Félegyházi Közlöny, 1928 (27. évfolyam, 2-53. szám)

1928-01-08 / 2. szám

I. aHW FELEGYHAZ1 KÖZLÖNY Wt. ja«aér 9, Múltévl statisztika. Az alanti számokba« leisorakoztatjuk a különböző hatóságok­hoz 1927. évben érkezett ügy darabokat is az összehasonlítás kedvéért zárójel* ben mindjárt hozzáírtuk az 192& év végén lezárt adatokat. A városházára érkezett flgydarabok száma a következő: közigaz­gatási ágy 27,000 (22,000), adóügy 10,505 <10,160). árvaszék 5864 (5035). - A köz­ségi bírósághoz: közigazgatási 961 (1019), polgári 1089(864) és kihágás! 918 (986). — Kőzpéoztár forgalma: bevétel 4,600,000 pengő (4,320000) kiadás 4,550,000 pengő (4.240,000). Megjelent az év fóivamán az adóhivatalban 45 ezer egyén. Ezenkívül 19 ezer azok száma, akik badisegélyben részesültek. — A fogyasztási adóhivatal­ban 23,886 tétel alatt 371,221 pengőt fizet­tek be. — Am.kir.adóhivatalhoz 26,447 (16,570) ügydarab érkezett. — Az állam- rendőrséghez 1590 (1678) kihágást, 12,037 (9374) közigazgatási és bűnügyi figydarab érkezett. — A kir. járásbírósághoz 13,076 (9720) telekkönyvi, a főiajstromba 10,615 (16,100) figydarab érkezett. —A iárlatke- ?e!ő hivatalban kiadatott 5607 nagy járlat, 3068 kis járlat, 11445 sertés, 4208 juh. Az átruházások száma 21,478, irányítás pedig 13,179. Dupla nlsor vasárnap %5, %7 és 9 óra­kor a Petőfi moziban. Az egyik ,Az ezüst sárkány“ modern filmszenzáelö 6 fejezet­ben, a másik „Ripacsék a farmon“ vad­nyugati bravurfltm 6 fejezetben, főszerep­ben: Tom Tyler. Mezőőrük. Az újonnan szervezett 8 mező­őri állásra a polgármester a következő­ket nevezte ki: Hevér Balázs, Dinnyés Sándor, Tóth Mihály, Gsőke István Trom­bitás István, Dobák Károly, Tarjányi Jó­zsef. Varga ferenc. Az uj mezőőrök ked­den tették ie a polgármester kezébe az eskát és a polgármester figyelmeztette Őket, hogy a gazdasági hivatal utasításai szerint tartoznak eljárni. Az Ave egyesület vezetősége tisztelettel tudatja tagjaival s barátaival, hogy leg­közelebbi gvülését f. bö 9 él, héttőn d. u. $ órakor a Gonstantinumban tartja, ame­lyen dr. Gátifi József egészségügyi taná­csos és dr. Kominyák János tart előadást. Vízmérő érák. A városi bérházhoz ren­delt vizmérő órák megérkeztek s azokat ügy helyezték el, hogy egy nagy óra a lakások, egy a mosókonyha és é az üz­letek vízfogyasztását ellenőrzi. A lakások bér’ői a lakbér arányában fizetnek vizdijat január 1-től Minthogy a szerződés szerint vizet nem igényelhetnek, azon esetben, ka valamelyik bérlő vizdijat nem fizetne, annak vízvezetékét kikapcsolják. Beregi Bezkár és Fred Niblo, a Ben Húr rendezőjének nevével hódította meg né­hány hét élőit a főváros közönségét „Norma, az élet királynője“ cimü 10 Fel- vonásos dráma, melyet szerdán és esü- tőriökön %7 és y*9 órakor mutat be a Petőfi mozi. Jegyek már előjegyezhető k. Uj száilitélevelek a ceemagfaladásbaz. A postai csomsgszállitásnái január hó 1 tői kezdve újfajta szállítóleveleket kell hasz­nálni a belföldi forgalomban. A régi min­tájú szállítóleveleket január 1-töi kezdő­dőiig díjmentesen átcseréiik. Azok a szál­lítólevelek, amelyekre a feladó rányom­tatta a címét, január 31-ig használhatók. Tömeges csomagfeladásnál ezentúl nem kell minden egyes csomagra külön szál­lítólevelet kiállítani, hanem csak úgyne­vezett szállító-jegyzéket kell kitölteni. Az «líajta szállítólevél leszakítható szelvénye lesz ezentúl a csomag száma, amit töme­ges csomagfeladásnál eddig külön kellett i postahivatalban kiváltani. Mérlegek, ealyek, Mértékek javítását és bitetesitte<ését január 15-ig jutányos áron elfogadja Rddy és Fábián gépműhelye, gróf Tisza István ucca 18. Uj mérlegek, sulyok i legolcsóbban kaphatók KedvezMéeyee vételár. Halasi János, aki 1 házbeiyosztás során kapott házhelyet, « vételárat kifizette és abból a 14% ked­vezményt kérte. A tanács teljesítette. — Ficzkó Miklós is 14%-os kedvezméay megadását kérte, ha 3U nap alatt befizeti a vételárat. Minthogy december 31-én a kedvezményre adott határidő lejárt, a ta­nács senkivel szemben sem tesz kivételt Minden házban szükség van félévea- kint valairl hirdetésre a mindenki lá­gyé« kap egy 2 pengős apróhirdetést, ha egy félévre 4 pengővel előfizet a Közlönyre. Steinhardt jön! Jertiár 15-én, vasárnap fog Steinhardt társultéval a Petőfi mozgó képszlnházhan. a kitünően bevált é fel- vonásos „Link és F ink“ cimü fűm bur- leszkjével vendégszerepelni. Steinhardt- oak te’jesen fehér a műsora és emellett soha nem hallott kacagásorkánt vált ki a közönségből. A fHmfelvételek gyönyö­rűek, egészen amerikai zsánerűik. a ren­dezés kiváló. A filmrés7ben is egyik frap­páns fordu’at a másikat követi. Steinhardt mellett mind a legfőbb márkájú partne rek sorakoznak: Kende Mária, Bálint Béla és Kaffka Gyula. A zenekart pedig a kiváló zeneszerző és karmester Búbért Sándor vezényli. Jegyekről — tekintettel a nagy érdeklődésre — alánlatos elővé­telben gondoskodni. Telefon: 74 A városi bérpalota motorja. A Ganz- Danublus gépgyár megkeresést intézett a tanácshoz, hogy a városi bérház víz­vezetékéhez a motort kicserélte. Mint­hogy annak ideién Mnrbltzer Nándor ter­vező véleménye alapián küldte le a mo­tort, mely a helyi áramhoz nem volt meg­felelő. ezért a kicserélésnél felmerült költ* ségelnek megtérítését kéri. Apnak kide­rítésére. hogy kit terhel a motorcsere költsége, jelentés végett a tanács kiadta Morbider Nándornak. Építkezési anyagok úgyszintén elsőrendű minőségi bükk, tölgy, gyertyán hasábos tűzifa a legolcsóbb házhoz szállítva kapható Kovács Géza fatelepén SSSÍAA& A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségé­ask jótékonysági szakosztálya december 22-én osztotta ki karácsonyt ajándékait a szegény Iskolás gyermekek között az ótemplomtéri elemi népisko’ában. 45 Isko lás gyermek, fiú és leány kapott inget, illetve ruhasegélyt. Minden tanulónak ju­tott még két drb kalács, édesség, alma és dió. Az elnökség ezúton is köszönetét mond a iószIvQ adakozóknak, akik lehető­vé tették jótékonyságukkal, hogy ennyi gyermek lelkében gyújthatta föl az öröm lángját. Ösztöndíj. Porst József Ili. éves erdő mérnök hallgató, aki betegsége mla*t ta nulmánvában visszamaradt, februárra ki tűzött vizsgáira való tekintettel a Kal- márné-íéie ösztöndíj további folyósítását kérte. A tanács teljesítette. Rövid lton. Horváth Gerge’y városi ker­tész bejelentette a tanácsnak hogy a jász- szentlásziói erdősítésben tettenért 2 gaz dát, akiknek jószágai a városi birtokon legeltek. A kárt 40 pengőre becsülte s a gazdák a további eljárás elkerülése végett az összeget mindjárt lefizették. A tanács tudomásu1 vette.______________________ liskmíll Iciificluíjl liitiiittiti ii Ki8kunfilngyháza, Hattyú épület t«í«i©*s4 Elfogad betéteket könyvecskére és folyószámlára a legelőnyösebb kamatozás mellett Rövid és hosszú lejáratú kölcsönöket folyósít Elfogad tőzsdei megbízásokat Te>lesit átutalásokat az összes külföldi piacokra. A bankfizlet minden ágazatában készséggel ad felvilágosítást cr IgazgaUÜg. Féaylzétl fsrgalml add kszalétéoek ajabfe szabályozása. A kereskedelmi és iparka­mara közli, hogv a pénzügyminiszter ren­deleté szerint 1928 jsnuár 1-től a fényü- zési forgalmi adó kezelésével és ellen­őrzésévé! • városi forga’ml adóhivatalok bi78fldók mer. A rendelet szerint a városi forgalmi adőblvata'ok fogják január 1 löt az ellenőrzéseket te^esitenl, a szükséges nyomtatványokat kiszolgáltatni a felüt* bélyegzéseket eszközölni, a nvlvánfar- fásokat és számfejtőkőnyveket vezetni és itt nyultardók be az adóbevallások Is. Méltányos vagy jogsa. Sánta Sándor és 3 tár^a hedipőtlékot kérlek és a közgyű­lés 1927’u'ius l**ől mé'tányosságból meg­adta nekik. Sánta és társai megfe"ebbez- fék e batáro7a<ots a vármegye k^mord^. bogy ez néni méltányosságból, hárem log szerint esedékes. A fellebbezés azon részében, bogy 1923-tól visszamenőleg kérték a badipőtlékot, a vármegye s'm határozott. Unnak a fiyarkovico lányok a Petőfi mozlbn Valahogy nem értük. A város közepén, a piactér egyik o’datán az emeletes báz falára hénepokkal ezelőtt ódefestcttelc egv cégfeliratot Így: „Gupcsi Rozállla“ Nem tudtuk, bogy a kávémérés tulajdo­nosa kivánta-e igv. vagy a ctmfestő nincs tisztában e magyar helyesírással de annvi bizonyos bogv többszöri figyelmeztetés dacára még mJrdlg ott ékte’erkedik a fö­lösleges „J“ és csatolja a magyar helyes­írást. Utébang. A Báthory ucca be*on!rozása során a költségekből 421 pengő» vetet­tek ki Ssmperger Józsefre. AMnfho^y agvnnszon csatorna vezeti le a szomszéd­in. Keserű Sándor bérérek vizét i«. Sem* perger kérte a t»iácsot. bogv a költsé­gek felét a szomszédira hárítsa ét. A tenács kiküldi a mérnököt, fartsoB hely­színi szem'ét. 9] «zliénmi. A nagyérdemű bö!gvkő* 7őn«ég szive« tudomáséra hozom hogy klinikai szakképze*»sézem és hosszabb gyakoFnt u*án K5<íurféVgy házán meg- ke7d*em szü’észnői működésemet. Bé- tegépolásra házhoz ?s megyek. Selves pér*fegé<ft VéTve. vpgvok tiszteletiéi: Mel nár Gynldné, Efl'vö* uccs 12 2—3 Ha 16 nine«... A* F^z’erházy és Széche nvj ucca te'éik ozásául' egy szé’es árok húzódik a mi a forgómét akadá’vozza é» Héderl M’bá'y w» kérte a t*nác*ot, hogy oda vízlevezető betoncsatornát ké­szítessen a mérnöki hivetpi «vámitásai szerint az 582 P-be i*nre. Minthogy erre fedezet nine«, a tanács utesi oíta $ gezd. hlva*ait, bogv házi'ag átláréhidst készít­tessen. Nyagtézás. A Ka»h Erzsébet Nőegylet szegényei részére folytatólag a követke ző adományok nvugiáztefnak köszönet* te’: Szent An**' persely őpiébária 16750 P. ufp ébánia 80 P, Zimánv B*’» 20 P. özv. Lőr^ez Séndorré. Fentoiy Qvpiáné 10, özv Táby Lászlóné özv Szíribe Sán- dorné 8 Tariánvi istván 7, Bálint Káro'v Kucsora Margit. Nemes An'a!né. özv iff Kris»6ff Férésen* 5. özv. Szabó I«tvánné 3. özv. Prikk*’ Qvu’áné, Fsrkas Sándor- né 2 Renoő Ruhsnemfleket: G^kán La jo^né. Q'lfi Géza Oláh Móze«né K*pus M'hálv, ruhanemű és élelmiszert :K Nagy Antalné, Kovác« Páiné, é!elmi®zereket: őzr. Tarjánvi Gáborné, Horvát Gáborné, Tarjányi Ferenc, özv K°serfl Antalné, özv. Takács M'háiyné Görög Jánosné, Hideg András, Szabó Kálmánná. Decker Jánosné, Fekete Károlvné. özv Fekete Sándorné, Tóth József, fMmedi Károly, Kovács Isivánné Borbély Lázár, Szabó András Szigetbv Bé'intné özv. K» már Káro'yné. Iványl János, Berecz Mihá'y, Tar’ánvi Ágostonná Srb'n Tó»h Rafael- né. May'áth Józsefné dr. Zímbó Qézáné S*ancz Józsefné. Szabó Jánosné. Iványi Gáborné Artner Gyu'áné, Kis Ágoston Kovács Géza tűzifa, özv. WaUeshamen Jánosné gvflifőlvén: Közgadasági Téka rékpénztár 10 P N wosze' Jánosné 6 P, Gehér patika 2 P. Rosenberg cég 2 pár harisnya, Feuer Mlbá>y cég 4 pár fas -an dél, Lukács cukrászda karácsonyfadíszek ét cukorkák. Friedmann Sándor feikeudő. Pite juu, M tT Kötés Bab KvkorfCÉ Csöves kakmÉ Scéoa Ssalaa Répa Aiomaaahnft Karpa Fehér bedféa Nullát Főtö Kényé* Pata Mák Hlfott PMlykt Tyuk Ksoft Juh * Mathabaa Borfalu» Jahbaa Sfrféahua fair Háj Sutoddá (i Tofia Villany Tirrtetettel he firíetőközőaeéj mafniun! a w «at kor ! •térítőén övöt 9 ar őrletőkör eset rendin *t he gaboiiá» íter ti- év mrslta tetleiebb Mi A F**te!tvevő kftülifl mér 5 kp-tő look a legoi a truH s »ipyobb véti At'andö flze piéwréiár i A t. örletőkö továbbra is 1 Molnár Imr« ló élelmi BTaczpndf étkezdéjébe vásáraikat, t meleg és hidi kolb*sí, smlf olvaietoif fii (kihord** Gyors és p> Meny; és átkel éTtffrendfi ki- siekfö én ki keedvst. Kom tantémmnl S rnttkivttl bán GBr« kertáan, f. k

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék