Félegyházi Közlöny, 1936 (35. évfolyam, 1-53. szám)

1936-01-01 / 1. szám

Rendkívüli kiadás Egyes szám ára 10 fillér XXXV. évfolyam — 1. szama Klstumfeiegymaza, 1936. január 1. gr gr ® * Előfizetési ar: Fél évre 4 pengő, egész évre 8 pengő Egyes szám ára 12 fillér Szerkeszti: FEUER JANOS Megjelenik minden vasárnap Szerkesztőség és kiadóhivatal: Deák Ferenc ucca 2. (Kossuth ucca sarok) 1936. . .. Mit hozol nekünk, Embereknek a tar­solyodban Te, felénk jövő ismeretlen? Mit hozol Te, Jövendő Esztendő nekünk, kik dermedlen fekszünk az elmúlt esztendők csapásaitól? Mi van elrejtve egymásra forduló napjaid közölt? Van e jó még számunkra? Hozol-e bűvös balzsamot nekünk, hogy begyógyítsuk mindannyiunk ütött sebét? Eljössz biztosan, mert küldenek a pillanatok, amelyek szültek Téged. Küldenek a percek, az órák és a napok, amelyek mindegyikében eddig csak jajjt és panaszt hoztál nekünk! Jössz, mint a Végzet! És vár Téged az Ember! Ki sírással, ki ömrepesve. Ki a béke olajágával, ki fegy- t köszörülve ... Ki átkarolva egymást, ki -argó fogakkal fenekedve a másikra. .. v.zánk is eljössz, megkínzott magyarok­hoz . . . Óh. mondd: hozhatsz e nekünk vigaszta­lást balsorsunk sirtásó fájdalmára?! . . . Horol-e nekünk Hitet, hogy még egyszer megérhessük egymást? Hogy egyszer még megfogjuk egymás testvér-kezét, hogy lalpra- állhassunk .. . Hogy egyszer még egyformák leszünk mind, akik élünk — belől a tövis­koszorús határo.-ron és kívül, a fájdalmak ióidiem . . . Lgyíurniak, uiniu, iii,Magyarul. . Újé. xtendő! Te a Múltról jössz és mégy a Jövendő felé... Mi magyarok nyugodtan, felemelt fővel várunk Téged! Mert mi megbünhödtünk már! A Múltat és Jövendőt... Újesztendő! Köszöntünk Téged! Magyar Testvérem, aki fáradtan járod a magyar élet rögös út­jait, gondoltál-e arra ez újév küszöbén, hogy mitől függ mindannyiunk boldog újéve? Ma­gyar Tesvérem, aki munka nélkül küzködöl és lerongyoltan várod az idők változását, az újév fordulóján jutott e eszedbe, hogy mi hoz neked jobb sorsot és boldog magyar jöven­dőt? Magyar Testvérem, aki mint aggódó lelkű édesanya, vagy a létért harcoló hitves, avagy mint honleány végzed szorgalmas mun­kád dolgos két kezeddel, tudod-e, hogy mi­től nyugszik meg remegve féltő, szerető szi­ved? Tudódé, mi hoz Neked és mindannyi­unknak valóban békességes és boldog új esz­tendőt ?.. . Megmondom Neked: az összetar­tás, az együttérzés, a vállvetett közös munka, a kölcsönös támogatás, közös munka, a köl­csönös támogatás, közös összefogás a veszély ellenében, együttes küzdelem a létért, egysé­ges magyar szellem, egységes akarat. A nem­zet egységére van szükség, hogy jó kívánsá­god valóra válhasson, amikor úgy köszöntőd magyar testvéreidet: boldog újévet! Csak a nemzeti egység parancsoló szükségének köz­tudattá válása hozhatja meg mindannyiunk­nak a jobb sorsot s a magyar feltámadást. — Addig nincs remény a jövőben, addig nincs hit a nemzeti feltámadásban, addig nem lesz megértés, nem lesz bizalom és szeretet magyar és magyar között, amíg nincsen összefogás, nincsen nemzeti egység! Adjon hát az Isten boldog újesztendőt 1 A napkeleti bölcseket egyetlen csillagnak a fénye vezette el a Megváltó bölcsőjéhez. Mindenkinek, minden népnek és nemzetnek van vezércsillaga, mely vésztől, bajtól meg­óvja, védi. Nekünk, a mi letiportságunkban, a mi kifosztott és tönkretett magyar életünk­ben is van csillagunk, mely mutatja a ma­gyarság útját a megváltáshoz, a • boldogabb magyar újesztendőhöz. A nemzet egysége ez I A nemzet egysége, a közös akarat vezethet el csak minket ahhoz a bölcsőhöz, melyből a magyar megváltás fénye reánk áradhat... Magyar Testvérem! A széthúzás, az egye­netlenség erőtlenné t sz, népünket forgácsolja szét, sorainkat ritkítja meg s erőt ad fölöttünk ellenségeinknek. Amikor az újév küszöbén köszöntöd magyar testvéredet, gondolj arra, hogy a „boldog újesztendő“ csak áldozatkész, összetartó, erőssé vált egységes akaratú nem­zettagok számára leh't jókívánság ? Ellenben üres, értéktelen szólam ott mindazoknak, ahol ki-ki a maga egyéni útját járva saját erejében jobban bízik. S üres szólam ott, ahol a létért való küzdelemben az egyén csak önmagában és önmagáért harcol mert azt reméli, hogy nagyobb kenyér juthat számára. Magyar Test­vérem ! Életed és sorsod a nemzet életétől, a magyarság jövőjétől függ. Ettől el nem sza­kadhatsz, azt önmagádban egyedül meg nem változtathatod. Legyen tehát akaratod a nemzet akarata, célkitűzésed az egész magyarság célja s az így megvalósuló nemzeti egység meghozza számodra is a: boldog újesztendőt! cl—r A Mi isse mynhoStiiiösséie A Nemzeti Egység közelmúltban megala­kult Munkaközösségének nagyvonalú meg- -értékes munkája n?.gy visszhangot keltett a magyar közvéleményben. A fővárosi sajtó hosszú cikkekben foglalkozik a szellemi munka eme rendszerbefoglalásánek jelentőségével és nem vitás, hogy a magyar vidék is lelkes megértéssel csatlakozik a Nem­zeti Munkaközösség nagy gondolatához és gyakorlati megnyilvánulásaihoz. Az új megmozdulás, melynek élén vitéz Marion Béla országgyűlési képviselő áll, ter­mészetes továbbépítése annak a — Gömbös Gyula által három év óta hirdetett és a meg­valósulás útján haladó — törekvésnek, mely a komoly alkotó munkát tekinti a nemzet boldogulásáért folyó harc legbiztosabb fegyve­rének. A Nemzeti Egység gondolata tehát a Munkaközösségben nem mint politikai eszme nyilatkozik meg, hanem mint a munka végzésé­nek hazafias kötelessége. Ez a múltban parlagon maradt és nemzeti szempontból nem volt ki­használva. Ezeket az értékes egyéni magyar energiákat: a tudást és a munkát kívánja a Nemzeti Munkaközösség egybe kovácsolni. Minden becsületes magyar hazafi lelkében állandóan égett a vágy: évek, vagy évtizedek alatt értékké növekedett szaktudását élettapasz­talatait, munkakészségét a magyar nemzeti célok szolgálatába állítani, de az elmúlt idők politikai rendszere ennek valóraváltását álta­lában csak az aktív politikusok részére, — de nekik is csak részben — biztosította. így a parlamenten kívülálló nemzeti értékek tu­dása, munkája csak legtöbbször csak az író­asztalfiókok és könyvtárpolcok részére jelen­tett sulyszaporulatot. Uj szellemnek, uj irányzatnak kellett jönnie, hogy a parlamenti és a parlamenten kívül álló magyar értékek szellemi munkáját a bol­dogabb nemzeti jövő elérésére egységesen és maradéktalanul érvényesítse. Ez a Nemzeti Egység Munkaközösségének egyik legfontosabb célkitűzése, mert a Nemzeti Egység Munka- közössének alakuló ülésén — ahogy ezt vitéz Marton Béla mondotta — a Nemzeti Munka­terv megvalósítása és végrehajtása nem egy embernek vagy csak néhánynak szellemi tel­jesítőképességére, még talán nem is generáció­éra, hanem mennél több értékes és világné­zetileg azonos magyarnak rendszerbe állított és hosszú időre szóló együttes munkájára épülhet fel. Az erős uj Magyarországnak nemcsak rep­rezentáns politikumokra, jó szónokokra, hanem nagytudású, törhetetlen munkaerejű, meggyő- ződéses szakmunkásokra is nagy szüksége van. Ilyeneket csapatostul nevelt a magyar jövő számára a háború utáni évek küzdelmes idő­szaka. Az ő felkészült agyuk együttdolgozásá­nak, a magyar szivük egybedobbanásának és egyetakarásának munkaközössége nagyban hozzá fog járulni az uj élet alapjait lerakó Nemzeti Munkaterv megvalósulóhoz. Olvasóinkhoz Dolgozni zajtalanul, tanítani, építeni vásári propaganda nélkül és ezt önzetlenül a társa­dalom javára, a jövő megalapozására: a leg­szebb erények egyike. Az eke, kapa, ipari szerszám munkája mellé a toli segítő, támogató eszméket adó s a kivitelt csiszoló munkáját csatolni: az új­ságírás hivatása. A társadalmi életbe világító fáklyákat gyúj­tani, az erény tüzeit ápoini s a szennyes zugokat kitakarítás végett felfedni: kötelessé­ge a sajtónak. A Félegyházi Közlöny az elmúlt évben is jó lelkiismerettel végezte a fent körvonalazott munkáját s hatalmas táboru olvasóinak köz­megelégedését vívta ki. Nem fogytak, de sza­porodtak előfizetői, mert múltjához távén, következetes tárgyilagossággal szolgálta a köz­ügyét, szükség esetén — nem szívesen bár — még élesen is. Nem volt a múltban, nem lesz a jövőben sem más célunk, minthogy csak a köz javá­ért küzdjünk. Három évtizedet meghaladó szántásra és vetésre tekintettünk vissza, mely sokszor dús termést biztosított. Mezőgazdasá­gunk, iparunk, kultúránk, számtalan bizony­ságot hordoz, mely a Félegyházi Közlöny hi- vatottságát és hivatásának betöltését bizonyítja. Olvasóink meggyőződhetnek róla, hogy az elmúlt évben nem tértünk le sem jobbra, sem balra. Haladtunk az igazság, a méltányosság, a hazafias nevelés útján s azon az úton me­gyünk a következő esztendőben is. A gyengéket védeni, igazakat támogatni, az önzést, a gyűlöletet ostorozni kötelességünk lesz a jövőben is, melyet híven betölteni igyek­szünk. Olvasóinktól nem kívánunk mást, mint megértést és támogatást. Legyen erős ez a tábor, melynek szócsöve a lap. Legyen nagy az a tábor, hogy tekintélyének súlyát éreztet­hesse, ha a szükség úgy kívánja. Legyen tá­mogatónk a sötétség elleni harcban! Legyen munkatársunk a világosság csarnokának épí­tésében. Legyen hű a zászlóhoz, melyet len­getünk s legyen hű önmagához. Az idők változhatnak. Émberek elmennek és újak jönnek. Az eszme azonban marad élő, ható erejével, követeléseivel és áldásaival. A haza és a társadalom boldogságát mun­káló eszménk a 1936-ik esztendőben is ve­zérlő fényünk lesz, melynek szolgálatában lankadatlan erővel fogunk küzdeni. Ezzel a fogadással nyitjuk meg a XXXV ik évfolyamunkat s adjuk át nagyrabecsült olva­sóinknak. Lapunk előfizetési ára maradt a régi és pedig : egy évre 8 pengő, fél évre 4 pengő. Mi ellenértéket bőségesen szolgáltatunk, hisz a 8 pengős egész évi előfizetők az év folya­mán 4 ingyen apróhirdetést, a 4 pengős fél­évi előfizetők 2 apróhirdetést kapnak ingyen s ezzel az előfizetési dij teljesen visszatérül. Ezenkívül még külön kedvezményeket is nyúj­tunk. Minden előfizetőnknek szombaton jókor házhoz küldjük lapunkat. Előfizetéseket a ki- adóhivatalba kérjük bejelenteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék