Félegyházi Közlöny, 1927 (26. évfolyam, 1-50. szám)

1927-01-02 / 1. szám

XXVI. évfolyam Jüstarafélegviiaza. 1927 január 2. 1. svam fftEOYHÁZ Am 12 pah* társadalmi hetilap 1500 *«««■ 1927. Évek vesznek a múlandóságba. Az Idő kereke szüntelen forog, folyton halad s újra egy fordulóhoz jut. Minden átmenet nélkül belejutottunk az uj évbe, telve re­ménységgel és legszebb kilátásokkal. Az uj esztendőtől többet és jobbat várunk, mint amiben az előbbi részesített. Emberi gyarlóságunknak tulajdonít­ható, hogy mindig keveseijük azt, ami­ben részesülünk és sorsunk javulását a titokzatos jövőtől, az újévtől várjuk. A csodák kora régen letűnt. A sült ga­lamb már csak a mesékben létezik s ha azt akarjuk, hogy munkánk után áldás fakadjon s fáradozásainknak meg legyen az élvezhető gyümölcse, akkor erős aka­rattal, kitartással és Istenbe vetett hittel kell dolgoznunk. Ha a múlt évben elégedetlenek vol­tunk, legyünk rajta, hogy ezt az érzést az újévben legyőzzük, mert az elégedet­lenség már magában is tunyaságot és restséget jelen*. Reménység az ember buzdltója a sors csapásai közepette. Remélhetünk, sőt kell is remélnünk az újévtől minden jót, de a magunk erejére, munkálkodására és eszére támaszkodva kell a javulást be­várnunk. Ha fáradozásunknak a múlt év­ben nem volt meg a klváut eredménye, nem szabad elcsüggednünk, hanem fo­kozott munkakedvvel, kettőzött szorga­lommal kell folytatni munkánkat, a fára­dozás előbb-utóbb meghozza a maga gyümölcsét. Ne kárhoztassuk a sorsot, a végzetet, ha fárasztó munkánk eredménytelén ma radt, hanem tartsunk ki lankadatlanul küzdjünk meg az akadályokkal, győzzük le a nehézségeket és boldogok leszünk, mert munkánkban örömünk fog telni Azoké a jövő, kik hisznek a szebb jö­vőben, bíznak Isten segítségében, remélik munkájuk gyümölcsét és fáradhatatlanul dolgoznak. A nltetlenek soha sincsenek megelé gedve, a panaszkodók é hetetlenek, a siránkozók gyávák s Irtóznak a munká­tól. Az Ilyenek csak tétlenül várnak s várakozásaik mindig eredménytelenek maradnak. Munka nélkül tisztességgel és becsület­tel megélni nem lehet, de ha azt nem őrömmé!, jókedvvei és egész odaadás­sal végezzük, akkor csak félmunkának lehet tekinteni Miért küzdünk, miért fáradozunk az j életben? A boldogságért. S bár ott van | közelünkben, ott tanyázik mellettünk, I mégis miiv kevés azctc száma, kik va I lóban boldogok. Egvre hajszoljuk, za­varjuk a boldogságot de nem tudjuk elfogni, mert az folton követ bennün­ket, míg mi előttünk kutatjuk. Valóban boldog esik az lehet, ki meg­elégedett. Ez a legszebb, üe egyszers- mint a legnehezebb erény. Emez állítás igazságát azonban a mai kor gyerme­ke nem akarja megérteni. Mindenki többet akar, mert látja, hogy másnak többje van s megfeledkezik ar­ról, hogy a gazdasággal és vagyonnal nem jár feltétlenül a boldogság Hányán vannak olyanok, kik minden anyagi jó birtokában vannak, de nem boldogok, mert testi ogyatékosságban szenvednek, vagy eürnetetlen vágyat táplálnak. Tanuljunk az újévben megelégedést s ha a lefolyt évben taián kedvetlenül vé geztük munkánkat, teljesítsük azt most egész odaadással, Higyjünk és remél­jünk munkánk eredményében, támasz­kodjunk önmagunkra s akkor valóban boldogok leszünk. S ha az egyesek boldogok, akkor bol­dog lesz a nemzet is. De ehhez szük­séges az egymás iránti tisztelet, becsü­let és békés egyetértés. A történet iga­zolja, bogy a széthúzás, gyűlölködés és testvérharc m’ad^ní- n* z Oí*r*?et‘ romlá­sát Idézte eiő Ettő! pedig óvjon meg bennünket a magyarok Istene. beköszöntése alkalmából — azt hisszük — nem lesz érdektelen olvasóinkra az a beszélgetés, amelyet a napodban foly­tatott dr. Kiss István országgyűlési kép­viselőnkkel lapunk munkatársa. A közön­ség előd mindig nyitott könyvnek kell lenni képviselője munkásságának, ezért azt kérdezte munkatársunk, hogy melyek a városunkat közvetlenül érintő tegkőze- lebbi tervei dr. Kiss István országgyűlési képviselőnknek. A választ a következőkben adjuk: Mindenek előtt legfontosabbnak tartom a népneveiés kérdéséi. Megkezdőnött a tanyai iskolák építése és most szorgal­mazni fogom, hogy mleiőbb folytassa a kiküldött bizottság az iskolák helyének kijelölését, hogy a városi tanács kiírhassa a versenytárgyalási hirdetményt s a ta­vasszal meginduljon az építési munka. Így azután a munkásság kenyeret kap, a félegynázi tanítók állashoz jutnak itt­hon és ami fontos: az ősszel már száraz uj iskolákban megkezdődik a tanítás. Szükségesnek tartom, hogy a szülő­otthon ne csak tervben, hanem valóság­ban is meglegyen, ezért lépeseket teszek a szükséges kormánysegély kiutalása iránt, mert az ügy további elhúzódása sok esetben baiátt jelenthet. A szétszórt tanyavilág népének össze­hozása érdekében állami segéllyel tanyai népotthonok létesítését vettem tervbe, ahol a gazdák időnként összejönnek gaz­dasági Kérdések megbeszélésére, a kul­túra terjesztése érdekében népies előadá­sokat tartanak ott szakképzett emberek. Ilyent elsősorban a szőlőkben kívánok létesíteni. De szükségesnek tartom, hogy az egész város gazdaközönsége előtt is gyakran tartsooak szakemberek ismeret­terjesztő előadásokat, hogy a gazdákat in­tenzivebb gazdálkodásra vezessék rá s ez áltat földjeik termőképességét fokozzák. A napokban megalakítjuk Csótyosban a tempiomépiiő bizottságot, hogy ott a □ép saját temp omában imádkozhasson. Ügy tudom, Illetékes helyen már tárgya­lások folynak aziránt, hogy az iparosok, kereskedők üzleti berendezéseik, áru­készleteik terhére olcsó Kamatú kölcsö­nöket kapjonak. A kérdésnek mielőbbi tető atá hozása érdekében ei logok járni. Az adóztatásnál foglalkozni kívánok azzal, hegy az adóztatási eljárás egy- szerüshessék, különösen vonatkozik ez az adókónyvelések, vallomásokra. Ezek egyrészt munkamegtakarítást jelentenek, másrészt nagy anyagi megtakaritást az állam és a város háztartásában. Erősen szem előtt tartom az egyenlő, arányos és igazságos adóztatás elvét és annak érde­kében mindent el fogok követni. Ezek volnának a legközeieboi terveim — fejezte be a beszélgetést dr. Kiss István crszaggyü.ési képviselőnk s mi bízunk benne, bogy a terveket a tettek követik. 1927. évi virilisek Rendes tagok: Peugö Dr. Puskás Béla 7937 12 Dr Koffer József 6011*42 Kiskunhalasi közb. 2261' — Dr Krausz Mór 2036 52 Dr. Tarjányi Iván 1983 68 Dr. Bányai Mór 1976*68 Szabó Franciska 1877 93 Magyar Ált. Takarékp. 1713 55 Dr Prick István 1643 — Dr. Biró László 147090 Dr Tóth Endre 1465*82 Tarjauyi János gyógysz. 1426 90 Dr Puskás János 1423*80 Endre János 1356 69 Kovács Ferenc gyufagy 131172 Poór István (Kecskemét) 1278'87 Dobos István 1242 04 özv. Hoff^r ímréné 1239 80 Dr Kárpáti Károly 1211-38 Krausz Sándor 1209 18 l)r. Endre Zsigmond 1205*22 özv. Nagy Gyuláné 1173 22 Puky Márton 1151 *06 Dr Sailay János 1146* — Szabó M János 1126*23 Keleti József 1121*20 Dr. Propper Miksa 1118 66 S.?.abó Béla 1115' — Kkfházi Népbank Rt, 1041 20 Fazekas Ágoston 1035 14 Dr. Tarjányi Gyula 1035 10 Jákóhaimi közb. 101848 Fövényi Sándor 1016 86 K Nagy Antal 999 14 özv. Zafír Ignáoné 997-18 Kneffel Béla 955 28 Dr, Strébl Miklós 939 21 Koosis Ferenc 935 83 özv. K. Szabó Andrásáé 935 10 Léderer Géza 907-12 Dr Blau Jenő 900 15 Geller János 900-— özv. Táby Lászlóné 898 23 özv. K Szabó Istvánná 874-22 Kiss Jenő 854 ­Dr. Szabó Árpád 836 22 Ónodi József 82666 Szegő Dezső 812­ifj. K. Nagy Imre 797-77 Lővinger Ignác 795 35 özv, Bene Istvánná 789 96 özv Blaskovits Lajosné 778-50 Thury Andor 777-20 Molnár Imre 761 95 özv. Krausz Józseíné 758 18 Fantoly Gyula 757-87 Schweiger János 754 ­Ágai Márton 746 58 Dr. Zámbó Géza 745 88 Nagy M László 721-93 özv Bánhidy Gáborné 719 17 özz. Kiss Lajosné 71551 Lőrinoz Lázár 715 40 özv. Endre Antaluó 698-90 Dr. Táby László 695 54 Vámos Márton 67l 18 Novoszel János 670 99 Egyesült Gő'/in. rt. 669-09 özv Schweiger Lajosné 667 97 Pajkos Sz. József 663 98 Kürtösi István 636 57 Czira Endre 628’ 14 Ónodi Károly 608-29 Dr. Fekete Sándor 607-96 Varga B, József 6ü6 37 Toldy Jenő 602 — Jenovay Dezső 598 90 Karpelesz Ede 589 51 özv S. Kovács Gáspárnó 585 07 Zámbó Dezső 583 22 Dr. Tomasovszky Lajos 580 — özv Fickó J. Sándorné 574 34 Ujszászi János 572 68 Fövényessy Kornél 569 75 Fein Márkusz 557-73 Schweiger József 545 20 özv. Kristót Ferencné 544 08 Tóth József lelkész 532 14 Bruderm&nn Jenő 530 82 Tarjányi Ágoston 527 08 Fazekas István 525 60 özv Steiner Jakabué 522 93 Frank Miksa 522 88 özv, Bauer Adolf'né 521 81 özv. Bauer Ignáoné 520 86 Kardos János 519 40 Rádi Péter 515 86 Dóczy Mihály 511-18 Csáuyi Imre 504 2 L Szolnoki Károly 504-07 Póttagok: Fisch Ernő 502 42 Bakos Antal 494*16 Feuer Sándor 492*96 Dóczy Sándor 489*87 Holló Antal 487-57 Dr. Léderer Lajos 481-78 Dr Gallfly József 481-38 Blau Vilmos 472-68 Csenki Gábor 473-15 özv, Móczár Sándorné 469*46 özv. Pál Károlyné 468-55 Ring Pái 468*13 Ónodi Ferenc 465*46 Feuer Miksa 364 ­Udvari Sáuder 458*14 özv. Farkas Jó^sefué 442*30 Farkas József 436 12 Sz Horvath János 434 18 Ipacs András 427*34 K Szabó László 421*39 Spitzer Miksa 420*50 Brenner János 420*­Léderer Dezső 406 ­Dr. Bamberger László 3«0*— Keserű András 348 — Baumhoi’n Béla 347­Papp József 327 02 Dr. Kiss István 322*76

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék