Félegyházi Ujság, 1947 (1. évfolyam, 1-24. szám)

1947-08-08 / 2. szám

F&egthízi Újság 194Г. AUGUSZTUS 8. Szerkesztőség és.kiadóhivatal: Jertovay Dezső-tér 3. Telefon: 70. I. ÉVFOLYAM. 2. SZÁM Ma: Újabb nagy fogolynévsort közlünk elsőnek!| Van-e gyermekparalizis járvány Félegyházán? Mit jelentene a csatornázás Kiskunfélegyházának? Duna-Tisza-csatorna értekezlet volt Szentesen Szentesen értekezletet tartottak az alföldi városok képviselői, hogy a Du* na*Tisza csatorna útvonal vezetésének kérdését megbeszéljék. Sérelmesnek tartják ugyanis az alföldi városok, hogy az új- kécskei tiszai betorkolás mellett foglal állást a földművelésügyi minisztérium tervezete és így Juhász Kálmán elvtárs polgármestert a Duna*Tisza csatorna ügy egyik legalaposabb ismerőjét is meghívták annál is inkább, mert újabb gazdasági érvek is merültek fel, amelyek a csa* torna Kiskunfélegyházán és Csong- rádon való vezetését indokolttá teszik. Az értekezleten Dr. Csergő Károly ny. alispán, Juhász Kálmán polgármester és Dr. Gácsi, valamint a többi alföldi városok képviselői a legerősebben állástfoglalíak amellett, hogy az Alföldet átszelő csatorna rr.ir.í! több cs5- és vizszegény területet szakítson keresztül a mezőgazdasági termelés érdekében. Ha a polgármester elvtárs tervei m gvalósulhatnak, az új Duna*Tisza cs itorna segítségével a hároméves terv keretében az ország leggazdagabb hlyévé varázsolható Kiskunfél­egyháza és a környező tanya- viHg. Az öntözőcsatorna átvezetésé* vei olyan hatalmas kertgazdaságok alapjait rakhatják majd le, amelyek mind termelési eredményeiben, mind sok más szempontból jóval felülmúl* hatják nemcsak a jelenlegi, de a há* ború előtti szintet is. Hogyan végzett anyjával a kiskunmajsai falurossza? Tizenkét évet kapott az anyagyilkos legény Még hónapokkal ezelőtt oszlásnak indult női holttestre találtak a Kiskun* majsa határán lévő tóban. Azonnal vizsgálat indult s megállapították, hogy a hulla K. Tóth Istvánná kiskunmaj* sai asszonnyal azonos, aki rejtélyes körülmények között tűnt el a faluból. A nyomozóhatóságok adatai arra engedtek következtetni, hogy a sze* rencsétlen asszony bűntény áldozata lett. Megerősítette a feltevést az is, hogy az idős asszony és fia, K. Tóth Illés, közölt napirend?’1 vnftak sso.bf­Peyer a mandátumért elárulta a munkásmozgalmat A Radikális párt hetilapjának, a ,,Haladásinak kedden, délután kü* lön kiadása jelent meg, amelyben Peyer Károly nyílt levélben bejelenti a Szociáldemokrata Pártból való kilépé* sét és a Radikális Párthoz való csat* lakozását. A bejelentés feltűnést kel* iett, meglepetést azonban nem okoz* hatott, mert Peyer Máuthausenből ha* zalérése után, magatartásával régen felkeltette az elvhű szocialisták gya* nakvását. Egyébként az ügy jellemzéséhez tartozik az, hogy tudomásunk szerint Peyer Károly a Radikális Pártot megelőzően az összes jobboldali pár* lókat végigházalta, felajánlva működé* séf. A nyilflevéllel kapcsolatban, — a* melyből félreérthetetlenül megállapít* ható, hogy Peyer elsősorban képvise* lősége érdekében tartotta szükségesnek a kilépési, — Szakasits Árpán elv* társ, főtitkár a következőket válaszolta: Peyerék most megmutatták igazi arcukat. És nem is először. A párt kongresszusa előtt is azért terjesztet* ték be memorandumukat, hogy a pár* főt megbontsák és most, a választó* sok előtt erre a lépésre szánták ma* gukat. Ahogy ez nem sikerült nekik a kongresszuson, éppoly kevésbé si* kerül most. A magyar munkámozga* lom mindig megvetéssel fordult el azoknak mindig a megvetettség lett a a sorsuk. di viszályok, veszekedések. A dologkerülő, iszákos brutális le* géay gyakran kezet emelt édesanyjára, aki a szomszédoknak, ismerősöknek sckal panaszkodott fiától. —Nem lesz ennek jó vége, — sirán* kozott. — Illés nem dolgozik, éjsza* kázik, sokszor jön haza részegen. Ha apja élne, biztosan másképen volna, de én gyenge vagyok féken tartani. A gyanú egyre inkább a fiúra te* reiődötf, akit az egész falu durva em* - irvnrri. A- megtartott ♦é'^yalás után azonban a törvényszék bizonyító* kok ’ hiányában és az orvosszakérők véleménye alapján felmentették K. Tóth Illést. Az ügy fellebezés folytán most került táblai tanács elé. Itt az igazságügyi orvosi tanács megállapí* toíta, hogy az idős asszony nyakán fojtogatás nyomai találhatók. A bi* zonyíték terhe alatt K. Tóth végre megtört és bevallotta szörnyű tettét. Élmondoffa. hogy egyik mulatozás után erősen ittas állapotban tért haza lakásukra azzal, hogy péhzt kér és fo* vább mulat. Anyja megtagadta az összeget és dorgálni kezdte. — Megragadtam a haját, — vallotta a bestiális legény, — folytogatni kezd­tem, hogy elhallgattassam a szemre­hányásokat, majd amikor láttam, hogy nincs benne élet, eszméltem rá, hogy tulajdonképen mit tettem. A padlás* ról zsákot Hoztam elő, a holttestet abba dugtam, este kiviffem a tóhoz és ész* revétlenül bedobtam. így találtak rá. Bűnös vagyok, meggyilkoltam anyá­mat, — ismerte be most már teljesen megtörve a legény. A tábla K. Tóth Illést szándékos emberölés tettében mondotta ki bű* nősnek, ezért az enyhítő körülmények figyelembevételével 12 évi fegyház­büntetésre Ítélte. A 3 éves terv ünneplése Kiskunfélegyházán Hogyan működik a reakció a kiskunmajsai választási előkészületeknél? A választási munkák során egyes helyeken súlyos visszaélések történnek. Fasiszta és reakciós elemek kísérletez* nek, hogy baloldaliakat elüssenek sza* vazati joguktól, így Kiskunmajsán is az a helyzet állott be, hogy a bizott­ságokba volt jobboldali szervezetek vezetői kerültek, jóllehet szavazati joguk nincs. A bizottság tagja lett Kiskunmaj* sán Pátrik Pál, akit A) pont alapján B*lislázlak, a vezető állásra alkalmat* lannak minősített Gallay Péter továb* bá Farkas Lá?ár volt csendőr,, Bo­dor Zoltán leventevezető, Sipos Sz. Ernő Baross*szövetségi vezetőségi tag, Petrás Jenő MOVE vezetőségi tag, Moser Gyula lopásért 6 hónapra el* ítélt. Ezek alapján felhívunk minden szó* ciáldemokratát, kísérje figyelemmel az összeíróíveket, nehogy szavazati jogától bárkit is jogtalanul elüthessenek. * ASÁRNAP Félegyháza a há* roméves terv kiindulásának napját a gimnázium előtti térségen ünnepelte. Az ünnepi beszédet Juhász Kál* mán elvtárs polgármester mondotta. Utalt arra, hogy az elmúlt két és fél év alatt a város demokratikus veze* tősége mit valósított meg. A gimná* zium helyrehozására 35.000 forintot. 32 tanyai iskola újjáépítésére 100.000 forintot, a városháza rendbehozására 50.000 forintot, tisztiorvosi hivatal helyreállítására 6.000 forintot, a gyű* mölcsfeldolgozó telep felépítésére 33.000 forintot, a vasúti mázsaház és mázsa rendbehozására 14.000 forintot, a kiscsolyosi út rendbehozására 20.000 forintot, a pákái határút rendbehOzá* sára 18.000 forintot költöttek, de ezen fúl is 920 méter gyalogjárót javítottak a Kossuth utcárf, a tűzoltóság részére motorfecskendőt vásárolt a város 38000 forintért, több arfézikút megjavítása és tisztítása is megtörtént. A vágóhidat üzembe helyezték, a városháza előtti illemhelyei 5.000 forint költséggel hozták rendbe. Több épületet teljesen jókarba helyezett a város, a két és fél év alatt több mint 1500 m2 üveget használtak fel a hiányok pótlására középületeknél. f A polgármester, — mint mondot* fa, — erősen bízik a hároméves terv megvalósulásában, de kell, hogy ezt a hitet mindenki átvegye és mindenki igyekezzen a saját munkaterületén a legtöbbet teljesíteni. A polgármester elvtárs beszéde után Szarvas István városi főmérnök is* merlette a közönségnek a városfejlesz* fési terveket, amelyek már részben jó* váhagyást nyertek a felettes hatóság* nál. Iskolafejlesztési célra 800.000 forint, a kislakások építésére 500.000 forint, közegészségügyi intézmények létesítésére és fej­lesztésére tizenegymillió forint áll Kiskunfélegyháza rendelkezésére. Ezenkívül még egyéb létesítményekre, rendbehozásokra is többszázezer forin* tót irányoztak elő a hároméves terv keretében. Ezzel munkalehetőséget és kenyérkeresetet biztosíthatnak a dolgo* zóknak, A város közönsége pártkülönbség nélkül nagy megértéssel vette tudom á* sül a jelentéseket és terveket, s ezzel bizonyságát adta, hogy Féiegyháza népe a hároméves tervet komolyan veszi, s a nagyjelentőségű városfejlesz* fési elképzeléseket kitartó munkájával, áldozatkészségével, erkölcsi és anyagi támogatásával meg is valósítja. (1. z.) Ára 40 fillér,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék