Félegyházi Közlöny, 1925 (24. évfolyam, 1-53. szám)

1925-01-01 / 1. szám

XXIV. évfolyam Kiskunfélegyháza, 1925»január 1. l-sófszám Uj esztendőre A repülő idő kereke az uj esz­tendő hidján keresztül gördült. A múlt esztendőt az idő mélysége el­nyelte s az uj az elhanyatlott he­lyébe lépve, indul el velünk a jö­vendő bizonytalan útjára. S mi, ván­dorai ennek az útnak, egymástól, utitársainktól kérdezzük, mit hoz re­ánk ez az esztendő? Hova visz ben­nünket? Pedig ezek a kérdések hiá­bavalók ... Hiszen senki sem tud reájuk feleletet adni. Tehát másik kérdést kell feltennünk: Mit kell ten- nünk ebben aj esztendőben ? Törekvéseinknek megvan a maga határozott végcélja. Nines magyar szív ebben a hazában, mely ezért a végső célért ne dobogna: országunk talpraállitása, feltámasztása. De hány erős pillért kell építenünk a meg- kicsinyitett fundamentumra, hogy az országépités munkája sikerrel ke­csegtessen. Zilált gazdasági helyze­tünk rendbehozása, fizető eszközünk értékének állandósitása, a kor és helyzet viszonyainak megfelelő tör­vények alkotása, a termelő munka megindítása s ennek előfeltétele az élet-, vagyon- s jogbiztonság meg­szilárdítása, belekapcsolódás a nem­zetközi élet ipari, kereskedelmi s politikai vonatkozásaiba, alkalmat teremteni a magyarság minden szel­lemi, anyagi s erkölcsi értékének kifejlődósi lehetősége számára. Bé­két teremteni egymás között befelé, erőt tudni mutatni kifelé ... s min- denekfelett megmenteni satnyuló kul­túránkat s teljes erővel a fejlődés vonalába állítani... Mindez magától értetődő tenni­valója az uj esztendőnek. Ez alka­lommal nem is ezeknek az elvég­zendő feladatoknak kijelölése akar felelet lenni a feltett kérdésre: Mit kell tennünk az uj esztendőben? Egy mélyrehatóbb programmot kell ki­jelölnünk, amelynek betöltése nélkül immár nem képzelhető el a magyar­ság megmentése és felemelkedése. A magyarság megromlott érzésvilágát kell megváltoztatnunk! Valami vésztjósló, példátlan je­lenség az, hogy egy nemzet legszo- morubb tragédiájában évek hosszú során keresztül meghasonlásbán él­jen egymással. . . Azt még meg le­het érteni, hogy a csapás első ká- bultságában az egymást vádolás a gyülőlség tüzóben lobbanjon fel s egy darabig égve pusztítson. De hogy az első ütés kábulásából fel­eszmélve, immár hatodik esztendeje, akkor, amikor minden érdek azt parancsolja, hogy egymásra találjon a nemzet, mely különben örökre el­veszítheti magát. .. még mindig az egymás ellen törés ingerült,ördögei- nek rabságában van... ez csak azért lehetséges, mert valami hiba történt órzósvilágaban, lelkivilágá­ban . .. Pedig a magyar lélek, a magyar jellom na,rys7.ern •, egyenes, bátor, nyiltszivü s a magyar érzés páratlan: lovagias s a szeretet tör­vényének áldozó, hirtelen haragú, de jó szóra megengesztelődő, önző sok­szor, de ha megtalálják a szivéhez vezető utat: páratlanul áldozatkész. A sérelmeiért szemtől szembe meg­torlásra indul, de eszményeiért ön- feláldozásra kész. Haragosát kerüli, de közügyekben vele együtt dolgo­zik. Ezeket a szép és nemes erényeket borította be korommal az öteszten­dős háború tüzének fojtó füstje. S ez az oka annak, hogy e fojtó füst­ben a magyarság nem tudván egy­másra találni, nem képes megindulni a feltámadás utján. A magyar érzés- világ megvan fertőzve. Ha végkóp elsülyedni nem aka­runk, meg kell menteni a magyar lelket, megtisztítani elhomályosult érzésvilágát s visszaállítani a meg­alkuvást nem tűrő, kivételt nem is­merő erkölcsi törvény tiszteletét s min­denkinek parancsoló tekintélyét. Ez pedig csak egyuton lehetsé­ges ... Élő hatóerővé tenni újra a magyarság lelkében a tiszta — s nem politikai — kereszténység ma­gasztos eszméit. Azt a keresztény­séget, mely ott ragyog Krisztus éle­tében és példájában, amelynek igaz­ságai ott vannak lefektetve Krisztus tanításaiban, amelynek szelleme on­nan árad szót Krisztus leikéből s amelynek alapja a szigorú, fegyel­mező, önmagát nem tekintő s egy­forma mértékkel mérő szeretet. Au a szeretet, melynek egyedüli mértéke az igazság, az igazság, melynek egye­düli próbája a szeretet. Lelki átalakulásra van szüksége a magyarságnak, benső nagy megúj­hodásra, hogy poraiból mególoiüetivw egy uj, tiszta, boldog Élet feló me­hessen . .. Ezért kell megváltoztatni érzésvilágát! Ezért legyen mindenek- fölött ez a programmja az 1926 évnek. Lapunk legközelebbi száma szom­baton reggel a szokott időben jelenik meg. Boldogabb újévet kívánok a „Félegyházi Közlöny" minden olvasójának, külmunkatársá- nak. hirdetőjének és Jóbarát­j ának. FEUER I LL* S szerkesztő Az 1925. évi virilis városi képviselők névsora: Rendes tagok: aranyk. Dobos István 672*04 Dr. Hoffer József 4580*68 Ceenki Gábor 669*21 Dr. Puskás Béla 2033*12 Dr. Endre Zsigmondi 652-90 Kiskunhalasi Közbirt. 1665 80 özv. K. Szabó Andrásné 632-89 Fantoly Gyula 1459-74 K. Nagy Imre mérnök 624*86 Dr, Stróbl Miklós 1428-36 Dr. Tóth Endre 619 22 Dr. Prikk István 128810 Léderer Géza 617*07 Dr. Táby László 1126-82 Kürtösi István 614*35 Tarjányi János 1091-70 Gellór János 600*60 Dr. Tarjányi Iván 1068-76 Sav. K. Szabó Istvánná 593 30 Kovács Ferenc 1064'41 K. Nagy Antal .mérnök 577*16 Rosner Gyula 1054-65 Szegő Dezső 571-45 Fisohof József 1027 58 Király Márk 57140 Keleti József 1009*89 Kocsis Fereno 563*20 Sohweiger Jenő 1000-70 Ágai Géza 542-90 Ring László 947-03 Holló Antal 539-22 Endre János 927*38 Tarjányi Béla 617-55 Kiss Jenő 905 44 Karpelesa Ide 516 29 Poór István 904 64 Sohwaitaer Lajos 514 20 Szabó Franciska 889 52 id Táby László 512-16 Dr. Propper Miksa 887-92 Kransz Sándor 500-— Puky Márton 848*12 özv. Hoffer Imrénó 489-31 Czira Endre 807"— M. Szabó László 482*09 Ónodi Fereno 783-16 özv. Endre Antalné 477-11 Szabó M, János 772*09 Dr. Sallay János 472-14 Fövenyi Sándor 785 94 Lukács József 468-98 Jákóhalmi Közbirt. 746 87 Vámos Márton 460-95 Fazekas Ágoston * 76611 özv. Boda Antalné 448 15 Szabó Béla 72611 Papp József 442 25 Dr. Tarjányi Gyula 694*46 Dr. Bamberger László 441-— Cserép Antal 673*04 Sav. Bánbidy Gáborné 440 72 Lőrincz Lázár 437-72 Dóczy Sándor 857*18 Schweitzer Adolf 434-26 Brudermann Jenő 354*— Kiss József temetk. 429-39 özv. Bánhidy Istvánná 351-— Lendek Pál 423 60 Rádi Péter 346 72 Bakos Béla 428*60 K. Tarjányi Antal 846-40 Szelepcsényi Sándor 422*98 Pál József 342-00 Zámbó Dezső 422-06 Térjék László 839 06 Toldy Jenő 42108 özv. Bauer Ignácnó 8S8-JT Dr. Krausz Mór 42102 Póttagok: ösv. Kovács Gáspárné 420-47 özv. Tarjányi Gáborné 187*85 Dr. Günczler Márkus 413-10 özv. Keserít Imrénó 336-99 Majoros Sándor 412*44 özv. F. Juhász Sándornó 833 85 Ónodi József 40P17 Steiner Gusztáv 333-68 Bakos Antal 40010 Szolnoky Károly- 833-61 Slemmer Fereno 400"— Horváth Gáspár 832*27 Varga B. József 399*36 Dr. Puskás János 828*66 Fövónyessy Kornél 397’— Móczár Sándor 328-21 Grosz Fülöp 395 70 Feuer Sándor 820"05 Fazekas István 391-— Tarjányi, Ágoston 318-97 Nagy M. László 390"24 Wiesel Áron 314*45 Rádi Sándor 387-52 Ficsór Imre 314*28 Zimány Béla 384 94 Koós János 312*10 Tóth József lelkész 37910 S&llai Márton 311*50 Csányi Imre 374*60 Dr. Kiss István §10*98 özv. Szabó Jánosné 374*08 Onody Károly 808 01 Franki Ármin 867 85 Farkas József 806-82 Udvari Sándor 365 38 Fekete Sándor 805-70 Molnár A. Imre 968-26 Artner Gyula 308-86 Dr. Horváth Zoltán 363-24 Seres Andor 300*82 Hoffer Vilmos 360-67 Nagy Károly 300*64 Pintér Károly 358'60 Fekete Károly 300*-^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék