Félegyházi Közlöny, 1929 (28. évfolyam, 1-56. szám)

1929-01-01 / 1. szám

XXVIII. évfolyam Kiskunfélegyháza, 1929 január 1. 1. szám PÜIWí' Ujesztendőre Fordul a kerék és a rohanó autó, amelyik eddig ismert tájakon sza­ladt, hirtelen átkanyarodik egy isme­retlen területre. Talán ez a kép al­kalmas arra, hogy a modem újévet szimbolizálja. Az emberiség ekhós szekere helyett ma gépkocsin rohan az élet éppen nem sima országutján és bizony nagyon sok a defektus, a kisiklás, a szerencsétlenség. Sokkal nagyobb, mint amikor csendes dö­cögőssel fordult át az ó-esztendőből az újba. A haladó időt azonban meg­állítani nem lehet és az élet hajó­töröttéi elhullanak a rendőri hirek rovatában, néhány tétellel több, vagy kevesebb, már igazán nem számit. A nyomor és kétségbeesés áldozatai­nak sírján át száguld az élet autója, az emberiség rohanó gépkocsija és a messze távolból, mint a szomorú múlt emlékei meredeznek elő az el­esettek fejfáj ai. Tegnap még meg- •illetődött lélekkel távoztunk a temp­lomból, ahol elbúcsúztunk az elmúlt év minden szenvedésétől és bánatá­tól, hogy ma megújult lélekkel, re­ménykedő hittel imádkozzunk a jobb esztendő után, melyet talán kevés ember ér meg, de mindegyik magáé­nak hisz addig, amig el nem múlott. Az emberi élet titka az örökös re­ménykedés, mely nélkül egy tömeg­sír, a jajveszékelés siralomvölgye volna ez a föld. Ha nem tudnánk a jövőben bizni, úgy megállana az élet, megakadna minden, ami még szépre varázsolja ezt a bizonytalan életet. A hangos szó, a felcsendülő mu­zsika egy pillanatra elhallgat éjfél­tájon, hogy mindenki levett kalappal, magábamólyedő lélekkel köszöntse a ránk következő esztendőt. A ma­gyar nép szenvedése nyomán fel­hangzó panasz és jajszó is némuljon el egy pillanatra az uj óv küszöbén. Hinni kell nekünk is a jobb jövőben, melynek el kell következni mielőbb. Annyi csalódáson mentünk már ke­resztül, hogy alig tudunk hinni a jobb jövőben. Hisz áltattak bennün­ket a háború első éveiben, hogy a következő óv első napja meghozza a győzelmet. Hittünk abban, hogy meggyötört nemzetünk a kihullott vér, a kioltott életek nyomán egy szebb jövendőn épül fel. Hittünk és bíztunk a forradalmak, a gazdasági összeomlások nyomán a fellendülés­ben és ujjáépülésben. Ma már nem tudunk bizni a hir­telen változásban, a gyors javulásá­ban az életnek. De hinnünk kell egy lassúbb fejlődésben, ami feltartóztat- lanul el fog következni. Még sokan el fognak vérezni, még sok áldozata lesz a nemzet élet-halál harcának, de a végén mégis élni fog, meg fog uj- hodni ez a nép és ez az ország. Arra kell törekedni, hogy minél keveseb­ben hulljanak el a küzdelemben, az utolsó rohamában a jobb jövő sán­cainak bevételénél. Minél több uj év kezdődik meg, annál közelebb jutunk a régi Magyarország eltűnt álomképé­hez, melyből, hogy valóság váljon, igen sok dologban csak rajtunk múlik. Az élet autója uj állomáshoz ér­kezett. Kiskunfélegyháza város régi temetői lassanként eltűnnek az út­ból, hogy helyet adjanak a haladás­nak. Elporladt csontjaiból az ősök­nek uj élet támad, mint ahogy az elmúlás, csak látszólagos, mert mind­járt utána következik a születés és újjászületés. Ez az erőtől duzzadó gyönyörű város talán nem amerikai méretekben fejlődik, talán nem min­denkinek olyan szép, mint amilyen­nek mi látjuk. De a gyermeknek mindig szép a szülőanyja és nekünk félegyháziaknak mindig szép lesz, mindig kedves lesz ez a város, a maga bűneivel, szépséghibáival együtt. Az idő fordulásával talán legstilszerüb- ben úgy fejezhetjük be a megemléke­zést, ha ennek a lapnak a hasábjain, mely lap lélekben és érzésben telje­sen egybeforrott szülővárosával, azt az óhajunkat fejezzük ki, hogy minél hamarabb érkezzék el az ideje annak, midőn ennek a városnak a polgársága újból megtalálja önmagát. Ismét visz- szatór a béke nyugalma, jóléte, kere­seti lehetősége és mindenki osztatlan örömmel tudja élvezni mindazokat az alkotásokat, melyek a polgárság kényelme, a város szépítése és fel­virágoztatása érdekében létesülnek. 1929. évi virilis képviselők Rendes tagok: Pengő Magyar Általános Takarékpénztár 7400*22 Kiskunfélegyházi Népbank Rt. 5725*39 Dr Hoffer József 5198*52 Dr Krausz Mór Félegyhazi Takarékpénztár Dr Banyai Mór Molnár A Imre özv Nagy Gyulánó Krausz Sándor Dr Puskás Béla Kiskunhalasi Közbirtokosság Bárdos és Brachfeld Dr Tarjányi Iván Dr Puskás János Szabó Fanny Dr Strébl Miklós özv Hoffer Imréné Dr Karpáti Károly Kiskunsági Mezögazd. Hitelint. Dr Tóth Endre Tarjányi János gyógyszerész Dr Biró László Ring László Ágai Márton özv F. Juhász Sándorné Egyesült Gőzmalom Kovács Ferenc gyufagyáros Ónodi József Kanizsai Nagy Imre *Léderer Géza Endre János Horváth Ferenc vendéglős Dr Táby László Fautoly Gyula Dr Propper Miksa Poór István özv Kiss Lajosné Schweiger Lajosné Steiner J Endre özv Zafír Ignácné 3923*90 3799*46 3718*42 2448*25 2060*32 2012*40 2010*52 1937*51 1935*- 1805 80 1804*16 1770*03 1739*76 1729*21 1724*72 1722*20 1541*58 1525*34 1517*60 1515*44 1419*20 1371*98 1384*68 1344*87 1261*07 1246*52 1241*94 1211*95 1168*- 112814 1115*90 1107*— 1099’82 1092*41 1087*80 1064*50 1084*48 Dr Endre Zsigmond Dr Prikk István Gellér János özv Lövinger Ignácné Szabó Béla Dr Spiller Dezső Frank Miksa K Szabó M János Gazdasági Egyesület Rosner Gyula K Szabó Andrásné Dr Sallai János Dr Tarjányi Gyula Kiss Jenő Kanizsai Nagy Antal Jákóhalmi Közbirtokosság Dr Bauer Ignácné Thury Andor özv Blaskovits Lajosné özv Schweitzer Adolfné Karpelesz Ede Fein Márkusz Dr Blau Jenő Kun Dávid özv Krausz Józsefné Ozira Endre K Szabó Istvánná özv Bauer Adolfné Schweiger Jenő Dobos István Kneffel Béla Dr Zámbó Géza Feuer Miksa Brenner János özv Bene Istvánná Zámbó Dezső Lőrincz Lázár özv Bánhidy Gáborné Novoszel János Kürtösi István Ring Pál Dr Szabó Árpád Vámos Márton 1060*96 1062*90 1050*— . 996*60 995*84 980*36 963*— 958*75 950*40 939*66 938*37 937*88 934*90 880*20 877*74 871*33 865*72 862*— 857*71 854*52 834*60 830*24 811*84 810*80 810*80 806*50 785*73 778*37 741*56 734*40 720*- 729*56 716*— 710*— 666*— 649*77 634*96 632*- 630*69 62930 623 71 621*42 620*04 Péter Szabó Ferenc 617*72 Dr Fekete Sándor 613 76 Keleti József 608*70 Dr Tomasovszky Lajos 602*28 Lukács József 601*36 Feuer Sándor 600*— Toldy Jenő 591*— Ipacs András 584*52 Szabó József 580*45 Dr Feuer Adolf 580*— Nagy Albert 577*80 Forgó Lajos 675 82 Szolnoki Károly 570*09 Dr Strasser Rezső 563*31 Brudermann Jenő * 556*70 Schweiger Józset 550*— Blau Vilmos 548*80 Péttagok: Lederer Dezső 548*50 Sonnenfeld Sámuel 540*26 Varga B Józset 529*39 Fisch Ernő 521* — Rottenstein Ignáo 516*30 Radi Péter 509*75 özv Endre Antalné 503*17 Szegő Dezső 500*16 özv Kovács Gáspárné 500*10 Ficsór Imre 600*— özv Bakos Antalné 492*48 Ónodi Károly 490*16 özv dr Steiner Jakabnó 489*60 Varga József tanító 471*40 Dr Kranovitz Dezső 471*— Dr Léderer Lajos 469*36 Dr Gálfy József 465*20 özv Dóczy Mihály né 453 41 Cserónyi Imre 448*03 Almási Pál, özv Nagy Istvánná, őzv Ko vács Lajosné, Tarjányi Imre, Táby József, Szentpéteri Horváth János és Fazekas Szűcs Pál a virilisek névjegyzékébe kérték fel­vételüket s ennek felülvizsgálását a köz­gyűlés a kiküldött bizottságra bizta.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék