Félegyházi Közlöny, 1926 (25. évfolyam, 1-56. szám)

1926-01-03 / 1. szám

XXV. évfolyam Kiskunfélegyháza, 1926 január 3. 1-ső szám AH 14500 fecmm. TÁRS AHA L Ml HETILAP Ara 1500 Újévi gondolatok Évek mennek, évek jönnek. Mennek, hogy feledésbe vigyék a múlt minden fáj­dalmát ; jönnek, hogy biztató reménység­gel vágyat élesszenek ebbe a szerencsét­len magyar népbe. Mi pedig évről-évre vággyal, bizakodással, reménységgel te­kintünk a jövőbe. S mégis egy évtized óta nem volt már boldog újéve a magyarnak. De álljunk meg a határkőnél! Tekint­sünk vissza a múltba, vonjuk le a tanú­ságot és igyekezzünk úgy berendezkedni, hogy abból ne csak családunkra, ember társainkra, hanem az egész magyar társa­dalom minden egyes tagjára jólét, öröm és megelégedés fakadjon. Az újév reánk, magyarokra necsak egy elkövetkezendő polgári év kezdetét, ne csak egy jobb jövendőben való bizako­dást és reménységet, hanem az eddiginél szebb, jobb uj élet hajnalhasadását is je­lentse. Hogy végre okulva a múlt tanul­ságain, vetkőzzük le hibáinkat, hogy test­ben megerősödve, lélekben megtiszíulva, embertársaink és magyar faiunk iránti szeretetben megerősödve, bizó hittel, re­ménységgel, önbizalommal, tántoríthatat­lan faj és hazaszeretettel felvértezve in dúljunk neki az Ujesztendőnek. A családban, a társadalomban egy uj tlsztultabb felfogás és világnézet verjen gyökeret az Újévvel. Mert hiszen azt mindenki tudja, hogy a vesztett háború, s az azt követő forradalmak a sarkából forgatták ki ezt a szerencsétlen országot és ezzel együtt a magyar nép régi jó szokásait, felfogását és gocdolkozásmód ját is. Innen magyarázható, hogy nehéz meg­próbáltatások csak Ideig-óráig tudták a lelkeket összekovácsolni, csak múló szaí- maláng volt az egyetértés, mert amint ezek a nehéz idők elmúltak, az össze- tartozandoság, a meleg testvéri érzés szik rája is lassanklnt kialudt. Az emberek a hazaszeretet közös nagy munkájában még ma sem akarnak egy­másra találni. Az erők még a nagy meg­próbáltatások után sem egyesithetők. Pe­dig ml lehetne ez a maroknyi magyarság, ha összetartana?! Ha egy lenne érzésben, gondolkozásban, ha egyetlen rugó irányítaná erős karját, ha a köz önzetlen munkálása, nem pedig egyéni önös célok mozgatnák ennek a szerencsétlen magyar nemzetnek tetterejét. Ha vissza tudna térni régi puritán erkölcsei­hez, ha megtudná becsülni őseinek hagyomá nyalt, ha föl tudná ölteni még egyszer nemzeti köntösét, ha szent volna előtte minden, ami magyar! De mit látunk ? Az önfegyelem hiányát mindenütt és minden téren. Családban, társadalomban egyaránt. Fegyelem nélkül pedig homokra építjük csa'ádi tűzhelyün­ket, társadalmi berendezkezéselnket és nemzetünknek egész jövőjét. Ha csak a külsőségre adunk, de belső tartalommal nem törődünk, ha eszünk, szivünk mű­velésére nem fordítunk kellő gondot, ha gyűlölködünk és torzsalkodunk, akkor ez a nemzet elpusztul. Amég a magyar magyarnak gáncsot vet, nem vesszük észre, hogy nagy céljainktól meny­nyire eltávolodtunk, nem vesszük észre, hogy az önzéstől elhomályosult szemünk nem akarja meglátni az előttünk tátongó mélységet, nem látjuk, hogy a széthúzás az önös egyéni ér dekek áldatlan harcában elvérzik a magyar őserő. Nem látjuk, hogy a meddő szócsaták a gyűlölködés, a lekicsinylés, rágalmak a köz­ért becsületesen dolgozó közéleti férfiak mun­kakedvét lelohasztja. Nem látjuk, hogy az ál­datlan harcban a magyarság életereje fogy, anyagiakban és lelkiekben nélkülözve, kultúrá­ban megfogyatkozva az analfabéták ezrei sza­porodnak. De nem folytatomi Fájdalmas, sötét a mult, a jövő sem valami biztató, de azért reménykednünk kp'1 Számtalan példa van' előttünk. Dicső ősök dicső példája. Történel­münk nagy alakjai intenek, biztatnak. Biztat a Tizenhárom, biztatnak a limanovi huszárok az idegen földben porladó magyar honvédek, a kincses Kolozsvár, a Székely-föld, a Bánát, a Bicska. Jöjjetek magyar testvéreink, talál­junk egymásra, Virrad még a magyarrabol dog — Ujesztendö. l. d. Búcsúzóul rég nem látott nagy érdeklődés mellett tartotta meg szerdán délután a városi képviselőtestület 1925. évi utolsó közgyű­lését. A függetlenségi oldalon mintegy 80, az ellenzéki oldslon 10 képviselő vett részt s néha erősebb vitát provokáltak. A közgyűlés határozatai röviden a kö­vetkezők : A városi közpénzeket január 1-től a 4 helyi pénzintézetnél egyenlő arányban helyezik el s a pénzintézetek 2*5%-k*l többet fizetnek, mint amennyi a Nemzeti Bank mindenkori kamatlába. A külföldi kölcsön nagyobb részét to­vábbra Is az Angol-magyar Banknál hagyják, a helyi pénzintézeteknél 900-900 mii-lót helyeznek el s a város 2'4%-kal magasabb kamatot kap, mint a Nemzeti Bank kamatlába. A tárgyhoz dr. Sallay János hozzászólt, hogy minek a város­nak ez a drága kölcsön, inkább adja vissza. A polgármester azt válaszolta hogy a kölcsön tárgyalásánál fejtette volna ki aggályát, ez már túlhaladott álláspont. őzv. Nagy Jánosnénak fia taníttatására december 1-től havi 500,000 K segélyt szavaztak meg. A városrendező bizottság a kertváros­ban egy modern gőzfürdőt vendéglő és szállodával ajánl építtetni, amelynek költ­ségei a külföldi kölcsönből lennének fe­dezve. Felhatalmazást kér a tanács ter­vek és költségvetés készítésére. Dr. Sal­lay János ellene van, mert nem tartja Jö­vedelmező befektetésnek, inkább egy kis fürdő létesítése mellett vásárcsarnok épí­tését javasolja, mely szerinte sokkal fci- fizetőbb lenne. A közgyűlés a bizottság javaslatát fogadta el. A rőm. kát. iskolaszék rendes tagjaiul 1926. évre megválasztattak a követke­zők: Bakos Antal, Gsányl Antal,Császár Mihály, ifj. Dobos Mihály, Dóczy Pál, Dóczy Sándor, Farkas József, Farkas László, Dr. Fekete Sándor, Dr. Qálffy József, Griffaton Péter, Haubner Károly, Dr. Holló Béla, Dr. Horváth Zoltán, Jé- novay Dezső, Dr. Katona János, Kiss Je­nő, Kiss Ferenc, Kovács Bertalan, Ma­gyar József, Mácsay Károly, Ónodi Ká­roly. Rezsnyák Béla, Sahin Tóth Ráfael, Dr Sahin Tóth Ráfael, Stoiber Ottó, Szabó János, Szabó Károly, Dr. Szintén György, Szolnoky Károly. Szolnoky László, Szeme József, Szabó Flórián, Tóth Béla, Dir. Tóth László, Vereb István. A víriSls városi képviselők 1926. évi névjegyzékét a bizottság javaslata sze­rint elfogadták. (A névsort lapunk más helyén hozzuk.) Dr. Holló Béla polgármester bo’dog újévet kívánt a képviselőknek és a köz­gyűlést bezárta. 1926. évi viriiisek Rendes tagok: Dr. Hoffer József 4655*48 Népbank 2*285-52 Közgazdasági tak. 1999-57 Kiskunhalasi közhírt. 1807-40 Dr. Tarjányi Iván 1636 60 Szabó Fanny 1369*71 Dr. Krausz Mór 1160 58 Dr. Prikk István 1123*28 Endre János 1057-76 Dr. Tóth Endre 1037-66 Dr. Stróbl Miklós 1028 08 Dr. Bányai Mór 1004*80 Dr. Kárpáti Károly 1004*68 Poór István 989*64 Dr Puskás Béla 962 80 Puky Márton 920-22 Molnár Imre 899*01 Dr. Tarjányi Gyula 879T6 K. Szabó M. János 871 72 Dr. Horváth Zoltán 860-34 Szabó Béla 849-94 Dr. Endre Zsigmond 819*98 özv. Hoffer Imrénó 814-96 Jákóhalmi közbirt. 814*28 Fazekas Ágoston 806-21 Dr. Sallay János 765-22 Keleti József 760*— özv. Nagy Gyulánó 743 70 Dr. Puskás János 733 96 #av. K, Szabó Andrásné 733-27 Tarjányi János gyógyaz. 732‘76 Kocsis Ferenc 721*80 Kanizsai Nagy Antal 715 94 özv. K. Szabó Istvánné 689*66 Léderer Géza 685-13 Dr. Propper Miksa 652-24 Szegő Dezső 630 — Fövenyi Sándor 627 20 Táby László 623*80 Brenner János 600-— özv. Endre Antalné 571-08 Dr. Szabó Árpád 560-82 Dr. Biró László 552 70 Zafír Ignácné 652*09 K. Nagy Imre mérnök 530-10 őzv. Bánhidy Gáborné 528"01 Dr. Blau Jenő 526*40 Lőrincz Lázár 515-47 Karpelesz Ede 505-40 Geller János 600*— Dr. Zámbó Géza 496*68 Dr. Giinczler Márkus 496-— Kiss Jenő 493-— Krausz Sándor 492-80 özv. Schweiger Lajosné 482*03 Toldy Jenő 466*14 Zámbó Dezső 461*08 Kovács Gáspárnó 459-30 Dóczy Sándor 458-28 Varga B. József 450-45 Kürtösi István 440 10 Fövényessy Kornél 440"08 Onody Ferenc 435*56 Frank Miksa 427-11 Onody Károly 420-28 Bakos Antal 420-— Tóth József lelkész 416-40 Holló Antal 414J5 özv. Kristóff Ferencné 410*47 Dr. Léderer Lajos 407 94 Lukács József 399-46 Fazekas István 395*03 Kardos János 392 54 Taijányi Béla 38983 Fein Márkusz 888 80 Schweiger József 386’— Jenovay Dezső 283*80 Onody József 382*58 Dr. Gálfy József 881 12 Szolnoky Károly 380 88 Dr. Bamberger László 380'— Hadi Péter 378-41 Váradi Sándor 377-08 özv. Bauer Ignácné 376-90 Móczár Sándor 374 80 Vámos Márton 374-— Ágai Márton 378 40 özv. F. Juhász Sándotnó 870 89 Csányi Imre 37004 Dr. Fisch Lipót 370-— Brudermann Jenő 368-— Rosner Gyula 367-20 Schweitzer János 365*— Dóczy Mihály 361-69 Ring Pál 351-58 özv. Krausz Józsefnó 350‘— Feuer Sándor 350-—* Ficsór Imre (Szőlő u) 349*90 Drozdik János 34I*A­Blau Vilmos 237*10 Kovács Ferenc Szemere u 329*51 Póttagok: Franki Ede 316-01 Léderer Dezső 3I6-— Udvari Sándor 8J10T Csenki Mihály Lehel u. 820-— Kiss József 318*— Feuer Miksa 315*— Dr, Fekete Sándor 314*06 özv. Holló Béláné 814*A* Fisch Ernő 311-76 özv. Steiner Jakabné 310*34 özv. Blaskovich Lajosné 310*21 Tóth László Tanya 1024 306*74 Zimány Béla 304*38 Szentpóteri Horváth János 104*— Rosenberg Zsigmond 800*60 Dr. Farkas Pál 300*— Thury Andor 400’— Csernus József 296 36 Kürtösi Imrénó 293*80 Ipacs András 292*96 Sohweitzer Lajos 991*— Schwéd Dávid 990‘— Farkas József 281*— Dr. Kiss István 278 28 Felsőszentgyörgyi közbirt.271.91 Artner Gyula 271*70 Egyesült Gőzmalom 267*20 ... ... r,f.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék