Félegyházi Közlöny, 1923 (22. évfolyam, 2-52. szám)

1923-01-07 / 2. szám

2. oldal Az utasítás 133. §-a szerint a szolgá­lati és munkabér viszonyból származó jövedelem után járó általános kereseti adót, az adóköteles jövedelemből szava­tosság mellett a munkaadó vonja le az alkalmazott illetményéből, illetve munka­béréből s ezt köteles a levonás napját követő hónap 15. napjáig a városi adó­pénztárba befizetni s ez alkalommal 2 példányban szerkesztett Illetmény jegy­zéket beszolgáltatni. Köteles ezenkívül alkalmazottairól állandó nyilvántartást vezetni. E nyilvántartásba minden alkal­mazottat be kell vezetni, tekintet nélkül arra, hogy állandó, vagy idelglenes-e s hogy az alkalmazott Illetménye adókö­teles-e, vagy sem. Az a munkaadó, aki darabszámra dolgozó, vagy akkordmun­kást alkalmaz, köteles külön feljegyzést 'vezetni az ilyen munkásnak kifizetett munkabérekről. Úgy az alkalmazottak nyivántartását, mint az illetmény jegyzékeket 2 évig tartozik a munkaadó megőrizni. A munkaadó az alkalmazottai után járó általános kereseti adónak általány összegben való megállapítását kérheti a városi adóhivatalnál és köteles az erre vonatkozó adatokat 1923. január 31-ig bejelenteni, az adót az alkalmazottak il­letményéből levonni és havonként be­szolgáltatni. Az a munkaadó, aki az alkalmazot­tait nem jelenti be, annyiszor büntetendő 5000 K-ig terjedő bírsággal, ahány adó­alanynál ezt a mulasztást elkövette. Az a munkaadó, aki az illetményjegy­zékkel együtt az általános kereseti adót a kitűzött határidő eltelte után fizeti be, a késedelem minden megkezdett, vagy egész hónapja után 5 százalékos bírsá­got tartozik fizetni Ha a munkaadó ke­vesebb adót szállít be, mint amennyi tör­vényesen jár, a le nem vont és be nem szállított adónak ötszörösét fizeti be. 50,000 koronáig terjedhető pénzbírság­gal büntetendő a munkaadó, ha az iliet- ményjegyzékeket, vagy főjegyzéket nem vezeti vagy azokat nem őrzi meg két évig, az illetményjegyzékeket nem szol­gáltatja be az adóval együtt, vagy az adóalapot az illetményjegyzékbe téve­sen írja be, végül ha az alkalmazottak nyilvántartását nem vezeti. Adócsalást követ el és az 1920: XXXII- t.-c. alapján kiszabható szabadságvesz­tés büntetésen felül a veszélyeztetett adó háromszorosától tízszereséig terjedő pénzbüntetéssel büntetendő az, 1.) aki vallomásában tudva valótlan nyi'atkoza tot tesz, 2.) az a munkadó, aki az illet- ményjegyzékbe tudva valótlan adatokat ir be, vagy abból az adó megrövidíté­sére irányuló szándékkal adatokat ki­hagy, vagy az alka'mazottaktól levont adót nem szolgáltatja be, 3.) az a mun­kaadó, aki az általány megállapítása cél­jából szükséges adatokat tudva hamisan jelenti be. Az alkalmazottaktól levonandó adó mértékéről készített jegyzék 'a városi adóhivatalnál kapható. HÍRE K. Petőfi ünneplése. Sziveszfer éjszakáján nemcsak az ország, hanem az egész vi­lág ünnepelte Petőfi Sándor születésé­nek századik évfordulóját. Félegyháza, mint . a nagy költő szülővárosa, nem hi­vatalos ünnepséget rendezett, a lelkese­dés mégis impozáns ünnepséggé tette Petőfi Sándor születésének századik év­fordulóját. Tizenegy óra után feketélleit az utca, kisebb-nagyobb csoportokban igyekezett a város lakossága a piactér felé és mindenütt kihangzott e szó: Petőfi. Amikor a toronyóra elütötte az éjfélt, egy pillanatra elaludtak a villanyok, utána villanyfény övezte Petőfi szobrát, megkondult a nagy harang és a szobor talapzatánál felcsendült a Petőfi Dalos­kor éneke: Isten áldd meg a magyart. Utána Kalmár Gyula szavalta el hatá­sosan Petőfi Szülőföldem cimü költe­ményéi. majd dr. Porst Kálmán rövid ünnepi beszédet mondott. E szobor lá­bánál — mondotta beszédében — né- jnuljon el minden gyűlölet, szűnjön meg FÉLEGYHÁZR közlöny a politikai torzsalkodás, itt mindannyi­unknak csak egy célja lehet: a szobrot el kell juttatnunk oda, ahonnan a boes- koros oláh elől elhoztuk. El kell vin­nünk e szobrot Segesvárra, miként azt februárban is mondottam 24 csengős ökörrel. Adja isteo, hogy mielőbb! Vi­haros éljenzés közepette fejezte be be­szédét s elhelyezte a Petőíi Daloskör ko­szorúját. Rác Náci zenekara Petőfi dalo­kat játszott. Az ünnepséget a Daloskor a Hiszekegy éneklésével zárta be. Újév napján, délelőtt 11 órakor a Petőíi szo­borbizottság folytatta az ünneplést és nagy tömeg jelenlétében dr. Szerelem­hegyi Károly hatalmas koszorút helye­zett a szobor talapzatára: „Nagy fia szü­letése századik évfordulójának emlékére — Szülővárosa“ felirattal. Városi közgyűlés. Kedden délelőtt 9 óra­kor tartja a város képviselőtestülete a január havi rendes közgyűlést. Ez az első közgyűlés, amelyen az uj virillisták vesznek részt. Beszélő számok. Újévi számunkban kö­zöltük a városházához érkezett ügyda­rabok statisztikáját, ezeket most a kö­vetkező adatokkal bővítjük ki. A városi adóhivatalhoz vagyonváltság cimén de­cember hó 3l-ig befizetett adók összege: mezőgazdasági ingatlanok után kész­pénzben 13.968,746 korona, értékpapírban 145,105 korona. Mezőgazdasági felszere­lések után készpénzben 1.797,753 ko­rona, értékpapírban 78 695 korona. Szőlő- birtok után készpénzben 1.789,243 ko­rona, értékpapírban 135,312 korona. Sző­lőbirtokok felszerelése után készpénzben 159,740 korona, értékpapírokban 2,477 korona. Városi üres beltelkek után kész­pénzben 31,612 koiona, értékpapírban 5140 korona. Egyebek után készpénzben 25,449 korona, értékpapírban 6480 ko róna, összesen készpénzben 17.772,544 korona, értékpapírokban 373,210 korona. — A magy. kir. állami adópénztárhoz a város és a járás területéről vagyonvált­ság cimén december 31-ig 70 miliő ko­rona folyt be. A kiskunfélegyházi Petőfi Sport Egyesület által 1923 január 14-én, vasárnap a Ko­rona-szálló dísztermében rendezendő mű­soros táncestély sikere érdekében a ren­dezőség fáradhatatlan tevékenységet fejt ki. Bár ^ meghívókat csak a napokban küldték szét, mégis városszerte óriási az érdeklődés Akik tévedésből meghívót nem kaptak és arra igényt tartanak, szíveskedjenek ezt Csenus, Pólyák, vagy Geller üzletében közölni, ahol jegyek is válthatók. Felhívás a blokkrendszer ügyében. Az ál­talános forgalmiadó beszedésénél a blokk­rendszer életbeléptetésére közzétett hir­detményre való hivatkozással felhívja az elöljáróság az adófizetőket, hogy a szük­séges blokkok átvétele végett a forgalmi adóhivatalban (II emelet 4) a hivatalos órák a’att jelenjenek meg. Ugyanott át­vehetik a blokkrendszerre vonatkozó hir­detést is, mely alkalommal minden adózó egy nyilvántartási ivet kap, amelyre rá lesz jegyezve a blokkok sorszáma. Ezen jegyzéket mindenki köteles megőrizni, ellenőrzés alkalmával felmutatni és újabb blokk csak a jegyzék bemutatása melléit váltható a hivatalos órák alatt. Az államrendör8Ó8 ügyforgalma. A m kir. államrendőrség kiskunfélegyházi kapi­tányságának ügyforgalma az 1922. évben a következő volt: iktató 6588, elnöki ügydarab 2058, bűnügy 3228, ált. kihágás! ügyek száma 1903. A lakáshivatalhoz 1158 ügydarab érkezett, ebből 475 egyén kapott lakhatási engedélyt. A 475 enge­délyből 300 olyan egyén kapott engedélyt, aki saját házába költözött be. Megtagadott kérelem. Annak idején meg­emlékeztünk arról, hogy Falusi Ferenc­nek beteg fiát az Erzsébet Nőegylet kór­házba kérte szállíttatni és akkor a költ­ségeket, 1600 koronát a város fizette. Az Erzsébet Nőegylet most egy kérvény­ben még 1400 korona kiutalását kéri a városi tanácstól, mivel ezt az összeget a kórház kéri tőlük. A városi tanács nem teljesítette ezt, mert az első Ízben már eleget tett a kérésnek. 1923. január 7. Hegedű estély. Kirinyi István szolgabiró és neje e hó 13-áu, szombaton este a Korona szálló dísztermében magas szín­vonalú hegedű hangversenyt és müvész- estélyt rendeznek. A tiszta jövedelem 20%-át a Horthy-inségakció helyi alapja javára fordítják. Panasz a pálinkafőzők ellen. Több gaz­dálkodó panaszt emelt a Kisüst bizott­ságnál a pálinkafőzők ellen, hogy a ren­des dliakon&felül külön diját, bizonyos szolgadijat követelnek tőlük. A bizott­ság vizsgálat tárgyává tette a panaszo­kat és kimondotta, hogy a főzetők csak azokat a dijakat tartoznak megfizetni, amiről a városnál nyugtát kapnak. Egyéb díjazás nem jár. Egyben a bizottság el­határozta, hogy a tanácsnak a pálinka­főzés dijak felemelésére vonatkozó javas­latát nem véleményezi a közgyűlésnek. Munkásházak szerződése. Többszöri sür­getés után végre leérkeztek a vármegyé­től a gróf Tisza lstván-utcában épített muukásházak szerződései. A vármegye jóváhagyta a szerződéseket és a tanács teiekköpwezés végett kiadta azokat a városi főügyésznek. Egyidejűleg a mun­kásházak tulajdonosainak összeírását ha­tározta el a tanács, hogy nem-e változ­tak azóta a tulajdonosok. Az átírás csak akkor fog megtörténni, ha a vevők a vételárat kifizetik Ajánlat a város pénzének elhelyezésére. A Hangya központ ajánlatot tett a városi tanácsnak, hogy a város által elhelyezen­dő betétek után kisebb összegnél ő szá­zalék, nagyobb összeg esetén 7 százalé­kos kamatlábat fizeh a városi tanács ér­tesíti a Haugya központot, hogy a köz­pénzek elhelyezése ügyében a közgyű­lés már döntött és a kérdés csak 3 hó eltelte'Után tárgyalható újból. A járlatkezelöhivatal kimutatása. A jár­latkezelő hivatalban az 1922. év íolva- mán kiadatott: 7395 nagy szarvasmarha, 4384 kis jószág, 6342 sertés és 2739 juh jártat. Irányítás 10165, átruházás 15,380 fordult elő. Két javaslat. A Központi Szeszfőzde Bizottság legutóbb tartott ülésén elhatá­rozta, hogy Berecz György üzemvezető fizetését, a tanács javaslatával szemben, csak havi 3000 koronára javasolja a köz­gyűlésnek felemelni. A városi tanács en­nek dacára fenntartja javaslatát, hogy Berecz havi 4000 korona fizetést és a pálinkából 1 százalék jutalékot kapjon. — A bizottság elhatározta, hogy 25—30 hekióiiter hordót vesz kölcsönbe és min­den hektoliter után 1 liter pálinkát fizet a kölcsönzésért. Uj iparengedélyek. A városi tanács csü­törtöki ülésén a következő iparengedé­lyek kiállítását határozta el: Tóth Bélá­nak ügynökségre, Kiss Lajosnénak élel­miszer kereskedésre, Sándor Józsefnénak fehérnemű és röfősáru kereskedésre, Poór Istvánnak lókereskedésie, Kiss Jenőnek áz Aranyhegyben korcsmái jog gyakor­lására. Tóth Lászlónénak az ízsáki-utban kért vendéglői iparengedélyt nem adta meg a városi tanács, mivel az uj ipar­törvény sznrint az engedély elnyeréséhez képesítés szükséges. — Az elmúlt héten tizen jelentették be iparjogukról való lemondásukat. Földöt kért megvételre. Klein Gáborné tüzelőanyag kereskedő a városi tanács­tól a vásártéren egy 1600 négyszögöles területet kért megvételre. A tanács nem teljesítette a kérést, mivel a hely a vá­sárok tartásánál szükséges. A szegények koporsója. Az elmúlt évben szegénységi bizonyítvány alapján a város 153 koporsót adott ki. A városi tanács elhatározta, hogy Törteli Pál városi ács­nak ezentúl kis koporsók készítésénél 30 K, közép koporsóknál 40 K és nagy koporsóknál 60 K külön dijat fizet. Üzlethelyiség bérlete. Tóth Boldizsár borbély, kinek a Fehér-kereszt épületé­ben van üzlethelyisége, az általa bírt helyiségért évi 8000 korona haszonbért ajánlott fel a városi tanácsnak. A tanács nem fogadta el az ajánlatot, mivel a Fe­hér-kereszt bérbeadásánál árlejtés utján az egész épületet egyben adja ki. Pia< január I Tiszta búza Kétszer Rozs Árpa Zab Köles Kukorica (uj) Kukorica (ó) Csöves kukorii Bab Korpa Hízó sertés Juh Hízó lúd Hízó kacsa Pulyka Tyuk Tojás LAKODAL HEG eljegyzi névjegyeit nyomtí ízléses jutányosa lapunk n] , Hangya’ felkéri tagjai évben történ kalmával kap összeszámold térítés megáll központi írod tagsági könyv FIGYELEM! Ha szüksége u. m. kocsi, ajtók festésén szatler műnk: PATYI k és mázol Kész kocsiülések kaphatók. Bármily haté szánkótalp Koesitámpa, páro Ugyanott egy fin Maga keresek antik i szerel harak; Szalay m Hétfőt déleid fónykt ben v:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék