Félegyházi Közlöny, 1921 (20. évfolyam, 1-53. szám)

1921-01-09 / 2. szám

XX. évfolyam. Kiskunfélegyháza, 1921. január hó 9. 2-ik szám. TÁRSADALMI HETILAP Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! Amen. Amit elvettek tőlünk. Nem volt a Földnek még egy olyan országa, amely úgy bővelkednék ter­mészeti szépségekben és terményekben, mint hazánk. Európának legterméke­nyebb és legáldottabb országa: Magyar- ország, mert földjének 95 százaléka termő és csak 5 százaléka terméketlen terület. S hogy tényleg mi mindenünk volt nekünk a boldogabb időkben, azt csak azóta tudjuk, amióta megszállták az ország nagy részét. A megszállás előtt volt 13 millió hek­tár szántóföldünk s ma van 7 és fél millió hektár. A cseh államhoz csatolt a békeszerződés 55.792 km2, Romániához 102.000 km2, Jugoszláviához 69.890 km2-t és Ausztriához 4510 km2-nyi területet ebből a szép földrajzi egységet képező országból, melynek természetes határain túlra nem terjedt ki ugyan tar­tósan határa, de viszont a természetes határokon belül sem birt idegen hatalom tartósan gyökeret verni. Mig a büszke Anglia azzal kérkedik, hogy ellenséges katona 700 év óta nem tette lábát földjére, addig mi azt állapít­hatjuk meg, hogy Magyarország térképe 600 év óta alig változott. Mert a hatal­mas Kárpátok gerincein végig vonuló vízválasztó egyúttal nemzetválasztó s or­szágválasztó határvonallá is lett. Azóta érezzük, hogy mink volt, ami­óta nem tudunk egyes vidékek termé­nyeihez hozzájutni. Nincsen fütő- és világító-anyagunk. Fenyves rengetege­inkhez, melyek a Tiiza forrásától a Kazánig terjdnsk, nem nyúlhatunk, a hatalmas bükk- és gyertyánfaerdeinktől, melyek Huny ad és Krassó-Szörény- megyéktől Ungig húzódnak, el vagyunk zárva. Elvették a legtöbb buzit termő és a legnagyobb lóállománnyal biró me­gyénket, Torontáli. El a legtöbb kukori­cát és zabotterő másik megyénket Bács- Bodrogot és el azt a vidéket, melyen van a lótenyésztés súlypontja: a Maros-Tisza szöget Vasércbányászatunk, mely 50 milliót jövedelmezett s melynek fészke Gömör-, Hunyad és Krassó-Szörénymegyékben van, szintén idegen kézre került. A kele­ten levő gazdag sótelepeinken, melyek az államnak évente 32 milliót, jövedel­meztek, idegenek az urak. A bő földgáz­forrásainkat, melyek fontossága oly nagy, mint a petróleumé, mások érté­kesítik. Aranybányáinknak 10 millió K-t kitevő jövedelme másé, 26 cukorgyárból alig a fele maradt meg. A vörösvágási opálbányánk a cseheké. Mindezek nélkül nem élhetünk s ha élni akarunk, úgy mindent vissza is kell szereznünk. HIRE k. „Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország!“ Megyei közgyűlés. Pestvármegye 11-én, kedden délelőtt 10 órakor tartja rendes bizottsági gyűlését. Népszámlálás. Serényen folynak a nép­számlálási munkálatok s az eddigi elő­jelek szerint mind a 38 kerületben e hó 12-ig befejezik. Hazafias kötelessége min­denkinek, hogy a kérdésekre a tiszta igaz adatokat mondja be úgy a számláló­lapnál, mint a házi gyüjtőiveknél, mert ez utóbbi sem jelent semmiféle lakás- rekvirálást vagy adókivetést, pusztán a statisztikai adatok megállapítására szol­gál. Egyébként is a törvény értelmében a népszám álás adatait semmiféle más célra felhasználni nem lehet. Az irredenta szobrok. Az irredenta szob­rok lelepezését a Védőligák Szövetsége a kormánynak a gyülekezési jog korlá­tozása tárgyában kiadott rendelete követ­keztében kénytelen volt elhalasztani. Minthogy a kormány ezt a rendeieíet hatályon kívül helyezte, a Védőligák Szö­vetsége a szobrok országos ünnepség keretében való leleplezését 1921. évi ja­nuár 16-án tartja meg. Színház. Miklósy áábor szinigazgató jól szervezett társulatával a héten kezdi meg előadásainak sorozatát a Korona­szálló dísztermében. Csütörtökön, 13-án megnyitó előadás: Sllvio kapitány dráma, pénteken Limonádé ezredes, szombaton és vasárnap Cigány grófnő (Operette) va­sárnap délután olcsó helyárakkal Mágnás Miska. A bérleteket Baríos Ernő titkár eszközli. As operette előadásokat psm- ásan összeállított francia zenekar kiséri. lőadások kezdete 7 órakor. A város ügyforgalma. Az elmúlt 1920- évben a várainál a következő ügyfor­galom volt: közigazgatási ügy 20,165 drb., adó 2,048, árvaszék 5,500, községi bíróság 133. iakásliivatal 500, mezőrend- öri bíróság 85. A közpénztárnál 37,360 egyén jelent meg s forgalma volt: be­vétel 27,206,190 kor, kiadás 26,100,405 K. Hymen. Dr. Katz Béla ügyvéd (Nagy­várad) és Stross Margit (Kiskunfé egy­háza) házasságot kötöttek. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Kőszí net-nyiivánitás. '1' Felejthetetlen jó anyánk, illetve testvérünk özv. Politzer Vilmosné szűk Feuer Katalin hirtelen el- hueytáva! oly számosán kerestek fel ben­nünket részvétükkel, hogy külön-külön megköszönteit képtelenek vagyunk. Fo­gadják tehát ezúton a szives részvétért hálás kts?önetlnket. Kiskuafélegyháza, 1921. január 6. A gyászoló család. A Duna-Tim ciatorna építésének elő­munkálatai serényen folynak a íöldmi- velésügyi minisztérium által e célra szer­vezett osztályában. A esatorna iránya már meg van állapítva s több eredményes próbafúrást is eszközöltek. Vállalkozói körökben feszült érdelődéssel várják a nagy munka kivitelére irányuló intéz­kedéseket, mely hivatva lesz jelentékeny vállalkozói alkalom nyújtására. A csa­torna tervezésének kezdete visszanyulik még a Wekerle-kormány idejére, deák­kor az épitési költségek előirányzata őse-, kély 50 millióra volt felvéve, holott a mai változott viszonyokba» a munka költsége sokszorosan emelkedik. Hir sze­rint a külföldi tőke is igyekszik a vál­lalatban érvényesülni. A „Polgári Dalosftör“ Szilveszter-estéjén hangversennyel mutatkozott be. Mindjárt ez első alkalommal törekvő és tettrekész gárdának tűnt fel. A műsor minden száma egyaránt megnyerte a közönség tetszését s a hangverseny az ó-év utolsó napján minden tekintetben felülmúlta az összes előző mulatságok sikereit. Ai általános munkakötetezattség mellett. Pestvármegye törvényhatósági bizottsága legutóbb tartott közgyűlésén dr. Kará­cson Endre miniszteri tanácsos indítvá­nyára eghangulag áilástfoglalt az általá­nos munkaköíelezettség meJiett. Az államrfcndőrség ügyforgalma. Az állam- rendőrség 1920. évi működéséről tanús­kodnak az alábbi adatok. Kihágást ügy 1423 esetben for dalt elő, melybői véderő elleni 146, tcrmésrendelet elleni 252 és kisebb árdrágítás mintegy 50. Közigaz­gatási ügyosztály 6200 darabot intézett el. Bűnügyben 4008 nyomozást folytattak le. ezek közfii 1600,lopás, 37 sikkasztás, 22 rablás és 9 gyilkosság. Kőszöuot. Mindazoknak, kik drága ió féljem, illetve édesapánk temetésén meg- jelenésükkel Igyekeztek fájdalmunkat enyhitteni, továbbá akik fogataikat ren­delkezésünkre bocsájtották, ezúton mon­dunk hálás köszönetét. Kiskunfélegy háza, 1921. január 5. özv. Sallay Sándorné és családja. Hatíiárvsk karácsonya. A helybeli hadi­árvák karácsonyi megajándékozására adományt küldtek Iványi Pál, Vámos Márion 100—100 K. melyet ezúton is hálásan köszönünk. Sajnos több adomány nem érkezett és,igy árváinkat üres kezzel . kellett Karácsony napján eibocsáiíanunk. Hadirokkanlak, özvegyek, árvák Nemzeti Szövetségének kiskuuíé.egyházi fiókja. „URÁNIA“ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ. Szombaton, január 8-án és %8 órai és vasárnap, 9-én, %5, 6 és %8 órai kezdéssel a Corvin-gyár kiváló magyar filmujdonsága; Fáik Rlehárd szenzációs amerikai filmdrámája négy felvonásban. A főszerepekben: Fenyvessy Emil, Lukács Pál, Z. Molnár László, Almássy Sári, Pálffy György. Nagyszerű lesz HARRY Pl EL legújabb kalandja

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék