Félegyházi Közlöny, 1923 (22. évfolyam, 2-52. szám)

1923-01-07 / 2. szám

XXII. évfolyam. Kiskunfélegyháza, 1923. .január hó 7. 2-ik szám. Ára 10 koron*. TÁRSADALMI HETILAP Ara 10 koron*. Az uj esztendő hajnalán vessünk számot múlttal és jövővel. Te­kintsünk vissza, testvérek, vájjon meg­tettük e emberi és nemzeti kötelessé­günket? Tekintsünk előre, testvérek, vájjon akarunk-e és tudunk-e eleget tenni emberi és nemzeti kötelességünk­nek? Emberi kötelességek legelsőbb a családban, legbiztosabb mentsvárunkban jelentkeznek. Nemzeti kötelességeket a legnagyobb magyar családi közösség: a haza vár tőlünk. Aki elsőrangú em­beri kötelességeinek a maga családjá­ban megfelel, annak meg kell, hogy legyen a lelkében a természetes haj­landóság a mindnyájunk családja: a haza iránt is. Úgy szeretnők, ha mindert magyar egyszer végre kibeszélné magát önma­gával a mi valamennyiünk édes hazájá­ról. Néhány perc alatt mindenki kita­nácskozhat j a magát önmagával. Ne áll­jon mellette más, csak a becsülete, a lelkiismerete, a józan esze. Ennek a három, minden jóravaló magyarban fel­tételezett erénynek a segítségével egy pillanat alatt is tisztázhatja, hogy mi minden embernek a joga és köteles­sége az ö nemzete iránt? Tisztázhatja, vájjon a szülőhazához füzi-e az a szent kapocs, mint amilyen kapocs a gyer­meknek a szülőanyjához való kapcsa ? Aki ezt nem tudja becsületes gyer­mekként önmagával, de csakis önma­gával tisztázni, ahhoz nem szólunk ez­zel az alkalommal sem, hiszen saját anyjukat is felfaló hiénákat még senki emberfia nem tudott meggyőzni az em­beri szeretet magasztosságáról. Magyar vagy? Csak erre felelj — ön­magadnak. Ha magyarnak találtad magadat úgy hamarosan megértjük egymást. Hazánk darabokra tépve, testvéreink szétszórva, idegenben. Hét millió magyar él túl a csonka határokon. Kereken annyi, mint amennyi a csonka határokon belül si- ralmaskodik. Tehát összesen tizennégy millió a magyar az egész világon. Ma­radjon-e e tizennégy millió magyar lé­lekben, családi összetartózandóságban továbbra is távol egymástól és legyenek más népek trágyái, idegen tengerekben elmerültek? Avagy kerüljön minden magyar egy táborba és ha már nem lehetnek egy tűzhely mellett, — kívá­nod-e, magyar testvér, hogy nemzeted minden gyermeke legalább lelkében, törekvésében és kultúrájában egysé­gessé magasztosuljon! ? A németnek, az olasznak, az angol­nak, a franciának, a csehnek, az oláh­nak, a rácnak vagy akár a szerecsen- nek kell-e prédikáld, hogy a nemze­téhez tartozik ? A tisztesség dolga, hogy ne rúgd el magadtól azt a legszentebb tűzhelyet, melynek melegében a magad, a szülőd bölcsője ringott. A kicsi han­gya csak addig él, amig természetes és egyetlen származási közösségében dolgozhatik. Miért kell mindezzel a magyar előtt példálödzni és miért tartja a származási közösséghez való tarto­zását természetesnek minden más fel­törekvő nép? Hát vaíóban az utolsó faj­tája vagyunk az emberiségnek és már magunk sem tudunk — magunkhoz tartozni ? Tájékoztató az adófizetőknek Múltheti számunkban kivonatosan re­gisztráltuk az általános kereseti adóra vonatkozó rendeletet. Azóta nagyon so­kan kerestek fel bennünket levélben és szóbelileg, hogy újból ismertessük a ren­deletet. Ezért tőlünk lelhetőleg részlete­sen foglalkozunk vele. Már több Ízben megírtuk, hogy az ed­dig érvényben levő i., II., 111., IV. osztályú kereseti adók megszűnnek 1922. év vége­vei és a jelen év jarluár i-toi ezeknek az adóknak helyébe az általános kereseti adó lép. Ez az uj törvény és ennek vég­rehajtása tárgyában kiadott utasítás az adózókra súlyos kötelezettségeket ró. Az általános kereseti adó tárgya az adózó által kereset, jövedelemszerzés vé­gett akár rendszeresen, akár alkalmilag folytatott bárminő személyes tevékeny­ségből, foglalkozásból származó jövede­lem. Ide tartoznak: 1. az iparosok, kereskedők, 2. szellemi foglalkozást űzők (ügyvéd, mérnök, tol­mács, műépítész, szakértők dija stb.) 3. haszonbérlők, felesek, harmadosok, 4. há­zak (lakások) főbérői az albérletbe adás­ból eredő jövedelmükre nézve, 5. iníer- nátusok, cirkuszok, színházak, 6. állat- tenyésztés, álíathizlaiás, seiymészet, mé­hészet, ha azt nem mezőgazdasággal kapcsolatban, hanem külön foglalkozás­ként folytatják stb Idetartozik még a szolgálati és munka­bérviszonyból származó jövedelem, a já­radékok, a szabadalmakért vagy szerzői jogért fizetett dijak, továbbá a gyógyszer- tárak és iparüzletek használatáért járó haszonbérekből származó jövedxdem, az üres háztelkek bérbeadásából eredő, a rajta levő épület nélkül bérbeadóit udvar­térért fizetett haszonbérek stb. Ez a fel­sorolás nem kimerítő, csupán arra szol­ál, hogy a kereseti adó alá eső haszon­ajtó foglalkozások könnyebben felismer- lietők legyenek. Az általános kereseti adó a'apja az adó évet megelőző évben elért tiszta jöve­delem. A tiszta jövedelmet a nyers be­vételnek az annak megszerzésére fordí­tott költségek és kiadások levonása után mutatkozó maradványa alkotja. 1. Az az iparos, aki csak a megrendelő által neki átadott anyagot dolgozza fel. köteles vezetni: megrendelési könyvet, feljegyzési könyvet és feljegyzési könyvet. 2. Kisiparos, ki 3 segédnél többet nem alkalmaz és aki az anyagot is maga adja a megrendelt munkához, köteles vezetni: megrendelési könyvet, feljegyzési köny­vet és anyagbeszerzési könyvet. 3. Kisiparos, ki műhelyében legalább 4 segédet alkalmaz, vagy külső segéd­munkással dolgoztat, köteles vezetni: megrendelési, feljegyzési és anyagnyil­vántartási könyvet. 4. Nagyiparos, nagykereskedő, bejegy­zett kereskedő és gyáros: pénztárköny­vet, naplót, főkönyvet, folyó számlaköny­vet, raktárkönyvet, ezenkívül záróleltárt köteles évenként készíteni. 5. Kereskedők és gyógyszerészek: pénztárkönyvet, hitelbe adott áruk nyil­vántartási könyvét (Straca), árubeszerzési könyvet, ezen kivül az üzleti év végén záróleltárt tartoznak készíteni. 6. Mérnökök: Megbízások könyvét, pénztárkönyvet, adósok könyvét; 7. ügy­véd, orvos, fogorvos és közjegyző: Pénz­tárkönyvet; 8. állatorvos: Pénztárköny­vet, adósok könyvét; 9. ügynök: Meg­bízások könyvét, pénztárkönyvet, adósok könyvét. A könyveket használatbavétel előtt a városi adóhivatalnál hitelesíttetni kell. A könyvelés kötelessége alól fel van­nak mentve: 1. A segéd nélkül dolgozó iparosok. 2. Azok a kiskereskedők, akik­nek állandó üzlethelyiségük nincs és se­gédet nem alkalmaznak (piaci árusok). Ezenkívül a pénzügyigazgatóság az adó­zó indokolt kérelmére méltányos esetben (kisebb terjedelmű foglalkozás, hiányos iskolai képzettség) az adózót felment­heti a könyvvezetés kötelezettsége alól. Az általános kereseti adó alapját a jö­vedelemadó összeírására alakított bizott­ság véleménye, az adózó vallomása és egyéb rendelkezésre álló adatok alapján a pénzügyigazgatóság állapítja meg és a városi adóhivatal veti ki. Vallomásl iveket minden év február ha­vában kell benyújtani a városi adóhiva­talnál s aki a bevallását határidő alatt nem adja be, vagy bevallásából adókö­teles jövedelmet kihagy, a kivetés során megállapított adónak 25 %-át, ha pedig a névre szóló felhívásnak sem felel meg, az I. fokulag megállapított adónak 50%-át fizeti birság fejében. Az adó negyedévenként esedékes és közigazgatási utón behajtható. A szolgálati és munkabér viszonyból eredő jövedelem után fizetendő általános kereseti adóra vonatkozó szabályok sze­rint mindenki köteles a háztartásában, gazdaságában ipari, kereskedelmi üzleté­ben vagy egyéb foglalkozása körében levő alkalmazottakról a városi adóhiva­talnál az előállítási költség megtérítése ellenében beszerezhető bejelentő-lapot ki­állítani és január 31-ig ugyanott beadni. Telefon 133. Nagy újdonságok az APOLLO mozgószinházban! Telefon 133. F. hó 6-án, szombaton, Vizkereszt nap­ján 4, 6 és este 8 órakor műsorra kerük Tornádó ktlandorfilm 5 felv. Kát kitéri falrengetd kacagással Fatty a színigazgató amerikai burleszk 2 felvonásban F. hó 7-éu, vasárnap 4, 6 és 8 órakor Zane Grey szenzációs sikerU regénye amerikai kalandordráma 6 felvonásban. Ezt kiséri falrengető kacagással: FATTY, A SIVATAG HŐSE amerikai burleszk 2 felvonásban. Szerdán, f. hó 10-én ysó és %8 órakor mű­sorra kerül a Corvin-gyár újdonsága; 700 íves szerelem fantasztikus történet 1 előjáték és ó fel­vonásban. Főszereplők: Lukács Pál, Z. Molnár László, Vándory Gusztáv, Dé­nes Oszkár, Tarnay .Ernő stb. stb,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék