Kiskunfélegyházi Közlöny, 1940 (2. évfolyam, 1-52. szám)

1940-01-07 / 1. szám

2. évfolyam 1. szám. Ara 10 Stílé. Kiskunfélegyháza, 1940. január 7 KISKUN ELEGYHAZI KÖZLÖNY POLITIKAI HETILAP Szerkesxtőség i Holló Lafos utca ÍZ. ^ ladóhlvatal s Vesszósl könyvnyomda, Bercsényi u. Z. Megjelenik minden vasárnap Felelős szerkesztő és kiadó Krenner Zoltán dr. Lapunk előfizetési árai Egész évre 5*ZO P, félévre 2*60 P, negyedévre 1*30 P A tisztviselői illetmények újbóli megállapítása, két dijnoki állás s^Yvezése, a virilis névjegyzék mádositása, nyomdai és könyvkötői munkák vállalatbaadása, szeszfőzde további üzembentartása, tűzoltó- laktanya épílése, a tanyai közigazgatás szervezése a közgyűlés előtt Kedden délután tartotta 1940. évi első rendes közg ülését a képviselő- testület. A kö/gyülés tárgysorozatán 37 ügy szerepelt. Tudomásulvették a minisztertanács 12000—1939. M. E. számú rendele­tét, amely a közszolgálatban álló tiszt­viselők és egyéb alkalmazottak, továbbá a nyugdíjasok, özvegyek és árvák el­látási dijának újbóli megállapítása tár­gyában rendelkezik. Ez a rendelet a 2. és 3. számú csökkentő rendelete­ket helyezi hatályon kívül, vagyis a csökkentést megelőzőleg érvényben volt tisztviselői illetményeket állítja vissza. A belügyminiszter rendeletére hoz­zájárulták kél dijnoki állas megszer­vezéséhez. A szervezéshez szükséges 2476 P póthitelt a tárgyalás előtt álló költségvetésbe pótlólag beállítják. Ismeretes, hogy a közgyűlés egy indítványra kimondotta az inségadó kivetés mellőzését. A belügyminiszter most leérkezett rendelete nem tartja teljesíthetőnek a város határozatát s megjegyzi, hogy a kérelem indokolása sem helytálló, mert a hivatkozott Ka­posvár és Szentes városokban is van inségadó. Tudomásulvették a kereskedelem­ügyi miniszter rendeletét a város kö­vezetvám szedési jogának 1940. év végéig való meghosszabbítása, a val­lás és közoktatásügyi miniszter rende­letét a dr. Porst Kálmán ösztöndíj alapítvány 1938. évi számadásának jó­váhagyása, Pestvármegye Közigazga­tási Bizottságának határozatát az Ipa­rostanonciskola 1938. évi zárszáma­dásának jóváhagyása, Pestvármegye Közigazgatási Bizottsága, Közegész­ségügyi Bizottságának határozatát az ovodák 1938. évi számadásának jóvá­hagyása tárgyában. Pestvármegye kisgyűlése dr. Szabó Árpád és dr. Strasser Rezső virilisi jogát felebbezésük elutasításával meg­szüntette, dr. Bányai Mór ügyében ér­demi döntést nem hozott. Tudomásul­vették. Tudomásulvették továbbá Pest­vármegye alispánjának Simon Dániel volt mázsakezelő mázsadij tartozásá­nak torlése, Gyenes Sándor terhén nyilvántartott járdakészitési dij törlése és K. Koós József terhén nyilvántar­tott hátralék törlése tárgyában hozott határozatait. Hevér Miklós annak idején enge­délyt kapott a közgyűléstől, hogy a gyakorlótér sarkán bódét építhessen. Most bejelentette, hogy nincs abban a helyzetben, hogy a bódét felépítse. Tu­domásulvették. Térjék József né sz. Bense Erzsé­bettel Czuczor és Mikes utcák között nyitandó új utca részterületének meg­vétele tárgyában kötött kisajátítási egyez­séget névszerinti szavazással elfogadták. Az 1940. évben szükséges nyomdai munkákat, mint a három félegyházi aján­lat között a legolcsóbb (2.2°/0-al) a Kiskunfélegyházi f' is előállító Vesszősi József könyvnyomda nyerte el. Krausz Gusztáv bérházi lakás­bérlővel megkötött lakbérleti és Benkő Ákos számvevőségi főtanácsossal 200 n.-öl telekre (n.-ölenként 2 50 P) meg­kötött adásvételi szerződéseket jóvá­hagyták. Borda Gábornak a kisvárosháza és a piac sarkán lévő hirdetési bódét 3 évre bérbeadták évi 60 P bérért. A szegénykoporsók 1940. évi szál­lítására Szabó B. Bálint temetkezési vállalkozóval megkötött szerződést jóvá­hagyták. Az 1940. évben szükséges könyv­kötői munkálatokra egyedül Molnár Mihály helybeli mester pályázott. Bár ajánlata 3 5 százalékkal magasabb az eddiginél, az árkormánybiztosság véle­ménye értelmében megbízták a könyv­kötői munkák elvégzésével. A városi gépészi munkák ellátására beérkezett pályázatok felett egyelőre nem döntöttek, az ügyet levették a napirendről. Bódi Lajosnak telket adtak el négyszögölenként 4 80 P-ért. Tarjányi Lajos 1939. évi március 1-től kezdődően bérbevette a katonai gyakorlótér legeltetési jogát évi 480 P bérért. A megkötött szerződést jóvá­hagyták. A központi szeszfőzdeüzem jelen­legi üzemrendje lejárt. A meghirdetett pályázatra egy jelentkezés sem történt, ezért a közgyűlés kimondotta, hogy a jelenleg érvényben lévő üzemkezelést folyó évi február 1-ig meghosszabbítja az eddigi feltételek mellett, a további­akra pedig a polgármester elnöklete alatt egy héttagú bizottságot küld ki a házikezelésbevétel kidolgozása végett. A bizottság elnöke : dr. Rozsnyay Béla polgármester, tagjai: dr. Fekete Sándor, Kanizsai Nagy Antal, Lőrincz Károly, Poór Lajos, Somlay József' és Táby József városi képviselők. A bizottság a legközelebbi közgyűlés elé terjeszti javaslatát. A város tulajdonát képező 1 drb. kredenc és 1 drb. vitrint szabadkéz­ből értékesítik. A tűzoltólaktanyát a város újjá­építeni szándékozik. Dr. Kanizsai Nagy Imre főmérnök előadó ismertette az újjáépítés anyagi fedezetét. Hozzávető­legesen számítva az építési költségek 70—750/o-a már rendelkezésre áll, ré­szint vármegyei segély, részint költség- vetési fedezet révén. A tűzoltólaktanya újjáépítése kb. 20.000 P-be kerül. Az ovoda felügyelőbizottságot újjá­alakították. A polgármester előterjesztésére ki­mondották, hogy amennyiben a városi állatorvos húsvizsgálői minőségében akadályozva van, úgy a húsvizsgálói tisztséget helyi állatorvosok láthassák el a X. f. o.-nak megfelelő félnapidíj mellett. A tanyai közigazgatás ellátásáról alkotott szabályrendelettervezetet hosszú és helyenként szenvedélyes hangú vita után 26 : 8 szavazattal elfogadták. Mészáros Kálmán városi díjnokot 18 évi és 10 hónapi szolgálat után évi 850 P nyugdíj, 137 P családipót­lék és 138 P lakáspénz mellett nyug­díjazták január 1-i hatállyal 31:4 sza­vazat arányban. Horváth Mihály városi díjnokot ugyancsak nyugdíjazták 36 : 2 szava­zattal. A Horváth Mihály és Mészáros Kálmán nyugdíjazása ügyében kiküldött ötös bizottság jelentését 39 : 3 szava­zatarányban tudomásulvették. . A rendőrkapitányság ajánlatot tett a kisvárosháza épületében üresen álló 2 üzlethelyiség bérbevételére. Az aján­latot elfogadták. PeKó Ferenc nyugalmazott pénz­tárnok nyugdíját újból megállapították s katonai szolgálat cimén 4 év és 5 hónapot hozzászámítanak szolgálati

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék