Félegyházi Közlöny, 1931 (30. évfolyam, 2-54. szám)

1931-01-11 / 2. szám

XXX. évfolyam — 2. szám Kiskunfélegyháza, 1931. január 11. • • TÁRSADALMI Előfizetési ár: S;erkeszti Megjelenik min den vasárnap Fél évre 4 pengő, egész évre 8 pengő Egyes szám ára 12 fillér FEIER JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Deák Ferenc ucca 2. (Kossuth ucca sarok) Jobb jövő reménye Hazánk nagy barátja, Rothermere lord az újesztendő alkalmából megkérte a Magyar Re­víziós Ligát, hogy tegye közzé az alábbi üdvöz­letét, melyet az egész magyar nemzetnek szánt. London, 1931. január 1. Szomorúsággal és csalódással teljes év zárult le Magyarország számára a tegnapi napon. Ez volt a Trianoni Évtized. Ma új és vidámabb korszak kezdődik: a Remény Évtizede. Az egyes nemzetekre, épúgy, mint a férfiakra és asszonyokra, a Sors a szenvedésből arány­talanul súlyosabb terhet mért. Legalább egy üdvös ellenhatása azonban van ennek a csa­pásnak is: önállóságra nevel, bátorságra ösz­tönöz és megedzi a türelmet. Ezek azok a tulajdonságok, amelyeket a magyar faj elődeitől örökölt. A mai nemzedék teljesen méltónak bizonyult a nemzet e nagy tradícióira. Felszegett fejjel állja a súlyos meg­próbáltatást, amelyet egy kíméletlen és vér­szomjas békeszerződés juttatott osztályrészéül. Nekem mélységes meggyőződésem, hogy az az évtized, amelynek útjaira a világ ma rálépett, tanúja lesz a magyar igazság elismerésének. Senki sem meri kétségbevonni, hogy a jog Magyarország oldalán van. Az egyetlen véde­kezés, amelyet a trianoni szerződés oltalmazói igazolásul előterjeszthetnek az, hogy alkalmas megoldásnak bizonyult. Ezt a becstelen érve­lést egyre gyorsabban ássa alá a művelt világ lelkiismerete, amely ma már teljesen ráeszmélt azokra a sérelmekre, amelyek Magyarországot érték. Amióta én három és fél évvel ezelőtt síkra szálltam Magyarország mellett, világszerte nőt- tön-nő és még egyre növekszik a közvélemény ereje a magyar határok alapos revíziója mellett. Minden országban rájöttek már értelmes em­berek, hogy ez lényeges feltétele annak, hogy Közép-Európában állandó békés állapotok te­remtethessenek. Nemcsak el lehet hárítani ezzel azoknak a nagy háborús veszedelmeknek egyi­két, amelyeknek árnyéka még mindig az euró­pai kontinens felett lebeg, hanem azonnal fel lehetne lendíteni a nemzetközi kereskedelmet. Ma a helyzet az, hogy három és fél millió magyar kénytelen akarata ellenére, mint idegen uralom alatti kisebbség, az európai nyugtalan­ság tényezői közé sorakozni. Abban a pillanat­ban, amint visszacsatolják őket szülőhazájuk­hoz, a szilárd egyensúly tényezőivé lesznek a nemzetek közösségében. Egy megelégedett, békés, virágzó Magyar- ország hasznos szomszédnak bizonyulna. Véget érne a kereskedelem tespedése és az ínség, amely abból fakad, hogy könnyelműen le­amputálták Magyarország természetes piacait. Közép-Európában a gazdasági egyensúly hely- reállna és Magyarország könnyen központjává válhatna egy olyan vámuniónak, amely meg­szüntetné a kereskedelem céljaira önkényes és bosszantó határokat, amelyek ma útjában állanak úgy Magyarország, mint szomszédai ipari és mezőgazdasági fejlődésének. Szerencsekivánataimat küldöm a magyar nemzetnek ahoz az önmegtagadáshoz és józan­sághoz, amelyet az elmúlt évtizedben tanúsított. A legnagyobb gonddal kerültek minden pro­vokáló aktust és a közrendet változatlanul fenn- j tartották a legsúlyosabb gazdasági megpróbál- í tatások közepette és ezzel nagymértékben járul- ! tak hozzá, hogy még legféltékenyebb szom- | szédai és ellenségei érzületét is lefegyverezzék, j Magyarország kiérdemelte az egész világ tisz- | teleiét azzal a méltóságteljes magatartással, j amelyet nagy bajok közepette tanúsított. Győr- j san közeledik az idő, mikor e jóindulatot, I amelyet itt szerzett, javára fogja elkönyvelhetni. Magyarország barátainak száma a külföldön növekvőben van. Nemcsak Mussolini olasz mi­niszterelnök, akivel sok biztató megbeszélésem volt Magyarorszg jövő kilátásait illetőleg, ha­nem más orszá^k befolyásos államférfiai is teljesen megegyeznek Magyarországgal arra irányuló igénye tekintetében, hogy a rárótt békefeltételeket észszerű revízió alá vegyék. Arra buzdítok tündén magyart, hogy ne lan­kadjanak egy júlanatig sem és méltósággal, de határozottan tárják bajaikat a világ elé. Európának el kell ismernie, hogy a magyar nemzettel szemtan kettős hálatartozása van. Ha a magyarok nem szálltak volna vitézül szembe a török.el a XVI. században, a nyu­gati civilizáció záz évvel mögötte lett volna annak a pontnác, amelyet elért. Ha nem lép­tek volna bátrai fei a bolsevizmus vérszomjas önkényuralma dien 1919-ben, ez a halálos betegség megvehette volna lábát az európai kontinens szívélen. Én abban a dváltságos helyzetben vagyok, hogy jobban tuiom, mint bárki, aki nem ma­gyar, milyen ktserű szenvedéseken ment és megy keresztül még ma is a magyar nép. Az önök politikai ts gazdasági életét olyan gon­dos figyelemmel kisérem, mint a magam or­szágáét. Mélyei átérzem azokat a súlyos kö­vetkezményeket, amelyeket a gabonaneműek- ben világszerte bekövetkezett áresés az önök mezőgazdasági népessége számára jelentett. Ez a baj nem szorítkozik kizárólag Magyar- országra, bár hatásai sokkal súlyosabban jelent­keznek egy olyan országban, amelyet szánt- szándékkal legyengítettek. Más nemzetek — akkora tá.uísásjrsi, irtat az Egyesült Államok, Kanada és Argentina — ahol a földművelés a nemzetgazdaságnak szintén nagy tényezője, ugyancsak komolyan megérzik a gabona világ­árában bekövetkezett példanélküli zuhanást. Ennek okai nem egészen világosak. Egy-két év is eltelhet, amig az egyensúlyt a termelő és a fogyasztó erő között helyre lehet állítani s ezzel állandó és jövedelmező árat biztosítani a világ mezőgazdasági lakossága produkciójá­nak. Ez a körülmény azt jelenti, hogy egyelőre nem szűnnek meg a nehéz idők, amelyek miatt az önök földműves lakossága szenved, bár ami azt illeti, a helyzet nem különb más országok hasonló foglalkozási ágaiban sem. Rokonszen- vemet küldöm Magyarország ipari és többi osztálya tagjainak is, akiknek energiája szá­mára az önök megcsonkított országa nagyon csekély érvényesülési teret enged. Mégis a múlt csalódásai és a jelen nyomott hangulata ellenére is azt üzenem : kitartás! Az igazság nagyon gyakran ólomlábakon jár, de tizenkét millió magyar tántoríthatatlan aka­rata siettetni fogja a rajtuk esett kiáltó igaz­ságtalanság orvoslását. Nem lehet bizonyosabb politikai jóslatokba bocsátkozni az elkövetkező évtizedet illetőleg, mint hogy hosszú idővel az évtized lejárta előtt Magyarország visszakapja három és fél­millió idegen uralom alatt szenvedő fiát azzal a területtel együtt, amelyet benépesítenek. Rothermere A diftériáról A szülők, a polgármester úr és az iskola­székek szives figyelmébe Mint minden évben, úgy a múlt év őszén I is felütötte fejét városunkban ez a rettegett, j fertőző gyermekbetegség, melv azóta is állan- j dóan tart és szedi áldozataii. Úgy vélem, köz- I érdeket szolgál, ha erre és a védekezési lehe- j tőségekre a nyilvánosság előtt rámutatok, annál j is inkább, mert a diftériás megbetegedések j mindinkább súlyosabb alakban jelentkeznek, j Magával a betegséggel itt csak egész rövi- j den kívánok foglalkozni. A diítéria kórokozója , a diftéria bacillus (egy ezerszeres nagyítással is j alig látható véglény), mely az emberi szerve- ! zetbe jutva, alkalmas körülmények között (pl. j meghűlés után) rendkívül gyorsan elszaporodik i és előidézi ezt a súlyos, gyakran halálos ki­menetelű betegséget. A megbetegedés székhelye leggyakrabban a torok és gége, ahol is ilyenkor szürkés-fehér lepedék képződik, de előfordulhat bárhol, ahol nyálkahártya van, így az orrban, szájban, ga­ratban, vagy a szem kötöhártyáján stb, ez utóbbi helyeken azonban elég ritkán. Rend­szerint magas láz vezeti be, ehhez társul ké­sőbb a megbetegedés helyén föllépő fájdalom, gégediftériánál fulladásszerű nehéz légzés, szá­raz, ugatásszerü köhögés, rekedtség. Veszélyei: gégediftériánál a fulladás és va­lamennyinél a később esetleg fellépő szívgyön- geség vagy bénulások. A fulladást a lepedék és a gége nyálkahártyájának nagyfokú duzza­dása következtében beálló légcsőszűkület okoz­za. A szívgyöngeséget és bénulásokat a diftéria- bacillus által termelt méreg hozza létre. Ez a méreg elsősorban a szivet támadja meg és szív­bénulás folytán hirtelen halált okozhat. A betegség gyógyítása szérummal történik, melyet minél előbb alkalmazunk, annál jobbak és biztosabbak a gyógyulási lehetőségek. Ép ezért minden gyanús esetben azonnal orvoshoz kell fordulni, mert a megkésve hívott orvos már csak az utolsó szalmaszálhoz való kapasz­kodás reménységével oltja be a beteget. Ezek előrebocsájtása után egy fontos és nagy horderejű kérdést óhajtok megvilágítani: a dif­téria megelőzését. A diftériás beteg elkülönítésével és fertőtle­nítésével a védekezés nem kielégítő. Nem ele­gendő pedig azért, mert a beteget ápoló szü­lők, rokonok nem kiképzett ápolók, akik tehát nem tudják magukat kellően fertőtleníteni és igy a másokkal való érintkezésük kapcsán aka­ratlanul és öntudatlanul is terjesztői lehetnek a diftériának. Továbbá itt vannak az úgyne­vezett bacillusgazdák, nagy bacillushordozók. A diftériás beteg felgyógyul, fertőtlenítenek és a felgyógyult, egészséges egyén minden lehe­letével száz és ezerszámra onthatja magából a diftéria bacillusokat, melyek őt már nem betegítik meg esetleg, ellenben a vele érint­kezőket nagy valószínűséggel. Épen ezért a diftéria elleni védekezésnek leghatásosabb mód­jára, a védőoltásokra akarom felhívni a fi­gyelmet. És e kérdésnél appellálok a gyer­mekeiket féltő szülők szeretetére és gondos­ságára, a jövő nemzedék sorsát szivén viselő polgármesterünk és az iskolaszékek tagjai­nak gyermekszeretetére és humanitására. A diftéria védőoltóanyagaz orvostudomány egyik legújabb vívmánya, melynek föltétien eredmé- . nyes voltáról számtalan szakirodalmi cikken | kívül az is tanúskodik, hogy a főváros isko- ( Iában szülői beleegyezéssel az összes tanuló­kat diftéria ellenes védőoltásban részesítik. Ezt a problémát tehát az iskolákon belül 6-tól 18 , évig városunkban is megoldhatónak tartom. , Meggyőződésem, hogy egyetlen szülő sem I zárkóznék el a védőoltóanyag megvásárlásától í (kb. 2'50—3 P), akinek csak módja van rá. I A szegénysorsúak oltóanyaga részére pedig kieszközölhető a cirka 2000 P a népjóléti mi- I nisztériumtől. Az oltásokat az iskolaorvosok, illetve városi orvosok végeznék fokozatosan. A diftéria ellenes védőoltóanyagról pedig most csak annyit akatok i*t elmondani, hogy mennyisége csekély (1 cm3), az oltás teljesen fájdalmatlan és sem lázt, sem bármiféle más kellemetlen tünetet nem okoz. A beoltott egyén az oltás után is zavartalanul folytathatja mun­káját. Védőoltás után a diftériával szembeni mentesség kb. 6—8 hét múlva áll be és éve­kig, 4—5 évig tart. Dr. S. L. Népművelési előadások a városban. A karácsonyi szünet után az előadás sorozatok tovább folytatódnak. így 11 én, vasárnap d. u. 4 órakor a zárda tornacsarnokában, 6 órakor a Kossuth uccai iskolában, 12-én este 8 órakor az Iparos-Otthonban.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék