Félegyházi Közlöny, 1922 (21. évfolyam, 1-55. szám)

1922-01-01 / 1. szám

XXIrun. lű&kuiafélegYhftka, 1922. január hó 1. 1-ső szám. REOYHAZI KÖZLÖNY Ara 2 k«i Ködjük az Olvasót aj év kü. az Ur 1922- ik évének eisä napján émk békés, boldog ui eszten­dőt. Amidői számunkkal lapunk a XXI. évfolyama, azt hisszük, nem kell ismer­tetnünk let, mely hétrSl-hétre hűen ki­séri és jepi városunk minden eseményét. Lapunk n sorát magyar szív diktálja, magyar ta, aki velünk jön, aki lapun­kat olvassz Kiskunfélegyháza város fel- virágoztatis ezzel az ország jövőjén mun­kálkodik. ik egy: jó lapot adni az Ol­vasónak, tnden törekvésünk, munkánk és örömünk, vék az Olvasók azzal az erős kittel, amilel mi azt hétről hétre szerkeszt­jük- És eha munkához kérjük városunk egészének igatdsát. A vált parlamentje. Ami előtható volt, — bekövetkezett. Tudtuk elő hogy dr. Szolnoky Lajos és tábora a dmber 20-i közgyűlés kudarca «tán mindöehetőt elkövet, hogy a leg­közelebbi kgyülésen keresztül ne husuák szárnitásaikí így történt aztán, hogy régi recept szeri, Ígérgetéssel sikerült nekik a többséget a7-iki közgyűlésre megszerezni. A kőzgyüs lefolyását a kővetkeiőkben vázoljuk. Ebklő Dóczy Pál h. polgármester elrendeli a savazást dr. Holló Béla polgár­mester ellemnditandó fegyelmi ügyben. A szavasa tszedcbizottság elnöke Szalay Gyula, tagok Kocsis Ferenc és Bálint Károly. A szaváiáítnt.euTvasasa után einoK Kihir­deti, hogy gén és 80 nem szavazat ada­tott le, tel közgyűlés elrendeli a fegyel­mi eljárás nditását. A második szavazás­nál 98 sza tál 76 ellen elrendelik a fel- fflggesztéstvégül 10 szótöbbséggel ki­mondják a kon kívüli fellebbezhetőséget. A tárgysat többi pontjai közül kiemel­kedik a lejb adót fizető polgárok név- jegyzékéneegállapitása. A közgyűlés dr. Tarjány G, Kanizsai Nagy Imre és Czira Endre képvőket küldte ki, akik beterjesz­tették a lapban már közölt virilisták név­jegyzékét, lyet az egyenes állami adó alapján álljak össze. A bizotj javaslata, mint azt mi előre jeleztük, l tetszett azoknak, akik ezzel eltűntek ;(i a városatyák sorából, tehát ezen válóim kellett. Kovácsaié, mint érdekelt fél, mert az ő megbi^u kiesett, elvetésre kárhoztatja a bizotts javaslatát, mert abból a törvény ellenére £,rihagyták a földbirtokosokat, a gazdák,{l kereskedők adója nincs biz­tosítva, c_ föld, a ház biztosíték az adó befizetésfcri ezen nagyszerű jogi érvelés után fele sa a saját .szimfóniáját“ a viri- lisek uj iparát, amely szerinte törvényes, ha az neÓ az adó nagysága szerint van ésszeállitvg Dr. Bin #iszló és dr. Sallay János el­fogadásra Kilják Kovács indítványát, mig dr. Horvá faltán a törvénykönyvből vett idézetekke^zonyitja a bizottság javaslatá­nak helyei ét. A közgyűlés Kovács Dezső indítványán gadta el. TÁRSADALMI HETILAP A segesvári Petőfi szobor ideszállitásának költségére 100,000 K-1 szavazott meg a köz­gyűlés a Petőfi szcbnr-alapból. A közgyűlés tudomásul vette a kultusz- miniszter leiratát, mely(szerint, ha a közép­iskolák tanerőinek k-. pótléka emelkedik, azt a város tartozik fizemi. Az államrendőrsé', .-részére1 átadott helyi­ségeknél szükséges vitásokat a közgyűlés elrendelte. A Kegyúri bizottság javaslatára a segéd­lelkészek fizetését ha i 700 K-ban állapítot­ták meg. A kisüst bizottság évi jelentését jóvá­hagyólag tudomásul vették, a bizottság le­mondását nem fogad .ák el, azt Fazekas Ist­ván és Kocsis Ferenj uj tagokkal egészítet­ték ki és az uj üstöt özv. Szondi Miklósné- nál helyezik el. A bizottsági ülésekre a ta­nács által javasolt napidijat nem adták meg. A Keresztény Fa!ermelők Szövetkezete által küldött fa eladására a mindenkori napi árat szabták meg. Az általános forgalmiadó levonásához szük­séges bélyegekből 500,000 K hitelt kér a város. Dóczy Pál főmérnök jelentését az artézi­knak tisztításáról tudomásulvették. Mrász Lásaíó a m< zgóképszinházi előadá­sok alkalmával engedélyezett tűzoltói napi- dij megfizetése alól felmentést kért. Kérésé­vel elutasították. Ring József váms< .endőralkapitány hátra­lékos illetményeit a közgyűlés kiutalta. Nagy F. László I .éltárnokot a hirdetési dijak felében részec t{K. A váiosi peiizcKci egyenio reSzben a helybeli 4 pénzintézetnél helyezik el. A jövő évi rendes közgyűlések határnap­jait minden hó második keddjében állapí­tották meg. HÍREK. Uj ima. A magyar püspöki kar határoza­tából jauuár 1-től kezdődően az aláboi imát fogják mondani mindennap az összes rom. kath. templomokban: „Mindenható örök Isten! Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva Hozzád fordulunk, aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz, hogy Hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket és segits meg minket, szegény magyarokat. Ellensé­geink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrom­bolták, királyunkat számkivetésbe hurcol­ták, minket porig aláztak, minden szabad­ságunkéi megfosztottak és a mi romlá­sunkra van, azt parancsolják nekünk. A mélységből kiáltunk Hozzád, Urunk, hall­gasd meg esedezésüukeí. Könyörülj raj­tunk a Te nagy irgalmasságod szerint. Ha a sok súlyos csapás a Te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontunk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak! Ha széthúzásunk oka nemzeti szerencsétlen­ségünknek, vezérelj minket egyetértésre! Ha hűségünket akartad próbára tenni, te­kintsd gyengeségünket és rövidítsd meg látogatásod idejét! Add a hatalmat azok kezébe, a kik azt Tőled veszik és a haza Ára 2 korcos. javára használják! Adj a nemzetnek ön­zetlen. hűséges és miuden áldozatra kész íiakat! Szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt. Nagyasszonyunk és Anyánk! Kelj védelmünkre, vedd oltal­madba örökségedet, pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az ő kegyelméből Szent István országa újra életre támad­jon. Amen.“ Petőfi-szobor. A fővárosi lapokban is nap­világot látott városunk óhaja: a segesvári Petöfi-szobrot magának kéri, hagy haj­lékot adjon neki az előtt a ház előtt, amelynek falán emléktábla hirdeti, hogy ott töltötte gyermekéveit a haza láng- lelkű költője: Petőfi Sándor. Hisszlk, hogy a felsőbb körökben is megértésre talál a fiát hazaváró édesanya szivedob- banása és az érc Petőfi elmélázó alakja nemsokára Ismét Itthon fogja hallgatni a dalt az estéli harangszó után: Cserebo­gár, sárga cserebogár... Ezekhez csak egyet füzünk, ne helyezze a Petőfi szo­bor-bizottság a szobrot Petőfi háza elé, hanem tegyük a város közepére, a Köz­gazdasági takarék előtti kertbe, mely a Szent Jáuos-tér mellett van és nézzen a szobor az ó-templom felé, melynek ha­rangja dalra ihlette a nagy költőt. Ha a monumentális szobornak kicsiny lenne e kert, úgy a Szent János-íér elejére állítsák és a szobor környékét parkírozzák. Ezt az áldozatot méltán megérdemli a város világhírű nagy fia. Uj doktor. A Szegedre helyezett kolozs­vári tudomány egyetemen az elmúlt héten avatták doctor juris-szá, a jogtudományok tudorává Franki Gézát, Franki Ede hely­beli kereskedő fiát. A református templomban évzáró könyör­gés 31-én délután 3 órakor lesz. Az újévi istentisztelet vasárnap 10 órakor. Epizód a legutóbbi közgyűlésről. Nagyon sokat beszélnek városunkban arról az agi- tációról, melyet egyesek kifejtettek a pol­gármester ellen indított hajsza sikerének érdekében. A sok közül czak egyet ra­gadunk ki: Dr. Endre Zsigmond íőszol- gabirő dr. Sallay János által kisérve a szavazás után a közgyűlési terembői a szomszédos tanácsterembe ment, ahol Toldy Jenő plébánostól szárnonkérte, kire szavazott, polgármester mellett vagy el­len? Toldy Jen© kikérte magának, hogy személyes ügyeibe beleavatkozzanak és a kérdésre kérdéssel válaszolt, azt kér­dezte a főszolgabírótól, hogy miért csak ilyenkor vesz részt a közgyűlésen, ami­kor az egyházról és annak papjairól van szó távol tartják magukat olyannyira, hogy a durva támadásokkal szemben sem védte őket az a párt, mely kereszténynek ne­vezi magát.Toldy Jenő hangja mindinkább emelkedett, mely egyre növelte a kiván- kiváncsiak számát s a főszolgabíró a hi­deg zuhany további áradata élői csen­desen odébb állott, A VI. ősit. keresetsdó kivetési lajstroma a pénzügyigazgatóságtói leérkezett és az 8 napon át közszemlére van kitéve a városi adóhivatalnál. „URÁNIA” MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Szilveszter stéjén, szombaton ó és 8, UjéY napjá vasárnap 4, 6 és 8 órakor * szezon ^kiválóbb kalandorfilmje: NtBODY egy hirhet kalardor élményei 5 felv, Szerdán, január hó 4-én y47 és 8 órakor a nagysikerű kalandorfilm attrakció: Nirvana IV. rész AZ ÉGŐ VÁROS A főszerepekben: ÉVI ÉVA, BERNHARD GAETZKE, Január hó 6-án, Vizkereszt napján klasszikus társadalmi dráma AZ ÓCEÁN REMETÉJE dráma 5 felvonásban,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék