Félegyházi Közlöny, 1928 (27. évfolyam, 2-53. szám)

1928-01-08 / 2. szám

XXW. évfolyam MW59 januar o. £. Bvaam ■IMIM 1 fnfuYHAZI KOZLQm Ara 12 PHBér TÁRSADALMI H ETIL AH Ar« 12 PfiHér Melyik a helyes ut? Ha visszapillantunk évszázados fejlő- élésünk korszakába, azt látjuk, hogy minden kornak megvoltak a maga zse­niális úttörői, minden törekvésnek: vol­tak erőskezü harcosai. De sajnos, vol­tak kerékkötők, akadékoskodók is rrtirt- denkor. A nagy sugallatok, emberi agy mun­kainak egí megnyilatkozásai, sokszor kicsinyes Hiúságokon, anyagias, hétköz­napi irigykedésen dőltek meg. A kö­zönségesen felülemelkedő alkotásnak mindenkor voltak ellenzői, rosszindulatú bírálói. Csak megértő elismerés, önzet­len birálo akadt ritkán, vagy soha! A múlt hibáján épült fel a jelen bűne. Az emberi gyengeség öröklött átokká lett, mely évszázadokon át száll nem­zetről nemzetségre. Van azonban a bí­rálatnak sok esetben jogosultsága, sőt magasztos kötelessége, na a köz javát szolgaija és nem füti személyes erdek és igazat a való tényekből meríti, Való igaz, táj a magunk igazának megdöntése, más világba helyezese. De aki a közért munkálkodik, legyen el­készülve a kritikára, száz ajak szavára es gondolatára. Ne essünk lehat a múlt htbaiba. Munkánkat, alkotásainkat bo- csas&uk boHCkes alá, mert tudásunk kut- forrasa nem pusztán az őnvélemény, hanem az óregek megfontolt tanácsa, nem mindenkor a mi óhajtásunk, ha­nem a bölcsek itelete. A harag es a gyors munka rossz ta­nácsadók. A jövőbeiatas tudomány, amely pedig a megáliapodottsagnak és az élet megoizonyosodott, jól felépített igazsága. A jelen nagy bűne a vesztünkbe ro­hanás. A múlt nibája a maradiság. E kettő kizött kell tehát keresnünk a helyes utat. Rendkívüli közgyűlés Péniek d. u. 4 órától este 9-ig tartott a varos képviselőtestületének közgyűlése, melynek tárgysorozatán mindössze 13 pont szerepeit. Hogy enuek dacára miért húzódott öt orauosszátg, azt a Kölcsönök körűi kifejtett viták oKoztáK. Ugyanis dr. Sauay Jáuos és Kovács Dezső ismétel­ten kifejezésre jutatnak, nogy josiasuk beteljesedett, mert előre aggaiyosnak lát­ták azt a gazdálkodást, amivel a kőz- éprtéseket megicezdiéK s ez az oka, hogy a 17 miüiárd után újabb 8 milliárd Köl­csönt varrnak az adófizetők nyakába, aktK már eddig is nyögnek az adóterhek aiatt. A közgyűlés két határozatát legutóbbi szamunkoan koztuk, most a töobieket ismertetjük. Szítnak Ferenc tanár 460 P helyettesí­tési póidlját a közgyűlés nem adta meg, fle a megye utasította a varost az összeg kifizetésére. A nem szorosan vett közigazgatási al­kalmazottak illetményeinek emelései no- vetnoer 1-tői megszavazták. Az egyházi aiapok részére 80,000 P föggőkoiesönt vesznek fel, amelyet a Kert­város házhelyeinek értékesítése után fizet­nek vissza. a rendezési alap részére 70,000 P Ideig­lenes toggő kölcsönt vesznek fel, a tégla­gyári ázem részeié pedig 80,000: P-t. Ez Utóbbira fedezet a 150 millió kész tégla. Amig a felveendő 640,000 P újabb tör- lesztéses kölcsön meg nem érkezik, 100 ezer P függőkölcsön felvételét határoz­ták et. A fogyasztási adóhivatal átszervezésére vonatkozó szabályrendeletet ietárgyalás és ujaoo javaslattétel végett kiadták a pénzügyi bizottságnak. Az 1928. évben tartandó rendes köz­gyűlések natárnapjáiii minden hónap má­sodik keddiét állapították meg. A nappali aram ügyeoen dr. Strasser Rezső nem vette tudomásul az iuterpel- iációjára adott választ, ezért a villamos bizo.cság jelentését a tegközeiebbi rendes közgyűlésen újra tárgyalják. H IKÜK 40 avas jubileum. Tömörkény község közszeretetben á.ió p.éoanosa: Simonfíy Genuas december 28-áo ünnepelte az Ur szolgájává történt íe.szeateiésenek 40 ik évtordaióját. Ez alkatommal egy szívvel ünnepelték hívei, a külső méltó keretet pedig a daiarda, íampionos menet és ün­nepi játékok adták meg. Városi közgyűlés. Kedden tartja a város Képviselőtestülete január havi rendes köz­gyűlései, meiyre mar az uj viriusek at­yainak be. A tárgysorozat 29 pontja kó zött szerepei a a népisko ák ept.esenek államsegélyére 12,000 P ideiglenes függő- kölcsön íeiveteie, az amerikai Kossutü ünnepségen a város képviseuetése. Kinevezés A népjóléti miniszter a Mun- kásolztosltó pénztár beiyi orvosainak dr. Baráczy áinooi, dr. Suebi Mik.os es dr. Dnoá.< István orvosokat nevezte ki. — Ve emenyfinK szerint a város 5 kerületé nek betegeit nem láthatja el a 3 urvos, ezért szükségesnek tartjuk, hogy az ér­dekeit ipartestület es Kereskedők Egye­sülete együttesen kérje egy negyedik or­vos kinevezését is. Esküvő, özv. Scaweitzer Adolfné leánya, Böske es dr. Freud József orvos ma, va­sárnap d- u, Ml Órakor lakásukon tart­ják esküvőjüket. (Minden más értesítés heiyett) Szabadságon. Szabó István gazd- tanács noknakdkózgyű.és decamoer 31-ig adott szabadságot. Azonban Szabó Istvaa ído- baja még mindig nem gyógyult ki telje­sen, ezert a szegedi sebeszeu klinika ve­zető orvosának bizonyítványa aiapján ujaob 6 hónapi szaoadsagot kér. A tiszti orvos véleményének csatolásával a ta­nács közgyűlés elé terjeszti. Tilos a fiataikoruaknak a szeszfogyasztas. Az O.szágos Törvénytárban kmiraettéka szeszesitalok kiszolgáltatásának es a szó­rakozóhelyek látogatásának korlátozása ról szoio törvényt. A törvény Januar 12-en lép életbe s rendelkezései érteimében an­nak, aki 18. életévét még nem tö.tötie be, nyilvános heiyiségbenszeszesitait sem Ingyen, sem pénzért Kiszolgáltam! nem szabad. Adomány. Sokszor volt már alkalmunk irm dr. lssekutz Gyuláné sz. Szabó Lucia jótékonyságáról. Nemes gondolkozásá­nak ujaob bizonyhékát adia, amidőn be­jelentette a városi tanácsnak, hogy a szegényház részére egy 125 cm-es Jézus szive szobrot adományoz. A tanács há­lás köszönettel vette és megbízta a mér­nöki hivatalt, hogy a szobor elhelyezé­séről gondoskodjon. Lóversenyek. A Duna-Tíszaközi Lovas Egyesület a tavasszal nagyszabású úri es gazda lóversenyt rendez Cegléden és ugyanesak táviovag.ó és kocsiversenyt a Dunántúlon, amelyekre az előkészületek mar folynak. Reméljük, hogy városunk­ból is szép számban vesznek reszt a versenyeken. Kinevezések. Ősz János ny. csendőr­tiszthelyettest a kereskedelemügyi minisz­ter Kísvárdára állami utmesterré nevezte ki. — Eszes Zoltán ujtemplomi kántor­segédet a kultuszminiszter állami tanító­vá nevezte ki. A nagy álarcos jelmezbálra az egész vá­ros és a környék is készülődik. Hogy a Karnevál herceg, annak udvara és a jel­mezesek felvonulása minél impozánsabb legyen, kérjük a közönséget, hogy ma, szombaton este 9 óra eiőtt megjelenni szíveskedjenek. Jelmezesek gyülekezése a díszterem mellett lévő Kereskedők Egyesülete helyiségében. Jelmezjegyek este 8 órától kezdve ugyancsak a Keres­kedők Egyesülete helyiségében a legna­gyobb titoktartás mellett csakis szemé­lyesen veheiők át. Hymen. Sonnenfeld Juci és Buzási Már­ton gyógyszerész, Szatmár jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Hogyan kall kéralmazni az adó végrehajtás feifűygesztaset ? Az adóvégrehajtás íe.lüg- gesziesét a pénzúgyigazgatósághoz cim- zendő és a hs.yi adnnivatalban l pengő 60 fiuéres bélyeggel ellátott Kérvényben ken kérelmezni A kérvényben röviden meg keit okolni, hogy az illető miért kéri a felfüggesztést és ezzel egyetemben a fizetési halasztást, A végrehajtás a kér­vény beadásának pillanatától függőben marad A fizetéshalasztás tartamára a ké­sedelmi kamatot az adóhivatal felszámítja. A késedelmi kamat elegendése iránti ké­relmek teljesen hiábavalók, mert azt min­den esetben meg kell fizetni az állam­kincstárnak. Pinmitas, a tolvajok királya címen egy ereded francia vígjátékot mutat be ma, szombaton a Petőfi mozi. Irta: Jean Guit* ion, rendezte és főszereplő Nicolas Rimsky Gamine Bardou, Gaby Morlay, Mme Syl- nac. Ezi kiegészíti „Az éjféli tragédia“? feivoaasos dráma, íöszerepbea: Margue­rite de iá Motte es Lyonéi Barrymorre. Anyakönyvi kimutatás. Az egyik év szám­adatai nagyon egyeznek a másik év ada­taival. Az anyakönyvi hivatal 1927. évi számadatai a Következők: született 1262, mégha., 741. Beiratkozott436, házasságot kötőn 363 pár. Ezzel szemoen 1926 ban született 1263, tehát eggyel több, meg­hat 715, ami 26 tál kevesebb. Beiratko­zott 441, ez 5-tei tőob, míg házasságot kötött 372, 9-cel több. Végeredményben a számokoan eltérés alig van. A szaporo­dó az 1927. évben 521, amig 1926-ban 548 volt. — A születési bejelentésekben szerepei 21 hatvaszüietett ílu és 19 leány, a baleseteknél a világháború éveibői 28 ho t áaylivánitás. — Anyakönyvi di­jakból 2066 P fo.yt be, 1926-ban pedig 1776 P. — Kóié.dii elmén 53 P-t fizettek be, A „Petőfi“ Oaioskör f. hó 14-éü, jövő szomodton tartja sikeresnek Ígérkező bál­ját a kővetkező műsorral: 1. König-Ju- hász: Je.Ige, énekli a Petőfi Daloskör. 2 Ammer: Nem nem, soha! énekli a Petőfi Ddioskör. 3. Petőfi-legendák, sza­va ja: Konko y Góző. 4. Huber: Fohász, énekli a Petőfi Da oskór, zongorán kíséri Momár Margit. 5. Zongoraszám. Játsza: Molnár Nusy, zongoraművésznő. 6. Meg- konduit a kecskeméti... Göre nóták... énekli a Petőfi Ddioskör. Az egyes szá­mok között Dani bá (Dr. Hosszú Zoltán, a Nemzeti Színház tagja) konferál. (Jtána tánc reggelig. A nívós műsor sikerét biz­tosítja a szereplők művészi képessége és az a nagy atttotcló, melyet a dalárda ve* zetősége és tagjai az est sikerének érde­kében Kifejtenek. Tekintettel a környék­beli városokban is megayilvánuió nagy érdeklődésre, kéri a rendezőség a n. 6. közönségét, hogy Jegyekről elővételben gondoskodjon; kapható Tarjányi János gyógy szart árában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék