház, az uj empiommal szemben.) Állatorvosi rendelését Nemes Vilmos Vá­sár-tér 5 szám alatt megkezdte. Elveszett f. hó 22 én az állomástól a vásártéren keresztfii Vásártér 11 számig csomagból egy fehér bísószoknya bolti húzott hímzéssel és fodorral. Kérem a becsületes megtalálót, jjutas-a el a fenti címre. Szabó András dojhány be váltó-iroda altiszt. 2—2 Cipészekhez. Értesítem a cipőfelsőrész készíttető szaktársairriüt, hogy a felső részek készítését elvá íalorn s bárkinek mintát előre vágok ki, hogy saját tetszése szerint szabhassa fel az anyagját. Ki­darabolt anyagot minta nélkül nem foga­dok el. Borítások és összetűzések a leg olcsóbb árban. Tisztelettel Keresztesi 1st ván Kun utci 44. 3—3 Szép nagy suba eladó Holló Lajos-utca 12 sz. alatt. Felső Silaiábasi-szélb első dűlőjében Rácz szomszédságában árokrajáró 1 lánc sző ő eladó; értekezni lehet FürdŐ-u. 19. Waasaltisryi utca 36 sz híz eladó; érte­kezni lehet d . Krausz Mór ügyvédi iro­dájába (Városháztér ó szám) Világos tömör kőrisfa hálószoba bútor elutazás miatt e.adó. Cím a kiadohiv« tatban. 2—2 Ház nagy kerttel Balassa-utca 13 sz. alatt eladó; értekezni lehet ugyanott. Jé hézikoszt kapható január 1-tőí Kal­már József utca 35 sz. alatt (hátsó la .ás) özv Pólyák jánosnénál. 3—3 Eladó Szent István-itca 8 sz. ház. mely bármily célra megfelel. Bővebbet Hagy- mási István tnlajdonossai ugyanott. C*eráajárasi szőlő 4 rk dűlőjében 3 hold sző ő lakható épülettel eladó; értekezni lehet Army János-u ca 23 szám alatt. Kát háitelsk a viltanytelep mellett el­adó; értekezni lehet Kinizsi-utca 38 sz. a$zta!osmőhe!y. 1—3 Eladó egy jókarban levő Singer sza- bőgép. Megtekinthető Kádár János ék­szerésznél. Ttljsson uj hálószoba bútor eladó. Holló Lajos-mct 14. sz. alatt. Van szerencsém a nagy ILI ICotiÖo, érdemi közinség szi­ves tudomására hozni, hogy * * német-szűcs műhelyem a mai kornak megfelelően Kalmár Jó- zsef-ntca 27. szám alatt ujannan berendeztem. Elvállalok bárminemű szörmermrnk-át u. in. tanítok, boák készítéséi, átala­kítását s javitssat, valamint bármilyen bőrok kikészítését és festését. Raktáron tartok különféle szőrméket és kés?: sapkákat. Levelező-lap hívásra házhoz jövök. A nagyérdemű közönség szives párt­fogasát kérve maradok tisztelettel: Fekete Lászléné német-szücs. fl ■ a a * a i ss w w na ta snaiHHiinRi KENDERESSY IMRE FÉRFIDIVAT SZABÓSÁGA. Értesítem a rn. tisztelt közönséget, hogy a pénzügyőrséggel szemben, Holló Lajos-utca 10 szám alatt SZABÖ-OZt-ETET nyitottam. Mérték után készítek úri és polgári ruhákat a legújabb divat szerim. Elvállalom gy rmekruhák el­készítését, valamint luhak átforditá sát, átalakítását, javításai. Kérem a t. közönség b. pártfogását tisztelettel: Keoderessy Imre SZOLID ÁRAK! PONTOS KISZOLGÁLÁS! KOVÁCSMÜHELY ÁTHELYEZÉS. Van szerencsém a tisztelt gazda­közönség szives tudomására hozni, hogv társamtól elváltam és Szegedi- utca 27. szám alól kovács műhelyem Kalmár József-utca 37. sz. alá (Csenki Gábor kocsigyártő házába) heiyezftern át. Műhelyemben a mai kornak megfelelő munkákat legpon­tosabban végzek és bármilyen hi­bás íépatkolását mist szakképzett és vizsgázott patkolő-mesíer teljesítek. Kérem a n. é. gazdakőzBnség szi­ves pártfogását, maradok tisztelettel TÓTH ISTVÁN vizsgázott patkóié és kovácsra. #■ ^ Tisztei tel őrlésiem a bőrfeldolgozó iparosokat ^ Miadeakor nagy választékot tartok ^ hogv a mai kor ig énveihez, a'kal- ^ ma/kodva állandóan raktáron tartok U kész cipőfelsőrészeket ^ — a íegi:lé*ese%b kivitelben, — ugyszi. én mérték utáni U- sőrésze- két is portosan napi árba n a legolcsóbb «szközlök. — — bei- és külföldi — — ta!pánik és felsőbőrök u. m. box, schevro, lack és színes bőrökből. & .*• X> mély tisztelettel SzaM Jfosef j-í >-?Sutc* 3. (Baromfi piactér) 6ÜÍ o '> A szerkesztésért FEU rn tt ára 50 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék